Sulje

UUSI BETA-VERSIO ON NYT KÄYTETTÄVISSÄ!

Tutustu Euroopan oikeusportaaliin uuteen beta-versioon ja anna siitä palautetta!

 
 

Navigointipolku

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Sovittelu jäsenvaltioissa - Slovakia

Riidan voi ratkaista myös sovittelun avulla, oikeuteen ei tarvitse mennä. Kyseessä on vaihtoehtoinen riidanratkaisu (ADR), jossa riidan osapuolet pyrkivät sovintoon sovittelijan avulla. Slovakian hallitus ja oikeusalan toimijat tuntevat sovittelun edut.


Keneen pitäisi ottaa yhteyttä?

Slovakian tasavallan Linkki avautuu uuteen ikkunaanoikeusministeriön verkkosivustolla on Linkki avautuu uuteen ikkunaansovittelua koskeva osio slovakin kielellä.

Millä aloilla sovittelua käytetään ja millä aloilla sen käyttö on yleisintä?

Sovittelumenettelyjä kuvataan sovittelusta ja eräiden lakien muuttamisesta annetussa muutetussa laissa 420/2004, jossa säädetään

  • sovittelun toteuttamisesta,
  • sovittelun pääperiaatteista ja
  • sovittelun organisaatiosta ja vaikutuksista.

Lakia sovelletaan siviili-, perhe- sopimus- ja työoikeudellisista suhteista johtuviin riita-asioihin.

Sovittelu on tuomioistuimen ulkopuolinen järjestely, jossa osapuolet ratkaisevat sovittelijan avulla sopimussuhteesta tai muusta oikeudellisesta suhteesta syntyneen riidan. Menettelyssä voi olla kaksi tai useampia osapuolia, joiden välinen riita-asia ratkaistaan sovittelijan avulla.

Lain nro 99/1963 (siviililain) 99 §:n 1 momentin kolmas virke, sellaisena kuin se on muutettuna, kuuluu seuraavasti: ”Jos asian olosuhteet sallivat, tuomioistuin voi joko ennen ensimmäistä oikeudenistuntoa tai oikeudenkäyntimenettelyjen aikana kutsua osapuolet keskustelemaan sovittelijoista laadittuun luetteloon merkityn sovittelijan kanssa mahdollisuudesta ratkaista riita-asia sovittelun avulla.”

Tiedotus ja koulutus

Slovakian oikeusministeriön verkkosivuston Linkki avautuu uuteen ikkunaansovittelua koskevassa osiossa annetaan tietoa sovittelusta slovakin kielellä. Lisätietoa on saatavissa Linkki avautuu uuteen ikkunaanEuroopan oikeudellisen verkoston sivuilla.

Paljonko sovittelu maksaa?

Sovittelu on maksullinen palvelu. Sovittelijan palkkio määritetään tapauskohtaisesti tavallisesti tuntikorvauksena tai kiinteämääräisenä korvauksena. Sovittelu on yritystoimintaa, jonka kuluja ei ole määritelty ennalta.

Voidaanko sovittelussa aikaansaatu sopimus panna täytäntöön?

Linkki avautuu uuteen ikkunaanDirektiivin 2008/52/EY mukaan riita-asian osapuolet voivat pyytää sovittelulla aikaansaadun kirjallisen sopimuksen sisällön vahvistamista täytäntöönpanokelpoiseksi. Jäsenvaltiot ilmoittavat tästä tuomioistuimille tai muille viranomaisille, joilla on toimivalta vastaanottaa tällaisia hakemuksia.

Sovittelu on Slovakiassa epävirallinen, vapaaehtoinen ja luottamuksellinen menettely riitojen ratkaisemiseksi tuomioistuimen ulkopuolella sovittelijan välityksellä. Sovittelun tavoitteena on päästä sovitteluratkaisuun, jonka kumpikin osapuoli voi hyväksyä.

Sovittelun tuloksena tehtävän sopimuksen on oltava kirjallinen. Sitä sovelletaan ensisijaisesti sen osapuoliin, ja se on osapuolia sitova. Edunsaaja voi sopimuksen perusteella hakea päätöksen täytäntöönpanoa tuomioistuimen kautta tai ulosoton toimeenpanoa, jos sopimus on

  • tehty kirjallisena notaariasiakirjan muodossa
  • vahvistettu sovintoratkaisuna välimiesoikeudessa.

Jos sovintoratkaisusta ei päästä sopimukseen, asia voidaan ratkaista oikeusteitse.

Linkkejä

Slovakian tasavallan oikeusministeriö


Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Päivitetty viimeksi: 18/05/2020