Stäng

NU FINNS EN NY BETAVERSION AV PORTALEN!

Testa betaversionen av den europeiska e-juridikportalen och berätta vad du tycker!

 
 

Sökväg

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Medling i medlemsstaterna - Skottland

Det här landet befinner sig i en övergångsperiod (utträde ur EU).

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på engelska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.

 

Det finns ingen officiell översättning av den språkversion du tittar på.
Här kommer du till en maskinöversatt version av innehållet. Maskinöversättningen tillhandahålls enbart för att bidra till förståelsen av texten. Ägaren av sidan tar inget som helst ansvar för kvaliteten på den maskinöversatta texten.

Varför inte försöka lösa en tvist genom medling istället för att vända sig till domstol? Detta är ett alternativt system för tvistlösning, där en medlare hjälper parterna i tvisten att komma fram till en överenskommelse. Staten och de praktiserande juristerna i Skottland är medvetna om fördelarna med medling.

Inom Förenade kungariket har de skotska domstolarna en särskild organisation och särskilda bestämmelser för medling


Vem kontaktar man?

Det finns en särskild avdelning i den skotska regeringen, The Legal System Division, Constitution, Law and Courts Directorate, som har ansvar för medlingspolitiken i Skottland.

Adresser i samband med medling:

 • Scottish Mediation Network, 18 York Place, Edinburgh, EH1 3EP
 • SACRO (Safeguarding Communities Reducing Offending), 29 Albany Street, Edinburgh EH1 3QN
 • Scottish Community Mediation Network 21 Abercromby Place, Edinburgh EH3 6QE. Relationships Scotland, 18 York Place, Edinburgh, EH1 3EP
 • Relationships Scotland, 18 York Place, Edinburgh, EH1 3EP

När kan medling användas och inom vilka områden är det mest vanligt?

Medling får användas inom alla rättsliga områden. Det används oftast i familjekonflikter och granntvister. Tvister i handels- och affärssammanhang hänvisas också allt oftare till medling. Medling måste erbjudas i tvister som handlar om extra stödbehov, och det måste ges möjlighet till förlikning i ärenden som gäller diskriminering på grund av funktionshinder.

Finns det särskilda regler som måste följas?

Det finns inget bindande regelverk för det framväxande medlaryrket i Skottland. Det finns heller inga krav på att man måste försöka med medling innan man inleder vissa typer av domstolsförfaranden. Medling är helt och hållet frivillig

Däremot finns det en uppförandekod för medling i Skottland Den tar hänsyn till de olika specialområdena, som familjelagstiftning, hälso- och sjukvård, byggnadsområdet osv Skotska regeringen har ställt sig bakom det arbete som bedrivs av Scottish Mediation Network (SMN) och utvecklingen av det skottska medlingsnätverket Länken öppnas i ett nytt fönsterScottish Mediation Register (SMR). Alla medlemmar i SMN måste följa uppförandekoden för medling i Skottland. Medlare och medlingstjänster som finns med i medlingsregistret kan också visa att de följer högre standarder. Webbplatserna för båda dessa initiativ är kostnadsfria och används flitigt. Medlare måste följa uppförandekoden för att få vara med på webbplatserna.

Var hittar man information om medling?

Information om medling och om hur man hittar en medlare finns på webbplatserna för det skotska medlingsnätverket Länken öppnas i ett nytt fönsterScottish Mediation Network (SMN) och det skotska medlingsregistretLänken öppnas i ett nytt fönsterScottish Mediation Register (SMR). Båda webbplatserna är öppna för allmänheten och ger kostnadsfri tillgång till all information.

Länken öppnas i ett nytt fönsterScottish Mediation Register är ett oberoende register över medlare och medlingstjänster. Denna webbplats ger dig kostnadsfri tillgång till information om personer som erbjuder alla slags medlingstjänster. Registret handhas av Länken öppnas i ett nytt fönsterScottish Mediation Network (SMN).

Uppgifterna på webbplatsen aktualiseras av medlarna minst en gång om året.

Syftet med det skotska medlingsregistret är att ge garantier för den professionella kvaliteten hos de medlare som väljs ut, genom att intyga att de uppfyller miniminormerna. Dessa Länken öppnas i ett nytt fönsternormer bestäms av en oberoende nämnd Länken öppnas i ett nytt fönsterStandards Board. Medlare som står med i registret har rätt att kalla sig ”Länken öppnas i ett nytt fönsterregistrerad medlare i det skotska medlingsregistret och får använda SMR-logotypen bredvid sitt namn.

När en Länken öppnas i ett nytt fönsterregleringsorganisation intygar att en medlare uppfyller organisationens egna sektorsnormer får den organisationens märke sättas ut bredvid medlarens namn i registret.

Information och utbildning

SMN-nätverket har sedan 2004 tillhandahållit en ”medlingskarta” på sin webbplats. Informationens utformning har uppgraderats flera gånger, vilket har finansierats av den skotska regeringen. Länken finns med i ett antal broschyrer och på andra webbplatser. Nu finns även en länk till det skotska medlingsregistret för att skapa en gemensam sökingång för att hitta kvalificerade medlare.

SMN-kontoret tar också emot förfrågningar via telefon och förmedlar dem till lämpliga medlingstjänster.

SMR innehåller information om vilka kvalifikationer medlare har för att parterna ska kunna göra ett mer välinformerat val.

I Skottland finns det utbildningsprogram för olika medlingsområden. Utbildningarna är på minst 30 timmar och bör minst omfatta.

 • principer för medling och medling i praktiken
 • faser i medlingsprocessen
 • etik och värderingar för medling
 • det rättsliga sammanhanget för tvister (om det finns något)
 • kommunikationsfärdigheter som underlättar medling
 • förhandlingskunskaper
 • effekter av konflikter och hur man kan hantera dem
 • mångfald.

Vad kostar medling?

Kostnaderna för medling varierar beroende på vem som erbjuder tjänsten, och de regleras inte av staten.

Medling är i allmänhet kostnadsfri för en enskild person om tvisten handlar om barn, grannskaps- och samhällskonflikter, extra stödbehov och förlikning vid diskriminering på grund av funktionshinder.

Avgifterna för privata medlare varierar från 200 till 2 000 pund eller mer per dag.

Finns det möjlighet att få verkställighet av en överenskommelse som grundar sig på medling?

I enlighet med Länken öppnas i ett nytt fönsterdirektiv 2008/52/EG får parterna i en tvist begära att innehållet i en skriftlig medlingsöverenskommelse ska göras verkställbart. Medlemsländerna ska underrätta domstolar och andra behöriga myndigheter om detta.

Länkar

Länken öppnas i ett nytt fönsterScottish Mediation Network, Länken öppnas i ett nytt fönsterScottish Mediation Register, Länken öppnas i ett nytt fönsterStandards, Länken öppnas i ett nytt fönsterScottish Mediation: Registered Mediators, Länken öppnas i ett nytt fönsterRegulating organisation


Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Senaste uppdatering: 11/10/2018