Zamknij

PORTAL JEST JUŻ DOSTĘPNY W WERSJI BETA!

Odwiedź europejski portal „e-Sprawiedliwość” w wersji beta i powiedz nam, co o nim myślisz!

 
 

Ścieżka nawigacji

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Mediacja w państwach członkowskich - Słowacja

Zamiast zwracać się do sądu, warto spróbować rozstrzygnąć spór drogą mediacji. Jest to alternatywna metoda rozwiązywania sporów, w ramach której mediator pomaga stronom sporu osiągnąć porozumienie. Zarówno rząd, jak i prawnicy zatrudnieni w organach wymiaru sprawiedliwości w Słowacji są świadomi korzyści płynących z mediacji.


Z kim należy się skontaktować?

Strona internetowa Link otworzy się w nowym okniesłowackiego Ministerstwa Sprawiedliwości zawiera Link otworzy się w nowym okniezakładkę poświęconą mediacji, dostępną tylko w języku słowackim.

W jakich dziedzinach dopuszcza się korzystanie z mediacji lub jest ona najbardziej rozpowszechniona?

Mechanizmy mediacji opisane są w ustawie nr 420/2004 o mediacji i o zmianie niektórych ustaw, z późniejszymi zmianami. Ustawa ta określa:

  • sposób prowadzenia mediacji;
  • podstawowe zasady mediacji; oraz
  • sposób organizacji i skutki mediacji.

Ustawa ta ma zastosowanie do sporów z zakresu prawa cywilnego, prawa rodzinnego, prawa umów handlowych oraz prawa pracy.

Mediacja to mechanizm pozasądowy, w którym mediator stara się pomóc w rozwiązaniu sporu wynikłego w ramach stosunków umownych lub innych stosunków prawnych. Jest to postępowanie, w którym dwie lub więcej stron sporu korzysta z pomocy mediatora w celu rozstrzygnięcia sporu.

Zdanie trzecie art. 99 ust. 1 ustawy nr 99/1963 Kodeks postępowania cywilnego, z późniejszymi zmianami, stanowi, co następuje: „Jeżeli pozwalają na to okoliczności sprawy, sąd może, przed pierwszą rozprawą lub w toku postępowania, wezwać strony do odbycia spotkania informacyjnego z mediatorem wpisanym do rejestru mediatorów w celu podjęcia próby rozstrzygnięcia sporu poprzez mediację”.

Informacje i szkolenia

Na stronie internetowej słowackiego Ministerstwa Sprawiedliwości znajdują się informacje na temat Link otworzy się w nowym okniemediacji, w języku słowackim. Więcej informacji dostępnych jest na stronie internetowej Link otworzy się w nowym oknieeuropejskiej sieci sądowej.

Jakie są koszty mediacji?

Mediacja jest usługą płatną. Opłatę pobieraną przez mediatora ustala się w trybie indywidualnym, zazwyczaj według stawki godzinowej lub ryczałtowej. Mediacja jest działalnością gospodarczą i nie ma ustalonych kosztów z tego tytułu.

Czy ugoda zawarta w wyniku mediacji może być egzekwowana?

Link otworzy się w nowym oknieDyrektywa 2008/52/WE stwarza stronom sporu możliwość wystąpienia z wnioskiem o nadanie klauzuli wykonalności pisemnej ugodzie zawartej w drodze mediacji. Państwa członkowskie powiadamiają o tym sądy i inne organy właściwe do przyjmowania takich wniosków.

Mediacja na Słowacji jest nieformalnym, dobrowolnym i prowadzonym z zachowaniem poufności postępowaniem mającym na celu pozasądowe rozstrzyganie sporów z pomocą mediatora. Celem mediacji jest doprowadzenie do ugody korzystnej dla obu stron.

Ugoda zawarta w drodze postępowanie mediacyjnego musi być sporządzona w formie pisemnej. Ma ona zastosowanie w pierwszym rzędzie do stron ugody i jest dla nich wiążąca. Na podstawie takiej ugody uprawniona strona może wystąpić z wnioskiem o sądową egzekucję decyzji lub o nadanie klauzuli wykonalności, pod warunkiem że ugoda została:

  • sporządzona w formie aktu notarialnego;
  • zatwierdzona jako ugoda sądowa przez organ arbitrażowy.

Jeżeli mediacja nie doprowadziła do zawarcia ugody, sprawa może zostać skierowana na drogę sądową.

Przydatne linki

Link otworzy się w nowym oknieMinisterstwo Sprawiedliwości Republiki Słowackiej


Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.
W związku z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej państwa członkowskie aktualizują obecnie niektóre strony portalu zawierające treści krajowe. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.

Ostatnia aktualizacja: 18/05/2020