Zamknij

PORTAL JEST JUŻ DOSTĘPNY W WERSJI BETA!

Odwiedź europejski portal „e-Sprawiedliwość” w wersji beta i powiedz nam, co o nim myślisz!

 
 

Ścieżka nawigacji

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Mediacja w państwach członkowskich - Łotwa

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej łotewski. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.

Zamiast zwracać się do sądu, warto spróbować rozstrzygnąć spór drogą mediacji. Jest to alternatywna metoda rozwiązywania sporów, w ramach której mediator pomaga stronom sporu osiągnąć porozumienie. Zarówno rząd, jak i prawnicy działający w wymiarze sprawiedliwości na Łotwie są świadomi korzyści płynących z mediacji.


Z kim należy się skontaktować?

Na Łotwie korzystanie z mediacji w ramach rozstrzygania sporów cywilnych dopiero się rozwija. Nie istnieje centralny organ rządowy odpowiedzialny za regulowanie zawodu mediatora.

Rada Mediacyjna

Link otworzy się w nowym oknieRada Mediacyjna (Mediācijas padome) to stowarzyszenie utworzone 25 lipca 2011 r. Zrzesza ono szereg łotewskich stowarzyszeń prowadzących działalność w obszarze mediacji. Jego celem jest opracowanie wspólnych standardów szkolenia mediatorów, wprowadzenie certyfikacji dla programów szkoleniowych, opracowanie i przyjęcie kodeksu postępowania dla certyfikowanych mediatorów, jak również reprezentowanie certyfikowanych mediatorów oraz przedstawianie ich poglądów władzom krajowym, organom lokalnym, innym organom oraz urzędnikom, a także opiniowanie kwestii związanych z ustawodawstwem oraz praktyką prawną dotyczącą mediacji.

Rada Mediacyjna została powołana przez następujące stowarzyszenia:

 • Mediacja i ADR (Mediācija un ADR);
 • Zintegrowana Mediacja na Łotwie (Integrētā mediācija Latvijā);
 • Integracja dla Społeczeństwa (Centrum Wsparcia dla Ofiar) (Integrācija sabiedrībai (Cietušo atbalsta centrs));
 • Stowarzyszenie Mediatorów Handlowych (Komercmediatoru asociācija).

Mediacja i ADR

Stowarzyszenie Link otworzy się w nowym oknieMediacja i ADR (Mediācija un ADR) zostało utworzone 7 kwietnia 2005 r. Do jego zadań należy:

 • promowanie stopniowego wprowadzania i stosowania alternatywnych metod rozwiązywania sporów (mediacji, koncyliacji, bezstronnej analizy faktów, ekspertyz, arbitrażu itp.) na Łotwie;
 • uczestnictwo w procesie podejmowania decyzji politycznych, np. w ramach grup roboczych ustanowionych przez organy publiczne;
 • promowanie podnoszenia standardów kwalifikacji zawodowych wśród członków oraz świadczenia usług mediacji i alternatywnych metod rozwiązywania sporów na najwyższym poziomie;
 • umożliwianie kontaktów między osobami zawodowo zajmującymi się świadczeniem usług w zakresie alternatywnego rozwiązywania sporów w imię realizacji wspólnych celów;
 • współpraca z organizacjami międzynarodowymi oraz z innymi osobami fizycznymi i prawnymi.

Stowarzyszenie doradza stronom uczestniczącym w sporze i ich przedstawicielom w zakresie wyboru specjalisty, jak również prowadzi wykłady i seminaria na temat mediacji oraz metod alternatywnego rozwiązywania sporów. Wielu jego członków to praktykujący mediatorzy specjalizujący się w sprawach cywilnych i karnych. Członkowie stowarzyszenia nabywają umiejętności w zakresie negocjacji i mediacji na Łotwie i za granicą poprzez uczestnictwo w kursach z udziałem doświadczonych mediatorów i osób zajmujących się rozwiązywaniem konfliktów ze Stanów Zjednoczonych, Zjednoczonego Królestwa, Niemiec i z innych krajów.

Zintegrowana Mediacja na Łotwie

Stowarzyszenie Link otworzy się w nowym oknieZintegrowana Mediacja na Łotwie (Integrētā mediācija Latvijā — IMLV) powstało 10 sierpnia 2007 r. Wizją przyświecającą temu stowarzyszeniu jest stworzenie społeczeństwa, w którym z powodzeniem udaje się rozstrzygać spory, interesy wszystkich stron są jednakowo reprezentowane, zaś proces rozstrzygania sporu uwzględnia aspekt humanitarny, jest sprawiedliwy i oparty na współpracy. IMLV ustanowiono w ścisłej współpracy z niemiecką organizacją pod nazwą Integrierte Mediation. Planowana jest współpraca w dziedzinie kształcenia, szkoleń dodatkowych, nadzoru, wprowadzania usług mediacji i przyjmowania dobrych praktyk.

Celem IMLV jest promowanie rozwoju mediacji na szczeblu regionalnym, krajowym i międzynarodowym poprzez włączenie mediacji w proces rozstrzygania sporów w instytucjach i organizacjach, a także uwzględnienie jej w działalności profesjonalistów i ogółu społeczeństwa.

Aby osiągnąć ten cel stowarzyszenie IMLV podjęło się realizacji następujących zadań:

 • promowanie i rozwijanie idei zintegrowanej mediacji na Łotwie jako nowoczesnego i charakteryzującego się wysoką jakością sposobu rozstrzygania sporów;
 • promowanie współpracy między profesjonalistami, organizacjami i instytucjami;
 • definiowanie koncepcji zintegrowanej mediacji i korzyści z niej płynących, a także ich promowanie;
 • informowanie i edukowanie społeczeństwa w zakresie koncepcji zintegrowanej mediacji oraz związanych z nią możliwości;
 • upowszechnianie informacji dotyczących przykładów udanych rozstrzygnięć uzyskanych za pomocą zintegrowanej mediacji;
 • organizowanie szkoleń w dziedzinie mediacji i zwiększenie jej potencjału na potrzeby wykorzystania tej metody w różnych dziedzinach;
 • prowadzenie analiz i sondaży.

IMLV skupia przedstawicieli różnych zawodów – w tym mediatorów praktyków – umożliwiając im zastosowanie umiejętności w dziedzinie mediacji w pracy oraz kształtując w świadomości społecznej przekonanie, że mediacja daje rzeczywistą możliwość rozwiązania sporu.

Integracja dla Społeczeństwa (Ośrodek Wsparcia dla Ofiar)

Link otworzy się w nowym oknieOśrodek Wsparcia dla Ofiar utworzony przez stowarzyszenie Integracja dla Społeczeństwa rozpoczął działalność w 2003 r. Jego głównym celem jest udzielanie pomocy ofiarom przestępstw. Od 2004 r. ośrodek zatrudnia 20 mediatorów posiadających fachową wiedzę w zakresie postępowania mediacyjnego i potrafiących ją wykorzystać w rozstrzyganiu sporów z zakresu prawa cywilnego i administracyjnego.

W jakich dziedzinach dopuszcza się korzystanie z mediacji lub jest ona najbardziej rozpowszechniona?

Korzystanie z mediacji dopuszcza się wielu dziedzinach. Wydaje się, że mediacja jest najbardziej rozpowszechniona w sporach cywilnych na gruncie prawa rodzinnego i handlowego.

Czy istnieją szczególne reguły, do których należy się zastosować?

Korzystanie z mediacji jest całkowicie dobrowolne.

Przeprowadzenie mediacji nie stanowi warunku niezbędnego do wszczęcia lub prowadzenia niektórych rodzajów postępowań sądowych.

Mediacja na Łotwie nie jest uregulowana żadnymi zewnętrznymi przepisami.

Informacje i szkolenia

Strona internetowa poświęcona mediacji: Link otworzy się w nowym okniehttp://www.mediacija.lv/.

Stowarzyszenia Mediacja i ADR oraz Integracja dla Społeczeństwa współpracują z trenerami, którzy oferują podstawowy kurs mediacji przeznaczony dla przyszłych mediatorów oraz kurs poświęcony podstawowym umiejętnościom w zakresie rozwiązywania konfliktów do wykorzystania w sytuacjach o charakterze zawodowym i osobistym.

Jakie są koszty mediacji?

Rozstrzyganie sporów cywilnych w drodze mediacji nie jest bezpłatne. Koszty mediacji zależą od szeregu czynników: kwalifikacji i doświadczenia mediatora, stopnia złożoności sporu, liczby wymaganych spotkań mediacyjnych oraz innych okoliczności.

Jednak w sprawach dotyczących interesów i praw dzieci, Rada Spraw Zagranicznych i Koncyliacji przy Sądzie Rodzinnym w Rydze (Rīgas Bāriņtiesas Ārlietu un samierināšanas pārvalde) świadczy bezpłatne usługi dla mieszkańców miasta Rygi. Spory dotyczą głownie alimentów, ustalenia miejsca zamieszkania dziecka, prawa do kontaktów z dzieckiem, opieki nad dzieckiem i wychowania.

Czy ugoda zawarta w wyniku mediacji może być egzekwowana?

Link otworzy się w nowym oknieDyrektywa 2008/52/WE przewiduje, że strony sporu mogą wystąpić z wnioskiem o nadanie klauzuli wykonalności pisemnej ugodzie zawartej w drodze mediacji. Państwa członkowskie informują Komisję o tym, które sądy lub inne organy są właściwe do rozpatrywania takich wniosków.

Łotwa nie przekazała jeszcze tych informacji.

Powiązane strony

Mediācija.lv


Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Ostatnia aktualizacja: 23/09/2020