Fechar

A VERSÃO BETA DO PORTAL JÁ ESTÁ DISPONÍVEL

Visite a versão BETA do Portal Europeu de Justiça e conte-nos a sua experiência!

 
 

Percurso de navegação

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Mediácia v členských štátoch - Estónsko

Esta página foi traduzida automaticamente. A qualidade da tradução não pode ser garantida.

Qualidade da tradução: inaceitável

Considera que esta tradução foi útil?

Prečo namiesto súdneho konania neskúsiť vyriešiť spor prostredníctvom mediácie? Ide o opatrenie alternatívneho riešenia sporov, keď mediátor pomáha stranám, ktoré sú v spore, dosiahnuť dohodu. Estónska vláda aj právnici sú si dobre vedomí výhod mediácie.


Koho kontaktovať?

Mediácia je občianskoprávna žaloba zmierovateľa alebo zmierovacieho orgánu. Mediácia sa riadi zákonom o zmierovacom konaní. Zákon o zmierovacom konaní bol navrhnutý s cieľom transponovať smernicu 2008/52/ES o určitých aspektoch mediácie v občianskoprávnych a obchodných veciach do estónskeho práva.

Podľa zákona o zmierovacom konaní môže byť zmierovateľom akákoľvek fyzická osoba, ktorú strany požiadali o to, aby vystupovala ako zmierovateľ. Zmierovateľom môže byť aj advokát a notár. Podľa osobitého zákona je možné úlohou zmierovateľa poveriť štátny alebo samosprávny orgán.

Zoznam notárov možno nájsť na Odkaz sa zobrazí v novom okneinternetovej stránke notárskej komory.

Zoznam advokátov, ktorí konajú ako zmierovatelia, sa nachádza na webovej stránke Odkaz sa zobrazí v novom okneEstónskej advokátskej komory.

Možno kontaktovať tieto mimovládne organizácie:

  • EstónskeOdkaz sa zobrazí v novom oknezdruženie mediátorov poskytuje informácie v estónskom aj anglickom jazyku.
  • EstónskeOdkaz sa zobrazí v novom oknezdruženie na ochranu detí je neziskové združenie, ktoré podporuje práva dieťaťa. Medzi jeho aktivity patrí poskytovanie poradenstva rodičom, ktorí sa chcú rozísť alebo rozviesť, nabádaním na využitie služieb zmierovateľov na ochranu záujmov ich detí. Únia organizuje školenia o rodinnej mediácii.
  • EstónskeOdkaz sa zobrazí v novom oknezdruženie poisťovní zriadilo sprostredkovateľa poistenia na riešenie sporov medzi držiteľmi poistenia a poisťovateľmi alebo poisťovacími maklérmi.

Komisia pre autorské práva zriadená v rámci ministerstva spravodlivosti je zmierovací orgán v zmysle § 19 zákona o zmierovacom konaní. Komisia vyhovie vyhláseniam o opatreniach, ktoré sa majú uplatňovať s cieľom umožniť určité prípady voľného používania diela alebo predmetu súvisiacich práv.

Podľa zákona o riešení kolektívnych pracovných sporov majú strany právo obrátiť sa na verejného zmierovateľa v prípade kolektívneho pracovného sporu (spor, ktorý sa týka podmienok kolektívnej zmluvy). Verejný zmierovateľ je nestranným expertom, ktorý pomáha tým, ktorí sa zúčastňujú na pracovnom spore, dosiahnuť kompromis. Kontaktná adresa verejného zmierovateľa pre kolektívne pracovné spory je Henn Pärn, verejný zmierovateľ, telefón: Vnútroštátny mediátor pre kolektívny pracovný spor je Meelis Virkebau, e-mail meelis.virkebau@riikliklepitaja.ee. Viac informácií nájdete na webovej stránke národného Odkaz sa zobrazí v novom oknezmierovateľa.

V určitom zmysle možno za mediátora považovať aj justičného kancelára (õiguskantsleri). Aj keď sa pojem ombudsman (õigusvahemees – justičný mediátor) v zákone o justičnom kancelárovi nepoužíva, justičný kancelár túto funkciu vykonáva tak, že monitoruje, či štátne agentúry dodržiavajú základné práva a slobody a zásady riadnej správy vecí verejných. Justičný kancelár taktiež monitoruje prácu samospráv, právnických osôb vo verejnom práve a súkromných subjektov, ktoré vykonávajú verejné úlohy. Od roku 2011 vykonáva kancelár spravodlivosti aj funkcie ombudsmana pre deti podľa článku 4 Dohovoru o právach dieťaťa, ako aj mediáciu v sporoch týkajúcich sa diskriminácie. Viac informácií nájdete na webovom sídle Odkaz sa zobrazí v novom oknejustičného kancelára.

V ktorých oblastiach je možné využiť mediáciu a/alebo v ktorej oblasti sa mediácia využíva najčastejšie?

Zmierovací postup stanovený v zákone o zmierovacom konaní je vo všeobecnosti povolený na riešenie všetkých občianskoprávnych sporov, ktorých obsah možno zosúladiť. Hoci neexistujú žiadne komparatívne štatistiky, je pravdepodobné, že sa zmierovacie konanie využíva najčastejšie v oblasti rodinného práva.

Verejný ochranca práv rieši spory, ktoré sa týkajú diskriminácie, keď osoba predkladá vyhlásenie o tom, že bola diskriminovaná na základe pohlavia, rasy, národnosti (etnického pôvodu), farby pleti, jazyka, pôvodu, náboženstva, politickej alebo inej viery, finančného alebo spoločenského postavenia, veku, invalidity, sexuálnej orientácie alebo inej charakteristiky, ktorú stanovuje zákon. Mediátori môžu konať aj v prípade porušenia základných práv.

Verejný zmierovateľ koná ako zmierovateľ v rámci kolektívnych pracovných sporov.

Existujú osobitné pravidlá, ktoré sa musia dodržiavať?

Podľa estónskeho práva je rozhodnutie o využití zmierovacieho konania vo všeobecnosti dobrovoľné. Pravidlá Odkaz sa zobrazí v novom oknezákona o zmierovacom konaní a podmienky vykonateľnosti zmierovacej dohody sú stanovené v zákone o zmierovacom konaní.

Estónskyobčiansky súdny poriadok má osobitné pravidlo, ktoré stanovuje zmierovací postup sudcu v situáciách, keď rodič poruší príkaz týkajúci sa styku s dieťaťom. Podľa časti 563 poriadku môže na požiadanie jedného z rodičov súd predvolať oboch rodičov s cieľom urovnať spor dohodou. Súd vyzve rodičov, aby sa osobne dostavili, a informuje ich o možných právnych dôsledkoch (pokuta alebo zadržanie) v prípade, že sa nedostavia.

V zmysle občianskeho súdneho poriadku môže súd účastníkom sporu prikázať (ak to vzhľadom na okolnosti prípadu a priebeh konania považuje za nutné), aby využili zmierovacie konanie.

Procesný poriadok zmierovacieho orgánu Estónskeho združenia poisťovní je k dispozícii online. Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.eksl.ee/index.php?option=com_content&view=article&id=168&Itemid=226&lang=et

Mediáciu s kancelárom spravodlivosti upravuje zákon o kanceláriách spravodlivosti. Riešene kolektívnych pracovných sporov, činnosť verejného zmierovateľa a práva a povinnosti strán, ktoré sa na tomto procese zúčastňujú, sa riadia zákonom o riešení kolektívnych pracovných sporov.

Osobitosti zmierovacieho konania vedeného komisiou pre autorské práva sú stanovené v zákone o autorskom práve.

Informácie a odborná príprava

Informácie o zmierovateľoch, ktorí konajú podľa zákona o zmierovacom konaní, a to vrátane notárov a advokátov, sa nachádzajú na webových stránkach tých, ktorí konajú ako zmierovatelia. Zoznam notárov je k dispozícii na Odkaz sa zobrazí v novom okneinternetovej stránke notárskej komory. Zoznam advokátov viazaných prísahou je k dispozícii na Odkaz sa zobrazí v novom oknewebovom sídle advokátskej komory.

Informácie o činnosti kancelára spravodlivosti ako ombudsmana pre deti sa nachádzajú na webovej stránke Odkaz sa zobrazí v novom oknekancelára spravodlivosti a na webovom sídle kancelára spravodlivosti o zmierení sporov týkajúcich Odkaz sa zobrazí v novom oknesa diskriminácie.

Informácie o mediačnej činnosti verejného zmierovateľa možno nájsť na jeho webovej lokalite. Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.riikliklepitaja.ee/index.php?pgID=4

Odbornú prípravu mediátorov poskytuje súkromný sektor (napr. Združenie mediátorov). Neexistuje žiadne špecifické nariadenie o odbornej príprave mediátorov.

Aké sú náklady na mediáciu?

Podľa zákona o zmierovacom konaní nie je zmierovacie konanie bezplatné; Poplatok stanovený za mediáciu podlieha dohode medzi mediátorom a zúčastnenými stranami.

Ak súd navrhol účastníkom konania postúpiť vec zmierovateľovi alebo zaviazal účastníkov konania zúčastniť sa zmierovacieho konania ustanoveného v zákone o zmierovacom konaní, účastník konania, ktorý nie je schopný uhradiť trovy konania z dôvodu svojej finančnej situácie alebo ktorý ich môže uhradiť len čiastočne alebo v splátkach, môže prostredníctvom právnej pomoci požiadať o čiastočné alebo úplné oslobodenie od trov zmierovacieho konania na náklady Estónskej republiky.

Za zmierovacie konanie sprostredkované justičným kancelárom v roli mediátora sa neplatia žiadne poplatky. Účastníkom však môžu vzniknúť ďalšie náklady. Justičný kancelár rozhodne o tom, kto bude tieto náklady znášať.

Riešenie kolektívnych pracovných sporov zo strany verejného zmierovateľa je tiež bezplatné. Náklady vyplývajúce z vyriešenia kolektívneho pracovného sporu znáša vinník alebo sa na základe spoločnej dohody rozdelia medzi strany.

Správcovský poplatok zmluvného orgánu Estónskej poisťovne je 50 EUR a odmena poisťovateľa je obmedzená na 160 EUR plus príspevky na sociálne zabezpečenie a poistenie v nezamestnanosti v celkovej výške 214,08 EUR. Ak zmierovacie konanie pred týmto orgánom nie je úspešné, zaplatí sa mediátorovi iba polovica jeho odmeny.

Je dohoda, ktorá je výsledkom mediácie, vykonateľná?

Podľa zákona o zmierovacom konaní je dohoda uzavretá zmierovacím konaním vykonateľná po tom, ako bol na základe žiadosti vykonaný príslušný postup na vyhlásenie vykonateľnosti (§ 6271 a 6272 Občianskeho súdnehoporiadku). Notár môže vyhlásiť za vykonateľnú aj dohodu o zmieri uzatvorenú notárom alebo notárom v súlade s postupom stanoveným v zákone o notárskej zápisnici.Osobitné pravidlá upravujúce vykonateľnosť dohody o postupe styku s dieťaťom sú stanovené v § 563 Občianskeho súdneho poriadku.

Dohoda dosiahnutá mediáciou schválená kancelárom spravodlivosti je exekučným titulom.

Dohoda dosiahnutá prostredníctvom verejného zmierovateľa s cieľom vyriešiť kolektívny pracovný spor je záväzná pre obe strany a nadobúda účinnosť dňom jej podpísania, pokiaľ sa nedohodne iný termín nadobudnutia účinnosti. Tento typ dohody však nepredstavuje vykonateľný titul.


Toto je strojový preklad obsahu. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

Posledná aktualizácia: 02/10/2020