Zavrieť

BETA VERZIA PORTÁLU JE UŽ DOSTUPNÁ!

Navštívte BETA verziu Európskeho portálu elektronickej justície a napíšte nám, čo si o nej myslíte.

 
 

Navigačný riadok

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Mediácia v členských štátoch - Írsko

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku angličtina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.


Koho kontaktovať?

Neexistuje žiaden centralizovaný štátny orgán, ktorý by zodpovedal za poskytovanie mediačných služieb.

V ktorých oblastiach je možné využiť mediáciu a/alebo v ktorej oblasti sa mediácia využíva najčastejšie?

Mediácia sa najčastejšie využíva v súvislosti s osobnou ujmou, v rodinnoprávnych a obchodnoprávnych sporoch, ako aj v prípadoch sťažností na protiprávnu diskrimináciu v zmysle právnych predpisov o rovnosti.

Existujú osobitné pravidlá, ktoré je potrebné dodržiavať?

Osobná ujma

Vo všeobecnosti je rozhodnutie o využití mediácie dobrovoľné. Zákonom o občianskoprávnej zodpovednosti a súdoch z roku 2004 (oddiely 15 a 16) sa ustanovuje mediácia. Oddiel 15 zavádza pojem mediačná konferencia. Súd môže nariadiť, aby sa strany v spore o osobnej ujme stretli s cieľom pozhovárať sa a pokúsiť sa spor urovnať. Ak niektorá zo strán neuposlúchne takéto nariadenie súdu, môže súd uložiť príslušnej strane, aby uhradila následné trovy.

Mediátorom v takom spore môže byť za určitých okolností osoba vymenovaná orgánom „ustanoveným, na účely tohto oddielu, na základe nariadenia ministra spravodlivosti, rovnosti a právnej reformy“.

Viac informácií nájdete v Odkaz sa zobrazí v novom oknezákone o občianskoprávnej zodpovednosti a súdoch z roku 2004 (orgány ustanovené v zmysle oddielu 15) uznesenie z roku 2005Odkaz sa zobrazí v novom oknezákon o občianskoprávnej zodpovednosti a súdoch z roku 2004 (orgány ustanovené v zmysle oddielu 15) (Č. 2) UZNESENIE Z ROKU 2005.

Rodinné právo

V oblasti rodinného práva množstvo zákonov vyžaduje, aby sa právni zástupcovia strán, ktoré plánujú rozvod/rozluku, pozhovárali s navrhovateľom alebo odporcom (podľa situácie) o možnosti využitia mediácie. Cieľom je pomôcť dosiahnuť rozluku alebo rozvod na základe dohody medzi manželmi. Právni zástupcovia musia zároveň príslušným stranám poskytnúť kontaktné údaje osôb kvalifikovaných na poskytovanie mediačných služieb pre odlúčených manželov – a súdu potvrdiť, že daná osoba splnila tieto požiadavky. Ak takéto potvrdenie nie je súdu predložené, má súd právo odročiť súdne konanie na také dlhé obdobie, aké uzná za primerané na to, aby právny zástupca mohol začať príslušné rokovania.

Viac informácií nájdete na webovej stránke Odkaz sa zobrazí v novom okneAgentúry pre podporu rodinyOdkaz sa zobrazí v novom okneslužby mediácie v oblasti rodiny.

Obchodné právo

Pri prejednávaní veci nachádzajúcej sa na zozname obchodného súdu môže sudca (v zmysle uznesenia 63A Odkaz sa zobrazí v novom oknepravidiel súdneho konania pre vyššie súdy  [obchodnoprávne konanie] z roku 2004) na žiadosť ktorejkoľvek zo strán alebo na svoj vlastný podnet nariadiť: „aby konanie alebo akákoľvek otázka v rámci neho bola odročená na také dlhé obdobie, aké uzná sudca za vhodné, nie však na dlhšie ako dvadsaťosem dní, čím by poskytol účastníkom čas na posúdenie, či by uvedené konanie alebo otázka mali byť postúpené na proces mediácie, zmieru alebo arbitráže, a ak sa strany rozhodnú otázku alebo konanie na takýto proces postúpiť, poskytnúť jednotlivým stranám viac času na zosúladenie s týmito ustanoveniami alebo predpismi súdu.“

Špecializovaný súd pre rovnosť (Equality Tribunal)

Odkaz sa zobrazí v novom okneĎalšie informácie o Špecializovanom súde pre rovnosť nájdete na Odkaz sa zobrazí v novom okneinformačnej webovej stránke pre občanov (Citizens Information website) a na webovej stránke Odkaz sa zobrazí v novom okneŠpecializovaný súd pre rovnosť (Equality Tribunal).

Informácie a odborná príprava

Vo všeobecnosti nepatrí vzdelávanie mediátorov do pôsobnosti štátu. Pôsobnosť Agentúry pre podporu rodiny čiastočne zahŕňa vzdelávanie súvisiace s mediáciou v oblasti rodiny. Aby sa mohli uchádzať o toto vzdelávanie, musia uchádzači najprv absolvovať 60 hodinový všeobecný kurz mediácie a prejsť prísnym výberovým procesom.

Viac informácií nájdete na webovej stránke Odkaz sa zobrazí v novom okneAgentúry pre podporu rodiny.

Aké sú náklady na mediáciu?

Vo všeobecnosti mediácia nie je bezplatná. Úhrada je predmetom dohody medzi súkromným mediátorom a sporovými stranami.

Odkaz sa zobrazí v novom okneSlužba mediácie v oblasti rodinyOdkaz sa zobrazí v novom okneŠpecializovaný súd pre rovnosť však môžu poskytovať bezplatné služby.

Je dohoda, ktorá je výsledkom mediácie, vymáhateľná?

Urovnanie dosiahnuté počas mediácie je rovnako vymáhateľné ako zmluva.


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 07/12/2020