Stäng

NU FINNS EN NY BETAVERSION AV PORTALEN!

Testa betaversionen av den europeiska e-juridikportalen och berätta vad du tycker!

 
 

Sökväg

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Medling i medlemsstaterna - Nordirland

Det här landet befinner sig i en övergångsperiod (utträde ur EU).

Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till engelska är dock redan färdig.

I stället för att gå till domstol kan det vara en god idé att försöka lösa sin tvist med hjälp av medling. Detta är ett alternativt system för tvistlösning som innebär att en medlare hjälper de tvistande parterna att nå en lösning. Myndigheterna och juristerna i Nordirland känner till fördelarna med medling.

Det finns ingen statlig myndighet i Nordirland med ansvar för medlingstjänster. Däremot finns det organisationer som erbjuder medling och rådgivning.


Vem kontaktar man?

Länken öppnas i ett nytt fönsterLaw Society of Northern Ireland har utvecklat en alternativ Länken öppnas i ett nytt fönstertvistlösningstjänst för att erbjuda medlingstjänster för tvistlösning. Denna tjänst är inte begränsad till tvister som har förts till domstol, utan kan användas i alla skeden av en tvist.

Tvistlösningstjänsten arbetar med en panel av solicitors och barristers som är utbildade och ackrediterade för att fungera som medlare mellan parterna i tvisten.

Andra frivilligorganisationer, som Länken öppnas i ett nytt fönsterRelate och Länken öppnas i ett nytt fönsterBarnardos, erbjuder vissa rådgivnings- och medlingstjänster i fråga om familjeproblem. Länken öppnas i ett nytt fönsterLabour Relations Agency har ett medlingsprogram för anställningsrelaterade tvister.

När kan medling användas och inom vilka områden är det mest vanligt?

Medling är vanligast i civila/kommersiella tvister, familjetvister, tvister på arbetsplatsen och lokala tvister i samhället.

Finns det särskilda regler som måste följas?

Det finns inget domstolsbaserat medlingssystem inom rättssystemet i Nordirland. Domstolarna brukar emellertid tillåta att mål ajourneras om det finns en möjlighet att tvisten kan lösas via medling –- Länken öppnas i ett nytt fönsterNorthern Ireland Court Service

Länken öppnas i ett nytt fönsterLaw Society of Northern Ireland fastställer regler och förfaranden för tvistlösningstjänster.

Information och utbildning

De solicitors och barristers som ingår i tvistlösningspanelen utbildas och ackrediteras av Law Society.

Vad kostar medling?

Kostnaderna för medlingen beror på förmedlaren och regleras inte av staten.

Finns det möjlighet att få verkställighet av en överenskommelse som grundar sig på medling?

En överenskommelse som nås under medling och som undertecknats av parterna accepteras som ett domstolsavgörande av domstolarna. Den kan vara verkställbar som ett bindande avtal mellan parterna, om det inte finns något domstolsavgörande.

Länkar

Länken öppnas i ett nytt fönsterLaw Society of Northern Ireland

Länken öppnas i ett nytt fönsterDispute Resolution Service

Länken öppnas i ett nytt fönsterRelate

Länken öppnas i ett nytt fönsterBarnardos

Länken öppnas i ett nytt fönsterLabour Relations Agency


Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Senaste uppdatering: 06/03/2017