Zavřít

BETA VERZE PORTÁLU JE JIŽ K DISPOZICI!

Vyzkoušejte si BETA verzi evropského portálu e-Justice a dejte nám vědět, jak se Vám s ní pracuje!

 
 

Cesta

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Mediace v členských státech - Lotyšsko

Upozorňujeme, že výchozí lotyština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.

Nežli se obracet na soud, proč se nepokusit vyřešit svůj spor prostřednictvím mediace? Jedná se o alternativní způsob řešení sporů (ADR), kdy mediátor pomáhá stranám ve sporu dosáhnout dohody. Vláda a justiční pracovníci v Lotyšsku si výhody mediace uvědomují.


Na koho se obrátit?

Využívání mediace při dosahování dohody v oblasti občanskoprávních sporů je v současné době v Lotyšsku ve své počáteční fázi. Neexistuje žádný ústřední vládní orgán odpovědný za regulaci profese mediátora.

Mediācijas padome (Mediační rada)

Odkaz se otevře v novém okně.Mediācijas padome je asociace, která byla založena 25. července 2011 a sdružuje řadu v Lotyšsku registrovaných subjektů činných v oblasti mediace. Mezi její cíle patří vytvořit společné normy pro odbornou přípravu mediátorů a zavést certifikaci programů odborné přípravy, vypracovat a přijmout Kodex chování certifikovaných mediátorů a rovněž tyto mediátory zastupovat a vyjadřovat jejich názory na celostátní a místní instituce, na jiné orgány a úředníky a poskytovat stanovisko, pokud jde o legislativu a právní postupy v oblasti mediace.

Mediační radu založily tyto asociace:

 • Mediācija un ADR (Mediace a ADR)
 • Integrētā mediācija Latvijā (Integrovaná mediace v Lotyšsku)
 • Integrācija sabiedrībai (Cietušo atbalsta centrs) (Integrace pro společnost (Centrum pomoci obětem))
 • Komercmediatoru asociācija (Asociace mediátorů v obchodě)

Mediācija un ADR

Organizace Odkaz se otevře v novém okně.Mediācija un ADR vznikla 7. dubna 2005. Cílem organizace je:

 • propagovat v Lotyšsku postupné zavádění a používání alternativních metod řešení sporů (mediace, smír, nestranné vyšetření za účelem zjištění skutečného stavu věcí, odborné posudky, arbitráž atd.);
 • účast na procesech vytváření politik, např. v pracovních skupinách vytvořených veřejnými orgány;
 • podporovat zlepšování profesní kvalifikace svých členů a poskytovat nejlepší možnou úroveň služeb mediace a ADR;
 • sdružovat profesionály ADR za účelem dosažení společných cílů;
 • spolupracovat s mezinárodními organizacemi a s dalšími fyzickými a právnickými osobami.

Organizace poskytuje stranám sporu a jejich zástupcům rady při výběru odborníka a rovněž zajišťuje kurzy a semináře o mediaci a ADR. Někteří členové této organizace provozují praxi mediátora se specializací na občanskoprávní a trestní případy. Členové získali kompetence v oblasti vyjednávání a mediace v kurzech odborné přípravy pořádaných v Lotyšsku a v zahraničí a vedených zkušenými mediátory a řešiteli sporů z USA, Velké Británie, Německa a jiných zemí.

Integrētā mediācija Latvijā

Organizace Odkaz se otevře v novém okně.Integrētā mediācija Latvijā (IMLV) byla založena 10. srpna 2007. Její vizí je společnost, která úspěšně řeší spory, v níž jsou zájmy všech stran zastoupeny stejnoměrně a postup při řešení sporů je humánní, spravedlivý a založený na spolupráci. Organizace IMLV byla založena za úzké spolupráce s německou organizací Integrierte Mediation. Spolupráce se odehrává na poli vzdělávání, doplňkové odborné přípravy, kontroly, zavádění mediačních služeb a přijímání osvědčených postupů.

Cílem IMLV je propagovat rozvoj mediace na regionální, národní a mezinárodní úrovni integrací postupů řešení sporů v institucích a organizacích a zároveň integrací do práce profesionálů a do společnosti obecně.

Aby IMLV tohoto cíle dosáhla, stanovila si následující úkoly:

 • propagovat a rozvíjet myšlenku integrované mediace v Lotyšsku jako moderního, vysoce kvalitního způsobu řešení sporů;
 • podporovat spolupráci mezi profesionály, organizacemi a institucemi;
 • definovat a podporovat koncepty a výhody integrované mediace;
 • informovat a vzdělávat veřejnost, pokud jde o zásady a možnosti integrované mediace;
 • šířit povědomí o úspěších integrované mediace;
 • organizovat kurzy odborné přípravy týkající se mediace a možností jejího použití v různých oblastech;
 • realizovat studie a průzkumy.

Organizace IMLV spojuje nejrůznější profese, včetně praktikujících mediátorů, jejichž zájem je zapojit mediační kompetence do vlastní činnosti a zvýšit informovanost veřejnosti o mediaci jako schůdném způsobu řešení sporů.

Integrācija sabiedrībai (Cietušo atbalsta centrs)

Organizace Odkaz se otevře v novém okně.Cietušo atbalsta centrs zahájilo činnost v roce 2003. Jejím hlavním cílem je podpora obětem trestných činů. Od roku 2004 pracuje pro tuto organizaci dvacet mediátorů, kteří využívají své znalosti mediačních postupů při řešení občanskoprávních a správních sporů.


V jakých oblastech je využití mediace přípustné a/nebo nejběžnější?

Mediace je přípustná v mnoha oblastech. Oblast, v níž by mohla být hojněji používána, jsou občanskoprávní spory vycházející z oblasti rodinného a obchodního práva.

Existují zvláštní pravidla, která se musí dodržovat?

Využití mediace je zcela dobrovolné.

Mediace není nezbytným předpokladem pro zahájení určitých typů soudních řízení nebo pro jejich vedení.

Mediace není v Lotyšsku regulována

Informace a vzdělávání

Internetové stránky věnované mediaci: Odkaz se otevře v novém okně.http://www.mediacija.lv/.

Asociace Mediace a ADR a Integrace pro společnost disponují školiteli, kteří vedou základní kurzy mediace pro budoucí mediátory a kurzy pro získání základních kompetencí pro řešení sporů v oblasti profesní i osobní.

Jaké jsou náklady na mediaci?

Řešení občanskoprávních sporů prostřednictvím mediace není poskytováno zdarma. Náklady na mediaci závisí na několika faktorech: kvalifikaci mediátora a zkušenosti, komplexnosti sporu, počtu požadovaných mediátorských sezení a jiných faktorech.

V případech, které se týkají zájmů dětí a jejich práv však Rada pro zahraniční a smírčí záležitosti Soudu pro rodinné právo v Rize (Rīgas Bāriņtiesas Ārlietu un samierināšanas pārvalde) poskytuje zdarma své služby pro obyvatele Rigy. Spory se týkají především vyživovací povinnosti, stanovení místa pobytu dětí, práv na styk s dítětem, opatrovnictví a výchovy dítěte.

Je dohoda, která je výsledkem mediace, vykonatelná?

Odkaz se otevře v novém okně.Směrnice 2008/52/EC stanoví, že strany sporu mohou žádat, aby byla písemná dohoda vyplývající z mediace učiněna vykonatelnou. Členské státy oznámí Komisi soudy nebo jiné orgány příslušné pro vyřizování takových žádostí.

Lotyšsko dosud tyto informace nesdělilo.

Odkazy

Odkaz se otevře v novém okně.Mediācija.lv


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Poslední aktualizace: 23/09/2020