Stäng

NU FINNS EN NY BETAVERSION AV PORTALEN!

Testa betaversionen av den europeiska e-juridikportalen och berätta vad du tycker!

 
 

Sökväg

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Medling i medlemsstaterna - Italien

Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till italienska är dock redan färdig.

I stället för att gå till domstol är det möjligt att lösa en tvist genom medling, en alternativ tvistlösningsmetod där en medlare hjälper parterna att komma överens. Regeringen och rättstillämpare anser att medling är ett mycket effektivt instrument.


1. Vem kontaktar man?

Genom lagdekret 28/2010 infördes i Italien ett system för medling på det civil- och handelsrättsliga området. Syftet är att underlätta en lösning utanför domstol i dispositiva tvistemål.

Medlingen utförs av medlingsorgan, dvs. offentliga eller privata organ som finns med i ett register över medlingsorgan som kontrolleras av justitieministeriet (Ministero della Giustizia).

På justitieministeriets webbplats (Länken öppnas i ett nytt fönsterhttp://www.giustizia.it/) finns en förteckning över godkända medlingsorgan.

Med hjälp av registret kan du kontakta ett medlingsorgan efter eget val och anlita det organets medlare. Mer information kan fås direkt från de olika medlingsorganen.

2. När kan medling användas och inom vilka områden är det mest vanligt?

Du kan vända sig till medlingsorganen för utomrättslig lösning av alla tvister på det civil- och handelsrättliga området som rör dispositiva rättigheter (rättigheter som parterna fritt kan råda över). Medling är frivilligt i Italien, då domstolarna endast kan uppmana till det, men det kan även vara en skyldighet i ett avtal mellan parterna.

3. Finns det särskilda regler som måste följas?

För närvarande regleras medling på det civil- och handelsrättsliga området av lagdekret 28/2010 och ministerdekret 180/2010.

4. Utbildning

För att bli medlare måste man uppfylla de krav som anges i artikel 4.3 b i ministerdekret 180/2010. Det krävs ett examensbevis som minst motsvarar tre års studier på universitetsnivå eller att man är medlem av en yrkesorganisation eller branschorganisation (ordine o collegio professionale), man ska ha en särskilt utbildning och minst vartannat år genomgå särskild fortbildning hos utbildare från utbildningsinstitut som godkänts av justitieministeriet och man ska under tvåårsperioden mellan repetitionskurserna delta vid minst 20 medlingar som praktikant.

Utbildningsinstituten som utfärdar intyg om genomgången utbildning för medlare är offentliga eller privata institut som är godkända av justitieministeriet efter kontroll av att de uppfyller kraven.

5. Vad kostar medling?

Reglerna för kostnaderna för medling, som inbegriper avgifterna för att inleda förfarandet och kostnaderna för själva medlingen, fastställs i artikel 16 i ministerdekret 180/2010.

Beloppen anges i bilaga A till dekretet. Storleken beror på tvistens värde.

6. Är medlingsavtalet verkställbart?

Enligt artikel 12 i lagdekret 28/2010 ska det skriftliga avtalet, förutsatt att det inte strider mot allmän ordning eller tvingande lag, på parternas begäran stadfästas av ordföranden för domstolen i första instans (tribunale) i den domkrets där medlingsorganet har sitt säte. I gränsöverskridande tvister som avses i artikel 2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/52/EG stadfästs avtalet av ordföranden för domstolen i den domkrets där avtalet ska verkställas.

Det stadfästa medlingsavtalet är en exekutionstitel för tvångsexpropriering (espropriazione forzata), särskilt fullgörande (esecuzione in forma specifica) och inskrivning av hypotek (iscrizione di ipoteca giudiziale).

7. Är tillgången till medlarnas databas gratis?

Det finns för närvarande inte något offentligt register över medlare, men justitieministeriet offentliggör regelbundet förteckningen över de medlingsorgan som de olika medlarna är anknutna till. Om du vill veta vilka medlare som tillhör ett visst medlingsorgan kan du begära närmare upplysningar från justitieministeriet, som övervakar medlingsorganen. Justitieministeriet kan kontaktas via webbplatsen.


Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Senaste uppdatering: 13/10/2020