Zavrieť

BETA VERZIA PORTÁLU JE UŽ DOSTUPNÁ!

Navštívte BETA verziu Európskeho portálu elektronickej justície a napíšte nám, čo si o nej myslíte.

 
 

Navigačný riadok

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Mediácia v členských štátoch - Rumunsko

Prečo namiesto súdneho konania neskúsiť vyriešiť spor prostredníctvom mediácie? Ide o formu alternatívneho riešenia sporov, keď mediátor pomáha stranám sporu dosiahnuť dohodu. Vláda a odborníci pôsobiaci v oblasti justície v Rumunsku si uvedomujú výhody mediácie.


Koho kontaktovať?

Odkaz sa zobrazí v novom okneRada pre mediáciu založená v súlade so Zákonom č. 192/2006 o mediácii, je zodpovedná za kontrolu mediácie v Rumunsku. Je to autonómna právnická osoba, ktorá koná vo verejnom záujme a jej sídlo je v Bukurešti.

Zákon č. 192/2006 stanovuje právny rámec pre začatie mediácie, v rámci ktorého sa vykonáva profesia mediácie.

Členovia Rady pre mediáciu sú volení mediátormi a schvaľuje ich Odkaz sa zobrazí v novom okneMinisterstvo spravodlivosti Rumunska.

Medzi hlavné povinnosti Rady pre mediáciu patrí prijímanie rozhodnutí v týchto oblastiach:

 • stanovovanie odborných noriem v oblasti mediácie na základe osvedčených medzinárodných postupov a dohľad nad ich dodržiavaním zo strany odborníkov;
 • schvaľovanie mediátorov a spravovanie a aktualizácia zoznamu mediátorov;
 • schvaľovanie odborných osnov pre mediátorov;
 • prijímanie etického a deontologického kódexu pre oprávnených mediátorov, ako aj nariadení týkajúcich sa ich disciplinárnej zodpovednosti;
 • prijímanie nariadenia o organizácii a fungovaní Rady pre mediáciu;
 • vypracovanie návrhov na zmenu alebo harmonizáciu právnych predpisov o mediácii.

Kontaktné údaje Odkaz sa zobrazí v novom okneRady pre mediáciu:

Adresa: Cuza Vodă Street, 64, sektor 4, Bukurešť

Telefón: 004 021 315 25 28; 004 021 330 25 60; 004 021 330 25 61

Fax: 004 021 330 25 28

E-Mail addresses: Odkaz sa zobrazí v novom oknesecretariat@cmediere.ro , Odkaz sa zobrazí v novom okneConsiliul_de_mediere@yahoo.com

Národný register profesionálnych združení mediátorov

Odkaz sa zobrazí v novom okneRada pre mediáciu založila Odkaz sa zobrazí v novom okneNárodný register profesionálnych združení mediátorov. Tento register obsahuje zoznam mimovládnych organizácií, ktoré podporujú mediáciu a zastupuje záujmy profesionálnych mediátorov.

Nižšie sa nachádza zoznam profesionálnych združení, ktoré pôsobia v oblasti poskytovania mediačných služieb:

Panel mediátorov

V súlade s článkom 12 zákona č. 192/2006 sú oprávnení mediátori registrovaní v „Paneli mediátorov“, ktorý riadi Odkaz sa zobrazí v novom okneRada pre mediáciu a ktorý je uverejnený v Rumunskom úradnom vestníku, časť I.

„Panel mediátorov“ je dostupný aj na oficiálnej webovej stránke Odkaz sa zobrazí v novom okneRady pre mediáciu a Odkaz sa zobrazí v novom okneministerstva spravodlivosti.

Zoznam oprávnených mediátorov obsahuje informácie o:

 • ich členstve v profesijných združeniach,
 • inštitúcii, na ktorej promovali,
 • odborných programoch v oblasti mediácie, na ktorých sa zúčastnili,
 • cudzích jazykoch, v ktorých poskytujú mediačné služby,
 • ich kontaktných údajoch.

Osoby so záujmom o vyriešenie sporu prostredníctvom mediácie môžu kontaktovať mediátora v priebehu 1 mesiaca od dátumu uverejnenia „panelu (zoznamu) mediátorov“ v priestoroch súdu a na webovej stránke ministerstva spravodlivosti.

Rada pre mediáciu je zo zákona povinná pravidelne aktualizovať – minimálne raz ročne – Panel (zoznam) mediátorov a oznámiť túto aktualizáciu súdom, orgánom miestnej samosprávy a ministerstvu spravodlivosti.

V ktorých oblastiach je možné využiť mediáciu a/alebo v ktorej oblasti sa mediácia využíva najčastejšie?

Článok 2 zákona č. 192/2006 umožňuje stranám sporu využiť mediáciu v sporoch týkajúcich sa občianskoprávnych alebo trestnoprávnych záležitostí, rodinných záležitostí a ostatných oblastí práva, ktoré podliehajú právnym ustanoveniam. Spotrebiteľské spory a ostatné spory, ktoré sú predmetom renunciačných práv, je takisto možné vyriešiť prostredníctvom mediácie. Záležitosti týkajúce sa osobných práv a nerenunciačných práv nemôžu byť predmetom mediácie.

Existujú osobitné pravidlá, ktoré je potrebné dodržiavať?

Rozhodnutie o využití mediácie je dobrovoľné. Strany nie sú povinné využiť mediačné služby a pre mediáciu sa môžu rozhodnúť v ktoromkoľvek štádiu. Inými slovami, strany si môžu kedykoľvek slobodne zvoliť iné spôsoby riešenia sporu: súdne konanie, arbitráž. Zainteresované strany môžu kontaktovať mediátora pred začatím súdneho konania, ako aj počas neho.

Rôzne vnútroštátne právne ustanovenia v oblasti mediácie zaväzujú sudcov, aby v niektorých prípadoch informovali strany sporu o možnosti mediácie a jej výhodách. V ostatných prípadoch sa ponúkne niekoľko finančných stimulov stranám sporu, ktoré sa rozhodli pre mediáciu alebo iné postupy alternatívneho riešenia sporov.

17. februára 2007 Odkaz sa zobrazí v novom okneRada pre mediáciu schválila Etický a deontologický kódex pre mediátorov. Tento kódex je záväzný pre všetkých mediátorov vrátane panela mediátorov.

Informácie a odborná príprava

Webová stránka Odkaz sa zobrazí v novom okneRady pre mediáciu je hlavným zdrojom informácií o mediácii v Rumunsku.

Odborné vzdelávanie v oblasti mediácie zabezpečuje len súkromný sektor, Odkaz sa zobrazí v novom okneRada pre mediáciu je však zodpovedná za poskytovanie oprávnenia poskytovateľom odborných kurzov s cieľom zabezpečiť, aby všetky kurzy ponúkali odborné vzdelávanie s rovnakými štandardmi.

Na oficiálnej webovej stránke Odkaz sa zobrazí v novom okneRady pre mediáciu sa nachádza aj zoznam poskytovateľov odbornej prípravy.

Vzdelávacie kurzy prebiehajú v pravidelných intervaloch. V súčasnosti existuje jeden odborný program, ktorý predstavuje úvodný odborný kurz pre mediátorov (80 hodín). Tento program má vytýčené učebné ciele, zručnosti, ktorými má účastník disponovať po skončení programu a metódy hodnotenia. 8 poskytovateľov schválených Radou pre mediáciu je zodpovedných za vypracovanie podporného materiálu a cvičení podľa rámca stanoveného v národnom vzdelávacom programe.

Aké sú náklady na mediáciu?

Mediácia nie je bezplatná; výška platby je predmetom dohody medzi súkromným mediátorom a stranami sporu.

Miestne ani vnútroštátne orgány v súčasnosti neposkytujú žiadnu právnu alebo finančnú podporu na poskytovanie mediačných služieb.

Je vymáhateľná dohoda, ktorá je výsledkom mediácie?

Odkaz sa zobrazí v novom okneSmernica 2008/52/ES poskytuje možnosť žiadať vymáhanie obsahu písomnej dohody vyplývajúcej z mediácie. Členské štáty informujú Komisiu o súdoch alebo iných orgánoch príslušných prijímať takéto žiadosti.

Rumunsko túto informáciu ešte nezverejnilo.


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 10/06/2013