Zatvori

BETA VERZIJA PORTALA SADA JE DOSTUPNA!

Posjetite BETA verziju europskog portala e-pravosuđe i pošaljite nam povratne informacije!

 
 

Navigacijski put

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Tarpininkavimas valstybėse narėse - Rumunija

Kam kreiptis į teismą, jei ginčus gali padėti išspręsti tarpininkas? Tai yra alternatyvi ginčų sprendimo priemonė – tarpininkas padeda ginčo šalims susitarti. Ir Slovėnijos vyriausybė, ir teisininkai suvokia tarpininkavimo pranašumus.


Į ką kreiptis?

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasTarpininkavimo taryba, įsteigta Įstatymu Nr. 192/2006 dėl tarpininkavimo, Rumunijoje atsakinga už tarpininkavimo priežiūrą. Tai autonomiją turintis juridinis asmuo, siekiantis viešojo intereso, jo būstinė įsikūrusi Bukarešte.

Įstatyme Nr. 192/2006 numatyti teisiniai tarpininkavimo pagrindai, kuriais paremta tarpininko profesija.

Tarpininkavimo tarybos narius renka tarpininkai, o tvirtina Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasRumunijos teisingumo ministerija.

Pagrindinės Tarpininkavimo tarybos atsakomybės sritys – priimti sprendimus tokiose srityse:

 • nustatyti mokymo standartus tarpininkavimo srityje remiantis geriausia tarptautine patirtimi ir prižiūrėti, kad profesionalai jų paisytų;
 • suteikti įgaliojimus tarpininkams ir tvarkyti bei atnaujinti tarpininkų sąrašą;
 • tvirtinti tarpininkų mokymo programas;
 • tvirtinti įgaliotųjų tarpininkų etikos ir elgesio kodeksą ir jų drausminės atsakomybės taisykles;
 • priimti Tarpininkavimo tarybos organizavimo ir veiklos reglamentą;
 • inicijuoti pasiūlymus keisti arba derinti teisės aktus dėl tarpininkavimo.

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasTarpininkavimo tarybos kontaktiniai duomenys:

Adresas: Cuza Vodă gatvė 64, sector 4, Bukareštas

Telefonas: 004 021 315 25 28; 004 021 330 25 60; 004 021 330 25 61

Faksas: 004 021 330 25 28

E. pašto adresas: Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langassecretariat@cmediere.ro, Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasConsiliul_de_mediere@yahoo.com

Nacionalinis tarpininkų profesinių asociacijų registras

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasTarpininkavimo taryba įkūrė Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasNacionalinį tarpininkų profesinių asociacijų registrą. Registre pateikiamas nevyriausybinių organizacijų, skatinančių tarpininkavimą ir atstovaujančių tarpininkų profesiniams interesams, sąrašas.

Toliau pateikiamas tarpininkavimo paslaugas teikiančių profesinių asociacijų sąrašas:

Tarpininkų sąrašas

Pagal Įstatymo Nr. 192/2006 12 straipsnį įgaliotieji tarpininkai įtraukiami į „tarpininkų sąrašą“, kurį tvarko Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasTarpininkavimo taryba, sąrašas skelbiamas Rumunijos oficialiojo leidinio I dalyje.

„Tarpininkų sąrašas“ taip pat skelbiamas oficialiose Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasTarpininkavimo tarybos ir Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasTeisingumo ministerijos interneto svetainėse.

Įgaliotų tarpininkų sąraše pateikiama tokia informacija apie tarpininką:

 • narystė profesinėse asociacijose;
 • institucija, kurią baigė;
 • tarpininkavimo mokymo programa, kuria vadovaujasi;
 • užsienio kalbos, kuriomis gali teikti tarpininkavimo paslaugas;
 • kontaktinė informacija.

Asmenys, norintys išspręsti ginčą per tarpininką, gali susisiekti su tarpininku per 1 mėnesį nuo „tarpininkų sąrašo“ paskelbimo teismų patalpose ir Teisingumo ministerijos interneto svetainėje.

Tarpininkavimo taryba teisiškai privalo reguliariai (bent kartą per metus) atnaujinti tarpininkų sąrašą ir pranešti teismams, vietos valdžios institucijoms ir Teisingumo ministerijai apie jo pakeitimus.

Kokiose srityse galima tarpininkauti ir (arba) dažniausiai tarpininkaujama?

Pagal Įstatymo Nr. 192/2006 2 straipsnį šalims leidžiama kreiptis į tarpininką civilinės, baudžiamosios arba šeimos teisės ginčų atveju, taip pat kitose teisės srityse, vadovaujantis teisės aktų nuostatomis. Vartotojų ginčai, kiti ginčai dėl teisių, kurių galima atsisakyti, taip pat gali būti sprendžiami per tarpininką. Tačiau su asmeninėmis teisėmis ir su teisėmis, kurių negalima atsisakyti, susiję ginčai negali būti sprendžiami tarpininkavimu.

Ar reikia laikytis konkrečių taisyklių?

Į tarpininką kreiptis neprivaloma. Šalys neprivalo naudotis tarpininko paslaugomis ir gali bet kada atsisakyti tarpininkavimo. Kitaip tariant, šalys gali bet kada laisvai pasirinkti kitas ginčų sprendimo priemones: teismo procesą, arbitražą. Suinteresuotieji asmenys gali kreiptis į tarpininką prieš kreipdamiesi į teismą, taip pat vykstant teismo procesui.

Tačiau pagal įvairias tarpininkavimo srityje galiojančių nacionalinės teisės aktų nuostatas teisėjai tam tikrose bylose privalo pranešti šalims apie galimybę pasirinkti tarpininkavimą ir tokio pasirinkimo pranašumus. Kitais atvejais tarpininkavimą arba kitokią alternatyvią ginčų sprendimo procedūrą pasirinkusioms šalims siūlomos įvairios finansinės paskatos.

2007 m. vasario 17 d. Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasTarpininkavimo taryba patvirtino tarpininkų etikos ir elgesio kodeksą. Kodeksas privalomas visiems tarpininkams, įtrauktiems į tarpininkų sąrašą.

Informacija ir mokymas

Tarpininkavimo tarybos interneto svetainė yra pagrindinis informacijos apie tarpininkavimą Rumunijoje šaltinis.

Mokymus tarpininkavimo srityje rengia tik privatusis sektorius, tačiau Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasTarpininkavimo taryba yra atsakinga už mokymo rengėjų įgaliojimą, siekdama užtikrinti, kad visi mokymo kursai būtų grindžiami tais pačiais standartais.

Mokymo programų rengėjų sąrašas taip pat pateikiamas oficialioje Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasTarpininkavimo tarybos interneto svetainėje.

Mokymo kursai organizuojami reguliariai. Šiuo metu yra patvirtinta viena mokymo programa, tarpininkų pradinio mokymo kursas (80 valandų). Programoje nustatyti mokymo tikslai, gebėjimai, kuriuos planuojama išvystyti iki programos pabaigos ir vertinimo metodai. 8 Tarpininkavimo tarybos įgalioti mokymų rengėjai atsakingi už pagalbinės medžiagos ir pratimų parengimą pagal nacionalinės mokymo programos nuostatas.

Kiek kainuoja tarpininkavimas?

Tarpininkavimas nėra nemokamas, dėl užmokesčio dydžio susitaria privatus tarpininkas ir šalys.

Šiuo metu nei vietos, nei nacionalinės institucijos neteikia teisinės ar finansinės pagalbos teikti tarpininkavimo paslaugas.

Ar įmanoma užtikrinti, kad būtų vykdomas po tarpininkavimo priimtas susitarimas?

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasDirektyva 2008/52/EB suteikiama galimybė prašyti užtikrinti rašytinio susitarimo, pasiekto per tarpininką, vykdymą. Valstybės narės praneša Komisijai apie tokius prašymus priimti kompetentingus teismus ir kitas institucijas.

Rumunija dar nepateikė šios informacijos.


Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį, atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

Paskutinis naujinimas: 10/06/2013