Yksityisoikeuden alalla ennen siirtymäkauden päättymistä meneillään olevat menettelyt ja vireille pannut oikeudenkäynnit jatkuvat EU:n lainsäädännön mukaisesti. Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa yhteisesti sovitun mukaisesti Yhdistynyttä kuningaskuntaa koskevat tiedot säilytetään Euroopan oikeusportaalissa vuoden 2022 loppuun.

Mediacja w państwach UE

Skotlanti

Mediacja może być praktycznym rozwiązaniem alternatywnym w stosunku do sądu lub trybunału. Obejmuje on mediatora będącego osobą trzecią, który pomaga w uzgodnieniu rozwiązania sporu.Jest to elastyczny i dobrowolny proces, który można wykorzystać do rozstrzygania sporów w wielu różnych sytuacjach.Jeżeli strony nie są w stanie osiągnąć porozumienia, mogą jeszcze udać się do sądu.Przedstawiciele rządu i wymiaru sprawiedliwości w Szkocji dostrzegają potencjalne korzyści płynące z mediacji. Szkocki rząd finansuje Szkocką Sieć Mediacji, która działa jako organ zawodowy mediatorów w Szkocji, oraz promuje szersze rozumienie właściwego korzystania z mediacji i innych powiązanych form zarządzania konfliktami i zapobiegania im.

Sisällön tuottaja:
Skotlanti

Z kim się kontaktować?

Wydział ds. Prawa Cywilnego i Systemów Prawnych w Dyrekcji ds. Wymiaru Sprawiedliwości w rządzie Szkocji odpowiada za mediację w systemie wymiaru sprawiedliwości w sprawach cywilnych w Szkocji.

Ważne adresy w sprawach mediacji:

 • Szkocka Mediacja, 18 York Place, Edinburgh, EH1 3EP
 • Sacro (Safeguard Communities Reduction Offend), 29 Albany Street, Edinburgh EH1 3QN
 • Scottish Community Mediation Centre 23 Dalmeny Street, Edinburgh EH6 8PG
 • Relacje w Szkocji, 18 York Place, Edynburg, EH1 3EP

W jakich dziedzinach dopuszcza się korzystanie z mediacji lub jest ona najbardziej rozpowszechniona?

Korzystanie z mediacji jest dopuszczalne we wszystkich dziedzinach prawa. Najczęściej korzysta się z mediacji w przypadkach konfliktów rodzinnych i sporów sąsiedzkich. Coraz częściej przekazywane są do rozstrzygnięcia w drodze mediacji spory handlowe i gospodarcze. Mediację należy umożliwić w sporach dotyczących dodatkowych świadczeń alimentacyjnych, a postępowanie pojednawcze musi być dostępne w sprawach skarg o dyskryminację ze względu na niepełnosprawność.

Czy istnieją szczególne zasady, do których należy się stosować?

Obecnie nie istnieją żadne obowiązujące ramy prawne, gdyż zawód mediatora dopiero kształtuje się w Szkocji. Skorzystanie z mediacji nie jest też warunkiem wstępnym wszczęcia określonego rodzaju postępowań sądowych. Mediacja jest całkowicie dobrowolna.

W Szkocji istnieje jednakże kodeks postępowania w zakresie mediacji. Kodeks uwzględnia różne obszary specjalizacji: takie jak prawo rodzinne, medycyna i budownictwo. Rząd Szkocji poparł działania SMN i rozwój szkockiego rejestru mediacji (SMR). Od wszystkich członków SMN w Szkocji wymaga się przestrzegania kodeksu postępowania podczas mediacji. Mediatorzy i służby mediacyjne zarejestrowani w SMR mogą także stosować wyższe standardy. Dostęp do stron internetowych obu tych inicjatyw jest bezpłatny i są one szeroko wykorzystywane, a mediatorzy, którzy chcą, aby ich dane kontaktowe zostały umieszczone na tych stronach, obowiązani są przestrzegać wspomnianego kodeksu.

W jaki sposób uzyskać informacje na temat mediacji

Informacje na temat mediacji są dostępne na stronie internetowej Szkockiej Sieci Mediacji (SMN), a Szkocki Rejestr Mediacji (SMR) zawiera informacje na temat możliwości znalezienia mediatora w Szkocji. Obie te strony są publicznie dostępne i oferują bezpłatny dostęp do wszelkich informacji.

Szkocki Rejestr Mediacji jest niezależnym rejestrem mediatorów i usług mediacji. Na tej stronie można znaleźć informacje o osobach praktykujących wszystkie formy mediacji. Rejestrem zarządza Szkocka Sieć Mediacji (SMN).

Dane zawarte na tej stronie są aktualizowane przez mediatorów przynajmniej raz do roku.

Szkocki Rejestr Mediacji ma zapewniać o wysokich kwalifikacjach zawodowych wybranych mediatorów, poświadczając, że spełniają minimalne standardy. Standardy wyznacza niezależna Standards Board (SMRB) (Komisja ds. Standardów). Mediatorzy, którzy występują w SMR, mogą określać się mianem „Scottish Mediation Registered Mediator(mediator zarejestrowany w Szkockim Rejestrze Mediacji) i używać logo SMR przy nazwisku.

Z chwilą potwierdzenia przez organizację regulacyjną, że mediator spełnia dodatkowe normy branżowe organizacji, dodatkowa „przepustka” od tej organizacji może być stosowana obok wpisu dotyczącego mediatora wpisanego do rejestru.

Informacje i szkolenia

Od 2004 r. na stronie internetowej sieci SMN znajduje się „mapa mediacji”. Prezentacja informacji została kilkakrotnie zmodernizowana – prace finansowane przez rząd szkocki. Łącze do mapy pojawia się w wielu materiałach informacyjnych i na wielu stronach internetowych. Mapa jest obecnie połączona ze Szkockim Rejestrem Mediacji w celu zapewnienia jednego miejsca wyszukiwania wykwalifikowanych mediatorów.

Biuro ds. Sieci Monitorującej Stosowanie Zasady Pomocniczości otrzymuje również zapytania telefoniczne, kierowane do odpowiednich służb mediacyjnych.

SMR zawiera również informacje o kwalifikacjach mediatora, aby osoby wybierające mediatora miały większą wiedzę na ten temat.

W Szkocji prowadzone są programy szkoleń w zakresie różnych dziedzin mediacji. Wszystkie te szkolenia trwają co najmniej 30 godzin i powinny obejmować szkolenia w następującym zakresie:

 • Zasady i praktyka mediacji;
 • Etapy procesu mediacji;
 • Zasady etyczne i wartości mediacji;
 • Prawny aspekt sporów (jeżeli takowy istnieje);
 • Umiejętności komunikacyjne użyteczne w mediacji;
 • Umiejętności negocjacyjne i ich wykorzystanie;
 • Skutki konfliktów i metody zarządzania nimi;
 • Różnorodność.

Jaki jest koszt mediacji?

Koszty mediacji różnią się w zależności od usługodawcy i nie są regulowane przez państwo.

Mediacja świadczona na rzecz osób fizycznych jest zazwyczaj bezpłatna gdy spór dotyczy dzieci, konfliktów sąsiedzkich i konfliktów lokalnych, dodatkowych świadczeń alimentacyjnych oraz w przypadku postępowań pojednawczych w sprawach dotyczących dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność.

Dzienna stawka wynagrodzenia prywatnych mediatorów kształtuje się w granicach od 200 GBP do 2 000 GBP lub więcej.

Czy umowa zawarta w wyniku mediacji może być egzekwowana?

Dyrektywa 2008/52/WE stwarza stronom sporu możliwość wystąpienia z wnioskiem o nadanie klauzuli wykonalności pisemnej ugodzie zawartej w drodze mediacji. Państwa członkowskie powiadamiają o tym sądy i inne organy właściwe do przyjmowania takich wniosków.

Powiązane linki

Szkocka Sieć Mediacji

Szkocki rejestr mediacji

Normy

Szkocka Mediacja: Zarejestrowani Mediatorzy

Organizacja regulująca

Ostatnia aktualizacja: 17/03/2020

Ta wersja treści strony została przetłumaczona maszynowo. Autorzy tej strony nie ponoszą odpowiedzialności za jakość tłumaczenia maszynowego.