Luk

BETAVERSIONEN AF PORTALEN ER NU TILGÆNGELIG

Besøg betaversionen af den europæiske e-justice-portal, og giv os din feedback!

 
 

Sti

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Mediation i medlemsstaterne - Skotland

På det civilretlige område vil verserende sager og sager, der er indledt inden overgangsperiodens udløb, fortsætte i henhold til EU-retten. E-Justice-portalen vil – i overensstemmelse med en aftale med Det Forenede Kongerige – fortsat indeholde relevante informationer vedrørende Det Forenede Kongerige indtil udgangen af 2022

Den originale sprogudgave af denne side engelsk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.

 

Der findes ingen officiel oversættelse af den sprogudgave, du ser.
Her kan du få adgang til en maskinoversat udgave af indholdet. Vær opmærksom på, at oversættelsen kun tjener til at give læseren en kontekst. Indehaveren af siden påtager sig intet som helst ansvar for kvaliteten af den maskinoversatte tekst.

I stedet for at gå rettens vej kan parterne ofte løse en tvist ved hjælp af mægling. Dette er en form for alternativ konfliktløsning, hvor en retsmægler hjælper parterne med at nå til enighed. Staten og advokaterne i Skotland er opmærksomme på de mulige fordele ved mægling.

Inden for rammerne af Det Forenede Kongerige er det skotske retssystem opbygget på en særlig måde, og der er særlige bestemmelser om mægling i Skotland.


Hvem kontakter man?

Afdelingen for retssystemet i Skotlands direktorat for forfatningsret, lovgivning og domstole er ansvarlig for den skotske mæglingsordning.

Relevante adresser i forbindelse med mægling:

 • Det skotske mæglingsnetværk (Scottish Mediation Network), 18 York Place, Edinburgh, EH1 3EP
 • SACRO (organ til beskyttelse af samfundet gennem reduktion af antallet af lovovertrædelser), 29 Albany Street, Edinburgh EH1 3QN
 • Det skotske samfunds mæglingsnetværk (Scottish Community Mediation Network): 21 Abercromby Place, Edinburgh EH3 6QE. Relationships Scotland, 18 York Place, Edinburgh, EH1 3EP
 • Relationships Scotland, 18 York Place, Edinburgh, EH1 3EP

På hvilket område er mægling mulig og/eller mest brugt?

Mægling er mulig på alle juridiske områder. Det bruges mest i forbindelse med familieretlige konflikter og nabotvister. Stadig flere handels- og forretningsmæssige tvister henvises til mægling. Mægling skal tilbydes i tvister om behov for supplerende støtte, og konfliktmægling skal tilbydes i forbindelse med påstande om forskelsbehandling på grund af handicap.

Skal der følges særlige regler?

Det voksende mæglingserhverv i Skotland arbejder ikke inden for en obligatorisk lovgivningsramme. Mægling er heller ikke en forudsætning for at indlede visse typer retssager. Mægling er helt frivillig.

Der foreligger imidlertid en adfærdskodeks for mægling i Skotland. Heri tages der højde for de forskellige specialiseringsområder, som f.eks. familieret, lægevidenskab og byggeri. Den skotske regering støtter SMN's arbejde og oprettelsen af the Link åbner i nyt vindueScottish Mediation Register(SMR). Alle medlemmer af SMN skal overholde adfærdskodeksen for mægling i Skotland. De retsmæglere og mæglingstjenester, der står opført i SMR, må også levere en højere standard. Der er gratis adgang til webstederne for begge disse initiativer, som er velbesøgte, og retsmæglerne skal overholde kodeksen, hvis de skal stå opført på webstederne.

Hvordan får man adgang til oplysninger om mægling?

Der ligger oplysninger om mediation på webstedet for Link åbner i nyt vindueScottish Mediation Network (SMN) og Link åbner i nyt vindueScottish Mediation Register (SMR) kan oplyse, hvor man kan finde en retsmægler i Skotland. Alle har gratis adgang til begge disse websteder.

Link åbner i nyt vindueScottish Mediation Register er et uafhængigt register over retsmæglere og mæglingsvirksomheder. Via dette websted kan man få gratis adgang til oplysninger om personer, der tilbyder alle former for mægling. Registret forvaltes af Link åbner i nyt vindueScottish Mediation Network (SMN).

Oplysningerne på webstedet ajourføres mindst en gang årligt af retsmæglerne.

Det skotske mæglingsregisters formål er at sikre den faglige standard, som tilbydes af de retsmæglere, borgerne vælger, ved at attestere, at retsmæglerne opfylder minimumsstandarderne. Disse Link åbner i nyt vinduestandarder fastlægges af et uafhængigt Link åbner i nyt vindueStandardiseringsråd. Retsmæglere, der står opført i SMR, kan kalde sig "Link åbner i nyt vindueScottish Mediation Registered Mediatorog bruge SMR's logo i forbindelse med deres navn.

Når et Link åbner i nyt vinduereguleringsorgan bekræfter, at en retsmægler opfylder det pågældende organs supplerende branchestandarder, kan der tilføjes et "symbol" fra dette organ ved siden af mæglerens navn i registret.

Information og uddannelse

Siden 2004 har der ligget en "oversigt over mægling" på SMN's websted. Oplysningerne er blevet opdateret adskillige gange, og dette arbejde er blevet finansieret af den skotske regering. Linket optræder i en række brochurer og på forskellige websteder på internettet. Det er nu blevet knyttet til det skotske mæglingsregister, således at der er en fælles søgefunktion, som kan bruges til at finde en kvalificeret retsmægler.

SMN's kontor tager også imod telefoniske forespørgsler, som henvises til den relevante mæglingstjeneste.

Retsmæglernes kvalifikationer fremgår af SMR, således at parterne kan få adgang til flere oplysninger, når de skal vælge en mægler

I Skotland er der uddannelsesprogrammer for forskellige mæglingsområder. Alle disse har en varighed af mindst 30 timer og skal omfatte undervisning i:

 • mæglingsprincipper og -praksis
 • mæglingsprocessens trin
 • etik og værdier knyttet til mægling
 • tvister i en eventuel juridisk sammenhæng
 • kommunikative kompetencer til brug i forbindelse med mægling
 • forhandlingsteknik og anvendelse heraf
 • konfliktens virkninger og metoder til håndtering af disse
 • mangfoldighed

Hvad koster mægling?

Prisen for mægling afhænger af udbyderen og er ikke statsreguleret.

Mægling er generelt gratis for privatpersoner, hvis tvisten vedrører børn, nabotvister og konflikter i nærsamfundet, behov for supplerende støtte og mægling i forbindelse med forskelsbehandling på grund af handicap.

Honoraret for private mæglere ligger mellem 200 GBP og 2 000 GBP eller derover pr. dag.

Kan den aftale, som mæglingen munder ud i, fuldbyrdes?

Link åbner i nyt vindueDirektiv 2008/52/EFgør det muligt for parterne i en konflikt at anmode om, at en skriftlig aftale, der indgås efter mægling, skal kunne fuldbyrdes. De enkelte medlemsstater oplyser, hvilke domstole eller andre myndigheder sådanne anmodninger kan sendes til.

Relevante Links

Link åbner i nyt vindueScottish Mediation Network, Link åbner i nyt vindueScottish Mediation Register, Link åbner i nyt vindueStandards, Link åbner i nyt vindueScottish Mediation: Registered Mediators, Link åbner i nyt vindueRegulating organisation


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 11/10/2018