Zamknij

PORTAL JEST JUŻ DOSTĘPNY W WERSJI BETA!

Odwiedź europejski portal „e-Sprawiedliwość” w wersji beta i powiedz nam, co o nim myślisz!

 
 

Ścieżka nawigacji

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Mediacja w państwach członkowskich - Malta

Zamiast zwracać się do sądu, warto spróbować rozstrzygnąć spór w drodze mediacji. Jest to alternatywna metoda rozwiązywania sporów, w ramach której mediator pomaga stronom sporu osiągnąć porozumienie. Zarówno rząd, jak i praktykujący prawnicy na Malcie są świadomi korzyści płynących z mediacji.


Z kim należy się skontaktować?

Na Malcie organem rządowym odpowiedzialnym za mediację jest Maltański Ośrodek Mediacji, ustanowiony zgodnie z przepisami rozdziału 474 Link otworzy się w nowym oknieustawy o mediacji z 2004 r. Ośrodek Mediacji stanowi forum, do którego strony sporu mogą się zwrócić lub zostać skierowane w celu rozstrzygnięcia sporu za pośrednictwem mediatora.

Z ośrodkiem można się skontaktować za pośrednictwem sekretarza Maltańskiego Ośrodka Mediacji, Palazzo Laparelli, South Street, Valletta VLT 1100.

Można także zadzwonić pod numer +35621251110 lub wysłać wiadomość pocztą elektroniczną na adres Link otworzy się w nowym okniemediation.mjha@gov.mt

Ośrodek dostarcza stronom listę należycie akredytowanych przez ośrodek mediatorów i zwraca się do nich, aby wybrały z listy mediatora, który będzie do przyjęcia dla obu stron.

W jakich dziedzinach dopuszcza się korzystanie z mediacji lub jest ona najbardziej rozpowszechniona?

Mediacja jest dopuszczalna w sporach w sprawach cywilnych, rodzinnych, społecznych, handlowych i przemysłowych.

Czy istnieją szczególne zasady, do których należy się zastosować?

Udział w postępowaniu mediacyjnym jest dobrowolny. Strony każdego postępowania sądowego mogą jednak zwrócić się wspólnie do sądu z wnioskiem o zawieszenie postępowania na czas, w którym będą się starały rozwiązać spór w drodze mediacji. Ponadto sąd może z własnej inicjatywy wstrzymać postępowanie na czas postępowania mediacyjnego i skierować strony na drogę mediacji w celu podjęcia próby rozwiązania sporu. Należy jednak zawrócić uwagę na to, że mediacja jest obowiązkowa w sprawach rodzinnych, a w szczególności w sprawach dotyczących separacji, kontaktów i opieki nad dzieckiem oraz alimentów na rzecz dzieci lub małżonka.

Maltański Ośrodek Mediacji posiada kodeks postępowania. Mediatorzy są zobowiązani przestrzegać jego postanowień w trakcie postępowania mediacyjnego.

Kodeks przewiduje wewnętrzne środki kontroli służące zapewnieniu przestrzegania jego zapisów. Stanowi on na przykład, że Rada Zarządzająca ośrodka jest uprawniona do podjęcia środków dyscyplinarnych w stosunku do mediatora, którego postępowanie jest niezgodne z postępowaniem przewidzianym w kodeksie lub który wykazuje niedociągnięcia w tym względzie, a mediator, w przypadku którego stwierdzono naruszenie postanowień kodeksu lub który zachował się niestosownie, zostanie skreślony z listy mediatorów na okres, jaki Rada Zarządzająca uzna za właściwy.

Informacje i kształcenie

Co pewien czas Maltański Ośrodek Mediacji organizuje kursy szkoleniowe dla mediatorów. Pierwszy z takich kursów poświęcony umiejętnościom mediacyjnym odbył się w lipcu 2008 r. Inny kurs w zakresie umiejętności mediacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem psychologicznych, społecznych i prawnych aspektów separacji odbył się w dniach 16-18 kwietnia 2009 r.

Jakie są koszty mediacji?

Taryfa honorariów uregulowana została w pkt 2 i 4 obwieszczenia (Legal Notice) nr 309 z 2008 r.

W przypadku mediacji rodzinnej, strony mogą albo swobodnie wybrać mediatora (z listy akredytowanych mediatorów), same pokrywając koszty mediacji, albosekretarz sądu wyznacza, metodą rotacyjną, jednego z mediatorów z listy dostarczonej przez Ośrodek Mediacji. W tym ostatnim przypadku koszty pokrywają sądy.

Czy ugoda zawarta w wyniku mediacji może być egzekwowana?

Zgodnie z Link otworzy się w nowym okniedyrektywą 2008/52/WE, musi istnieć możliwość wystąpienia z wnioskiem o nadanie klauzuli wykonalności pisemnej ugodzie zawartej w drodze mediacji. Państwa członkowskie powiadomią o tym sądy lub inne organy właściwe do przyjmowania takich wniosków.

Obecnie gotowa już jest nowelizacja maltańskiej ustawy o mediacji z 2004 r. w celu włączenia do niej powyższego unormowania.

Powiązane strony

Link otworzy się w nowym oknieMaltańskie Centrum Mediacji

Maltańska ustawa o mediacji z 2004 r.

Dyrektywa 2008/52/WE


Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.
W związku z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej państwa członkowskie aktualizują obecnie niektóre strony portalu zawierające treści krajowe. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.

Ostatnia aktualizacja: 19/08/2015