Zamknij

PORTAL JEST JUŻ DOSTĘPNY W WERSJI BETA!

Odwiedź europejski portal „e-Sprawiedliwość” w wersji beta i powiedz nam, co o nim myślisz!

 
 

Ścieżka nawigacji

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Mediacja w państwach członkowskich - Rumunia

Zamiast zwracać się do sądu, warto rozstrzygnąć spór drogą mediacji. Jest to alternatywna metoda rozwiązywania sporów, w ramach której mediator pomaga stronom sporu osiągnąć porozumienie. Zarówno rumuński rząd, jak i prawnicy zatrudnieni w wymiarze sprawiedliwości w Rumunii zwracają uwagę na  korzyści płynące z mediacji.


Z kim należy się skontaktować?

Za nadzór nad mediacją w Rumunii odpowiada Link otworzy się w nowym oknieRada ds. Mediacji, ustanowiona na mocy ustawy 192/2006 o mediacji. Jest ona autonomicznym, działającym w interesie publicznym podmiotem prawnym, z siedzibą w Bukareszcie.

Ustawa 192/2006 stanowi ramy prawne wprowadzenia instytucji mediacji, regulujące wykonywanie zawodu mediatora.

Członkowie Rady ds. Mediacji są wybierani przez mediatorów i powoływani przez Link otworzy się w nowym oknieMinisterstwo Sprawiedliwości Rumunii.

Do głównych zadań Rady ds. Mediacji należy podejmowanie decyzji w następującym zakresie:

 • wyznaczanie standardów szkoleniowych w dziedzinie mediacji zgodnie z najlepszymi praktykami międzynarodowymi i nadzór nad ich przestrzeganiem przez przedstawicieli zawodu mediatora;
 • nadawanie uprawnień do wykonywania zawodu mediatora i prowadzenie oraz uaktualnianie listy mediatorów;
 • zatwierdzanie programów szkoleń mediatorów;
 • uchwalanie kodeksu postępowania i etyki obowiązującego posiadających uprawnienia mediatorów, a także przyjmowanie uregulowań dotyczących ich odpowiedzialności dyscyplinarnej;
 • przyjmowanie regulaminu określającego organizację i funkcjonowanie Rady ds. Mediacji;
 • przedstawianie wniosków dotyczących zmiany lub ujednolicenia prawodawstwa dotyczącego mediacji.

Poniżej przedstawiono dane kontaktowe Link otworzy się w nowym oknieRady ds. Mediacji:

Adres: Cuza Vodă Street, 64, sector 4, Bucureşti

Telefon: 004 021 315 25 28; 004 021 330 25 60; 004 021 330 25 61

Faks: 004 021 330 25 28

Adresy e-mail: Link otworzy się w nowym okniesecretariat@cmediere.ro, Link otworzy się w nowym oknieConsiliul_de_mediere@yahoo.com

Krajowy Rejestr Stowarzyszeń Zawodowych Mediatorów

Link otworzy się w nowym oknieRada ds. Mediacji utworzyła Link otworzy się w nowym oknieKrajowy Rejestr Stowarzyszeń Zawodowych Mediatorów. Rejestr zawiera wykaz organizacji pozarządowych propagujących mediację i reprezentujących zawodowe interesy mediatorów.

Poniżej przedstawiono wykaz stowarzyszeń zawodowych prowadzących działalność w zakresie świadczenia usług mediacji:

Lista mediatorów

Zgodnie z art. 12 ustawy 192/2006, posiadający uprawnienia mediatorzy są wpisani na listę mediatorów, zarządzaną przez Link otworzy się w nowym oknieRadę ds. Mediacji i publikowaną w rumuńskim Dzienniku Urzędowym, część I.

Lista mediatorów jest również dostępna za pośrednictwem oficjalnych stron internetowych Link otworzy się w nowym oknieRady ds. Mediacji i Link otworzy się w nowym oknieMinisterstwa Sprawiedliwości.

Lista mediatorów posiadających uprawnienia zawiera następujące informacje:

 • przynależność do stowarzyszeń zawodowych;
 • nazwę uczelni, której są absolwentami;
 • ukończone szkolenia w zakresie mediacji;
 • języki obce, w których mediatorzy mogą świadczyć usługi mediacji;
 • dane kontaktowe.

Osoby zainteresowane rozstrzygnięciem sporu w drodze mediacji mogą zwracać się do dowolnego mediatora w ciągu jednego miesiąca od dnia ogłoszenia „listy mediatorów”  w siedzibach sądów i jej opublikowania na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości.

Rada ds. Mediacji ma określony prawem obowiązek regularnego uaktualniania – przynajmniej raz w roku – listy mediatorów i informowania o tym sądów, organów władz lokalnych oraz Ministerstwa Sprawiedliwości.

W jakich dziedzinach dopuszcza się korzystanie z mediacji lub jest ona najbardziej rozpowszechniona?

Zgodnie art. 2 ustawy 192/2006 z mediacji mogą korzystać strony sporów dotyczących spraw cywilnych lub karnych i rodzinnych oraz z zakresu innych dziedzin prawa określonych przepisami. W drodze mediacji mogą być również rozstrzygane spory konsumenckie i inne spory w przedmiocie praw zbywalnych. Nie można jednak rozstrzygać w drodze mediacji spraw dotyczących praw osobistych i praw niezbywalnych.

Czy istnieją szczególne reguły, do których należy się zastosować?

Korzystanie z mediacji jest dobrowolne. Strony nie mają obowiązku korzystania z usług mediacji i mogą zrezygnować z mediacji na każdym etapie. Innym słowy, strony posiadają swobodę wyboru, w dowolnym momencie, innych metod rozstrzygania sporu: w drodze postępowania sądowego lub arbitrażu. Strony zainteresowane mediacją mogą zwrócić się do mediatora przed skierowaniem sprawy do sądu lub w toku postępowania przed sądem.

W dziedzinie mediacji różne przepisy krajowe nakładają jednak na sędziów obowiązek informowania stron w niektórych przypadkach o możliwości skorzystania z mediacji i o jej korzyściach. W innych przypadkach stronom decydującym się na skorzystanie z mediacji lub innej metody alternatywnego rozwiązywania sporu oferuje się szereg zachęt finansowych.

W dniu 17 lutego 2007 r. Link otworzy się w nowym oknieRada ds. Mediacji przyjęła kodeks postępowania i etyki mediatorów. Kodeks obowiązuje wszystkich mediatorów wpisanych na listę mediatorów.

Informacje i szkolenia

Głównym źródłem informacji na temat mediacji w Rumunii jest strona internetowa Rady ds. Mediacji.

Szkolenia w zakresie mediacji prowadzą jedynie podmioty sektora prywatnego, przy czym Link otworzy się w nowym oknieRada ds. Mediacji odpowiada za akredytację podmiotów oferujących kursy szkoleniowe w celu zapewnienia jednakowych standardów szkolenia na wszystkich kursach.

Lista podmiotów oferujących programy szkoleń również znajduje się na oficjalnej stronie internetowej Link otworzy się w nowym oknieRady ds. Mediacji.

Kursy szkoleniowe odbywają się regularnie. Obecnie prowadzony jest program szkoleń, który traktowany jest jako wstępne szkolenie dla mediatorów (80 godzin). W programie określono cele szkolenia, umiejętności, jakie powinien uzyskać jego uczestnik po ukończeniu szkolenia i metody oceny. Osiem instytucji uprawnionych do prowadzenia tych szkoleń odpowiedzialnych jest za opracowywanie pomocy naukowych i ćwiczeń na podstawie ram określonych w krajowym programie szkoleń.

Jakie są koszty mediacji?

Mediacja nie jest bezpłatna; wysokość opłaty podlega uzgodnieniu pomiędzy prywatnym mediatorem a stronami.

Obecnie nie jest dostępna pomoc prawna ani finansowa ze strony władz lokalnych lub krajowych na rzecz świadczenia usług mediacyjnych.

Czy ugoda zawarta w wyniku mediacji może być egzekwowana?

Link otworzy się w nowym oknieDyrektywa 2008/52/WE stwarza możliwość wystąpienia z wnioskiem o nadanie pisemnej ugodzie zawartej w drodze mediacji klauzuli wykonalności. Państwa członkowskie przekazują Komisji informacje na temat sądów i innych organów właściwych do składania takich wniosków.

Rumunia nie przekazała jeszcze tych informacji.


Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Ostatnia aktualizacja: 10/06/2013