Navigációs útvonal

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Közvetítés a tagállamokban - Anglia és Wales

Ez az ország átmeneti helyzetben van: hamarosan ki fog lépni az Európai Unióból.

Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata angol nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.

A bírósághoz fordulás helyett miért ne próbálná meg jogvitáját közvetítés útján rendezni? Ez egy alternatív vitarendezési (AVR) mechanizmus, melynek során egy semleges közvetítő segíti a jogvita feleit a megegyezés elérésében. Angliában és Walesben a kormányzat és a gyakorló jogászok is jól ismerik a közvetítés előnyeit, és elkötelezettek a közvetítés népszerűsítése mellett annak érdekében, hogy a felek a megfelelő ügyekben bírósághoz fordulás helyett közvetítés útján rendezzék jogvitájukat. Az egyes ügyekben (a szokásos feltételek teljesülése esetén) költségmentesség biztosítható.


Kihez kell fordulni?

Az Igazságügyi Minisztérium (Ministry of Justice) felelős a – csak Angliára és Walesre vonatkozó – polgári és családjogi közvetítési szakpolitikáért és a közvetítés népszerűsítéséért.

Polgári jogi közvetítés

Azért, hogy a közvetítés megfelelő minősége biztosítható legyen a bíróság által közvetítő elé utalt polgári jogvitákban (az Anglia és Wales joghatósága alá tartozó családjogi viták kivételével), az Igazságügyi Minisztérium, valamint a Her Majesty’s Courts and Tribunals Service (HMCTS – Őfelsége Bírósági és Közigazgatási Döntőbírósági Szolgálata) két olyan polgári jogi közvetítői eljárást alakított ki, amellyel a felek – a követelés értékétől függően – rendezhetik jogvitáikat. A Small Claims Mediation Service (kis értékű követelések közvetítői szolgálata) a kis értékű – általában 10 000 GBP alatti – követelések ügyeivel kapcsolatban a HMCTS által működtetett belső szolgálat. A magasabb (10 000 GBP feletti) értékű ügyekre vonatkozóan az Igazságügyi Minisztérium a A link új ablakot nyit megPolgári Jogi Közvetítői Tanáccsal (Civil Mediation Council, CMC) együttműködve akkreditációs rendszert vezetett be, amelyen keresztül a közvetítői szolgáltatást nyújtó szervezetek kérelmezhetik, hogy bekerüljenek a polgári jogi közvetítői névjegyzékbe, a bíróságok pedig a megfelelő ügyekben eléjük utalják a feleket. A CMC a polgári és kereskedelmi jogi közvetítőket képviselő szervezet.

Családjogi közvetítés

A családjogi közvetítés esetében önszabályozás érvényesül, a közvetítők számos tagságon alapuló szervezethez vagy akkreditáló testülethez csatlakozhatnak. Ezek a szervek a családjogi közvetítés normáinak összehangolása érdekében, egymással együttműködve létrehozták a A link új ablakot nyit megCsaládjogi Közvetítői Tanácsot (Family Mediation Council, FMC). Az FMC további feladata, hogy alapító tagszervezeteit, illetve általában a családjogi közvetítőket szakmai kérdésekben a kormánnyal szemben képviselje.

Az FMC nem kormányzati szerv, mely központi jelentőséggel bír tagszervezetei számára. Utóbbiak valamennyien nem kormányzati szervezetek/egyesületek, illetve az FMC alapító tagjai. Ezek közül a legfontosabbak a következők:

  • ADR Group (Alternatív Vitarendezési Csoport)
  • Family Mediation Association (Családjogi Közvetítői Egyesület)
  • National Family Mediation (Nemzeti Családjogi Közvetítés)
  • College of Family Mediators (Családjogi Közvetítők Testülete)
  • Resolution (Vitarendezés)
  • The Law Society (Jogászegylet)

A kormány jelenleg nem tervezi szabályozó szerv létrehozását a polgári vagy családjogi közvetítéssel kapcsolatban.

Akkreditált polgári jogi közvetítőt az A link új ablakot nyit megigazságügyi weboldalon elérhető polgári jogi közvetítői névjegyzékben találhat. A névjegyzékben megkeresheti a lakóhelyéhez közel működő közvetítőket. A közvetítés költsége a jogvita értékétől függő, rögzített összegű díjon alapul. A közvetítés költségeit fedezni nem tudó és a vonatkozó feltételeknek megfelelő felek részére ingyenes közvetítői szolgáltatást nyújt a LawWorks. A LawWorks elérhető a 01483 216 815 telefonszámon, vagy a A link új ablakot nyit megLawWorks weboldalán.

A GovUK (korábbi nevén DirectGov) weboldalon elérhető a családjogi közvetítői szolgáltatások keresője: A link új ablakot nyit megCsaládjogi közvetítői szolgáltatások keresője. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a családjogi közvetítői segélyvonal már nem működik.

A költségmentességről – egyebek mellett arról, hogy Ön jogosult lehet-e költségmentességre – többet megtudhat az új Költségmentességi Információs Szolgálattól, amely a Gov.UK weboldal vonatkozó A link új ablakot nyit megcheck-legal-aid rovatából érhető el.A link új ablakot nyit meghttps://www.gov.uk/check-legal-aid

Mely területen lehetséges és/vagy leggyakoribb a közvetítés igénybevétele?

A közvetítéssel számos mindennapi polgári és kereskedelmi jogvita rendezhető, ideértve a lakhatási kérdéseket, az üzleti és a munkahelyi jogvitákat, a kis értékű és egyéb követeléseket, a telekhatárokkal kapcsolatos vitákat, a munkaügyi és szerződéses jogvitákat, a személyi sérülésekkel és a gondatlansággal kapcsolatos követeléseket, valamint az olyan, közösségen belüli jogvitákat, mint a zavarással vagy zaklatással kapcsolatos problémák.

A közvetítés a családjogi vitákkal kapcsolatban is alkalmazható, ideértve a házasság felbontását és megszűnését, az élettársi kapcsolat megszűnését, valamint a gyermekekre vonatkozó törvényi előírások alkalmazását, ideértve a láthatást és az elhelyezést. A közvetítés nem korlátozódik a korábbi élettársakra vagy házastársakra. Családjogi közvetítés segítségével például olyan megállapodás is elérhető, melynek értelmében a nagyszülők továbbra is kapcsolatot tarthatnak unokáikkal.

Vannak-e speciális szabályok e téren?

Polgári jogi közvetítői eljárás

A polgári jogi közvetítést a törvény nem szabályozza, és az a bírósági eljárásnak sem előfeltétele. A polgári perek felei azonban kötelesek komolyan megfontolni a közvetítés lehetőségét, mielőtt bírósághoz fordulnának.

A Fellebbviteli Bíróság (Court of Appeal), a Felsőbíróság (High Court) és a megyei bíróságok (County Courts) polgári kollégiumainak gyakorlatát és eljárásait a polgári perrendtartás (civil procedure rules, CPR) szabályozza. A CPR eljárási kódexének elsődleges célkitűzése az, hogy segítséget nyújtson a bíróságoknak az ügyek méltányos elbírálásában. Ezen elsődleges célkitűzésnek az is része, hogy a bíróságnak aktívan kell foglalkoznia az ügyekkel. Ennek keretében az érintett feleket alternatív vitarendezési eljárás igénybevételére kell ösztönözni, ha a bíróság szerint az adott esetben ez a megfelelő eljárás.

Bár a közvetítés igénybevétele teljesen önkéntes, a polgári perrendtartás rendelkezik a megítélendő költségekkel kapcsolatos döntéshozatal során irányadó szempontokról. A bíróságnak figyelembe kell vennie a vita rendezése érdekében az eljárás előtt és közben tett esetleges erőfeszítéseket. Ha tehát a pernyertes fél korábban nem volt hajlandó elfogadni a közvetítés igénybevételére vonatkozó ésszerű javaslatot, a bíró dönthet úgy, hogy a pervesztes fél nem köteles megtéríteni a pernyertes fél költségeit.

Családjogi közvetítői eljárás

A családjogi közvetítés jelenleg teljesen önkéntes eljárás. 2011 áprilisa óta a felpereseknek (nemcsak az állami finanszírozásban részesülőknek) minden esetben meg kell fontolniuk a közvetítés igénybevételét, és e célból közvetítői tájékoztató és értékelő találkozón (Mediation Information and Assessment Meeting – MIAM) kell részt venniük. Csak ezt követően nyújthatnak be keresetet a vonatkozó A link új ablakot nyit megelnöki jegyzőkönyv alapján. Ha a leendő alperest erre felkérik, neki is részt kell vennie a találkozón. Ha a felperes bíróság elé viszi az ügyet, ki kell töltenie az FM1 formanyomtatványt és csatolnia kell a keresethez. Ezzel igazolja, hogy mentesült a találkozón való részvétel kötelezettsége alól, vagy részt vett a találkozón és a közvetítést nem ítélték megfelelőnek, illetve részt vett a találkozón, de az nem járt sikerrel vagy nem tudtak valamennyi kérdést rendezni.

A Family Justice Review ajánlásaira reagálva a kormány 2013 februárjában beépített egy rendelkezést a gyermekekről és a családokról szóló törvényjavaslatba, amellyel a közvetítői tájékoztató és értékelő találkozón való részvételre vonatkozó jelenlegi elvárást a jogszabályi kötelezettség szintjére emelte (korlátozott kivételekkel, például a családon belüli erőszak bizonyítottsága esetén).

Az FM1 formanyomtatvány kitöltése és keresethez csatolása – mint azt fentebb említettük – szintén jogszabályi követelmény lesz. A törvényjavaslat elfogadása és rendelkezéseinek végrehajtása 2014 tavaszára várható.

Az alternatív vitarendezési (AVR) módszerek alkalmazását a polgári perrendtartáshoz hasonlóan a családjogi perrendtartás (Family Procedure Rules; a bírósági eljárással kapcsolatos átfogó szabályrendszer) is ösztönzi.

A szakmai előírásoknak való megfelelés

Az angliai és walesi közvetítőket nem köti külön nemzeti szintű magatartási kódex. A CMC-akkreditációnak azonban feltétele, hogy a polgári jogi közvetítő megfeleljen egy magatartási kódexnek, amelynek mintájául az A link új ablakot nyit megeurópai uniós magatartási kódex szolgál. A szakma önszabályozó, a kormánynak pedig nem feladata bármiféle önkéntes kódexnek való megfelelés ösztönzése.

Az FMC minden alapító tagja köteles gondoskodni arról, hogy tagjai (a családjogi közvetítők) megfeleljenek az A link új ablakot nyit megFMC magatartási kódexének.

Tájékoztatás és képzés

A polgári jogi közvetítésre, a szolgáltatásokra és a díjakra vonatkozó információk elérhetők a kormány weboldaláról az A link új ablakot nyit megIgazságügyi Minisztérium weboldalán, a polgári jogi közvetítésről szóló részben.A link új ablakot nyit meghttp://civilmediation.justice.gov.uk/

A polgári jogi közvetítői névjegyzék keresője segít megtalálni azokat a közvetítőket, akik a felek számára megfelelő helyen tudnak közvetítési szolgáltatásokat nyújtani. A CMC weboldala, valamint a CMC tagszervezeteinek weboldalai további tájékoztatást nyújtanak a közvetítésről és a közvetítői szolgáltatásokról.

A családjogi közvetítői szolgáltatások keresője segítségével megtalálhatók a felhasználó lakóhelyének közelében működő közvetítők. Az FMC tagszervezeteinek weboldalai további tájékoztatást nyújtanak a közvetítői szolgáltatásokról.

Az angliai és walesi polgári jogi közvetítőknek nincs nemzeti szintű képzési szerve. A polgári jogi közvetítők képzésére a magánszférában kerül sor, önszabályozó módon. A szakma magát szabályozza, és tagjait is maga képzi.

A családjogi közvetítők szakmai háttere igen sokféle (jogi, terapeuta és szociális munkás végzettséggel egyaránt rendelkezhetnek), a törvény pedig nem írja elő, hogy külön szakképzésben részesüljenek. Az egyes tagságon alapuló / akkreditációs szervezetek azonban saját képzési és szakmai normákat állapítanak meg, és ezek tartalmazzák a képzési követelményeket. Azon közvetítőknek, akik szerződés alapján nyújtanak államilag finanszírozott közvetítést, különösen magas akkreditációs és képzési szintet kell elérniük az első közvetítői tájékoztató és értékelő találkozó lebonyolításához és a közvetítői szolgáltatások nyújtásához.

Milyen költségekkel jár a közvetítés?

A költségek közvetítőnként változnak, az állam ezt a kérdést általános jelleggel nem szabályozza. Polgári ügyekben a közvetítés költsége a vitatott értékhez és a közvetítői eljárás várható időtartamához igazodik. Az online polgári jogi közvetítői névjegyzék segítségével nyújtott közvetítés díjai megtalálhatók az igazságügyi weboldalon. A LawWorks jótékonysági szervezet ingyenes közvetítést nyújt azoknak, akik nem tudják megfizetni a díjat. A LawWorks elérhető a 01483216815 telefonszámon, vagy a A link új ablakot nyit megLawWorks Mediation weboldalán.

Végrehajtható-e a közvetítés eredményeként létrejött megállapodás?

Az Egyesült Királyságban a The Cross-Border Mediation (EU Directive) Regulations 2011 (a határokon átnyúló közvetítésről szóló uniós irányelv alapján elfogadott 2011. évi rendeletek; SI 2011/1133. sz.) útján végrehajtott A link új ablakot nyit meg2008/52/EK irányelv értelmében a határokon átnyúló jogvita felei kérhetik a közvetítés eredményeként létrejött írásbeli megállapodás végrehajthatóvá nyilvánítását, amennyiben az egyik fél a jogvita időpontjában valamely tagállamban rendelkezik lakóhellyel. A tagállamok tájékoztatják a Bizottságot, hogy az ilyen kérelmekkel mely bíróságokhoz vagy egyéb hatóságokhoz lehet fordulni.

Az illetékes angliai és walesi bíróságok adatai A link új ablakot nyit megŐfelsége Bírósági és Közigazgatási Döntőbírósági Szolgálatának honlapján érhetők el.

Ha a bíróság előtt indított polgári jogvita felei a közvetítés eredményeképpen megállapodásra jutottak, a bíróságtól kérhetik megállapodásuk bírói jóváhagyását. Ha a bíróság méltányosnak ítéli az elért megállapodást, azt jóváhagyja. Ezzel a megállapodás jogilag kötelező erejű és végrehajtható „egyezséggé” válik.

Ha a családjogi vita felei egymás között, jogtanácsosaik vagy közvetítés útján megállapodásra jutottak, kérhetik a bíróságtól megállapodásuk jogilag kötelező erejű bírósági „egyezséggé” minősítését, feltéve, hogy a bíróság méltányosnak ítéli a szóban forgó megállapodást. Ennek valószínűsége nagyobb a pénzügyi tárgyú, mint a gyermekekkel kapcsolatos megállapodások esetében.

Kapcsolódó linkek

A link új ablakot nyit megPolgári Jogi Közvetítői Tanács, A link új ablakot nyit megCsaládjogi Közvetítői Tanács, A link új ablakot nyit megOnline polgári jogi közvetítői névjegyzék, A link új ablakot nyit megCsaládjogi közvetítői szolgáltatások keresője, A link új ablakot nyit megKözvetítők európai uniós magatartási kódexe A link új ablakot nyit megAz FMC magatartási kódexe, A link új ablakot nyit megLawWorks Mediation


E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.
Az egyes tagállamok által gondozott, e honlapon helyet kapott nemzeti tartalmak frissítése jelenleg zajlik, tekintettel az Egyesült Királyság kilépésére az Európai Unióból. Előfordulhat, hogy néhány részlet elkerülte a figyelmünket, és egy adott weboldal még nem tükrözi a megváltozott helyzetet. Igyekszünk mihamarabb naprakésszé tenni a teljes tartalmat.

Utolsó frissítés: 13/06/2017