Stäng

NU FINNS EN NY BETAVERSION AV PORTALEN!

Testa betaversionen av den europeiska e-juridikportalen och berätta vad du tycker!

 
 

Sökväg

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Medling i medlemsstaterna - Irland

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på engelska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.


Vem kontaktar man?

Det finns inget centralt organ som ansvarar för att tillhandahålla medlingstjänster.

När kan medling användas och inom vilka områden är det mest vanligt?

Medling används vanligen i samband med personskada, i familjeärenden och kommersiella ärenden samt i ärenden som gäller klagan mot olaglig diskriminering enligt jämställdhetslagstiftningen.

Finns det särskilda regler som måste följas?

Personskador

Generellt är utnyttjande av medling frivillig. I Civil Liability and Courts Act 2004 (paragraferna 15 och 16) ingår bestämmelser om medling. I paragraf 15 införs begreppet medlingsmöte. En domstol kan instruera parterna i ett mål som gäller personskada att träffas och diskutera för att försöka lösa tvisten. Om en part inte följer en sådan instruktion kan domstolen besluta att den parten ska betala ytterligare kostnader som uppkommer.

Under vissa omständigheter kan medlaren i ett sådant ärende vara en person som utses av ett organ som ”föreskrivs för denna paragrafs ändamål genom order från Minister for Justice, Equality and Law Reform”.

Mer information finns i Länken öppnas i ett nytt fönsterCivil Liability and Courts Act 2004 (Bodies Prescribed under Section 15) Order 2005 och Länken öppnas i ett nytt fönsterCivil Liability and Courts Act 2004 (Bodies Prescribed under Section 15) (NO. 2) ORDER 2005.

Familjerätt

Inom familjerätten kräver ett antal rättsakter att de juridiska ombuden för parterna i en separation/skilsmässa ska diskutera med den sökande eller den svarande (det som är tillämpligt) om möjligheten att inleda medling. Syftet är att bidra till separation eller skilsmässa på grunder som överenskoms mellan makarna. Det juridiska ombudet måste också ge de berörda parterna namn och adresser till personer som har de kvalifikationer som krävs för att tillhandahålla medlingstjänster till makar som är på väg att separera/skilja sig. Om intygande om detta inte överlämnas kan domstolen ajournera förhandlingarna så länge den anser det rimligt för att det juridiska området ska hinna inleda relevanta diskussioner. 

Se webbplatsen för familjestödsbyrån, Länken öppnas i ett nytt fönsterFamily Support Agency, och familjemedlingstjänsten, Länken öppnas i ett nytt fönsterFamily Mediation Service, för mer information.

Handelsrätt

När ett mål hörs som finns i förteckningen över kommersiella ärenden kan en domare (enligt order 63A Länken öppnas i ett nytt fönsterRules of the Superior Courts [Commercial Proceedings] 2004), på begäran från någon av parterna eller på eget initiativ, ge instruktion om att ”förhandlingarna eller någon fråga däri kan ajourneras så länge, dock högst i 28 dagar, som han eller hon anser lämpligt för att parterna ska få tid att överväga om förhandlingen eller frågan borde hänskjutas till medling, förlikning eller skiljedom, och om parterna beslutar att göra detta hänskjuta förhandlingarna eller frågan för att förlänga tiden för efterlevnad från någondera partens sida av en bestämmelse i dessa regler eller av ett domstolsbeslut”.

Jämställdhetsdomstolen (Equality Tribunal)

Mer information om jämställdhetsdomstolen finns på Länken öppnas i ett nytt fönsterwebbplatsen för medborgarinformation (Citizens Information Website) och på Länken öppnas i ett nytt fönsterjämställdhetsdomstolens webbplats.

Information och utbildning

Generellt sorterar utbildning av medlare inte under staten. Familjestödsbyrån (Family Support Agency) har dock skyldighet att erbjuda utbildning i medling vid familjeärenden. För att kunna ansöka om utbildning måste den sökande ha fullgjort en 60 timmars kurs i allmän medling och genomgå ett strikt urvalförfarande.

Se Länken öppnas i ett nytt fönsterfamiljestödbyråns webbplats för mer information.

Vad kostar medling?

Generellt är medling inte kostnadsfri. Avgiften avtalas mellan en privat medlare och parterna.

Familjemedlingstjänsten, Länken öppnas i ett nytt fönsterFamily Mediation Service, och jämställdhetsdomstolen, Länken öppnas i ett nytt fönsterEquality Tribunal, kan dock erbjuda kostnadsfri medling.

Finns det möjlighet att få verkställighet av en överenskommelse som grundar sig på medling?

En överenskommelse som nås genom medling kan drivas igenom som ett avtal.


Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Senaste uppdatering: 11/12/2019