Bezárás

MÁR ELÉRHETŐ A PORTÁL BÉTA VERZIÓJA!

Látogasson el az európai igazságügyi portál béta verziójának felületére, és mondja el nekünk, milyennek találja!

 
 

Navigációs útvonal

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Közvetítés a tagállamokban - Spanyolország

Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Az oldal jelenleg a következő nyelveken olvasható: spanyol.

Az utóbbi években a spanyol igazságszolgáltatást egyre inkább hátráltatja a peres eljárások számának növekedése, amely nehezíti az igazságügyi rendszer zavartalan működését.

Ezért jelenleg is zajlik a jelenlegi modellnél hatékonyabb vitarendezési alternatívák keresése.

A választottbíráskodás és a békéltetés mellett az egyik lehetséges megoldás a közvetítés (mediáció).


Kihez kell fordulni?

Lásd a „Hogyan találhatok közvetítőt Spanyolországban?” című részt.

Mely területeken van lehetőség közvetítés igénybevételére és/vagy mely területeken a legelterjedtebb a közvetítés?

A 2008. május 21-i 2008/52/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvet a polgári jogi és kereskedelmi ügyekben folytatott közvetítésről szóló, 2012. július 6-i 5/2012. sz. törvény ültette át a spanyol jogba. Ez a törvény az autonóm közösségek által elfogadott rendelkezések sérelme nélkül megállapítja a közvetítési gyakorlat minimális szabályozási keretét.

Közvetítés a munkajog területén

Munkajogi kérdésekben nagyon gyakori, hogy a felek közvetítőhöz fordulnak. Bizonyos esetekben még a bírósági eljárás előtt kötelező sort keríteni a közvetítési kísérletre. A kollektív munkaügyi vitáknál jellemzően közvetítést vesznek igénybe, míg egyes autonóm közösségekben az egyéni vitás ügyekben is kérhetik közvetítő közbenjárását.

Az autonóm közösségekben e kérdésekkel a munkaügyi mediációs testületek foglalkoznak. Azokban a vitás esetekben, amelyek nem tartoznak az A link új ablakot nyit megautonóm közösségek testületeinek hatáskörébe, a nemzeti szintű Országos Mediációs és Választottbíráskodási Szolgálat (Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje, SIMA) nyújt ingyenes közvetítő szolgáltatást.

A munkaügyi bíróságokról szóló 36/2011. sz. törvény újonnan bevezetett általános szabályként előírja, hogy minden keresethez be kell nyújtani egy igazolást az egyeztetés vagy a mediáció előzetes megkísérléséről. E kísérletre az illetékes közigazgatási szolgálat, a Mediációs, Választottbíráskodási és Egyeztetési Szolgálat (Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación, SMAC), vagy az esetleges kollektív megállapodás szerinti, e funkciót betöltő testület előtt lehet sort keríteni. A vonatkozó törvénycikk ugyanakkor bizonyos eljárásokat mentesít ezen előírás alól.

A 36/2011. sz. törvény nem csupán a peres eljárás előtti egyeztetés, hanem a megindított bírósági eljárás kapcsán is kifejezetten utal a mediáció lehetőségére.

Közvetítés a polgári és a családjog területén

A polgári jogi és kereskedelmi ügyekben folytatott közvetítésről szóló 5/2012. sz. törvény módot ad arra, hogy a feleket az előzetes meghallgatás során tájékoztassák a jogvita rendezése céljából rendelkezésükre álló közvetítés lehetőségéről. A bíróság az eljárás célját figyelembe véve fel is hívhatja a feleket egy olyan megállapodás elérésére, amely szükségtelenné tenné a bírósági eljárás folytatását, illetve engedélyezheti, hogy a felek a közvetítés vagy a választottbíráskodás igénybevétele érdekében az eljárás szüneteltetését kérjék.

Az 5/2012. sz. törvény lényeges változást hozott e jogi területen, mivel a polgári perrendtartásba kifejezett utalást emelt be a közvetítésre mint az eljárást lezáró nem bírósági módszerek egyikére.

A spanyol mediációs rendszerben a családjog az a terület, ahol a közvetítés folyamata a leginkább strukturált és maximálisan fejlettnek mondható.

Központi kormányzati szinten a 15/2005. sz. törvény hozott jelentős előrelépést, mivel a közvetítést a családjogi viták rendezésére szolgáló önkéntes alternatív eszköznek ismeri el, és az önrendelkezést tartja a spanyol jogrendszer egyik legértékesebb elemének: rendelkezése szerint a felek bármikor kérhetik a bíróságtól az eljárás szüneteltetését annak érdekében, hogy családi mediációt vegyenek igénybe és kísérletet tegyenek a jogvita megállapodással történő megoldására.

Emellett a polgári perrendtartási törvény is lehetőséget ad arra, hogy a felek közvetítés igénybevétele céljából közös megegyezéssel az eljárás szüneteltetését kérjék. Nem írja elő ugyanakkor, hogy a bíróság eleve függessze fel az eljárást annak érdekében, hogy a feleket a megfelelő helyre irányítsa információkért, és nem is javasol ilyen lépést.

A családjog területén nyújtott közvetítési szolgáltatások az egyes autonóm területeken jelentősen eltérnek egymástól, sőt egy autonóm közösségen belül, a települések között is nagy különbségek tapasztalhatók e téren. Egyes autonóm közösségekben (például Katalóniában) maga az autonóm közösség nyújtja a szolgáltatást, míg máshol ezt az önkormányzatok (Ayuntamientos) szervezik.

Az autonóm közösségek, egyetemek, helyi önkormányzatok és szövetségek segítségével a különböző spanyol bíróságokon indított mediációs kezdeményezéseket a Bírói Testületek Általános Tanácsa (Consejo General del Poder Judicial) támogatja és felügyeli.

Közvetítés a büntetőjog területén

A büntetőjog területén a közvetítés célja egyrészt az elkövető visszavezetése a társadalomba, másrészt a sértettnek okozott károk megtérítése.

A fiatalkorúakra (14–18 év) vonatkozó büntető igazságszolgáltatás területén a közvetítés – a fiatalkorúak átnevelésének eszközeként – kifejezetten kötelező. Ezen a területen a közvetítést a fiatalkorúakkal foglalkozó ügyészség (Fiscalía de Menores) támogató csoportjai végzik, bár e tevékenységet az autonóm közösségek szervezetei és más testületek (például szövetségek) is végezhetik.

A felnőttekre vonatkozó büntető igazságszolgáltatás területén nincs mediációról szóló rendelkezés; a gyakorlatban azonban egyes tartományokban folytatnak közvetítést egyrészt a büntetőjog és a büntetőeljárás vádalkut és a büntetésnek a kár megtérítésével összefüggő csökkentését lehetővé tevő szabályai alapján, másrészt az alkalmazható nemzetközi jogszabályok alapján.

A közvetítést általában kisebb súlyú cselekmények, pl. szabálysértések esetében alkalmazzák, bár ha a körülmények indokolják, bűncselekmények esetén is alkalmazható.

Ami a családon belüli erőszakot illeti, a nemi alapú erőszakkal szembeni átfogó védelmi intézkedésekről szóló 1/2004. sz. sarkalatos törvény a nemi alapú erőszakkal kapcsolatos ügyekben kifejezetten tiltja a közvetítést. Mindazonáltal egyre többen támogatják a mediációt e jogterületen is, mivel célszerű lenne mindig az egyedi eset körülményeit kell vizsgálni annak megítéléséhez, hogy a közvetítés helyénvaló-e vagy sem. E tekintetben a Bírói Testületek Általános Tanácsa 2001. évi, családon belüli nemi alapú erőszakról szóló jelentése kiemelte, hogy a családon belüli erőszakhoz kapcsolódó vétségeket vagy bűncselekményeket polgári jogi bíróság elé kell utalni.

A spanyol büntetőbíróságokon (Juzgados de Instrucción, Juzgados de lo Penal, Audiencias Provinciales) indított mediációs kezdeményezéseket a Bírói Testületek Általános Tanácsa támogatja és felügyeli. A legtöbb közvetítési eljárásra eddig Katalóniában és Baszkföldön került sor.

Közvetítés a vitatott közigazgatási eljárások területén

A vitatott közigazgatási eljárásokról szóló törvény nem rendelkezik kifejezetten a harmadik fél által elősegített alternatív vitarendezési eszköz használatáról, de nem is tiltja azt.

A törvény viszont a szükségtelen bírósági eljárások számának csökkentése és a jelentős számú jogvita olcsó és gyors módon történő rendezésének elősegítése érdekében lehetőséget biztosít arra, hogy a közigazgatási tevékenységek jogszerűségét egyéb, a bírósági eljárást kiegészítő módon is felül lehessen vizsgálni.

A polgári jogi, kereskedelmi jogi, büntetőjogi, családjogi és munkajogi bíróságok keretein belül közvetítési szolgáltatást nyújtó igazságügyi szervekről, valamint a különböző szakmai szövetségek által biztosított bíróságon kívüli közvetítési szolgáltatásokról az A link új ablakot nyit megIgazságügyi Portál ad tájékoztatást.

Vannak-e külön szabályok e téren?

A közvetítést többnyire egy titoktartásra kötelezett, pártatlan harmadik fél hajtja végre.

A felek ügyvédeik bevonásával dönthetnek a közvetítés igénybevételéről, majd erről tájékoztatják a bíróságot, vagy a bíróság keresheti meg őket, ha úgy ítéli meg, hogy az ügy közvetítés tárgya lehet.

Büntetőügyek esetében általában először az elkövetőnek ajánlják fel a közvetítést, és az ő hozzájárulása esetén ajánlják fel ez a sértettnek is.

Tájékoztatás és képzés

A polgári jogi és kereskedelmi ügyekben folytatott közvetítésről szóló 5/2012. sz. törvény előírja, hogy a közvetítőnek az egyetemi végzettségen vagy felsőfokú szakképesítésen túl a megfelelően akkreditált intézmények célzott tanfolyamán szerzett speciális képzettséggel is rendelkeznie kell, amelynek megszerzésével az ország egész területén végezhet közvetítési tevékenységet.

A családjog területén csak néhány autonóm közösség bizonyos törvényei és rendeletei tartalmaznak rendelkezéseket a közvetítési tevékenységhez szükséges képzésről. A közvetítőknek általában egyetemi diplomával kell rendelkezniük, amely mellett mintegy 100–300, főként gyakorlati órából álló mediátor-szakképzést kell végezniük.

A mediátor-szakképzést általában az egyetemek és a szakmai kamarák (pl. pszichológusi vagy ügyvédi kamara) biztosítják.

Milyen költségekkel jár a közvetítés?

A bírósághoz kapcsolódó közvetítés általában költségmentes.

Az autonóm közösségek és a SIMA által munkaügyi ügyekben nyújtott szolgáltatások szintén költségmentesek.

A családjog területén a bíróságokkal együttműködő intézmények által nyújtott szolgáltatások általában díjmentesek. Katalóniában a költségmentességre nem jogosult személyek számára a közvetítési eljárás árát szabályzat rögzíti.

A büntetőjog területén az állami szervezetek által nyújtott közvetítés díjmentes.

A bírósághoz kapcsolódó közvetítéstől eltekintve, a felek szabadon fordulhatnak közvetítőhöz, a tiszteletdíjról a közvetítő és a felek szabadon állapodnak meg. A közvetítés költségei kapcsán az 5/2012. sz. törvény kifejezetten előírja, hogy eltérő megállapodás hiányában a költségeket egyenlő arányban osztják fel a felek között, függetlenül attól, hogy a közvetítés megállapodással végződött, vagy sem.

A bíróságon kívüli vitarendezés előmozdítása érdekében az igazságszolgáltatás és a Nemzeti Toxikológiai és Igazságügyi Intézet által alkalmazott díjakról szóló 10/2012. sz. törvény a díjak visszatérítéséről rendelkezik abban az esetben, ha a bíróságon kívüli vitarendezéssel megtakarítható a nyújtott szolgáltatások költségeinek egy része.

Végrehajthatóvá lehet-e tenni a közvetítés eredményeként létrejött megállapodást?

Az 5/2012. sz. törvény értelmében a felek a közvetítési eljárás révén elért megállapodást okiratba foglaltathatják.

Ha a közvetítéssel elért megállapodást más államban kell alkalmazni, akkor a megállapodásnak meg kell felelnie a Spanyolország által alkalmazott nemzetközi egyezmények követelményeinek és az európai uniós szabályoknak.

Ha a megállapodás a bírósági eljárás megindulása után lefolytatott közvetítés során jött létre, a feleknek a polgári perrendtartási törvény értelmében kérniük kell a bíróságot a megállapodás jóváhagyására.

A közvetítéssel elért megállapodás érvényre juttatása a feleknek a megállapodás tárgyával kapcsolatos cselekvési szabadságától függ.

Kapcsolódó linkek

A link új ablakot nyit megSPANYOL ORSZÁGOS MEDIÁCIÓS ÉS VÁLASZTOTTBÍRÁSKODÁSI SZOLGÁLAT


E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Utolsó frissítés: 11/06/2020