Op civielrechtelijk vlak blijven lopende procedures en procedures die voor het eind van de overgangsperiode zijn ingeleid, onder het EU-recht vallen. Zoals overeengekomen met het VK, wordt alle informatie op dat gebied in verband met het Verenigd Koninkrijk tot eind 2022 op het e-justitieportaal bijgehouden.
Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Engels) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
Swipe to change

Bemiddeling in EU-landen

Engeland en Wales

U kunt ook proberen uw geschil via bemiddeling/mediation op te lossen in plaats van via de rechter. Dit wordt alternatieve geschillenbeslechting (ADR) genoemd, waarbij een mediator optreedt om de partijen die een geschil met elkaar hebben tot overeenstemming te brengen. De regering en de juristen van Engeland en Wales zijn zich bewust van de voordelen van mediation en proberen te bevorderen dat mediation in geschikte situaties wordt gebruikt voor het oplossen van een geschil als alternatief voor het aanspannen van een rechtszaak. Uw zaak komt mogelijk in aanmerking voor rechtshulp (voor zover aan de gebruikelijke kwalificatiecriteria wordt voldaan).

Inhoud aangereikt door
Engeland en Wales

Met wie contact opnemen?

Het ministerie van Justitie is verantwoordelijk voor het beleid inzake bemiddeling/mediation in civiele en familiezaken en voor de bevordering ervan in Engeland en Wales.

Bemiddeling/mediation in civiele zaken

Om de kwaliteit van door de rechter opgelegde bemiddeling/mediation bij civiele geschillen (in het rechtsgebied Engeland en Wales met uitzondering van familiezaken) te waarborgen, hebben het ministerie van Justitie en Her Majesty’s Courts and Tribunals Service (HMCTS) twee procedures voor mediation in civiele zaken opgesteld met behulp waarvan partijen een geschil kunnen oplossen, afhankelijk van de waarde van de vordering. De Small Claims Mediation Service is een interne dienst die door HMCTS wordt aangeboden en beheerd voor zaken betreffende geringe vorderingen, meestal minder dan 10 000 GBP. Voor zaken betreffende grotere vorderingen van meer dan 10 000 GBP heeft het ministerie van Justitie samen met de Civil Meditation Council (CMC) een certificeringsprogramma opgezet in het kader waarvan organisaties die bemiddeling/mediation aanbieden kunnen verzoeken om te worden opgenomen in de civil mediation directory en rechtbanken partijen in geschikte situaties naar deze aanbieders door te verwijzen. De CMC is een organisatie die aanbieders van civiele en commerciële bemiddeling/mediation vertegenwoordigt.

Bemiddeling/mediation in familiezaken

Op het gebied van familiezaken is de bemiddeling/mediation op zelfregulering gebaseerd. Er is een aantal lidmaatschapsorganisaties en accreditatie-instanties waarbij mediators zijn aangesloten. Om de aanpak van bemiddeling/mediation in familiezaken te harmoniseren, hebben die organisaties zich verenigd in de Family Mediation Council (FMC). De FMC heeft ook tot taak de aangesloten organisaties en de mediators in familiezaken in het algemeen te vertegenwoordigen bij contacten met de overheid.

De FMC is geen overheidsinstelling, maar speelt een hoofdrol binnen het kader van de aangesloten organisaties. Dat zijn de organisaties/instanties die de FMC opgericht hebben. Ook dat zijn geen overheidsinstellingen. De belangrijkste daarvan zijn:

  • ADR Group
  • Family Mediators Association
  • National Family Mediation
  • College of Family Mediators
  • Resolution
  • de Law Society

De regering is vooralsnog niet van plan een regelgevend orgaan in het leven te roepen voor bemiddeling/mediation in civiele of familiezaken.

U kunt een gecertificeerde mediator vinden via de civil mediation directory (register bemiddeling/mediation in civiele zaken), die beschikbaar is op de website van het ministerie van Justitie. U kunt in het register zoeken naar een aanbieder van bemiddeling/mediation in uw omgeving. De kosten voor bemiddeling/mediation zijn gebaseerd op een vast tarief, afhankelijk van de waarde van de vordering. LawWorks biedt kosteloze mediationdiensten voor personen die de kosten voor bemiddeling/mediation niet kunnen betalen en aan bepaalde criteria voldoen. U kunt contact opnemen met LawWorks via 01483 216 815 of via de website van LawWorks .

Op de website van de regering van het VK (voorheen bekend als DirectGov) is een pagina beschikbaar voor het zoeken naar aanbieders van bemiddeling/mediation in familiezaken, de Family Mediation Service Finder. De Family Mediation Helpline bestaat niet meer.

Op de nieuwe informatiepagina over rechtshulp van de regering van het VK kunt u meer informatie vinden over rechtshulp en controleren of u in aanmerking komt voor rechtshulp.

Op welke gebieden is bemiddeling/mediation toegestaan en/of het meest gebruikelijk?

Bemiddeling/mediation kan worden gebruikt voor het oplossen van allerlei alledaagse civiele en handelsgeschillen, waaronder huisvestingsgeschillen, zakelijke geschillen, geschillen in arbeidsrelaties, geringe vorderingen, schuldvorderingen, grensgeschillen, arbeidsgeschillen, contractuele geschillen, vorderingen wegens letselschade en nalatigheid, en geschillen tussen gemeenschappen zoals bij overlast of pesten.

Bemiddeling/mediation kan ook worden gebruikt in familiezaken, zoals bij echtscheiding, ontbinding van een huwelijk of partnerschap, toepassingen van de Children Act zoals omgangsregelingen en de woonplaats van kinderen. Bemiddeling/mediation is niet uitsluitend beschikbaar voor voormalige (huwelijks)partners. Bijvoorbeeld een grootvader kan gebruikmaken van mediation in familiezaken om te helpen een regeling te treffen om een relatie met zijn kleinkinderen te kunnen behouden.

Moeten specifieke voorschriften in acht worden genomen?

Werkwijze bij mediation in civiele zaken

Bemiddeling/mediation in civiele zaken is niet wettelijk geregeld en is ook geen voorwaarde om een rechtszaak te kunnen aanspannen. Toch zijn de partijen bij een civiele rechtszaak verplicht serieus over bemiddeling/mediation na te denken voordat ze een gerechtelijke procedure beginnen.

De werkwijze en procedures in de civiele afdelingen van het Court of Appeal, het High Court en de county courts worden bepaald door de civil procedure rules (CPR). Het voornaamste doel van de procesvoorschriften in de CPR is de rechtbanken te helpen zaken op de juiste wijze te behandelen. Dat betekent onder andere dat rechtbanken verplicht zijn zich actief op te stellen. Zij moeten bijvoorbeeld de betrokken partijen aanmoedigen van ADR gebruik te maken als de rechter dat wenselijk acht en een dergelijke geschillenprocedure faciliteert.

Bemiddeling/mediation is geheel vrijwillig, maar toch zijn in de civil procedure rules factoren vastgelegd die meegewogen moeten worden bij de beslissing van de rechter over de betaling van kosten van een rechtszaak. De rechter moet rekening houden met de eventuele moeite die voor en tijdens de behandeling van de zaak gedaan is om het geschil op te lossen. Als de in het gelijk gestelde partij in een vorig stadium een redelijk bemiddelingsaanbod geweigerd heeft, kan de rechter beslissen dat de verliezende partij de kosten van de winnende partij niet hoeft te betalen.

Werkwijze bij mediation in familiezaken

Momenteel is bemiddeling/mediation in familiezaken geheel vrijwillig. Sinds april 2011 moeten alle eisers (niet alleen degenen die overheidssteun ontvangen) in het kader van het President’s Pre Application Protocol overwegen gebruik te maken van bemiddeling/mediation door een informatiebijeenkomst over bemiddeling/mediation ‑ de Mediation Information and Assessment Meeting (MIAM) ‑ bij te wonen voordat ze een eis kunnen instellen bij een rechtbank. De beoogde verweerder moet de bijeenkomst eveneens bijwonen indien hij daartoe wordt verzocht. Indien de eiser toch naar de rechter stapt, moet hij bij zijn eis formulier FM1 indienen om aan te tonen dat hij ofwel is vrijgesteld van het bijwonen van een MIAM, ofwel dat hij een MIAM heeft bijgewoond en bemiddeling/mediation niet geschikt werd geacht, ofwel dat de poging tot bemiddeling/mediation mislukte of geen oplossing kon bieden.

In reactie op de aanbeveling van de evaluatie van justitie in familieaangelegenheden (Family Justice Review) heeft de regering in februari 2013 een bepaling in de Children and Families Bill ingevoerd om het bijwonen van een Mediation Information and Assessment Meeting (MIAM) niet slechts als principe te handhaven, maar wettelijk verplicht te stellen (met beperkte vrijstellingen, bijvoorbeeld wanneer bewijzen van huiselijk geweld voorhanden zijn).

Het indienen van formulier FM1 bij het instellen van de eis zal eveneens wettelijk verplicht worden. In het voorjaar van 2014 zal de wet naar verwachting in werking treden en zullen de bepalingen ten uitvoer worden gelegd.

Evenals in de Civil Procedure Rules worden procespartijen in de Family Procedure Rules (een uitgebreid pakket voorschriften met betrekking tot de rechtsgang) aangemoedigd gebruik te maken van ADR.

Professionele normen hooghouden

Er is geen nationale gedragscode voor mediators die specifiek geldt voor Engeland en Wales, maar aanbieders van bemiddeling/mediation moeten zich wel aan een gedragscode houden als ze gecertificeerd willen worden door de CMC. Als model wordt daarvoor de EU-gedragscode gebruikt. De uitoefening van het beroep is gebaseerd op zelfregulering en de overheid speelt geen rol waar het gaat om het stimuleren van naleving van welke vrijwillige codes dan ook.

Alle organisaties die de FMC opgericht hebben, dienen ervoor te zorgen dat hun leden (praktiserende mediators in familiezaken) zich houden aan de FMC-gedragscode.

Informatie en opleiding

Informatie over bemiddeling/mediation in civiele zaken, diensten en tarieven is beschikbaar op de website van het ministerie van Justitie: bemiddeling/mediation in civiele zaken

De Civil Mediation Directory (register bemiddeling/mediation in civiele zaken) biedt een zoekfaciliteit om een aanbieder van bemiddeling/mediation te vinden binnen een voor de partijen geschikte locatie. De website van de CMC en de websites van de aanbieders van bemiddeling/mediation die aangesloten zijn bij de CMC bieden meer informatie over bemiddeling/mediation en de aangeboden diensten.

De Family Mediation Service Finder is een zoekpagina waarmee u een aanbieder van bemiddeling/mediation in uw omgeving kunt zoeken. De websites van de bij de FC aangesloten organisaties bieden meer informatie over bemiddelings- en mediationdiensten.

Er is geen landelijke opleiding voor mediators in Engeland en Wales. Mediators worden opgeleid in de particuliere sector, die niet gereguleerd is. Het beroep is zelfregulerend en de organisaties zorgen zelf voor de opleiding van hun leden.

De achtergrond van mediators in familiezaken is heel gevarieerd. Sommigen hebben een juridische achtergrond, andere zijn therapeut of maatschappelijk werker. Ze zijn wettelijk niet verplicht een specialistische opleiding te volgen. De verschillende lidmaatschaps- en certificeringsorganisaties hanteren echter hun eigen professionele maatstaven, waar bepaalde opleidingseisen uit voortvloeien. Aanbieders van bemiddeling/mediation die een contract hebben om door de overheid gesteunde bemiddeling/mediation te bieden worden verondersteld een bijzonder hoog certificerings- en opleidingsniveau te handhaven bij het organiseren van de initiële Mediation Information Assessment Meeting (MIAM) en het bieden van bemiddeling/mediation.

Hoeveel kost bemiddeling/mediation?

De kosten van bemiddeling/mediation verschillen per aanbieder en worden niet gereguleerd door de overheid. Bij civiele zaken is de prijs ook afhankelijk van de waarde van datgene waarover men een geschil heeft en de tijd die nodig is om het bemiddelings-/mediationproces uit te voeren. De tarieven voor bemiddeling/mediation die wordt verstrekt via het online register bemiddeling/mediation in civiele zaken zijn te vinden op de website van het Online Civil Mediation Directory. De liefdadigheidsorganisatie van LawWorks biedt kosteloze bemiddeling/mediation voor personen die hier niet voor kunnen betalen. LawWorks is te bereiken via 01483216815 of via de website van LawWorks Mediation.

Kunnen overeenkomsten die via bemiddeling/mediation tot stand zijn gekomen, ten uitvoer worden gelegd?

Krachtens Richtlijn 2008/52/EG, in het VK ten uitvoer gelegd in het kader van de Cross-Border Mediation (EU Directive) Regulations 2011 (SI 2011 No 1133), mogen partijen die betrokken zijn bij een grensoverschrijdend geschil, indien een partij op het moment van het geschil in een lidstaat woonachtig is, bij een schriftelijke overeenkomst die via bemiddeling/mediation tot stand is gekomen, verzoeken de inhoud ervan uitvoerbaar te verklaren. De lidstaten delen de Commissie mee welke rechterlijke of andere instanties bevoegd zijn verzoeken in ontvangst te nemen.

Voor Engeland en Wales is op de website van Her Majesty's Courts and Tribunals Service informatie beschikbaar over bevoegde rechtbanken.

Procespartijen in civiele zaken die via bemiddeling/mediation een overeenkomst hebben bereikt, kunnen de rechtbank verzoeken hun overeenkomst door een rechter gerechtelijk te laten bekrachtigen. Na de gerechtelijke bekrachtiging wordt de overeenkomst – als de rechtbank van mening is dat de overeenkomst redelijk en billijk is – een rechterlijk bindende en uitvoerbare beschikking waarmee alle partijen instemmen (een court 'consent' order).

Partijen in familiezaken die, via hun solicitor of door middel van bemiddeling/mediation, een oplossing voor het geschil hebben gevonden, kunnen de rechtbank vragen – als de rechtbank van mening is dat de overeenkomst redelijk en billijk is – hun overeenkomst om te zetten in een bindende rechterlijke beschikking waarmee alle partijen instemmen (een court 'consent' order). Dat is eerder van toepassing bij financiële overeenkomsten en niet bij geschillen waarbij kinderen betrokken zijn.

Related Links

Civil Mediation Council, Family Mediation Council, Civil Mediation Online Directory, Family Mediation Service Finder, Europese gedragscode voor bemiddelaars/mediators FMC Code of Conduct, LawWorks Mediation

Laatste update: 13/06/2017

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.