Fechar

A VERSÃO BETA DO PORTAL JÁ ESTÁ DISPONÍVEL

Visite a versão BETA do Portal Europeu de Justiça e conte-nos a sua experiência!

 
 

Percurso de navegação

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Mediácia v členských štátoch - Taliansko

Esta página foi traduzida automaticamente. A qualidade da tradução não pode ser garantida.

Qualidade da tradução: inaceitável

Considera que esta tradução foi útil?

Prečo sa namiesto súdneho konania nesnaží vyriešiť váš spor mediáciou? Ide o opatrenie alternatívneho riešenia sporov (ARS), na základe ktorého mediátor pomáha subjektom zapojeným do sporu dosiahnuť dohodu. Vláda a odborníci pôsobiaci v oblasti justície Taliansku si uvedomujú výhody mediácie.


1. Koho kontaktovať?

Na základe Odkaz sa zobrazí v novom oknevládneho nariadenia (decreto legislativo) č. 28/2010 sa v Taliansku zaviedla mediačná prax v občianskoprávnych a obchodných veciach. Jedná sa o mimosúdne riešenie sporov týkajúcich sa prevoditeľných práv.

Mediáciu vykonávajú verejné alebo súkromné mediačné subjekty zaregistrované v príslušnom registri, ktorý spravuje ministerstvo spravodlivosti

Všetky informácie týkajúce sa mediácie sa nachádzajú na webovom sídle Odkaz sa zobrazí v novom okneministerstva spravodlivosti.

Na tomto mieste Odkaz sa zobrazí v novom okneje uverejnený najmä zoznam akreditovaných sprostredkovateľských orgánov.

Záujemca môže teda kontaktovať konkrétny mediačný subjekt a využiť služby jeho členov. Ďalšie informácie je možné získať priamo od príslušného mediačného subjektu.

2. V ktorých oblastiach je použitie mediácie prípustné a/alebo najbežnejšie?

Služby mediačných subjektov je možné využiť na mimosúdne riešenie všetkých sporov v občianskoprávnych a obchodných veciach, ktoré sa týkajú prevoditeľných práv. Mediácia v Taliansku je podmienkou začatia konania v sporoch týkajúcich sa spoluvlastníckeho práva, vecného práva, rozdelenia dedičstva, dedičstva, rodinných zmlúv, bezplatného prenájmu, prenájmu spoločností, náhrady škody vyplývajúcej zo zdravotnej a zdravotnej zodpovednosti a poškodenia v tlači alebo iných spôsobov reklamy, poistenia, bankovníctva a finančných zmlúv. V takýchto prípadoch musí účastníkovi konania pomáhať advokát. Môže byť tiež nepovinná na výzvu súdu alebo na základe povinnosti stanovenej v zmluve zmluvnými stranami.

3. Existujú zvláštne pravidlá, ktoré sa musia dodržiavať?

V súčasnosti sa všeobecné pravidlá mediácie v občianskych a obchodných veciach riadia legislatívnym dekrétom č. 28/2010 (so zmenami zavedenými zákonným dekrétom č. 69 z 21. júna 2013, zmeneným na zákon č. 98 z 9. augusta 2013 a následne Odkaz sa zobrazí v novom oknezákonným dekrétom č. 132 z 12. septembra 2014, zmeneným a doplneným na zákon č. Odkaz sa zobrazí v novom okne162 z 10. novembra 2014 a Odkaz sa zobrazí v novom oknelegislatívnym dekrétom č. 130 zo 6. augusta 2015) a ministerským dekrétom č. 180/2010.

4. Odborná príprava

Osoba, ktorá sa chce stať mediátorom, musí spĺňať požiadavky stanovené v článku 4 ods. 3 písm. b) ministerskej vyhlášky č. 180/2010: získanie diplomu v rozsahu minimálne trojročného vysokoškolského diplomu alebo členstva v profesijnom orgáne alebo na vysokej škole; mať aspoň dvojročnú špecifickú odbornú prípravu a opakovaciu odbornú prípravu nadobudnutú vzdelávacími subjektmi akreditovanými ministerstvom spravodlivosti; počas dvoch rokov aktualizačného vzdelávania sa musí ako asistovaný stážista zúčastniť aspoň na dvadsiatich mediáciách.

Pokiaľ ide o inštitúcie poskytujúce odborné vzdelávanie, ktoré vydávajú inštitúcie potvrdzujúce, že mediátor dokončil požadovaný vzdelávací kurz, ide o verejné alebo súkromné subjekty, akreditované ministerstvom spravodlivosti po splnení príslušných požiadaviek.

5. Aké sú náklady na mediáciu?

V článku 16 ministerskej vyhlášky č. 180/2010 sa stanovujú kritériá na určenie príspevku na mediáciu, ktorý zahŕňa náklady na začatie konania a náklady na mediáciu.

Konkrétne sumy sú uvedené v tabulˇke A prílohy nariadenia. To isté sa líši, pokiaľ ide o zvýšenie hodnoty pohľadávky.

6. Je dohoda, ktorá je výsledkom mediácie, vykonateľná?

Podľa článku 12 legislatívneho dekrétu č. 28/2010, ak všetkým účastníkom mediácie pomáha advokát, dohoda podpísaná účastníkmi konania a samotnými advokátmi je vykonateľná na účely núteného vyvlastnenia, výkonu rozhodnutia o odovzdaní a prepustení, výkonu povinností konať a nie a registrácie záložného práva na súd. Advokáti potvrdzujú a potvrdzujú, že dohoda je v súlade s kogentnými pravidlami a verejným poriadkom. Vo všetkých ostatných prípadoch sa dohoda pripojená k zápisnici schváli na žiadosť účastníka konania uznesením predsedu súdu po overení, či boli dodržané kogentné pravidlá a verejný poriadok. V cezhraničných sporoch uvedených v článku 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/52/ES z 21. mája 2008 zápisnicu schvaľuje predseda súdu, v ktorého obvode sa má dohoda vykonať.

7. Je prístup k databáze mediátorov bezplatný?

Ministerstvo v súčasnosti pravidelne uverejňuje na svojom webovom sídle zoznam sprostredkovateľských orgánov a mediátorov zaregistrovaných v každom mediačnom orgáne.

Odkaz sa zobrazí v novom okneToto je odkaz, ako sa uvádza v oddiele 1, s bezplatným a bezplatným prístupom.


Toto je strojový preklad obsahu. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

Posledná aktualizácia: 27/11/2020