Zamknij

PORTAL JEST JUŻ DOSTĘPNY W WERSJI BETA!

Odwiedź europejski portal „e-Sprawiedliwość” w wersji beta i powiedz nam, co o nim myślisz!

 
 

Ścieżka nawigacji

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Mediacja w państwach członkowskich - Szwecja

Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Do tej pory przetłumaczono ją na następujące języki: szwedzki

Zamiast zwracać się do sądu, można rozważyć rozstrzygnięcie sporu w sprawie cywilnej drogą mediacji. Jest to alternatywna metoda rozwiązywania sporów (alternative dispute resolution, ADR), w ramach której mediator pomaga stronom sporu osiągnąć porozumienie. Zarówno rząd, jak i prawnicy zatrudnieni w wymiarze sprawiedliwości w Szwecji są świadomi korzyści płynących z mediacji. Mediację można zastosować również w sprawach karnych, ale nie stanowi ona sankcji za przestępstwo i nigdy nie zastępuje procesu karnego. Celem mediacji w sprawach karnych jest umożliwienie sprawcy zapoznanie się z konsekwencjami przestępstwa, a pokrzywdzonym pochylenie się nad swoimi doświadczeniami.


Mediacja w sprawach cywilnych

Z kim należy się skontaktować?

Nie istnieje centralny organ odpowiedzialny za regulowanie zawodu mediatora. Aby uzyskać informacje na temat mediacji należy skontaktować się ze Link otworzy się w nowym oknieszwedzką Krajową Administracją Sądową (Domstolsverket). Szwedzka krajowa administracja sądowa sporządziła również wykaz osób gotowych podjąć się mediacji przed sądem. Wykaz ten jest dostępny na stronie internetowej: Link otworzy się w nowym okniehttp://www.domstol.se/.

W dziedzinie mediacji w sprawach gospodarczych działają Link otworzy się w nowym oknieIzba Handlowa w Sztokholmie (Stockholms handelskammare) i Link otworzy się w nowym oknieIzba Przemysłowo-Handlowa Zachodniej Szwecji (Västsvenska industri- och handelskammaren).

W jakich dziedzinach dopuszcza się korzystanie z mediacji lub jest ona najbardziej rozpowszechniona?

Mediacja jest dopuszczalna w wielu dziedzinach, ale jest najbardziej rozpowszechniona w sprawach z zakresu prawa cywilnego.

Istnieje możliwość korzystania z usług mediatora w toku postępowania sądowego.

Czy istnieją szczególne reguły, do których należy się zastosować?

Korzystanie z mediacji jest w pełni dobrowolne. Nie istnieją szczególne uregulowania, takie jak kodeksy postępowania dla mediatorów.

Informacje i szkolenia

Nie ma szczególnych informacji na temat szkoleń w dziedzinie mediacji ani ogólnokrajowej instytucji szkolącej mediatorów.

Jakie są koszty mediacji?

Mediacja nie jest bezpłatna; opłata jest uzgadniana między prywatnym mediatorem i stronami. Strony ponoszą koszty w równych częściach.

Mediacja w sprawach karnych

Z kim należy się skontaktować?

Od 1 stycznia 2008 r. od wszystkich szwedzkich samorządów lokalnych wymaga się zaproponowania mediacji, jeżeli czyn został popełniony przez osobę poniżej 21 roku życia. Policja lub organ samorządu terytorialnego może zwrócić się z pytaniem do sprawcy, czy nie chciałby skorzystać z mediacji.

W jakich dziedzinach dopuszcza się korzystanie z mediacji lub jest ona najbardziej rozpowszechniona?

Mediacja może być zastosowana wobec sprawców czynów w każdym wieku i na każdym etapie postępowania sądowego. Ustawa w sprawie mediacji nie określa maksymalnego progu wiekowego, ale od 1stycznia 2008 r. od wszystkich szwedzkich samorządów terytorialnych wymaga się, by proponowały mediację, jeżeli czyn został popełniony przez osobę poniżej 21 roku życia.

Czy istnieją szczególne reguły, do których należy się zastosować?

Mediacja nie stanowi elementu kary. Stosuje się w niej następujące warunki:

  • Mediacja jest dobrowolna dla obu stron.
  • Zostało złożone zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa, a sprawca przyznał się do winy.
  • Mediacja musi zostać uznana za właściwy środek w świetle danych okoliczności.

Informacje i szkolenia

Zgodnie z ustawą osoby wyznaczone jako mediatorzy muszą być kompetentne i uczciwe. Muszą być również bezstronne.

Więcej informacji na temat mediacji mogą udzielić organy samorządu terytorialnego lub Krajowa Rada Zapobiegania Przestępczości (Brottsförebyggande rådet).

Jakie są koszty mediacji?

Mediacja jest bezpłatna zarówno dla pokrzywdzonego, jak i sprawcy czynu.


Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.
W związku z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej państwa członkowskie aktualizują obecnie niektóre strony portalu zawierające treści krajowe. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.

Ostatnia aktualizacja: 18/03/2013