Zatvori

BETA VERZIJA PORTALA SADA JE DOSTUPNA!

Posjetite BETA verziju europskog portala e-pravosuđe i pošaljite nam povratne informacije!

 
 

Navigacijski put

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Mediácia v členských štátoch - Slovinsko

Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici: engleskislovenski već su prevedeni.

Prečo namiesto súdneho konania neskúsiť vyriešiť spor prostredníctvom mediácie? Ide o formu alternatívneho riešenia sporov, keď mediátor pomáha stranám sporu dosiahnuť dohodu. Vláda a odborníci pôsobiaci v oblasti justície v Slovinsku si uvedomujú výhody mediácie.


Koho kontaktovať?

V súlade so zákonom o alternatívnom riešení sporov v súdnych veciach (ZARSSV, Úradný vestník Slovinskej republiky č. 97/09 a 40/12 – ZUJF), ktorý bol prijatý 19. novembra a nadobudol účinnosť 15. júna 2010, musia súdy prvého a druhého stupňa prijať a uviesť do účinnosti program alternatívneho riešenia sporov s cieľom umožniť stranám alternatívny spôsob riešenia sporov v obchodných, pracovných, rodinných a iných občianskoprávnych veciach. V rámci tohto programu musia súdy umožniť stranám okrem alternatívneho riešenia sporov aj využitie mediácie.

Ministerstvo spravodlivosti a verejnej správy vedie Odkaz sa zobrazí v novom oknecentrálny register mediátorov, ktorí pôsobia na súdoch v rámci programov alternatívneho riešenia sporov.

V oblasti mediácie je aktívnych niekoľko mimovládnych organizácií:

Rada pre alternatívne riešenie sporov pôsobí pod záštitou ministerstva spravodlivosti a verejnej správy. Táto rada bola založená v marci 2009 a predstavuje centralizovaný, nezávislý a odborný orgán ministerstva, ktorý plní koordinačnú a poradnú úlohu.

V ktorých oblastiach je možné využiť mediáciu a/alebo v ktorej oblasti sa mediácia využíva najčastejšie?

Využitie mediácie je prípustné vo veciach občianskoprávnych, rodinnoprávnych, obchodnoprávnych, pracovnoprávnych a v iných veciach v súvislosti s majetkom so zreteľom na predmet sporu, s ktorým je možné nakladať a ktorý môžu strany urovnať. Mediácia je prípustná aj v iných veciach, pokiaľ to nevylučuje zákon.

Mediácia sa bežnejšie využíva v občianskoprávnych, rodinnoprávnych a obchodnoprávnych veciach.

Existujú osobitné pravidlá, ktoré je potrebné dodržiavať?

Využitie mediácie je dobrovoľné. Zákon o mediácii v oblasti občianskoprávnych a obchodnoprávnych vecí (ZMOOPV, Úradný vestník Slovinskej republiky č. 56/08) sa vzťahuje na mediáciu vo všeobecnosti, t. j. na mediáciu spojenú so súdnymi konaniami, a na mimosúdnu mediáciu. Zákon stanovuje len základné pravidlá pre mediačné postupy, ktoré sa inak riadia samoregulačnými mechanizmami. Zákon napríklad stanovuje, kedy sa mediácia začína a končí, osobu vymenúvajúcu mediátora, základné pravidlá správania mediátora, formu dohody o riešení sporu, ako zabezpečiť, že sa táto dohoda bude môcť presadiť atď. Strany sa môžu od ustanovení zákona odkloniť, s výnimkou ustanovení, ktoré upravujú zásadu nestrannosti mediátora a vplyv mediácie na preklúziu a premlčaciu lehotu.

Slovinská asociácia mediátorov prijala Odkaz sa zobrazí v novom oknekódex správania pre mediátorov, ten sa však sťahuje len na členov asociácie.

Informácie a odborná príprava

Relevantné informácie o mediácii a o tom, ako kontaktovať mediátora, nájdete na webových stránkach rôznych mimovládnych organizácií. Patria medzi ne:

Odbornú prípravu mediátorov zabezpečujú rôzne mimovládne organizácie a Odkaz sa zobrazí v novom oknesúdne školiace centrum na ministerstve spravodlivosti a verejnej správy.

Aké sú náklady na mediáciu?

V súčasnosti je súdna mediácia, ktorá sa vedie v súlade so ZARSSV v rámci sporov vznikajúcich zo vzťahov medzi rodičmi a deťmi a v rámci pracovnoprávnych sporov z dôvodu ukončenia pracovného pomeru, pre všetky strany bezplatná. Strany platia len za svojich právnikov. V rámci všetkých ostatných sporov, s výnimkou obchodnoprávnych sporov, za prvé tri hodiny mediácie hradí poplatky za mediátora súd.

Súkromné organizácie si za mediáciu účtujú rôzne poplatky.

Je dohoda, ktorá je výsledkom mediácie, vynútiteľná?

Dohoda vyplývajúca z mediácie nie je priamo vynútiteľná. Strany sa však môžu dohodnúť na tom, že dohoda o urovnaní sporu bude mať formu priamo uplatniteľnej notárskej zápisnice, súdneho vyrovnania alebo rozhodcovského výroku na základe vyrovnania.

Súvisiace odkazy


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 23/03/2018