Stäng

NU FINNS EN NY BETAVERSION AV PORTALEN!

Testa betaversionen av den europeiska e-juridikportalen och berätta vad du tycker!

 
 

Sökväg

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Medling i medlemsstaterna - Sverige

Om du har en civilrättslig tvist kanske du i stället för att gå till domstol kan välja att lösa din tvist genom medling? Detta är ett alternativt system för tvistlösning, där en medlare hjälper parterna i tvisten att komma fram till en överenskommelse. Staten och de praktiserande juristerna i Sverige är medvetna om fördelarna med medling. Medling finns även vid brottmål men är inte en påföljd för brottet och kan aldrig ersätta en rättsprocess. Syftet vid medling på grund av brott är att gärningsmannen ska få ökad insikt om brottets konsekvenser och att målsäganden ska ges möjlighet att bearbeta sina upplevelser.


Medling i tvistemål

Vem kontaktar man?

Det finns inget centralt organ som ansvarar för regleringen av medlaryrket. När det gäller information om medling kan man emellertid kontakta Länken öppnas i ett nytt fönsterDomstolsverket. En förteckning över personer som förklarat sig villiga att medla vid domstol har också tagits fram av Domstolsverket och finns på Länken öppnas i ett nytt fönsterSveriges domstolarnas hemsida.

När det gäller handelsfrågor arbetar Länken öppnas i ett nytt fönsterStockholms handelskammares skiljedomsinstitut och Länken öppnas i ett nytt fönsterVästsvenska handelskammaren med medling.

När kan medling användas och inom vilka områden är det mest vanligt?

Medling kan användas inom många områden, men förekommer framför allt i civilrättsliga ärenden.

Det är möjligt att använda sig av en medlare inom ramen för domstolsförfarandet.

Finns det särskilda regler som måste följas?

Det är helt frivilligt att välja medling. Det finns inga särskilda bestämmelser, som t.ex. en uppförandekod för medlare.

Information och utbildning

Information om medling hittar man på följande hemsidor:Länken öppnas i ett nytt fönster Sveriges domstolar, Länken öppnas i ett nytt fönsterStockholms handelskammares skiljedomsinstitut och Länken öppnas i ett nytt fönsterVästsvenska handelskammaren.

Det finns inget nationellt utbildningsorgan för medlare.

Vad kostar medling?

Medlingen är inte kostnadsfri, utan betalningen beror på vad den privata medlaren och parterna har kommit överens om. Parterna delar lika på medlingskostnaden.

Medling i brottmål

Vem kontaktar man?

Sedan den 1 januari 2008 ska samtliga Sveriges kommuner erbjuda medling när brottet har begåtts av någon som är under 21 år. Initiativet till frågan om en lagöverträdaren är intresserad av att delta i medling kan komma både från kommunen och polisen.

När kan medling användas och inom vilka områden är det mest vanligt?

Medling kan komma ifråga för gärningsmän i alla åldrar. Medling kan ske i alla stadier av rättsprocessen. Medlingslagen innehåller alltså ingen övre åldersgräns men sedan den 1 januari 2008 ska samtliga Sveriges kommuner erbjuda medling när brottet har begåtts av någon som är under 21 år.

Finns det särskilda regler som måste följas?

Medling är inte en del av straffet/påföljden. Förutsättningarna för medling är följande.

  • Det ska vara frivilligt för båda parter.
  • Brottet ska vara polisanmält och gärningsmannen ska ha erkänt delaktighet.
  • Det ska med hänsyn till omständigheterna framstå som lämpligt.

Information och utbildning

Enligt lagen ska den som utses till medlare vara en kompetent och rättrådig person. Där framgår också att medlaren skall vara opartisk.

Ytterligare information om medling kan kommunerna eller Länken öppnas i ett nytt fönsterBrottsförebyggande rådet bistå med. Det finns även förening Länken öppnas i ett nytt fönsterSvenskt Forum för Medling och Konflikthantering (SFM).

Vad kostar medling?

Medling kostar inte något för målsäganden eller gärningsmannen.


Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Senaste uppdatering: 09/11/2020