Zamknij

PORTAL JEST JUŻ DOSTĘPNY W WERSJI BETA!

Odwiedź europejski portal „e-Sprawiedliwość” w wersji beta i powiedz nam, co o nim myślisz!

 
 

Ścieżka nawigacji

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Mediacja w państwach członkowskich - Szkocja

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej angielski. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.

Zamiast zwracać się do sądu, warto spróbować rozstrzygnąć spór drogą mediacji. Jest to alternatywna metoda rozwiązywania sporów, w ramach której mediator pomaga stronom sporu osiągnąć porozumienie. Zarówno rząd, jak i prawnicy zatrudnieni w wymiarze sprawiedliwości w Szkocji są świadomi potencjalnych korzyści płynących z mediacji.

W Zjednoczonym Królestwie okręg jurysdykcyjny Szkocji posiada szczególną organizację i przepisy dotyczące mediacji.


Z kim należy się skontaktować?

Za politykę dotyczącą mediacji w Szkocji odpowiada Legal System Division, Constitution, Law and Courts Directorate (Wydział ds. Systemu Prawnego, Dyrekcja ds. Konstytucji, Prawa i Sądów) rządu szkockiego.

Ważne adresy w sprawach mediacji:

 • Scottish mediation network (szkocka sieć mediacji), 18 York Place, Edinburgh, EH1 3EP;
 • SACRO (Safeguarding Communities Reducing Offending), 29 Albany Street, Edinburgh EH1 3QN;
 • Scottish community mediation network (szkocka sieć mediacji społecznej): Abercromby Place, Edinburgh EH3 6QE. Relationships Scotland, 18 York Place, Edinburgh, EH1 3EP;
 • Scottish community mediation centre (szkockie centrum mediacji społecznej): 21 Abercromby Place, Edinburgh EH3 6QE. Relationships Scotland, 18 York Place, Edinburgh, EH1 3EP.

W jakich dziedzinach dopuszcza się korzystanie z mediacji lub jest ona najbardziej rozpowszechniona?

Korzystanie z mediacji jest dopuszczalne we wszystkich dziedzinach prawa. Najczęściej korzysta się z mediacji w przypadkach konfliktów rodzinnych i sporów sąsiedzkich. Coraz częściej przekazywane są do rozstrzygnięcia w drodze mediacji spory handlowe i gospodarcze. Mediację należy umożliwić w sporach dotyczących dodatkowych świadczeń alimentacyjnych, a postępowanie pojednawcze musi być dostępne w sprawach skarg o dyskryminację ze względu na niepełnosprawność.

Czy istnieją szczególne reguły, do których należy się zastosować?

Nie istnieją obowiązujące ramy prawne kształtującego się zawodu mediatora w Szkocji. Nie jest to także warunek wstępny wszczęcia określonego rodzaju postępowań sądowych. Mediacja jest całkowicie dobrowolna.

W Szkocji istnieje jednakże kodeks postępowania w zakresie mediacji. W kodeksie uwzględniono różne dziedziny specjalizacji, takie jak prawo rodzinne, medycyna i budownictwo. Rząd Szkocji wspiera działalność SMN (szkockiej sieci mediacji) oraz rozwój Link otworzy się w nowym oknieScottish Mediation Register (SMR – Szkockiego Rejestru Mediacji). Od wszystkich członków SMN w Szkocji wymaga się przestrzegania kodeksu postępowania podczas mediacji. Mediatorzy i służby mediacyjne zarejestrowani w SMR mogą także stosować wyższe standardy. Dostęp do stron internetowych obu tych inicjatyw jest bezpłatny i są one szeroko wykorzystywane, a mediatorzy, którzy pragną występować na tych stronach, obowiązani są przestrzegać wspomnianego kodeksu.

W jaki sposób uzyskać informacje na temat mediacji

Informacje na temat mediacji są dostępne na stronie internetowej Link otworzy się w nowym oknieScottish Mediation Network (SMN), a Link otworzy się w nowym oknieScottish Mediation Register (SMR) zawiera informacje na temat możliwości znalezienia mediatora w Szkocji. Obie te strony są publicznie dostępne i oferują bezpłatny dostęp do wszelkich informacji.

Link otworzy się w nowym oknieScottish Mediation Register jest niezależnym rejestrem mediatorów i usług mediacji. Ta strona internetowa umożliwia bezpłatny dostęp do informacji na temat osób świadczących wszelkiego rodzaju usługi mediacji. Rejestrem administruje Link otworzy się w nowym oknieScottish Mediation Network (SMN).

Dane zawarte na tej stronie są aktualizowane przez mediatorów przynajmniej raz do roku.

Scottish Mediation Register ma zapewniać o wysokich kwalifikacjach zawodowych wybranych mediatorów, poświadczając, że spełniają minimalne standardy. Link otworzy się w nowym oknieStandardy wyznacza niezależna Link otworzy się w nowym oknieStandards Board (SMRB)  (komisja ds. standardów). Mediatorzy, którzy występują  w SMR, mogą określać się mianem Link otworzy się w nowym oknieScottish Mediation Registered Mediator (mediatorów zarejestrowanych w Szkockim Rejestrze Mediacji) i używać logo SMR przy nazwisku.

Jeżeli Link otworzy się w nowym oknieorganizacja regulacyjna poświadcza, że mediator spełnia dodatkowe standardy organizacji w danym sektorze działalności, wizytówka tej organizacji może zostać dołączona do wpisu mediatora w rejestrze.

Informacje i szkolenia

Od 2004 r. na stronie internetowej sieci SMN znajduje się mapa mediacji. Sposób przedstawienia informacji był wielokrotnie udoskonalany w ramach prac finansowanych ze środków rządu szkockiego. Łącze do mapy pojawia się w wielu materiałach informacyjnych  i na wielu stronach internetowych. Mapa jest obecnie połączona ze Scottish Mediation Register w celu zapewnienia jednego miejsca wyszukiwania wykwalifikowanych mediatorów.

Do biura SMN można również zgłaszać zapytania telefoniczne, które są kierowane do odpowiednich służb mediacyjnych.

SMR zawiera również informacje o kwalifikacjach mediatora, aby osoby wybierające mediatora miały większą wiedzę na ten temat.

W Szkocji prowadzone są programy szkoleń w zakresie różnych dziedzin mediacji. Wszystkie te szkolenia trwają co najmniej 30 godzin i powinny obejmować szkolenia w następującym zakresie:

 • zasady i praktyka mediacji;
 • etapy procesu mediacji;
 • zasady etyczne i wartości mediacji;
 • prawny aspekt sporów (jeżeli takowy istnieje);
 • umiejętności komunikacyjne użyteczne w mediacji;
 • umiejętności negocjacyjne i ich wykorzystanie;
 • skutki konfliktów i metody zarządzania nimi;
 • różnorodność.

Jakie są koszty mediacji?

Koszty mediacji różnią się w zależności od usługodawcy i nie są regulowane przez państwo.

Mediacja świadczona na rzecz osób fizycznych jest zazwyczaj bezpłatna gdy spór dotyczy dzieci, konfliktów sąsiedzkich i konfliktów lokalnych, dodatkowych świadczeń alimentacyjnych oraz w przypadku postępowań pojednawczych w sprawach dotyczących dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność.

Dzienna stawka wynagrodzenia prywatnych mediatorów kształtuje się w granicach od 200 GBP do 2 000 GBP lub więcej.

Czy ugoda zawarta w wyniku mediacji może być egzekwowana?

Link otworzy się w nowym oknieDyrektywa 2008/52/WE stwarza stronom sporu możliwość wystąpienia z wnioskiem o nadanie klauzuli wykonalności pisemnej ugodzie zawartej w drodze mediacji. Państwa członkowskie powiadomią o tym sądy i inne organy właściwe do składania takich wniosków.

Obecnie w Szkocji odbywa się Review of the Civil Courts (przegląd sądów cywilnych). Po przedstawieniu zaleceń z tego przeglądu udostępnione zostanie więcej informacji.

Ciekawe strony

Link otworzy się w nowym oknieScottish Mediation Network, Link otworzy się w nowym oknieScottish Mediation Register, Link otworzy się w nowym okniestandardy, Link otworzy się w nowym oknieScottish Mediation: Registered Mediators, Link otworzy się w nowym oknieorganizacja regulacyjna


Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Ostatnia aktualizacja: 11/10/2018