Fechar

A VERSÃO BETA DO PORTAL JÁ ESTÁ DISPONÍVEL

Visite a versão BETA do Portal Europeu de Justiça e conte-nos a sua experiência!

 
 

Percurso de navegação

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Starpniecība dalībvalstīs - Luksemburga

Esta página foi traduzida automaticamente. A qualidade da tradução não pode ser garantida.

Qualidade da tradução: inaceitável

Considera que esta tradução foi útil?

Tā vietā, lai dotos uz tiesu, kāpēc nemēģināt atrisināt strīdu, izmantojot mediāciju? Tas ir alternatīvas strīdu izšķiršanas (ADR) veids, kurā mediators palīdz strīdā iesaistītajām personām panākt vienošanos. Luksemburgas valdība un praktizējoši juristi apzinās mediācijas priekšrocības.


Kontaktinformācija

Nav centrālās iestādes, kas būtu atbildīga par mediatoru regulējumu.

Papildus mediācijai konkrētās nozarēs (banku, apdrošināšanas u. c. jomās) un ārpus ombuda, kas ir Saite atveras jaunā logāatbildīgs par administratīvo mediāciju, un ombudukommittee fir tRechter vun de Kanner (Bērnu tiesību Saite atveras jaunā logāaizsardzības komiteja) mediācijai izmanto šādas juridiskās apvienības:

Kādās jomās starpniecības izmantošana ir pieļaujama un/vai visvairāk izmantota?

Mediācija ir pieļaujama galvenokārt:

 • Administratīvās lietas,
 • krimināllietas,
 • ģimenes lietas,
 • komerclietas,
 • strīdi starp kaimiņvalstīm.

Civilā un komerciālā mediācija ir vienprātīgs un konfidenciāls process, ko veic neatkarīgs, objektīvs un kompetents mediators. Mediācija var attiekties uz visu strīdu vai tā daļu. Tā ietver gan mediāciju pēc vienošanās, gan tiesas ieteiktu mediāciju, un starpniecībai ģimenes lietās ir svarīga nozīme.

Mediācijā ar izlīgumu (médiation Conventionnelle) katra puse jebkurā tiesvedības posmā neatkarīgi no tiesas vai šķīrējtiesas procesa var ieteikt otrai pusei izskatīt lietu mediācijai, kamēr nav pabeigti procesuālie raksti.

Saistībā ar tiesas mediāciju, kas pazīstama kā “tiesu mediācija”, tiesā jau ir celta prasība par strīdu civillietās, komerclietās vai ģimenes lietās, un tā var nodrošināt, ka mediācija tiesā notiek jebkurā tiesvedības brīdī, kamēr lieta netiek apspriesta, izņemot Kasācijas tiesā un pagaidu noregulējuma tiesvedībā. Tiesnesis var aicināt puses uz mediāciju pēc savas iniciatīvas vai pēc pušu kopīga lūguma, bet jebkurā gadījumā pusēm par to ir jāvienojas. Ja tiesā ir celta prasība par ģimenes tiesību jautājumu, kas ir izsmeļoši izklāstīts, tā var ierosināt pusēm veikt mediācijas pasākumu un norīkot bezmaksas informatīvu sanāksmi, kuras laikā tiek izskaidroti mediācijas principi, procedūra un sekas.

Krimināllietās valsts prokurors, ievērojot konkrētus nosacījumus, pirms tiek pieņemts lēmums par kriminālvajāšanu, var nolemt izmantot izlīgumu, ja:

 • ar šādu pasākumu var nodrošināt kompensāciju par cietušajam nodarīto kaitējumu; vai
 • izbeigt pārkāpuma izraisītos traucējumus; vai
 • veicināt likumpārkāpēja pārklasificēšanu.

Mediācijas izmantošana neliedz pieņemt turpmāku lēmumu uzsākt tiesvedību, jo īpaši, ja nav ievēroti mediācijas nosacījumi.

Vai ir jāievēro īpaši noteikumi?

Mediācija ir pilnībā brīvprātīga.

Mediāciju administratīvos jautājumos un mediāciju krimināllietās, kā arī “nozaru” mediāciju reglamentē īpaši tiesību akti.

Informācija un apmācība

Kriminālais ombuds

Saite atveras jaunā logāAr 1999. gada 6. maija likumu un Saite atveras jaunā logāLielhercogistes 1999. gada 31. maija noteikumiem tika ieviesta mediācijas sistēma krimināllietās. Valsts prokurors pirms lēmuma pieņemšanas par kriminālvajāšanu var pieņemt lēmumu izmantot mediāciju, ja viņam šķiet, ka šāds pasākums varētu nodrošināt kompensāciju par cietušajam nodarīto kaitējumu vai izbeigt nekārtības, kas izriet no noziedzīgā nodarījuma, vai veicināt likumpārkāpēja pārklasificēšanu. Ja valsts prokurors nolemj izmantot mediāciju krimināllietās, viņš par mediatoru var iecelt jebkuru personu, kas ir pilnvarota to darīt.

Attiecībā uz apstiprināšanu:

Persona, kas vēlas tikt apstiprināta par kriminālo ombudu, iesniedz lūgumu tieslietu ministram, kurš pieņem lēmumu par lūgumu pēc valsts ģenerālprokurora atzinuma saņemšanas.

Ombuds civillietās un komerclietās

Saite atveras jaunā logāAr 2012. gada 24. februāra likumu izveido valsts tiesisko regulējumu mediācijas jomā civillietās un komerclietās jaunā Civilprocesa kodeksa nosaukuma veidā. Ar šo likumu Luksemburga transponēja Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 21. maija Direktīvu 2008/52/EK par konkrētiem mediācijas aspektiem civillietās un komerclietās, iekļaujot tajā arī principus, kas izklāstīti attiecībā uz pārrobežu strīdiem arī iekšzemes strīdos. Likumu papildina Saite atveras jaunā logāLielhercogistes 2012. gada 25. jūnija noteikumi, kas nosaka kārtību, kādā tiek apstiprināti tiesu un ģimenes lietu mediatora pienākumi, īpašu apmācību mediācijas jomā un bezmaksas informatīvās sanāksmes rīkošanu.

Mediators ir trešā persona, kuras uzdevums ir uzklausīt puses kopā, vajadzības gadījumā atsevišķi, lai puses panāktu strīda risinājumu. Tā neuzspiež pusēm risinājumu, bet aicina tās vienoties par saskaņotu un miermīlīgu risinājumu.

Mediāciju tiesā un mediāciju ģimenes lietās var veikt akreditēts vai neakreditēts mediators. “Apstiprināts mediators” ir fiziska persona, ko šim nolūkam pilnvarojis tieslietu ministrs.

Līgumiskas starpniecības gadījumā un pārrobežu strīda gadījumā puses var izmantot nesankcionētu mediatoru.

Attiecībā uz apstiprināšanu:

Tieslietu ministrs ir kompetentā iestāde mediatoru apstiprināšanai. Civillietās un komerclietās mediatoriem nav vajadzīga akreditācija tradicionālajai mediācijai.

Jebkura fiziska persona var lūgt atļauju, ja tā atbilst nosacījumiem, kas noteikti 2012. gada 24. februāra Likumā par mediācijas ieviešanu civillietu un komerclietu jomā jaunajā Civilprocesa kodeksā, kā arī nosacījumiem, kas noteikti Lielhercoga 2012. gada 25. jūnija noteikumos par tiesas un ģimenes lietu mediatoru apstiprināšanas kārtību, īpašas apmācības programmu mediācijas jomā un bezmaksas informatīvās sanāksmes rīkošanu.

Saskaņā ar Direktīvu 2008/52/EK un 2012. gada 24. februāra Mediācijas likuma 1251.–3. panta 1. punkta 3. apakšpunktu starpniecības pakalpojumu sniedzējs, kas izpilda līdzvērtīgas vai pēc būtības salīdzināmas atļaujas prasības citā Eiropas Savienības dalībvalstī, ir atbrīvots no atļaujas saņemšanas Luksemburgas Lielhercogistē.

Apstiprinājumu piešķir uz nenoteiktu laiku.

Šī nodošana tiek veikta, ja tiek izpildīti šādi nosacījumi: (2) Jaunajā Civilprocesa kodeksā un Lielhercogistes 2012. gada 25. jūnija noteikumos ir paredzēti kumulatīvi nosacījumi, kas jāievēro fiziskām personām, kuras vēlas saņemt atļauju:

 1. Personai jābūt labai reputācijai, piemērotai, apmācītai, neatkarīgai un objektīvai;
 2. Personai jāuzrāda izraksts no sodāmības reģistra Luksemburgā vai līdzīgs dokuments, ko izdevušas kompetentās iestādes dzīvesvietas valstī, kurā pieteikuma iesniedzējs dzīvojis pēdējos piecus gadus;
 3. Persona var izmantot pilsoniskās tiesības un īstenot politiskās tiesības;
 4. Personai jābūt īpašai apmācībai mediācijas jomā, kas izveidota:
 • vai nu ar maģistra grādu mediācijā, ko piešķir Luksemburgas Universitāte vai universitāte, augstākās izglītības iestāde vai cita tāda paša līmeņa mācību iestāde, kas nozīmēts saskaņā ar Eiropas Savienības dalībvalsts normatīvajiem un administratīvajiem aktiem;
 • trīs gadu darba pieredze, ko papildina “īpaša apmācība mediācijas jomā”, kā noteikts iepriekš minēto Lielhercogistes 2012. gada 25. jūnija noteikumu 2. pantā;
 • vai apmācot mediāciju, kas atzīta kādā Savienības dalībvalstī.

Luksemburgas Universitāte nodrošina Saite atveras jaunā logāmācību programmu (maģistra grāds) īpašai mediācijai.

Cik maksā mediācija?

Mediācija bieži vien ir bezmaksas procedūra. Skaidri jānorāda, vai tā tiek atalgota.

Saistībā ar līgumisko starpniecību mediatoru honorāri tiek noteikti brīvi. Šajā gadījumā izmaksas un maksas puses sedz vienādās daļās, ja vien tās nenolemj citādi.

Tiesu mediācijas un ģimenes mediācijas kontekstā honorārus nosaka Lielhercogistes noteikumi.

Vai ir iespējams panākt starpniecības rezultātā panāktas vienošanās izpildi?

Ir svarīgi norādīt, ka civilajā un komerciālajā mediācijā panāktajām vienošanām ir tāds pats pierādījuma spēks kā tiesas nolēmumam. Šādi mediācijas izlīgumi neatkarīgi no tā, vai tie noslēgti citā Eiropas Savienības dalībvalstī vai valsts līmenī, ir izpildāmi Eiropas Savienībā saskaņā ar Direktīvu 2008/52/EK. Ja kompetentā tiesa pilnībā vai daļēji apstiprina vienošanos, tā ir izpildāma.

Ar 2012. gada 24. februāra likumu direktīva ir transponēta valsts tiesību aktos. Tas nostāda starpniecību līdzvērtīgā pozīcijā ar esošajām tiesas procedūrām.

Saites

Saite atveras jaunā logāTieslietu ministrijas;

Saite atveras jaunā logāLuksemburgas Mediācijas un apstiprināto mediatoru asociācija (ALMA asbl);

Saite atveras jaunā logāCivilās un komerciālās mediācijas centrs (CMCC);

Saite atveras jaunā logāCivilās un komerciālās mediācijas centrs (CMCC asbl);

Saite atveras jaunā logāMediācijas centrs (asbl);

Saite atveras jaunā logāSociālās un ģimenes lietu mediācijas centrs.


Šis ir satura mašīntulkojums. Šīs lapas īpašnieks neuzņemas pilnīgi nekādu atbildību par šī mašīntulkojuma kvalitāti.

Lapa atjaunināta: 16/11/2020