Κλείσιμο

Η ΕΚΔΟΣΗ BETA ΤΗΣ ΠΥΛΗΣ ΕΙΝΑΙ ΤΩΡΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ!

Επισκεφθείτε την έκδοση BETA της διαδικτυακής πύλης της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης και πείτε μας τη γνώμη σας!

 
 

Διαδρομή πλοήγησης

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Διαμεσολάβηση στα κράτη μέλη - Λιθουανία

Αντί της προσφυγής στα δικαστήρια, οι διαφορές μπορούν να επιλύονται μέσω διαμεσολάβησης. Πρόκειται για έναν εναλλακτικό τρόπο επίλυσης διαφορών, όπου ο διαμεσολαβητής βοηθά τους διαδίκους να καταλήξουν σε συμφωνία. Τόσο η κυβέρνηση όσο και οι επαγγελματίες στον χώρο της δικαιοσύνης στη Δημοκρατία της Λιθουανίας γνωρίζουν καλά τα πλεονεκτήματα της διαμεσολάβησης.


Σε ποιον πρέπει να απευθυνθώ;

Στη Λιθουανία δεν υπάρχει κεντρικός ή κρατικός φορέας αρμόδιος για τη διαμεσολάβηση (tarpininkavimas), ούτε υπάρχουν σχέδια για τη σύσταση τέτοιου φορέα.

Για ποια θέματα επιτρέπεται ή/και συνηθίζεται περισσότερο η προσφυγή σε διαμεσολάβηση;

Είναι δυνατή η χρήση συμβιβαστικής διαμεσολάβησης (taikinamasis tarpininkavimas) στις διαφορές αστικού δικαίου (δηλαδή στις διαφορές που εκδικάζονται σύμφωνα με τις διατάξεις της πολιτικής δικονομίας από δικαστήριο γενικής δικαιοδοσίας).

Ισχύουν ειδικοί κανόνες στην περίπτωση αυτή;

Η διαμεσολάβηση ρυθμίζεται από τον νόμο περί συμβιβαστικής διαμεσολάβησης στις διαφορές αστικού δικαίου (Civilinių ginčų taikinamojo tarpininkavimo įstatymas). Στο πλαίσιο αυτό, η προσφυγή στη διαμεσολάβηση είναι τελείως προαιρετική. Δεν υπάρχουν ειδικοί κανονισμοί όπως κώδικες δεοντολογίας για διαμεσολαβητές.

Ενημέρωση και κατάρτιση

Μέχρι στιγμής δεν έχει εφαρμοστεί κανένα εθνικό πρόγραμμα κατάρτισης. Εντούτοις, κατάρτιση παρέχεται από το κέντρο κατάρτισης του υπουργείου Δικαιοσύνης (Teisingumo ministerija) και από ιδιωτικούς φορείς. Η λειτουργία των ιδιωτικών φορέων δεν διέπεται από κανονιστικές ρυθμίσεις.

Ποιο είναι το κόστος της διαμεσολάβησης;

Σύμφωνα με το νόμο περί συμβιβαστικής διαμεσολάβησης στις διαφορές αστικού δικαίου, είναι δυνατή η παροχή υπηρεσιών συμβιβαστικής διαμεσολάβησης είτε έναντι αμοιβής είτε δωρεάν. Στις περιπτώσεις στις οποίες η διαμεσολάβηση παρέχεται έναντι αμοιβής, η διαδικασία μπορεί να ξεκινήσει μόνο αφού ο διαμεσολαβητής συμφωνήσει γραπτώς με αμφότερους τους διαδίκους το πληρωτέο ποσό και τη μέθοδο εξόφλησής του.

Είναι δυνατή η επιβολή της τήρησης μιας συμφωνίας που έχει προκύψει από διαμεσολάβηση;

Η Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροοδηγία 2008/52/ΕΚ επιτρέπει σε όσους εμπλέκονται σε διαφορά να ζητήσουν να κηρυχθεί εκτελεστό το περιεχόμενο μιας έγγραφης συμφωνίας που προκύπτει από διαμεσολάβηση. Τα κράτη μέλη γνωστοποιούν το γεγονός αυτό στα δικαστήρια ή άλλες αρχές που είναι αρμόδιες να λαμβάνουν τις σχετικές αιτήσεις.

Σύμφωνα με τον νόμο περί συμβιβαστικής διαμεσολάβησης σε διαφορές αστικού δικαίου, υπεύθυνοι για την επιλογή του αρμόδιου δικαστηρίου είναι οι διάδικοι. Το δικαστήριο αυτό μπορεί να είναι το τοπικό δικαστήριο του τόπου διαμονής ή της έδρας ενός εκ των διαδίκων.


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.
Τα κράτη μέλη που είναι αρμόδια για τη διαχείριση ιστοσελίδων με εθνικό περιεχόμενο προβαίνουν αυτή τη στιγμή στην επικαιροποίηση μέρους του περιεχομένου αυτού του ιστότοπου για να το προσαρμόσουν στην αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.

Τελευταία επικαιροποίηση: 18/02/2019