Sulje

UUSI BETA-VERSIO ON NYT KÄYTETTÄVISSÄ!

Tutustu Euroopan oikeusportaaliin uuteen beta-versioon ja anna siitä palautetta!

 
 

Navigointipolku

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Sovittelu jäsenvaltioissa - Italia

Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Seuraavat kielet ovat jo saatavilla: italia.

Oikeuteen menemisen sijasta riitoja kannattaa yrittää sovitella. Kyseessä on vaihtoehtoinen riitojenratkaisukeino, jossa sovittelija auttaa riidan osapuolia pääsemään sopimukseen. Italian hallinto ja oikeusalan toimijat pitävät sovittelua tehokkaana menetelmänä.


1. Keneen pitäisi ottaa yhteyttä?

Sovittelu siviili- ja kauppaoikeudellisissa asioissa on otettu Italiassa käyttöön asetuksella (decreto legislativo) 28/2010. Tarkoituksena on edistää siirrettävissä olevia oikeuksia koskevien riita-asioiden ratkaisua tuomioistuimen ulkopuolella.

Sovittelusta vastaavat sovitteluelimet eli julkiset tai yksityiset organisaatiot, jotka on merkitty oikeusministeriön ylläpitämään sovittelua tarjoavien elinten rekisteriin (registro degli organismi di mediazione).

Oikeusministeriön verkkosivustolla (Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttp://www.giustizia.it/) on julkaistu luettelo valtuutetuista sovitteluelimistä.

Sivuston kautta voi etsiä haluamansa sovitteluelimen ja kääntyä siihen kuuluvien sovittelijoiden puoleen. Lisätietoja on saatavilla suoraan eri sovitteluelinten vastuuhenkilöiltä.

Millä aloilla sovittelu on käytettävissä ja/tai sen käyttö on yleisintä?

Sovitteluelimet voivat auttaa ratkaisemaan tuomioistuimen ulkopuolella erilaisia siviili- ja kauppaoikeudellisia riita-asioita, jotka koskevat siirrettävissä olevia oikeuksia. Sovittelu on vapaaehtoista, vaikka siihen voidaan päätyä tuomarin kehotuksesta tai sopimuspuolten allekirjoittaman sopimuksen nojalla.

Onko sovittelussa noudatettava erityisiä sääntöjä?

Siviili- ja kauppaoikeudellisissa asioissa käytettävää sovittelua säännellään tätä nykyä asetuksella 28/2010 ja ministeriön asetuksella (decreto ministeriale) 180/2010.

4. Koulutus

Sovittelijaksi haluavan on täytettävä ministeriön asetuksen 180/2010 4 §:n 3 momentissa asetetut edellytykset, joihin kuuluvat mm. seuraavat: todistus vähintään kolmen vuoden opiskelua edellyttävän yliopistotutkinnon suorittamisesta tai todistus ammattijärjestön tai ammattikunnan jäsenyydestä ja todistus erityiskoulutuksesta ja oikeusministeriön valtuuttaman oppilaitoksen antamasta vähintään kaksivuotisesta täydennyskoulutuksesta, jonka yhteydessä henkilö on osallistunut ohjatusti vähintään 20 sovittelutapauksen ratkaisemiseen.

Oppilaitokset, jotka voivat antaa todistuksen sovittelijan koulutuksen suorittamisesta, ovat julkisia tai yksityisiä oppilaitoksia, jotka oikeusministeriö valtuuttaa tähän tehtävään tarkistettuaan, että ne täyttävät vaaditut edellytykset.

5. Paljonko sovittelu maksaa?

Ministeriön asetuksen 180/2010 16 §:ssä vahvistetaan sovittelusta perittävän korvauksen määrittämisperusteet, joihin kuuluvat menettelyn aloittamiskustannukset ja varsinaiset sovitteluun liittyvät kustannukset.

Määrät vahvistetaan asetuksen liitteessä A olevassa taulukossa. Ne määräytyvät riita-asian arvon mukaan.

6. Onko sovittelun avulla saavutettu ratkaisu täytäntöönpanokelpoinen?

Asetuksen 28/2010 12 §:n mukaan sovitteluratkaisu on vahvistettava täytäntöönpanokelpoiseksi jommankumman osapuolen pyynnöstä siinä ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa (tribunale), jonka tuomiopiirissä sovitteluelimen päätoimipaikka sijaitsee. Ratkaisun sisältö ei saa olla ristiriidassa oikeusjärjestyksen perusteiden eikä lain pakottavien säännösten kanssa. Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2008/52/EY tarkoitettujen rajat ylittävien riita-asioiden sovitteluratkaisut on vahvistettava täytäntöönpanokelpoisiksi siinä ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa, jonka tuomiopiirissä ratkaisu on määrä panna täytäntöön.

Täytäntöönpanokelpoiseksi vahvistettu sovitteluratkaisu muodostaa täytäntöönpanoasiakirjan, jonka nojalla voidaan toteuttaa pakkolunastus (espropriazione forzata), panna täytäntöön jokin tietty sopimusmääräys (esecuzione in forma specifica) ja tehdä tuomioistuimen määräämä kiinnitys (ipoteca giudiziale).

7. Onko sovittelijoita koskevan tietopankin käyttö ilmaista?

Sovittelijoista ei toistaiseksi ole saatavilla julkista luetteloa. Oikeusministeriö julkaisee kuitenkin säännöllisesti luettelon sovittelua tarjoavista järjestöistä. Tietoa eri järjestöihin kuuluvista sovittelijoista voi saada näitä järjestöjä valvovalta oikeusministeriön yksiköltä oikeusministeriön verkkosivujen kautta.


Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.
Näiden sivujen kansallisesta sisällöstä vastaavat jäsenvaltiot päivittävät parhaillaan sivuja Britannian EU-erosta johtuvien muutosten vuoksi. Kaikki sivut eivät välttämättä ole vielä ajan tasalla, mutta tiedot korjataan aikanaan.

Päivitetty viimeksi: 13/10/2020