Zavřít

BETA VERZE PORTÁLU JE JIŽ K DISPOZICI!

Vyzkoušejte si BETA verzi evropského portálu e-Justice a dejte nám vědět, jak se Vám s ní pracuje!

 
 

Cesta

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Mediace v členských státech - Litva

Proč se nepokusit vyřešit spor spíše mediací než soudně? Jedná se o formu alternativního řešení sporů, kdy mediátor pomáhá stranám dosáhnout dohody. Vláda a odborníci v oblasti práva Litevské republiky jsou si výhod mediace vědomi.


Na koho se obrátit?

Neexistuje žádný centralizovaný nebo státní orgán odpovědný za mediaci (tarpininkavimas), a Litva zřízení takového orgánu ani neplánuje.

V jakých oblastech je využití mediace přípustné a/nebo nejběžnější?

Smírčí mediaci (taikinamasis tarpininkavimas) lze využívat v občanskoprávních sporech (tj. sporech projednávaných v občanskoprávním řízení soudem s obecnou pravomocí).

Existují zvláštní pravidla, která se musí dodržovat?

Mediace se řídí zákonem o smírčí mediaci v občanskoprávních sporech (Civilinių ginčų taikinamojo tarpininkavimo įstatymas). V tomto rámci je využití mediace zcela dobrovolné. Neexistují žádné zvláštní předpisy, jako jsou kodexy chování pro mediátory.

Informace a vzdělávání

Doposud nebyl zaveden žádný vnitrostátní program odborné přípravy. Odbornou přípravu však poskytuje vzdělávací centrum Ministerstva spravedlnosti (Teisingumo ministerija) a soukromé subjekty. Soukromé subjekty nejsou regulované.

Jaké jsou náklady mediace?

Podle zákona o smírčí mediaci v občanskoprávních sporech může být smírčí mediace poskytována za úplatu nebo zdarma. Je-li poskytována za úplatu, může být řízení zahájeno až poté, co se mediátor písemně dohodne s oběma stranami sporu na výši a způsobu úhrady odměny.

Je dohoda, která je výsledkem mediace, vykonatelná?

Odkaz se otevře v novém okně.Směrnice 2008/52/ES stranám sporu umožňuje požadovat, aby byla písemná dohoda, která vznikne z mediace, vykonatelná. Členské státy toto sdělí soudům nebo jiným orgánům příslušným k přijímání takovýchto žádostí.

Podle zákona o smírčí mediaci v občanskoprávních sporech vyberou strany sporu příslušný soud. Může se jednat o okresní soud podle místa bydliště nebo sídla jedné ze stran sporu.


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Poslední aktualizace: 18/02/2019