Zapri

BETA RAZLIČICA PORTALA JE ZDAJ NA VOLJO!

Obiščite BETA različicoevropskega portala ePravosodje in opišite svojo izkušnjo!

 
 

Navigacijska pot

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Mediacija v državah članicah - Malta

Zakaj ne bi namesto pred sodiščem svojega spora rešili s pomočjo mediacije? To je oblika alternativnega reševanja sporov, pri katerih mediator strankam pomaga doseči dogovor. Vlada in pravni strokovnjaki na Malti se zavedajo prednosti mediacije.


Na koga se obrniti?

Vladni organ, pristojen za mediacijo na Malti, je Center za mediacijo Malte, ki je bil ustanovljen v skladu s poglavjem 474 Povezava se odpre v novem oknuZakona o mediaciji iz leta 2004. Center za mediacijo zagotavlja forum, na katerega se lahko obrnejo ali napotijo stranke v sporu, da bi ob pomoči mediatorja rešile spor.

S centrom lahko navežete stik prek sodnega tajnika Centra za mediacijo Malte, Palazzo Laparelli, South Street, Valletta VLT 1100.

Lahko tudi pokličete na telefonsko številko +356 21251110 ali pišete na e-naslov:Povezava se odpre v novem oknumediation.mjha@gov.mt

Center strankam posreduje seznam mediatorjev, ki jih je ustrezno pooblastil, in jih zaprosi, da s seznama izberejo mediatorja, ki je sprejemljiv za vse stranke v sporu.

Na katerih področjih je mediacija dopustna in/ali se najpogosteje uporablja?

Mediacija je dopustna v sporih, ki zadevajo civilne, družinske, socialne in gospodarske zadeve ter zadeve v zvezi z delovnimi razmerji.

Ali je treba upoštevati posebna pravila?

Mediacija je prostovoljen postopek. Stranke v katerem koli postopku lahko skupaj zaprosijo sodišče, da ustavi postopek, medtem ko poskušajo rešiti spor z mediacijo. Poleg tega lahko sodišče na lastno pobudo ustavi postopek za toliko časa, dokler traja mediacija, in usmeri stranke, da poskusijo rešiti spor z mediacijo. Poudariti je treba, da je mediacija v družinskih zadevah obvezna, zlasti v zadevah, povezanih z ločitvijo, stiki z otroki, varstvom in vzgojo otrok ter preživnino za otroke in/ali zakonskega partnerja.

Center za mediacijo Malte ima svoj kodeks ravnanja, v skladu s katerim morajo mediatorji ravnati med mediacijskimi postopki.

Kodeks vsebuje tudi zavezujoče ukrepe. Tako na primer določa, da je svet guvernerjev centra pooblaščen, da sprejme disciplinske ukrepe zoper katerega koli mediatorja, ki ni ravnal v skladu z načeli kodeksa ali jih ni izpolnjeval, ter da se ime katerega koli mediatorja, za katerega se ugotovi, da je kršil katere koli določbe kodeksa ali neprimerno ravnal, umakne s seznama mediatorjev za tako dolgo, kot se svetu guvernerjev zdi primerno.

Informacije in usposabljanje

Center za mediacijo Malte občasno organizira tečaje usposabljanja za mediatorje. Prvi tak tečaj o mediacijskih veščinah je potekal julija 2008. Drugi tečaj, namenjen usposabljanju na področju mediacijskih veščin s poudarkom na psiholoških, socialnih in pravnih vidikih ločitve, je potekal od 16. do 18. aprila 2009.

Kakšni so stroški mediacije?

Taksa je določena v predpisih 2 in 4 okrožnice št. 309 iz leta 2008.

Pri družinski mediaciji lahko stranke same izberejo mediatorja (s seznama pooblaščenih mediatorjev) in nosijo s tem povezane stroške ali pa sodni tajnik po načelu rotacije imenuje enega izmed mediatorjev s seznama, ki ga predloži Center za mediacijo. V zadnjem primeru stroške nosijo sodišča.

Ali je sporazum, dosežen z mediacijo, izvršljiv?

V skladu z Povezava se odpre v novem oknuDirektivo 2008/52/ES je treba zagotoviti, da se lahko zahteva izvršljivost vsebine pisnega dogovora, doseženega v mediaciji. Države članice sporočijo imena sodišč ali drugih organov, ki so pristojni za sprejemanje takih zahtev.

Trenutno so v pripravi spremembe malteškega Zakona o mediaciji iz leta 2004, s katerimi naj bi se vključile zgoraj navedene določbe.

Sorodne povezave

Povezava se odpre v novem oknuCenter za mediacijo Malte

Povezava se odpre v novem oknuMalteški Zakon o mediaciji iz leta 2004

Povezava se odpre v novem oknuDirektiva 2008/52/ES


Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Zadnja posodobitev: 19/08/2015