Sulge

PORTAALI BEETAVERSIOON ON NÜÜD KÄTTESAADAV!

Külastage Euroopa e-õiguskeskkonna portaali beetaversiooni ja andke meile selle kohta tagasisidet!

 
 

Navigatsioonitee

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Vahendus liikmesriikides - Iirimaa

Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje inglise keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.


Kellega ühendust võtta?

Vahendusteenuste osutamise eest vastutavat keskset riigiorganit ei ole.

Millises valdkonnas on vahenduse kasutamine lubatud ja/või kõige tavalisem?

Vahendust kasutatakse kõige sagedamini isikukahju, perekonna- ja äriasjades ning võrdõiguslikkust käsitlevate õigusaktide kohaste, ebaseaduslikku diskrimineerimist käsitlevate kaebuste korral.

Kas tuleb järgida erieeskirju?

Isikukahju

Üldiselt on vahenduse kasutamine vabatahtlik. 2004. aasta tsiviilvastutuse ja -kohtute seadus (paragrahvid 15 ja 16) sisaldab vahendust käsitlevaid sätteid. Paragrahvis 15 kehtestatakse vahendusnõupidamise mõiste. Kohus võib ette näha, et isikukahju pooled kohtuvad eesmärgiga arutada toimunut ja püüda leida lahendus. Kui pool ei täida seda ettekirjutust, võib kohus ette näha, et pool maksab sellest tulenevad kulud.

Vahendajaks võib sellisel juhul olla teatud tingimustel isik, kelle on ametisse nimetanud selle paragrahvi kohaselt justiits-, võrdõiguslikkuse ja õigusreformi ministri korraldusega ette nähtud organ.

Täiendava teabe saamiseks palume tutvuda Lingil klikates avaneb uus aken2004. aasta tsiviilvastutuse ja -kohtute seaduse (paragrahvi 15 kohaselt määratud organid) 2005. aasta korraldusega ja Lingil klikates avaneb uus aken2004. aasta tsiviilvastutuse ja -kohtute seaduse (paragrahvi 15 kohaselt määratud organid) 2005. aasta korraldusega nr 2.

Perekonnaõigus

Perekonnaõiguse valdkonnas nähakse mitmes õigusaktis ette, et lahuselu/lahutuse poolte õigusesindajad peavad arutama hageja või kostjaga (vastavalt vajadusele) vahenduse kasutamise võimalust. Selle eesmärk on tagada, et abikaasad jõuaksid lahuselu või lahutuse osas kokkuleppele. Õigusesindajad peavad edastama asjaomastele pooltele ka nende isikute nimed ja aadressid, kes on kvalifitseeritud pakkuma vahendusteenust võõrandunud abikaasadele, ning tõendama kohtule, et nad on järginud seda nõuet. Kui seda ei tõendata, võib kohus menetluse edasi lükata nii pikaks ajaks, mis on tema arvates mõistlik selleks, et õigusesindaja saaks asjakohased arutelud läbi viia.

Täpsema teabe saamiseks palume tutvuda Lingil klikates avaneb uus akenperetoetuse agentuuri ja Lingil klikates avaneb uus akenperekonnaküsimuste vahendusteenistuse veebisaitidega.

Äriõigus

Äriõiguse valdkonna küsimuse ärakuulamisel võib kohtunik (vastavalt Lingil klikates avaneb uus akenülemkohtu eeskirjade eeskirjale 63A [äriõiguse kohtuasjad], 2004) mis tahes poole taotlusel või omal algatusel otsustada, et: „menetlus või mis tahes küsimuse arutamine peatatakse nii kauaks, kui ta peab asjakohaseks (kuid mitte kauemaks kui 28 päeva), et pooltel oleks aega kaaluda, kas selliseks menetluseks või küsimuse arutamiseks tuleks kasutada vahendusprotsessi, lepitusmenetlust või arbitraaži, ning kui pooled otsustavad menetluse või küsimuse puhul nii toimida, siis pikendada seda aega, mis on mis tahes poolele vajalik nende eeskirjade või mis tahes kohtu korralduse sätete järgimiseks“.

Võrdõiguslikkuse erikohus

Täiendavat teavet võrdõiguslikkuse erikohtu kohta leiab Lingil klikates avaneb uus akenkodanike teabesaidilt ning Lingil klikates avaneb uus akenvõrdõiguslikkuse erikohtu veebisaidilt.

Teave ja koolitus

Üldiselt ei kuulu vahendajate koolitamine riigi vastutusalasse. Peretoetuse agentuuri üheks ülesandeks on siiski pakkuda koolitust seoses perekonnaküsimuste vahendusega. Koolituse taotlemiseks peavad taotlejad läbima 60 tundi üldist vahenduskoolitust ja läbima range valikumenetluse.

Täpsema teabe saamiseks palume tutvuda Lingil klikates avaneb uus akenperetoetuste agentuuri veebisaidiga.

Kui suured on vahendusega kaasnevad kulud?

Üldiselt ei pakuta vahendust tasuta; tasu suurus sõltub eravahendaja ja poolte vahelisest kokkuleppest.

Lingil klikates avaneb uus akenPerekonnaküsimuste vahendusteenistus ja Lingil klikates avaneb uus akenvõrdõiguslikkuse erikohus võivad siiski pakkuda tasuta teenust.

Kas vahenduse teel saavutatud kokkulepet saab täitmisele pöörata?

Vahenduse teel saavutatud lahendi saab täitmisele pöörata nagu lepingu.


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Viimati uuendatud: 07/12/2020