Aizvērt

IR PIEEJAMA PORTĀLA BETA VERSIJA!

Apmeklējiet Eiropas e-tiesiskuma portāla BETA versiju un sniedziet atsauksmes par savu pieredzi!

 
 

Navigācijas ceļš

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Starpniecība dalībvalstīs - Malta

Tā vietā, lai vērstos tiesā, kāpēc nemēģināt atrisināt strīdu, izmantojot mediāciju? Tas ir alternatīvs strīdu izšķiršanas (ADR) līdzeklis, ar kura palīdzību mediators palīdz strīdā iesaistītajiem panākt vienošanos. Maltas valdība un tiesu praktizējošie speciālisti apzinās mediācijas priekšrocības.


Ar ko sazināties?

Maltā par mediāciju atbildīgā valdības iestāde ir Saite atveras jaunā logāMaltas Mediācijas centrs, kas izveidots saskaņā ar Saite atveras jaunā logā2004. gada Likuma par mediāciju 474. nodaļu. Mediācijas centrs strīdā iesaistītajām pusēm piedāvā forumu, kurā tās var vērsties vai tikt nosūtītas, lai atrisinātu strīdu ar mediatora palīdzību.

Ar centru var sazināties, kontaktējoties ar Maltas Mediācijas centra sekretāru adresē Palazzo Laparelli, South Street, Valletta VLT 1110.

Varat arī zvanīt pa tālruni +35621251110 vai sūtīt e-pastu uz adresi Saite atveras jaunā logāmediation.mjha@gov.mt

Centrs izsniedz pusēm savu akreditēto mediatoru sarakstu, no kura tās izvēlas abām pusēm pieņemamu mediatoru.

Kurā jomā mediācija ir pieļaujama un/vai tiek visbiežāk izmantota?

Mediācija ir pieļaujama strīdos, kas saistās ar civillietām, ģimenes, sociālām, komerciālām un ražošanas lietām.

Vai ir jāievēro kādi īpaši noteikumi?

Mediācijas process ir brīvprātīgs. Jebkuras lietas izskatīšanā iesaistītās puses var kopīgi vērsties pie tiesas ar lūgumu atlikt lietas izskatīšanu, kamēr tās cenšas atrisināt strīdu ar mediācijas palīdzību. Bez tam tiesa pēc savas iniciatīvas var atlikt lietas izskatīšanu un aicināt puses mēģināt atrisināt strīdu ar mediācijas palīdzību. Tomēr jāņem vērā, ka mediācija ģimenes lietās ir obligāta, īpaši lietās, kas attiecas uz šķiršanos, piekļuvi bērniem, bērnu aizbildniecību un aprūpi, uzturlīdzekļiem bērniem un/vai laulātājam.

Maltas Mediācijas centram ir savs Ētikas kodekss, kas mediatoriem ir jāievēro mediācijas lietās.

Kodeksā ir aprakstīti galvenie uzvedības principi. Piemēram, kodekss paredz, ka centra Valdei ir tiesības īstenot disciplinārus pasākumus pret jebkuru mediatoru, kura rīcība ir neatbilstoša kodeksam vai ir pretrunā kodeksa principiem, un ka ikviens mediators, kas būs pārkāpis kādu no kodeksa nosacījumiem vai uzvedies neatbilstoši, tiks svītrots no mediatoru saraksta uz tik ilgu laiku, kādu valde uzskatīs par piemērotu.

Informācija un mācības

Maltas Mediācijas centrs laiku pa laikam organizē mediatoru kursus. Pirmie šādi kursi mediācijas iemaņu apguvei notika 2008. gada jūlijā. Nākamie kursi, kuru mērķis bija iemācīt mediācijas prasmes, koncentrējoties uz šķiršanās psiholoģiskajiem, sociālajiem un juridiskajiem aspektiem, notika 2009. gada 16.-18. aprīlī.

Kādas ir mediācijas izmaksas?

Honorāru likmes nosaka saskaņā ar 2008. gadā izdotā Juridiskā paziņojuma Nr. 309 2. un 4. noteikumu.

Izvēloties mediāciju ģimenes lietās, puses var vai nu brīvi izvēlēties mediatoru (no akreditēto mediatoru saraksta) un segt visas izmaksas, vai arī uzticēt mediatora izvēli tiesas sekretāram, kas pēc rotācijas principa izvēlas mediatoru no Mediācijas centra atsūtītā saraksta. Pēdējā gadījumā izmaksas sedz tiesa.

Vai iespējams nodrošināt ar mediācijas palīdzību panāktas vienošanās izpildi?

Saskaņā ar Saite atveras jaunā logāDirektīvu 2008/52/EK ir jānodrošina, lai mediācijas rezultātā panāktās rakstiskās vienošanās saturu padarītu par izpildāmu. Dalībvalstis sniegs informāciju tiesām un citām iestādēm, kas kompetentas saņemt šādus pieprasījumus.

Grozījumi 2004. gada Maltas Likumā par mediāciju, kas paredz iestrādāt augšminētos nosacījumus, pašlaik ir pieejami.

Attiecīgās saites

Saite atveras jaunā logāMaltas Mediācijas centrs

Saite atveras jaunā logā2004. gada Maltas Likums par mediāciju

Saite atveras jaunā logāDirektīva 2008/52/EK


Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Lapa atjaunināta: 19/08/2015