Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

Навигационна пътека

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Медиация в държавите-членки - Словакия

Вместо да се обръщате към съда, защо не се опитате да разрешите вашия спор чрез медиация? Това е мярка за алтернативно разрешаване на спорове (АРС), посредством която медиатор помага на страните в спора да постигнат споразумение. Правителството и практикуващите юристи в Словакия са запознати с предимствата на медиацията.


Към кого да се обърна?

На уебсайта на Връзката отваря нов прозорецМинистерството на правосъдието на Словакия има Връзката отваря нов прозорецраздел „Медиация“, който е само на словашки език.

В коя област прибягването до медиация е допустимо и/или е най-често среща

Към кого да се обърна?

На уебсайта на Връзката отваря нов прозорецМинистерството на правосъдието на Словакия, има Връзката отваря нов прозорецраздел, посветен на медиацията, който е на разположение само на словашки език.

В коя област прибягването до медиация е допустимо и/или е най-често срещано

Механизмите на медиацията са описани в Закон № 420/2004 за медиацията и за изменение на някои закони, който урежда:

  • извършването на медиация,
  • основните принципи на медиация, и
  • организацията и последиците от медиацията.

Този закон се прилага за спорове по граждански, семейни и трудови правоотношения и търговски договори.

Медиацията е извънсъдебно споразумение, чрез което медиаторът се стреми да разреши спор, произтичащ от договорни или други правоотношения. Това е процедура, при която две или повече страни по спора са подпомагани от медиатор да разрешат спора си.

Третото изречение на член 99, параграф 1 от изменения Закон № 99/1963 гласи следното: „Ако обстоятелствата по делото позволяват, преди първото заседание и в хода на производството съдът може да покани страните на информативна среща с медиатор от списъка в регистъра на медиаторите, с цел да се направи опит за уреждане на техния спор чрез медиация.“

Информация и обучение

Разделът за Връзката отваря нов прозорецмедиация на уебсайта на Министерството на правосъдието на Словакия предоставя информация относно медиацията на словашки език. Повече информация можете да намерите на уебсайта на Връзката отваря нов прозорецЕвропейската съдебна мрежа.

Какви са разходите, свързани с медиацията?

Медиацията е платена услуга. Възнаграждението на медиатора се определя индивидуално и обикновено се основава на почасова тарифа или на фиксирана такса. Медиацията е стопанска дейност и няма фиксирани разходи.

Възможно ли е да се придаде изпълнителна сила на споразумение, постигнато в резултат от медиация?

Връзката отваря нов прозорецДиректива 2008/52/ЕО позволява на участващите в спора страни да поискат писменото споразумение, постигнато в резултат от медиацията, да бъде принудително изпълнено. Държавите членки съобщават това на съдилищата и на другите органи, компетентни да приемат такива искания.

Медиацията в Словакия е неформална, доброволна и поверителна процедура за извънсъдебно разрешаване на спорове посредством използването на медиатор. Целта на медиацията е постигането на споразумение, приемливо и за двете страни.

Споразумението, постигнато в резултат на медиационната процедура, трябва да бъде формулирано в писмена форма. То се прилага главно по отношение на участващите в споразумението страни и е задължително за тях. Въз основа на споразумението правоимащата страна може да подаде молба за принудително съдебно изпълнение на решението или за прилагането му, при условие че споразумението е:

  • съставено под формата на нотариален акт;
  • одобрено като съдебно помирение от арбитражен орган.

Ако не бъде постигнато споразумение в резултат от медиацията, спорът може да бъде отнесен за решаване към съда.

Връзки по темата

Връзката отваря нов прозорецМинистерство на правосъдието на Словакия

но?

Механизмите за медиация са описани в Закон № 420/2004 за медиацията, изменящ няколко акта, който, след като бе изменен, регламентира:

  • реда и условията за осъществяване на медиация;
  • основните принципи на медиацията, и
  • организацията и последиците от медиацията.

Този закон се прилага при спорове касаещи отношения в областта на гражданското право, семейното право, правото на търговските договори и трудовото право.

Медиацията е извънсъдебно споразумение, при което, с помощта на медиатор, лицата, участващи в медиацията, разрешават спорове, произтичащи от договорни или други законови отношения. Това е процедура, при която две или повече спорещи страни се споразумяват с помощта на медиатор.

Третото изречение на член 99, параграф 1 от изменения Закон № 99/1963 (Граждански процесуален кодекс) гласи: „Когато обстоятелствата по случая го налагат, съдът може, преди започването на първото съдебно заседание или по време на производството, да покани страните да използват медиация, за да разрешат спора си и да се срещнат с регистриран медиатор“.

Информация и обучение

Разделът Връзката отваря нов прозорец„Медиация“ на уебсайта на Министерство на правосъдието на Словакия предоставя информация за медиацията на словашки език. Допълнителна информация ще намерите на интернет страницата на Връзката отваря нов прозорецЕвропейската съдебна мрежа.

Какви са разходите, свързани с медиацията?

Медиацията е платена услуга. Възнаграждението на медиатора е индивидуално и обикновено се изчислява на базата на почасова тарифа или на фиксирана такса. Медиацията е стопанска дейност и няма фиксирани разходи.

Възможно ли е принудително изпълнение на споразумение, постигнато в резултат на медиация?

Директива 2008/52/ЕО позволява на участващите в спора страни да поискат писменото споразумение, постигнато в резултат от медиацията, да бъде принудително изпълнено. Държавите-членки съобщават това на съдилищата и другите органи, компетентни да получават такива искания.

Медиацията е неформална, доброволна и поверителна процедура за извънсъдебно разрешаване на спорове с помощта на медиатор. Целта на медиацията е да се постигне споразумение, което да е приемливо и за двете страни.

Споразумението, постигнато в резултат на процедурата по медиация, трябва да бъде в писмена форма. То се прилага предимно по отношение на страните по споразумението и е задължително за тях. Въз основа на това споразумение, правоимащата страна може да подаде молба за принудително съдебно изпълнение на решението или за прилагането му, при условие че споразумението е:

  • съставено под формата на акт, изготвен от нотариус;
  • одобрено като съдебна спогодба от арбитражен орган.

Ако не бъде постигнато споразумение в резултат от медиацията, спорът може да бъде отнесен за решаване към съда.

Връзки по темата

Министерство на правосъдието на Словашката република


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Последна актуализация: 18/05/2020