Zavrieť

BETA VERZIA PORTÁLU JE UŽ DOSTUPNÁ!

Navštívte BETA verziu Európskeho portálu elektronickej justície a napíšte nám, čo si o nej myslíte.

 
 

Navigačný riadok

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Mediácia v členských štátoch - Severné Írsko

Táto krajina je v procese vystúpenia z EÚ.

Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov: angličtina.

Prečo namiesto súdneho konania neskúsiť vyriešiť spor prostredníctvom mediácie? Ide o formu alternatívneho riešenia sporov, keď mediátor pomáha stranám sporu dosiahnuť dohodu. Vláda a odborníci pôsobiaci v oblasti justície v Severnom Írsku si uvedomujú výhody mediácie.

V Severnom Írsku nie je žiadne ministerstvo zodpovedné za mediačné služby. Existujú však organizácie, ktoré poskytujú mechanizmy mediácie a poradenstva.


Koho kontaktovať?

Odkaz sa zobrazí v novom okneAsociácia právnych poradcov Severného Írska vyvinula alternatívnu Odkaz sa zobrazí v novom okneslužbu riešenia sporov na poskytovanie mediačných služieb pri riešení sporov. Služba nie je vymedzená len pre spory postúpené súdom, ale môže sa využiť v ktoromkoľvek štádiu sporu.

Službu riešenia sporov poskytuje senát právnych poradcov a advokátov, ktorí sú vyškolení a akreditovaní, aby konali ako mediátori v mene účastníkov sporu.

Iné dobrovoľné organizácie, ako sú Odkaz sa zobrazí v novom okneRelate a Odkaz sa zobrazí v novom okneBarnardos, poskytujú určité poradenské a mediačné služby pri rodinných problémoch. Odkaz sa zobrazí v novom okneAgentúra pre pracovné vzťahy ponúka arbitrážny mechanizmus na riešenie sporov týkajúcich sa zamestnania.

V ktorých oblastiach je možné využiť mediáciu a/alebo v ktorej oblasti sa mediácia využíva najčastejšie?

Hlavnými oblasťami sú občianskoprávne/obchodné spory a mediácia pri riešení rodinných sporov, sporov na pracovisku a sporov v komunite.

Existujú osobitné pravidlá, ktoré je potrebné dodržiavať?

V rámci právneho systému Severného Írska neexistuje pri súdoch žiadny systém mediácie. Súdy však pravdepodobne povolia odročenie súdneho konania, ak existuje šanca, že mediácia by mohla problém vyriešiť –- Odkaz sa zobrazí v novom okneSúdna služba Severného Írska

Pravidlá a postupy pre služby riešenia sporov stanovuje Odkaz sa zobrazí v novom okneAsociácia právnych poradcov Severného Írska.

Informácie a odborná príprava

Senát právnych poradcov a advokátov, ktorí tvoria senát na riešenie sporov, absolvoval odbornú prípravu a je akreditovaný Asociáciou právnych poradcov.

Aké sú náklady na mediáciu?

Náklady na mediáciu sa líšia v závislosti od poskytovateľa a neupravuje ich štát.

Je dohoda, ktorá je výsledkom mediácie, vymáhateľná?

Dohoda dosiahnutá mediáciou a podpísaná účastníkmi sporu sa bude akceptovať rovnako, ako vyriešenie súdnej žaloby súdmi. V prípade, ak nebola podaná žaloba na súde, môže byť vymáhateľná ako záväzná zmluva medzi účastníkmi sporu.

Súvisiace odkazy

Odkaz sa zobrazí v novom okneAsociácia právnych poradcov Severného Írska

Odkaz sa zobrazí v novom okneSlužba riešenia sporov

Odkaz sa zobrazí v novom okneRelate

Odkaz sa zobrazí v novom okneBarnardos

Odkaz sa zobrazí v novom okneAgentúra pre pracovné vzťahy


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Posledná aktualizácia: 06/03/2017