Zatvori

BETA VERZIJA PORTALA SADA JE DOSTUPNA!

Posjetite BETA verziju europskog portala e-pravosuđe i pošaljite nam povratne informacije!

 
 

Navigacijski put

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Il-medjazzjoni fl-Istati Membri - Portugall

Ova je stranica strojno prevedena i njezina kvaliteta nije zajamčena.

Kvaliteta ovog prijevoda ocijenjena je kao: prosječna

Smatrate li ovaj prijevod korisnim?


Il-medjazzjoni hija wieħed mill-mezzi eżistenti ta’ soluzzjoni tat-tilwim (ADR) fil-Portugall, flimkien mal-arbitraġġ u l-Kummissarji tal-Ġustizzja. Il-liġi 29/2013 tat-19 ta’ April (magħrufa bħala l-Att dwar il-Medjazzjoni) hija liġi qafas għall-medjazzjoni nazzjonali fil-pajsaġġ tal-ADR. Hija tistabbilixxi l-prinċipji ġenerali applikabbli għall-medjazzjoni fil-Portugall, irrispettivament min-natura tat-tilwima inkwistjoni, kif ukoll l-arranġamenti legali għall-medjazzjoni ċivili u kummerċjali, il-medjaturi u l-medjazzjoni pubblika. Skont l-Att dwar il-Medjazzjoni:

  • “medjazzjoni” tfisser il-forma ta’ riżoluzzjoni alternattiva tat-tilwim minn entitajiet pubbliċi jew privati, fejn żewġ partijiet jew aktar għal tilwima jippruvaw fuq bażi volontarja jilħqu ftehim bl-assistenza ta’ medjatur ta’ kunflitt;
  • “medjatur ta’ kunflitt” tfisser terz, jew parti terza indipendenti u imparzjali, li ma għandha l-ebda setgħa ta’ impożizzjoni fuq il-mediados, li tgħinha biex tipprova tibni ftehim finali dwar is-suġġett tat-tilwima.

Karattru tal-medjazzjoni u tal-ftehimiet ta’ medjazzjoni

L-użu tal-medjazzjoni huwa kompletament volontarju. Il-proċedura ta’ medjazzjoni għandha tkun kunfidenzjali u tista’ tiġi terminata għal raġunijiet ta’ politika pubblika, b’mod partikolari biex tiġi żgurata l-protezzjoni tal-aħjar interessi tat-tfal, dment li l-protezzjoni tal-integrità fiżika jew psikoloġika ta’ kwalunkwe persuna tkun f’riskju, jew fejn dan ikun meħtieġ għall-fini tal-implimentazzjoni jew l-infurzar tal-ftehim milħuq permezz tal-medjazzjoni, strettament sa fejn ikun meħtieġ għall-protezzjoni ta’ dawk l-interessi. Il-kontenut tas-sessjonijiet ta’ medjazzjoni ma jistax jintuża bħala evidenza minn qorti.

Il-forza eżekuttiva hija l-ftehim milħuq fl-okkażjoni tal-medjazzjoni:

Li jikkonċernaw tilwim li jista’ jkun soġġett għal medjazzjoni u li għalihom il-liġi ma teħtieġ l-ebda approvazzjoni ġudizzjarja;

(b) fejn il-partijiet ikollhom il-kapaċità li jikkonkluduhom;

(c) Miksuba permezz ta’ medjazzjoni mwettqa skont id-dispożizzjonijiet stabbiliti mil-liġi;

Il-kontenut ma jiksirx il-politika pubblika;

(e) ipparteċipa f’medjatur ta’ kunflitt inkluż fil-lista ta’ medjaturi ta’ kunflitt organizzata mill-Ministeru tal-Ġustizzja. Din il-lista tista’ tinstab Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidahawn.

Il-Ftehim ta’ medjazzjoni miksub permezz ta’ medjazzjoni li jsir fi Stat Membru ieħor tal-Unjoni Ewropea li jikkonforma mal-punti (a) u ( d) għandu jkun infurzabbli jekk l-ordni legali ta’ dak l-Istat Membru tagħtih ukoll il-forza eżekuttiva tiegħu.

Żoni fejn l-użu tal-medjazzjoni huwa ammissibbli u/jew huma aktar komuni

Il-medjazzjoni hija ammissibbli f’materji ċivili, kummerċjali, familjari, tax-xogħol u kriminali. F’dawn l-aħħar tliet oqsma, hemm sistema ta’ medjazzjoni pubblika, b’regoli speċifiċi u speċifiċi għal kull wieħed minnhom.

Kummissarji tal-Ġustizzja jipprovdu servizz ta’ medjazzjoni li huwa kompetenti għall-medjazzjoni ta’ kwalunkwe tilwim li jista’ jkun soġġett għal medjazzjoni, anke jekk huma esklużi mill-ġurisdizzjoni ta’ qorti ta’ paċi.

Status tal-medjaturi

L-att dwar il-Medjazzjoni fih kapitolu dwar il-medjatur (l-Artikoli 23 sa 29) li fih huma stabbiliti d-drittijiet u l-obbligi tagħhom. Il-medjaturi għandhom jaġixxu wkoll skont Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidail-Kodiċi ta’ Kondotta Ewropew għall-Medjaturi.

Ma hemm l-ebda korp pubbliku għat-taħriġ ta’ medjaturi ta’ kunflitt, li jikkonsisti f’korpi privati, li huma ċċertifikati mid-Direttorat Ġenerali għall-Politika dwar il-Ġustizzja taħt l-Ordni Nru 345/2013 tal-27 ta’ Novembru.

L-ispiża tal-medjazzjoni

Għall-użu tas-sistema pubblika tal-medjazzjoni tal-familja, it-tariffa ta’ EUR 50 għandha tkun pagabbli minn kull waħda mill-partijiet involuti fil-proċedura, ħlief fis-sitwazzjonijiet li ġejjin:

  • Tingħata għajnuna legali;
  • Il-każ jissejjaħ medjazzjoni b’deċiżjoni tal-awtorità ġudizzjarja, skont l-Artikolu 24 tal-Kundizzjonijiet Ġenerali tat-Tuttear Cível;
  • Fuq talba tal-partijiet, jew bil-kunsens tagħhom, jekk humiex riferuti għal medjazzjoni b’deċiżjoni tal-awtorità ġudizzjarja jew tal-kumitat għall-protezzjoni tat-tfal u taż-żgħażagħ, fil-kuntest ta’ promozzjoni u protezzjoni kontinwa.

L-użu tas-sistema ta’ medjazzjoni pubblika huwa mingħajr ħlas.

L-użu tas-sistema ta’ medjazzjoni pubblika jinvolvi l-ħlas ta’ tariffa ta’ EUR 50 għal kull parti involuta fil-proċedimenti, mingħajr preġudizzju għall-għoti ta’ għajnuna legali.

Il-valuri kkwotati bl-użu tas-sistemi ta’ medjazzjoni pubblika flimkien mat-tariffi tal-onorarji tal-medjatur inklużi f’dawk is-sistemi li huma fissi, iżda li jvarjaw skont jekk kinux fi ftehim jew le jew x’passi ttieħdu biex jinkiseb.

Bil-medjazzjoni li jsir fil-qafas tal-Kummissarji tal-Ġustizzja u jintlaħaq ftehim, kull parti għandu jkollha valur ta’ EUR 25.

L-ispejjeż tal-medjazzjoni privata huma definiti mill-medjatur magħżul mill-partijiet.

Informazzjoni aktar utli

Il-korp governattiv responsabbli li jirregola l-medjazzjoni pubblika huwa d-Direttorat Ġenerali għall-Politika tal-Ġustizzja (DGPJ) permezz tal-Uffiċċju għas-Soluzzjoni Alternattiva tat-Tilwim (GGRL)Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdida. Id-DGPJ (PJ) ma jirrappurtax dwar kif jista’ jinstab medjatur iżda għandu Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidalisti ta’ medjaturi tas-sistemi ta’ medjazzjoni pubbliċi. Ladarba tkun ittieħdet deċiżjoni ta’ medjazzjoni f’konformità mal-liġi dwar il-medjazzjoni pubblika, il-medjatur jintgħażel awtomatikament.


Din hija verżjoni tradotta awtomatikament tal-kontenut. Is-sid ta’ din il-paġna ma jaċċetta ebda responsabbiltà jew obbligazzjoni fir-rigward tal-kwalità ta’ dan it-test tradott b'mod awtomatiku.

L-aħħar aġġornament: 01/09/2020