Sulje

UUSI BETA-VERSIO ON NYT KÄYTETTÄVISSÄ!

Tutustu Euroopan oikeusportaaliin uuteen beta-versioon ja anna siitä palautetta!

 
 

Navigointipolku

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Mediacja w państwach członkowskich - Szkocja

Yksityisoikeuden alalla ennen siirtymäkauden päättymistä meneillään olevat menettelyt ja vireille pannut oikeudenkäynnit jatkuvat EU:n lainsäädännön mukaisesti. Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa yhteisesti sovitun mukaisesti Yhdistynyttä kuningaskuntaa koskevat tiedot säilytetään Euroopan oikeusportaalissa vuoden 2022 loppuun.

Tämän sivun teksti on konekäännös, eikä sen laatua voida taata.

Konekäännöksen arvioitu laatutaso: Heikko

Onko käännös mielestäsi hyödyllinen?

Mediacja może być praktycznym rozwiązaniem alternatywnym w stosunku do sądu lub trybunału. Obejmuje on mediatora będącego osobą trzecią, który pomaga w uzgodnieniu rozwiązania sporu.Jest to elastyczny i dobrowolny proces, który można wykorzystać do rozstrzygania sporów w wielu różnych sytuacjach.Jeżeli strony nie są w stanie osiągnąć porozumienia, mogą jeszcze udać się do sądu.Przedstawiciele rządu i wymiaru sprawiedliwości w Szkocji dostrzegają potencjalne korzyści płynące z mediacji.

Szkocki rząd finansuje Szkocką Sieć Mediacji, która działa jako organ zawodowy mediatorów w Szkocji, oraz promuje szersze rozumienie właściwego korzystania z mediacji i innych powiązanych form zarządzania konfliktami i zapobiegania im.


Z kim się kontaktować?

Wydział ds. Prawa Cywilnego i Systemów Prawnych w Dyrekcji ds. Wymiaru Sprawiedliwości w rządzie Szkocji odpowiada za mediację w systemie wymiaru sprawiedliwości w sprawach cywilnych w Szkocji.

Ważne adresy w sprawach mediacji:

 • Szkocka Mediacja, 18 York Place, Edinburgh, EH1 3EP
 • Sacro (Safeguard Communities Reduction Offend), 29 Albany Street, Edinburgh EH1 3QN
 • Scottish Community Mediation Centre 23 Dalmeny Street, Edinburgh EH6 8PG
 • Relacje w Szkocji, 18 York Place, Edynburg, EH1 3EP

W jakich dziedzinach dopuszcza się korzystanie z mediacji lub jest ona najbardziej rozpowszechniona?

Korzystanie z mediacji jest dopuszczalne we wszystkich dziedzinach prawa. Najczęściej korzysta się z mediacji w przypadkach konfliktów rodzinnych i sporów sąsiedzkich. Coraz częściej przekazywane są do rozstrzygnięcia w drodze mediacji spory handlowe i gospodarcze. Mediację należy umożliwić w sporach dotyczących dodatkowych świadczeń alimentacyjnych, a postępowanie pojednawcze musi być dostępne w sprawach skarg o dyskryminację ze względu na niepełnosprawność.

Czy istnieją szczególne zasady, do których należy się stosować?

Obecnie nie istnieją żadne obowiązujące ramy prawne, gdyż zawód mediatora dopiero kształtuje się w Szkocji. Skorzystanie z mediacji nie jest też warunkiem wstępnym wszczęcia określonego rodzaju postępowań sądowych. Mediacja jest całkowicie dobrowolna.

W Szkocji istnieje jednakże kodeks postępowania w zakresie mediacji. Kodeks uwzględnia różne obszary specjalizacji: takie jak prawo rodzinne, medycyna i budownictwo. Rząd Szkocji poparł działania SMN i rozwój Link otworzy się w nowym oknieszkockiego rejestru mediacji (SMR). Od wszystkich członków SMN w Szkocji wymaga się przestrzegania kodeksu postępowania podczas mediacji. Mediatorzy i służby mediacyjne zarejestrowani w SMR mogą także stosować wyższe standardy. Dostęp do stron internetowych obu tych inicjatyw jest bezpłatny i są one szeroko wykorzystywane, a mediatorzy, którzy chcą, aby ich dane kontaktowe zostały umieszczone na tych stronach, obowiązani są przestrzegać wspomnianego kodeksu.

W jaki sposób uzyskać informacje na temat mediacji

Informacje na temat mediacji są dostępne na stronie internetowej Link otworzy się w nowym oknieSzkockiej Sieci Mediacji (SMN), a Link otworzy się w nowym oknieSzkocki Rejestr Mediacji (SMR) zawiera informacje na temat możliwości znalezienia mediatora w Szkocji. Obie te strony są publicznie dostępne i oferują bezpłatny dostęp do wszelkich informacji.

Link otworzy się w nowym oknieSzkocki Rejestr Mediacji jest niezależnym rejestrem mediatorów i usług mediacji. Na tej stronie można znaleźć informacje o osobach praktykujących wszystkie formy mediacji. Rejestrem zarządza Link otworzy się w nowym oknieSzkocka Sieć Mediacji (SMN).

Dane zawarte na tej stronie są aktualizowane przez mediatorów przynajmniej raz do roku.

Szkocki Rejestr Mediacji ma zapewniać o wysokich kwalifikacjach zawodowych wybranych mediatorów, poświadczając, że spełniają minimalne standardy. Link otworzy się w nowym oknieStandardy wyznacza niezależna Link otworzy się w nowym oknieStandards Board (SMRB) (Komisja ds. Standardów). Mediatorzy, którzy występują w SMR, mogą określać się mianem „Link otworzy się w nowym oknieScottish Mediation Registered Mediator(mediator zarejestrowany w Szkockim Rejestrze Mediacji) i używać logo SMR przy nazwisku.

Z chwilą Link otworzy się w nowym okniepotwierdzenia przez organizację regulacyjną, że mediator spełnia dodatkowe normy branżowe organizacji, dodatkowa „przepustka” od tej organizacji może być stosowana obok wpisu dotyczącego mediatora wpisanego do rejestru.

Informacje i szkolenia

Od 2004 r. na stronie internetowej sieci SMN znajduje się „mapa mediacji”. Prezentacja informacji została kilkakrotnie zmodernizowana – prace finansowane przez rząd szkocki. Łącze do mapy pojawia się w wielu materiałach informacyjnych i na wielu stronach internetowych. Mapa jest obecnie połączona ze Szkockim Rejestrem Mediacji w celu zapewnienia jednego miejsca wyszukiwania wykwalifikowanych mediatorów.

Biuro ds. Sieci Monitorującej Stosowanie Zasady Pomocniczości otrzymuje również zapytania telefoniczne, kierowane do odpowiednich służb mediacyjnych.

SMR zawiera również informacje o kwalifikacjach mediatora, aby osoby wybierające mediatora miały większą wiedzę na ten temat.

W Szkocji prowadzone są programy szkoleń w zakresie różnych dziedzin mediacji. Wszystkie te szkolenia trwają co najmniej 30 godzin i powinny obejmować szkolenia w następującym zakresie:

 • Zasady i praktyka mediacji;
 • Etapy procesu mediacji;
 • Zasady etyczne i wartości mediacji;
 • Prawny aspekt sporów (jeżeli takowy istnieje);
 • Umiejętności komunikacyjne użyteczne w mediacji;
 • Umiejętności negocjacyjne i ich wykorzystanie;
 • Skutki konfliktów i metody zarządzania nimi;
 • Różnorodność.

Jaki jest koszt mediacji?

Koszty mediacji różnią się w zależności od usługodawcy i nie są regulowane przez państwo.

Mediacja świadczona na rzecz osób fizycznych jest zazwyczaj bezpłatna gdy spór dotyczy dzieci, konfliktów sąsiedzkich i konfliktów lokalnych, dodatkowych świadczeń alimentacyjnych oraz w przypadku postępowań pojednawczych w sprawach dotyczących dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność.

Dzienna stawka wynagrodzenia prywatnych mediatorów kształtuje się w granicach od 200 GBP do 2 000 GBP lub więcej.

Czy umowa zawarta w wyniku mediacji może być egzekwowana?

Link otworzy się w nowym oknieDyrektywa 2008/52/WE stwarza stronom sporu możliwość wystąpienia z wnioskiem o nadanie klauzuli wykonalności pisemnej ugodzie zawartej w drodze mediacji. Państwa członkowskie powiadamiają o tym sądy i inne organy właściwe do przyjmowania takich wniosków.

Powiązane linki

Link otworzy się w nowym oknieSzkocka Sieć Mediacji

Link otworzy się w nowym oknieSzkocki rejestr mediacji

Link otworzy się w nowym oknieNormy

Link otworzy się w nowym oknieSzkocka Mediacja: Zarejestrowani Mediatorzy

Link otworzy się w nowym oknieOrganizacja regulująca


Ta wersja treści strony została przetłumaczona maszynowo. Autorzy tej strony nie ponoszą odpowiedzialności za jakość tłumaczenia maszynowego.

Ostatnia aktualizacja: 17/03/2020