Zatvori

BETA VERZIJA PORTALA SADA JE DOSTUPNA!

Posjetite BETA verziju europskog portala e-pravosuđe i pošaljite nam povratne informacije!

 
 

Navigacijski put

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Mediacja w państwach członkowskich - Słowenia

Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici: engleskislovenski već su prevedeni.

Zamiast zwracać się do sądu, warto spróbować rozstrzygnąć spór drogą mediacji. Jest to alternatywna metoda rozwiązywania sporów, w ramach której mediator pomaga stronom sporu osiągnąć porozumienie. Zarówno rząd, jak i prawnicy zatrudnieni w organach wymiaru sprawiedliwości w Słowenii są świadomi korzyści płynących z mediacji.


Z kim należy się skontaktować?

Ustawa o alternatywnym rozstrzyganiu sporów w sprawach sądowych (ZARSS, Dziennik Urzędowy Republiki Słoweńskiej nr 97/09 i 40/12 – ZUJF), która została przyjęta w dniu 19 listopada 2009 r. i weszła w życie w dniu 15 czerwca 2010 r. nakłada na sądy orzekające w pierwszej i drugiej instancji obowiązek wprowadzenia programu alternatywnego rozstrzygania sporów, by umożliwić stronom skorzystanie z alternatywnych metod rozwiązywania sporów w sprawach gospodarczych, pracowniczych, rodzinnych i innych sprawach cywilnoprawnych. Zgodnie z tym programem sądy zobowiązane są umożliwić stronom wykorzystanie mediacji obok innych form alternatywnego rozstrzygania sporów.

Ministerstwo Sprawiedliwości i Administracji Publicznej prowadzi Link otworzy się w nowym okniecentralny rejestr mediatorów, którzy pracują w sądach w ramach programów alternatywnego rozstrzygania sporów.

Szereg organizacji pozarządowych prowadzi działalność w obszarze mediacji:

Pod auspicjami Ministerstwa Sprawiedliwości i Administracji Publicznej funkcjonuje też Rada ds. Alternatywnego Rozstrzygania Sporów. Rada została ustanowiona w marcu 2009 r. i jest scentralizowanym, niezależnym organem eksperckim ministerstwa, pełniącym rolę koordynacyjną i konsultacyjną.

W jakich dziedzinach dopuszcza się korzystanie z mediacji lub jest ona najbardziej rozpowszechniona?

Z mediacji można skorzystać w sprawach cywilnych, rodzinnych, gospodarczych, pracowniczych i innych sprawach majątkowych, w odniesieniu do roszczeń, o których strony mogą decydować i uzgodnić sposób ich zaspokojenia. Mediację można prowadzić również w innych sprawach, jeśli tylko nie zabrania tego prawo.

Mediacja jest najbardziej rozpowszechniona w sprawach cywilnych, rodzinnych i handlowych.

Czy istnieją szczególne reguły, do których należy się zastosować?

Skorzystanie z mediacji jest dobrowolne. Ustawa o mediacji w sprawach cywilnych i gospodarczych (ZMCGZ, Dziennik Urzędowy Republiki Słoweńskiej nr 56/08) odnosi się do mediacji w ogólności, tzn. do mediacji związanej z procedurami sądowymi oraz mediacji pozasądowej. Zawiera ona jedynie podstawowe reguły procedur mediacyjnych, które w pozostałym zakresie regulowane są poprzez mechanizmy samoregulacji. Określa ona przykładowo kiedy mediacja rozpoczyna się i kończy, kto mianuje mediatora, podstawowe zasady postępowania mediatora, formę porozumienia rozstrzygającego spór, w jaki sposób można je wyegzekwować itd. Strony mogą odstąpić od przepisów ustawy, z wyjątkiem przepisów regulujących zasadę bezstronności mediatora oraz wpływ mediacji na terminy prekluzji i przedawnienia.

Słoweńskie Stowarzyszenie Mediatorów przyjęło Link otworzy się w nowym okniekodeks postępowania dla mediatorów, ale stosuje się on wyłącznie do członków stowarzyszenia.

Informacje i szkolenia

Istotne informacje na temat mediacji i sposobów skontaktowania się z mediatorem dostępne są na stronach różnych organizacji pozarządowych. Należą do nich:

Szkolenia dla mediatorów prowadzą różne organizacje pozarządowe oraz Link otworzy się w nowym oknieOśrodek Edukacji Sądowej przy Ministerstwie Sprawiedliwości i Administracji Publicznej.

Jakie są koszty mediacji?

Aktualnie mediacja sądowa prowadzona na mocy ZARSS w sporach wynikających ze stosunków między rodzicami a dziećmi oraz w sporach pracowniczych związanych z zakończeniem stosunku zatrudnienia jest dla stron bezpłatna – płacą one jedynie koszty swoich adwokatów. We wszelkich innych sporach, z wyjątkiem sporów gospodarczych, sąd pokrywa wynagrodzenie mediatora za pierwsze trzy godziny mediacji.

Organizacje prywatne pobierają za mediację różne stawki.

Czy ugoda zawarta w wyniku mediacji może być egzekwowana?

Umowa zawarta w wyniku mediacji nie jest sama w sobie bezpośrednio wykonalna. Strony mogą jednak uzgodnić, że umowa taka będzie miała formę bezpośrednio wykonalnego aktu notarialnego, ugody sądowej lub orzeczenia arbitrażowego opartego na ugodzie.

Ciekawe strony


Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Ostatnia aktualizacja: 23/03/2018