Judikatura členského státu

Soudy členských států Evropské unie (EU) uplatňují a vykládají právo příslušných členských států, jakož i právo EU. Proto je v zájmu občanů a odborníků v oblasti práva, aby měli přístup nejen k judikatuře svého členského státu, ale rovněž i k judikatuře ostatních členských států EU.


Většina členských států má jednu nebo více databází rozhodnutí a stanovisek svých soudů, která se týkají práva EU, vnitrostátního práva a rovněž regionálních a/nebo místních právních předpisů. Informace dostupné na webu mohou být občas omezené na určité soudy (například nejvyšší soudy) nebo na určité typy rozhodnutí.

Judikaturu členského státu můžete vyhledat přes databázi členského státu, výběrem jedné z vlaječek uvedených na pravé straně budete přesměrováni na příslušnou vnitrostátní stránku; případně můžete použít některou z evropských databází (níže uvedený seznam nemusí být vyčerpávající):

 • Odkaz se otevře v novém okně.JURE, tato databáze, kterou vytvořila Evropská komise, obsahuje judikaturu o příslušnosti soudů v občanských a obchodních věcech a o uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v jiném státě, než ve kterém byla rozhodnutí vynesena. Tato databáze zahrnuje judikaturu o významných mezinárodních úmluvách (tj. Bruselské úmluvě z roku 1968, Luganské úmluvě z roku 1988) a dále judikaturu EU a judikaturu členských států.
 • Sdružení státních rad a nejvyšších správních soudů Evropské unie (Odkaz se otevře v novém okně.ACA Europe) zajišťuje dvě databáze judikatury členských států pod názvem „Odkaz se otevře v novém okně.JuriFast“ a „Odkaz se otevře v novém okně.DecNat“, které jsou zaměřené na uplatňování práva EU. Rozhodnutí jsou uváděna v původním jazyce spolu se stručným obsahem v angličtině a francouzštině. Databáze „Dec.Nat“ obsahuje rovněž posudky a analýzy vnitrostátních rozhodnutí vypracované Ředitelstvím výzkumu a dokumentace Soudního dvora Evropské unie.
 • Prostřednictvím webových stránek Odkaz se otevře v novém okně.Síť předsedů nejvyšších soudních dvorů členských států EU můžete nalézt stránky řady vnitrostátních databází (včetně některých kandidátských států), které obsahují judikaturu nejvyšších soudů těchto států.
 • Informační portál Odkaz se otevře v novém okně.Agentury pro základní práva EU obsahuje databázi vnitrostátních rozhodnutí soudů a zvláštních orgánů zabývajících se otázkami legislativy upravující zákaz diskriminace.
 • Odkaz se otevře v novém okně.CODICES, databáze vytvořená takzvanou Odkaz se otevře v novém okně.benátskou komisí Odkaz se otevře v novém okně.Rady Evropy obsahuje judikaturu o ústavních otázkách, a to nejen členských států EU, ale i ostatních členů Rady Evropy.

Kromě toho evropských portál e-Justice rovněž poskytuje informace o různých soudech členských států. Mnoho z těchto soudů má webové stránky s databází své vlastní judikatury.


Tyto stránky spravuje Evropská komise. Informace na této stránce nemusí nezbytně vyjadřovat oficiální stanovisko Evropské komise. Komise neodpovídá ani neručí za informace nebo údaje, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Pokud jde o předpisy v oblasti autorských práv pro webové stránky EU, viz právní upozornění.

Poslední aktualizace: 18/01/2019

Judikatura členského státu - Belgie

V tomto oddíle najdete přehled pramenů judikatury a jejich obsahu, stejně jako odkazy na příslušné databáze.


Užitečné internetové stránky

Odkaz se otevře v novém okně.Internetová stránka JURIDAT umožňuje vyhledávat v belgické judikatuře.

Prezentace rozhodnutí, souhrny

Rozhodnutí jsou obvykle uvedena seznamem klíčových slov neboli „abstraktem“, po němž následuje souhrn (neboli résumé) nejdůležitějších právních otázek a odkazů na zákon nebo na předchozí rozhodnutí.

Příklad:

Seznam klíčových slov neboli „abstrakt“: Sportovní soutěže - Fotbalové zápasy - Bezpečnost - Porušení - Správní sankce - Projednávání u policejního soudu - Právo na obhajobu - Porušení - Výjimka - Zamítnutí žaloby - Znovuotevření projednávání - Poslání soudce

Souhrn: Soudce musí nařídit znovuotevření ústní části řízení předtím, než úplně nebo částečně zamítne žalobu na základě výjimky, na niž se před ním strany neodvolávaly, jako je porušení práva na obhajobu v rámci řízení o uvalení správní sankce na základě zákona z 21. prosince 1998 o bezpečnosti při fotbalových zápasech (1) (2). (1) Viz Kas., 26. prosince 1986, RG 5176, Pas., 1987, č. 258; Kas., 3. dubna 1998, RG C.97.0087.F, Pas., 1998, č. 191 a Kas., 17. května 2002, RG C.01.0330.F, Pas., 2002, č. 303. (2) Ustanovení čl. 26 §§ 1 a 2 zákona ze dne 21. prosince 1998, ve znění před změnou provedenou zákonem ze dne 25. dubna 2007.

Soudy, jejichž judikaturu stránky uvádějí

 • Nejvyšší soud
 • obecné soudy
 • specializované soudy

Průběžné sledování soudních řízení

Nejvyšší soud

Ostatní soudy

Poskytují informace ohledně:

existence opravných prostředků?

Ano

Ano

skutečnosti, že věc zůstane nerozhodnutá?

Ano

Ne

výsledku opravného prostředku?

Ano

Ne

nezvratné a definitivní povahy rozhodnutí?

Ne

Ne

skutečnosti, že řízení může pokračovat před

jiným soudem (Ústavním soudem…)?

Evropským soudním dvorem?

Evropským soudem pro lidská práva?

Ano

Ano

Ano/ne

Ano/ne

Ano/ne

Ano/ne


Pravidla zveřejňování

Na vnitrostátní úrovni?

V případě rozhodnutí některých soudů?

Existují závazná pravidla pro zveřejňování soudních rozhodnutí?

Ne

Ne


Jsou zde uvedena nezávazná pravidla chování.

Nejvyšší soud

Ostatní soudy

Zveřejňuje se úplné znění, nebo jen výběr?

Výběr

Výběr

Pokud se zveřejňuje pouze výběr, podle jakých kritérií?

Společenský a právní zájem

Společenský a právní zájem


Související odkazy

Odkaz se otevře v novém okně.Juridat

Odkaz se otevře v novém okně.Federální veřejná služba Soudnictví


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 06/08/2019

Judikatura členského státu - Bulharsko

Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady: bulharština

V tomto oddíle naleznete přehled bulharské judikatury spolu s popisem a odkazy na její příslušné databáze.

Nejvyšší správní soud (NSS) vykonává obecný dohled nad řádným a spravedlivým uplatňováním zákonů ve správním soudnictví.

NSS se zabývá odvoláními a jinými druhy odporu proti úkonům vlády, předsedy vlády, místopředsedů vlády, ministrů, vedoucích představitelů jiných orgánů přímo podřízených vládě, úkonům Nejvyšší soudní rady, úkonům Bulharské národní banky, úkonům okresních guvernérů a dalším úkonům, které stanoví zákon. Soud rozhoduje ve sporech o zákonnost odvozených právních předpisů. Coby kasační soudní orgán přezkoumává soudní rozhodnutí ve správních věcech a zabývá se žádostmi o zvrat pravomocných soudních rozhodnutí ve správních věcech.

Nejvyšší kasační soud (NKS) je soudem nejvyššího stupně v trestních, obchodních a občanských věcech. Jeho pravomoc je dána pro celé území Bulharské republiky. Výkon soudnictví zajišťují Nejvyšší kasační soud, Nejvyšší správní soud, odvolací soudy, okresní soudy, vojenské soudy a oblastní soudy. Rozsudky a rozhodnutí jsou uchovávány v informačních databázích jednotlivých soudů v tištěné i elektronické podobě.


Zpřístupnění judikatury na webových stránkách

Odkaz se otevře v novém okně.Nejvyšší správní soud má vlastní webové stránky od počátku roku 2002. Stránky byly vytvořeny za účelem uspokojení potřeb jednotlivců, právnických osob a správních orgánů vyžadujících jednoduchý přístup k informacím o soudní činnosti soudu.

Na těchto webových stránkách je k dispozici judikatura. Přístup do databáze podléhá běžné a bezplatné registraci (uživatelské jméno a heslo).

Na webových stránkách Odkaz se otevře v novém okně.Nejvyššího kasačního soudu je zajištěn přímý přístup k jeho

informační databázi.

Podoba rozhodnutí / nadpisy

Nejvyšší správní soud

Na webových stránkách nejsou k dispozici žádné titulky nebo nadpisy, které by rozhodnutí nebo jiné činnosti Nejvyššího správního soudu uváděly. Každý akt je označen svým číslem, datem vydání a číslem věci, na kterou odkazuje, např.:

“Решение №5908 от 23.06.2005 по Дело №4242/2005”

Nejvyšší kasační soud

Rozsudky jsou vydávány v tištěné podobě a zveřejňovány ve věstníku, ročence a na webových stránkách Odkaz se otevře v novém okně.Nejvyššího kasačního soudu Bulharské republiky.

Možnosti pro vyhledávání jsou následující: podle data soudního jednání a jmen účastníků řízení; podle čísla jednacího u Nejvyššího kasačního soudu; podle čísla jednacího u příslušné sekce Nejvyššího kasačního soudu.

Plné verze rozsudků (po odstranění osobních údajů) vydaných po 1. říjnu 2008 jsou přístupné prostřednictvím odkazu ve spodní části stránky pro vyhledávání.

Novinky a tisková prohlášení Nejvyššího kasačního soudu Bulharské republiky jsou pravidelně zveřejňovány v rubrice tiskového oddělení webových stránek nejvyššího soudu. Rozsudky ve věcech vysokého veřejného zájmu jsou zveřejňovány v uvedené rubrice a zároveň v informační databázi Nejvyššího kasačního soudu.

Formáty

Nejvyšší správní soud

Judikatura je na webových stránkách NSS přístupná ve formátu HTML.

Nejvyšší kasační soud

Na webových stránkách NKS je judikatura přístupná ve formátu PDF.

Zahrnuté soudní orgány

Další postupy

Nejvyšší soudy – NSS a NKS

Jiné soudy

Jsou k dispozici informace

 • ohledně odvolání?

ano

ano

 • o tom, zda řízení stále probíhá?

ano

ano

 • o výsledku odvolání?

ano

ano

 • o tom, zda je rozhodnutí nezrušitelné?

ano

ano

 • ohledně dalších řízení před                                  

 jiným vnitrostátním soudem (ústavní soud…)?

 Evropským soudním dvorem?

 Evropským soudem pro lidská práva?

informace není dostupná

informace není dostupná


Pravidla zveřejňování

Na vnitrostátní úrovni?

Na úrovni soudů?

Existují závazná pravidla pro zveřejňování judikatury:

ano – čl. 64 odst. 1 zákona o soudním systému

ano


Nejvyšší soudy

Jiné soudy

Zveřejňuje se veškerá judikatura, nebo pouze vybrané případy?

NSS a NKS: veškerá judikatura

veškerá judikatura / pouze vybrané případy

Pokud jsou vybírány jen některé případy, jaká se uplatňují kritéria?

informace není dostupná

informace není dostupnáOriginální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 17/12/2018

Judikatura členského státu - Česká republika

V tomto oddílu naleznete přehled judikatury České republiky, jakož i popis a propojení na příslušné databáze judikatury.


Judikatura dostupná na internetu

Judikatura je přístupná veřejnosti na webových stránkách Ministerstva spravedlnosti Odkaz se otevře v novém okně.http://www.justice.cz, odkaz Judikatura.

Každý z následujících soudů vede databázi své vlastní judikatury:

 • Ústavní soud;
 • Nejvyšší soud (NS); a
 • Nejvyšší správní soud (NSS).

Výtahy ze všech rozhodnutí Nejvyššího správního soudu jsou v anonymizované podobě zveřejňovány na webové stránce Nejvyššího správního soudu: Odkaz se otevře v novém okně.Webová stránka NSS. Některá rozhodnutí NSS, stejně jako některá rozhodnutí vydaná nižšími správními soudy a vybraná plénem všech soudců NSS na základě důležitosti těchto rozhodnutí, jsou rozpracována podrobněji.

Prezentace rozhodnutí / hlavní body

Rozhodnutí jsou zpřístupněna na webových stránkách příslušných vyšších soudů.

Formáty

Judikatura je k dispozici ve formátu HTML.

Dotčené soudy

Do systému jsou zapojeny následující soudy

Další řízení

Nejvyšší soudy

Ostatní soudy

Jsou k dispozici informace

o opravných prostředcích?

Ne

Ano (Odkaz se otevře v novém okně.http://www.justice.cz, odkaz InfoSoud)

o tom, zda řízení stále probíhá?

Ne

Ano (InfoSoud)

o výsledku řízení o opravném prostředku?

Ne

Ano (InfoSoud)

o nezměnitelnosti rozhodnutí?

Ne

Ne

o dalším řízení u

jiného vnitrostátního soudu (Ústavního soudu…)?

Evropského soudního dvora?

Soudu pro lidská práva?

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne


Pravidla zveřejňování

na vnitrostátní úrovni?

na úrovni soudů?

Platí nějaká závazná pravidla upravující zveřejňování judikatury

Ano

Ano


Nejvyšší soudy

Ostatní soudy

Je judikatura zveřejňována v plném znění nebo je k dispozici pouze výběr?

plné anonymizované znění

plné anonymizované znění

Pokud se provádí výběr,

jaká jsou kritéria tohoto výběru?

ochrana osobních údajů


Právní databáze

Název a URL databáze

Odkaz se otevře v novém okně.Portál veřejné správy

Je přístup do databáze zdarma?

Ano, přístup do databáze je zdarma.

Stručný popis obsahu

Tato databáze obsahuje právní předpisy České republiky v češtině.


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 19/06/2019

Judikatura členského státu - Dánsko


V Dánsku neexistuje žádná databáze judikatury.


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 10/09/2013

Judikatura členského státu - Německo

Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady: němčina

Tato stránka poskytuje přehled judikatury v Německu.


Judikatura dostupná na internetu

Prezentace rozhodnutí / hlavní body

Nejvyšší soudy

Jiné soudy

Judikatura prezentovaná v hlavních bodech

Spolkový nejvyšší soudní dvůr:

ne

Spolkový správní soud :

ano, v případě zvláštních rozhodnutí

Spolkový finanční dvůr:

ano

Spolkový pracovní soud :

ano

Spolkový sociální soud :

ano

Spolkový patentový soud :

ne


Důležité rozsudky spolkového správního soudu obsahují v názvu hlavní body, což uživateli usnadňuje jejich vyhledávání.

Rozsudky spolkového finančního dvora v záhlaví shrnují stěžejní body rozsudku.

Rozsudky spolkového pracovního soudu jsou ukládány pod údajem o senátu, datu a jednacím číslem.

Příklad popisu v hlavních bodech

U spolkového správního soudu vyloučení nákladů na léky zvyšujících potenci, které nesplňují podmínky podpory, odporuje čl. odst. 1 Základního zákona (GG – Grundgesetz).

U spolkového finančního dvora: nelze uplatnit sníženou sazbu daně na služby řízení a správy registrovaného spolku pro přidružené asociace členů – působnost § 68, odst. 2 písm. b) AO – Abgabenordnung (zákon o správě daní a poplatků) – hospodářská soutěž ve smyslu § 65 odst. 3 AO.

U spolkového pracovního soudu: 10. senát, 11.2.2009, 10 AZR 222/08, zvláštní platba – zohlednění jednostranného souboru pravidel zaměstnavatele – výhrada změny.

Formáty

Nejvyšší soudy

Jiné soudy

dokument

metadata

dokument

metadata

Jaké formáty se používají?

Spolkový nejvyšší soudní dvůr:

pdf

Spolkový správní soud:

html

Spolkový finanční dvůr:

html

Spolkový pracovní soud :

x html 1

Spolkový nejvyšší soudní dvůr:

pdf

Spolkový správní soud:

pdf

Spolkový finanční dvůr:

html

Spolkový patentový soud:

pdf

Spolkový patentový soud:

žádné


Další řízení

Jsou k dispozici informace:

Nejvyšší soudy

Jiné soudy

 o opravných prostředcích?

Spolkový nejvyšší soudní dvůr: ne

Spolkový správní soud: ano

Spolkový pracovní soud: ne

Spolkový sociální soud: ne

Spolkový patentový soud : ne

o tom, zda řízení stále probíhá?

Spolkový nejvyšší soudní dvůr: ne

Spolkový správní soud : ne

Spolkový finanční dvůr: ano

Spolkový pracovní soud: ne

Spolkový sociální soud: ne

Spolkový patentový soud : ne

o výsledku řízení o opravném prostředku?

Spolkový nejvyšší soudní dvůr: ne

Spolkový správní soud: ano

Spolkový finanční dvůr: ano

Spolkový pracovní soud: ne

Spolkový sociální soud: ne

Spolkový patentový soud : ne

o nezměnitelnosti rozhodnutí?

Spolkový nejvyšší soudní dvůr: ano

Spolkový správní soud: ne

Spolkový finanční dvůr: ne

Spolkový pracovní soud: ne

Spolkový sociální soud: ne

Spolkový patentový soud : ne

o dalším řízení u jiného vnitrostátního soudu (Ústavního soudu…)?

o řízení u Evropského soudního dvora?

o řízení u Evropského soudu pro lidská práva?

Spolkový nejvyšší soudní dvůr ne

Spolkový správní soud:

ne

Spolkový finanční dvůr:

ano

Spolkový pracovní soud:

ano

Spolkový sociální soud:

ne

Spolkový nejvyšší soudní dvůr:

Ne

Spolkový správní soud :

ano, v některých případech

Spolkový finanční dvůr:

ano

Spolkový pracovní soud :

ano

Spolkový sociální soud :

ne

Spolkový nejvyšší soudní dvůr:

ne

Spolkový správní soud :

ne

Spolkový finanční dvůr:

Spolkový sociální soud :

ne

Spolkový patentový soud : ne

Spolkový patentový soud :

ne

Spolkový patentový soud :

ne


Spolkový patentový soud tyto informace sděluje, pouze jsou-li citovány s celým textem rozhodnutí.

Spolkový správní soud zveřejňuje informace o řízení o předběžné otázce u Evropského soudního dvora na internetu.

Pravidla zveřejňování

Na vnitrostátní úrovni?

Na úrovni soudů?

Existují závazná pravidla pro zveřejňování judikatury?

Spolkový nejvyšší soudní dvůr: ne

Spolkový patentový soud: ne

Spolkový správní soud: ano

Spolkový pracovní soud: ne

Spolkový patentový soud: ne

Spolkový správní soud: ano

Spolkový finanční dvůr: ano

Spolkový pracovní soud: ano


Pro Spolkový správní soud jsou pravidla stanovena v § 55 Verwaltungsgerichtsordnung (správní soudní řád), současně s § 169 a § 173 Gerichtsverfassungsgesetz (ústavní zákon o soudech) a § 1 Informationsfreiheitsgesetz (zákona o svobodném přístupu informacím).

Pro Spolkový finanční dvůr obecně platí zásada rovného zacházení s médii. Pro rozhodnutí Spolkového finančního dvora tedy platí datum zveřejnění. K tomuto datu je tisk informován o rozhodnutích, rozhodnutí jsou zveřejněna na internetu a rozeslána předplatitelům atd.

Nejvyšší soudy

Jiné soudy

Zveřejňuje se judikatura v plném znění, nebo pouze určitý výběr?

Spolkový nejvyšší soudní dvůr:

pouze výběr

Spolkový správní soud:

pouze výběr

Spolkový finanční dvůr:

pouze výběr

Spolkový pracovní soud:

úplné zveřejnění

Spolkový sociální soud:

úplné zveřejnění

Spolkový patentový soud:

v plném znění

Provádí-li se výběr, jaká se pro něj uplatňují kritéria?

Spolkový nejvyšší soudní dvůr:

všechna rozhodnutí s odůvodněním

(„důvody pro rozhodnutí“)

Spolkový správní soud :

ano, v případě zásadních rozhodnutí

Spolkový finanční dvůr:

Všechna rozhodnutí Spolkového finančního dvora jsou na internetu a rovněž jsou zveřejněna v databázi JURIS: tj. všechna rozhodnutí, jejichž obsah si zasluhuje zdokumentování (nejsou zveřejňována rozhodnutí bez uvedení důvodů pro rozhodnutí).

Rozhodnutí jsou na internetu přístupná po dobu 4 let, poté jsou vymazána.

Spolkový finanční dvůr také zajišťuje elektronické zasílání rozhodnutí (je možno si objednat jednotlivá rozhodnutí s uvedením konkrétního jednacího čísla).


V případě Spolkového sociálního soudu je výběr rozhodnutí zveřejněn v plném znění.


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 26/11/2012

Judikatura členského státu - Estonsko

Upozorňujeme, že výchozí estonština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.

Tento oddíl poskytuje informace o estonské judikatuře a popis příslušné databáze


Judikatura dostupná na internetu

Judikatura soudů prvního a druhého stupně je na internetu k dispozici od roku 2001. Judikatura Nejvyššího soudu je přístupná od reorganizace soustavy soudů v roce 1993 a zveřejňuje se v elektronickém vydání Riigi Teataja (estonský úřední věstník) a na internetové stránce Odkaz se otevře v novém okně.Nejvyššího soudu. Judikatura soudů prvního a druhého stupně je dostupná v Odkaz se otevře v novém okně.elektronickém vydání Riigi Teataja.

Zákon o veřejných informacích stanovuje povinnost zpřístupňovat judikaturu, přičemž konkrétnější úprava je uvedena v právních předpisech upravujících soudní řízení. Všechna konečná rozhodnutí se obvykle zveřejňují. Výjimky jsou stanoveny pro soudní řízení v občanských a správních věcech, kdy soudy nezveřejňují ve svých rozhodnutích, buď z vlastního podnětu, nebo z podnětu dotčené osoby, jméno dotčené osoby (nahradí jej iniciálami nebo jinými znaky), jeho osobní identifikační číslo, datum narození nebo adresu. V rámci řízení v občanských a správních věcech mohou soudy rovněž rozhodnout, buď z vlastního podnětu, nebo z podnětu dotčené osoby, že se zveřejní pouze výrok rozhodnutí obsahující citlivé osobní údaje, nebo že předmětné rozhodnutí nebude vůbec zveřejněno, pokud nahrazení jména dotčené osoby iniciálami nebo jinými znaky může poškodit její soukromí. Soudy dále mohou zveřejnit pouze výrok rozsudku, pokud celé rozhodnutí obsahuje osobní údaje, které z právního hlediska podléhají některým dalším omezením přístupu a které i přesto, že další osobní údaje byly nahrazeny iniciálami nebo jinými znaky, umožňují zjistit totožnost dané osoby.

Všechna konečná rozhodnutí v trestním řízení se zveřejňují, zpřístupněny jsou však pouze osobní údaje obžalovaného (jméno, osobní identifikační číslo nebo datum narození). Zpravidla se nezveřejňují osobní údaje obžalovaných nezletilých osob (jejich jméno, osobní identifikační číslo nebo datum narození jsou nahrazeny iniciálami nebo jinými znaky). V trestních řízeních mohou soudy z vlastního podnětu, nebo z podnětu dotčené osoby, zveřejnit úvod a výrok nebo závěrečnou část rozsudku v případě, že rozhodnutí obsahuje citlivé osobní údaje. To samé platí pro rozsudky obsahující informace, které z právního hlediska podléhají některým dalším omezením přístupu.

Zveřejňování judikatury se pokládá za součást výkonu spravedlnosti a zveřejnění konkrétních údajů je možné napadnout. Soudy proto musí zvážit, jakým způsobem budou svá rozhodnutí zveřejňovat.

Prezentace rozhodnutí a názvů

Nejvyšší soud

Ostatní soudy

Je judikatura prezentovaná s názvy?

ano

ne

Rozhodnutí Nejvyššího soudu lze vyhledávat v Riigi Teataja a na internetové stránce Nejvyššího soudu podle těchto kritérií: rok, druh věci, číslo věci, datum rozhodnutí, složení soudu, druh řízení, druh protiprávního jednání, anotace a obsah. Na internetové stránce Nejvyššího soudu věnované judikatuře lze rovněž vyhledávat podle klíčových slov.

Judikaturu soudů prvního a druhého stupně lze vyhledávat podle druhu řízení a v závislosti na druhu řízení podle dalších kritérií. U všech řízení lze judikaturu vyhledávat podle čísla věci, soudního pracoviště, druhu rozhodnutí a data jeho vydání, data řízení, obsahu rozhodnutí. V trestních věcech lze rozhodnutí vyhledávat podle čísla jednacího přípravného řízení, druhu věci a rozhodnutí, druhu trestného činu, druhu trestu nebo důvodů pro zproštění obžaloby. Rozhodnutí v občanských a správních věcech lze vyhledávat podle kategorie a druhu věci, druhu nároku a výsledku věci.

Příklady názvu

Přezkum ústavnosti druhé věty v paragrafu 71 odstavci 2 zákona o letectví.

Formáty

Nejvyšší soud

Ostatní soudy

dokument

metadata

dokument

metadata

Je judikatura dostupná ve formátu XML?

ne

ne

ne

ne

Jaké další formáty se používají?

HTML

HTML

PDF

HTML

Další řízení

Nejvyšší soud

Ostatní soudy

Jsou k dispozici informace o:

odvoláních?

-

ne

tom, zda řízení stále probíhá?

ano

ne

výsledku odvolání?

-

ano

nemožnosti podat proti rozhodnutí opravný prostředek?

ano

ano

dalším řízení před:

jiným vnitrostátním soudem (např. ústavním soudem)?

Soudním dvorem Evropské unie?

Evropským soudem pro lidská práva?

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

Pravidla zveřejňování

Na celostátní úrovni

Na úrovni soudů

Existují závazná pravidla pro zveřejňování judikatury?

ano

-

Pravidla pro zveřejňování judikatury stanoví příslušné procesní právní předpisy. Pro trestní a občanské řízení existují odlišná pravidla.

Nejvyšší soud

Ostatní soudy

Zveřejňuje se celá judikatura nebo pouze její část?

Pouze část.

Pouze část.

Podle jakých kritérií se provádí výběr?

Výběr se provádí na základě těchto kritérií:

1) musí jít o pravomocné rozhodnutí

2) rozhodnutí může být zveřejněno, jestliže:

a) (v občanských a správních věcech) neobsahuje žádné citlivé osobní údaje, ve zveřejněném rozhodnutí jsou jména nahrazena iniciálami nebo jinými znaky, a to takovým způsobem, aby nebylo poškozeno soukromí dané osoby; rozhodnutí neobsahuje žádné informace, které z právního hlediska podléhají některým dalším omezením přístupu.

b) (v trestních věcech) neobsahuje žádné citlivé osobní údaje nebo osobní údaje, které z právního hlediska podléhají některým dalším omezením přístupu, nebo pokud jsou jména a jiné osobní údaje nahrazeny v rozhodnutí iniciálami nebo jinými znaky, tak aby totožnost dané osoby nemohla být zjištěna; rozhodnutí neobsahuje žádné informace, které z právního hlediska podléhají některým dalším omezením přístupu.

Výběr se provádí na základě těchto kritérií:

1) musí jít o pravomocné rozhodnutí

2) rozhodnutí může být zveřejněno, jestliže:

a) (v občanských a správních věcech) neobsahuje žádné citlivé osobní údaje, ve zveřejněném rozhodnutí jsou jména nahrazena iniciálami nebo jinými znaky, a to takovým způsobem, aby nebylo poškozeno soukromí dané osoby; rozhodnutí neobsahuje žádné informace, které z právního hlediska podléhají některým dalším omezením přístupu.

b) (v trestních věcech) neobsahuje žádné citlivé osobní údaje nebo osobní údaje, které z právního hlediska podléhají některým dalším omezením přístupu, nebo pokud jsou jména a jiné osobní údaje nahrazeny v rozhodnutí iniciálami nebo jinými znaky, tak aby totožnost dané osoby nemohla být zjištěna; rozhodnutí neobsahuje žádné informace, které z právního hlediska podléhají některým dalším omezením přístupu.

Právní databáze

Název a URL databáze

Zveřejněná judikatura Nejvyššího soudu je k dispozici na internetové stránce Odkaz se otevře v novém okně.Nejvyššího soudu a v Odkaz se otevře v novém okně.Riigi Teataja.

Rozhodnutí soudů prvního a druhého stupně, která nabyla právní moci a byla zveřejněna, lze vyhledat pomocí Odkaz se otevře v novém okně.vyhledávače judikatury v Riigi Teataja.

Žádosti estonských soudů k Evropskému soudnímu dvoru o rozhodnutí o předběžné otázce jsou k dispozici na Odkaz se otevře v novém okně.internetové stránce Nejvyššího soudu. Zde naleznete název soudu, který žádá o rozhodnutí o předběžné otázce, datum podání, popis obsahu žádosti, estonské číslo jednací a číslo jednací věci u Soudního dvora EU.

Shrnutí judikatury Evropského soudu pro lidská práva je zpřístupňováno v Odkaz se otevře v novém okně.estonském Riigi Teataja.

Na Odkaz se otevře v novém okně.internetové stránce soudů jsou uvedeny statistické údaje týkající se řízení u soudů prvního a druhého stupně od roku 1996. Statistické údaje týkající se řízení u Nejvyššího soudu jsou k dispozici na jeho Odkaz se otevře v novém okně.internetové stránce. Statistické údaje týkající se přezkumu ústavnosti jsou přístupné od roku 1993, zatímco statistické údaje týkající se správních, občanských, trestních a přestupkových věcí jsou přístupné od roku 2002.

Odkaz se otevře v novém okně.Internetová stránka Nejvyššího soudu rovněž od roku 2006 přináší analýzy judikatury pro vybraná témata.

Je přístup do databází zdarma?

Ano, přístup do databází je zdarma.


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 13/08/2019

Judikatura členského státu - Irsko

Upozorňujeme, že výchozí angličtina verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.

V této části naleznete přehled o irské judikatuře, jakož i popis a odkazy na příslušné databáze judikatury.


Judikatura je vytvářena precedenty nebo předešlými rozhodnutími soudů. Jsou-li fakta případů podobná, mohou být za jistých okolností tato rozhodnutí závazná pro jiné soudy. Je obvyklé, že nižší soudy rozhodují v souladu s rozhodnutími vyšších soudů. Judikatura vychází ze dvou doktrín, doktríny vázanosti soudu předchozími rozhodnutími (stare decisis) a doktríny věci pravomocně rozsouzené (res judicata). Doktrína stare decisis znamená doktrínu závazných precedentů. Doktrína res judicata se týká věcí, které již byla rozsouzeny.

Judikatura dostupná na internetu

Prezentace rozhodnutí

Většina judikatury irských soudů je veřejně dostupná na internetu.

Judikatura je bezplatně k dispozici na internetové stránce Odkaz se otevře v novém okně.Irské soudní služby (Courts Service of Ireland).

pro rozhodnutí Nejvyššího soudu, Odvolacího soudu pro trestní věci, Vrchního soudu – Supreme Court, Court of Criminal Appeal, High Court).  Judikatura Nejvyššího soudu je rovněž k dispozici na internetové stránce tohoto soudu (Odkaz se otevře v novém okně.http://www.supremecourt.ie/).

Judikatura Nejvyššího soudu je dostupná od roku 2001, Odvolacího soudu pro trestní věci a vrchního soudu od roku 2004.

Judikatura Nejvyššího soudu, Odvolacího soudu pro trestní věci, Vrchního soudu je rovněž bezplatně dostupná v databázi Odkaz se otevře v novém okně.BAILII (Institut pro britské a irské právní informace – British and Irish Legal Information Institute) a v databázi Odkaz se otevře v novém okně.IRLII (Iniciativa pro irské právní informace – Irish Legal Information Initiative) .

Tyto sbírky jsou dostupné prostřednictvím internetové stránky BAILII:

Pravidla pro zveřejňování

Neexistují závazná pravidla pro zveřejňování judikatury na vnitrostátní úrovni nebo na úrovni soudů. Zveřejňují se všechny vyhrazené rozsudky Nejvyššího soudu. (Existují případy, kdy soudce / soud odročil vynesení rozsudku, aby mohl zvážit a sepsat písemné odůvodnění rozhodnutí.)

Rozsudky vynesené ex tempore, u kterých soud nemusí odročit jednání před jejich vynesením, se zveřejňují pouze tehdy, obsahují-li určitou právní otázku nebo jestliže soud, který je vynáší, tak výslovně rozhodne.

Obsah rozhodnutí zveřejňovaný na internetu není anonymizován, nestanoví-li zákon nebo soudce nenařídí jinak. U některých případů je zákonem vyžadováno, aby byly projednávány neveřejně, a některá zákonná ustanovení vyžaduji, aby jméno oběti nebylo zveřejněno. V takových rozhodnutí jsou jména anonymní.

Všechna rozhodnutí vynesená na neveřejných jednáních nebo u kterých rozsudek obsahuje citlivé osobní údaje o straně řízení či svědkovi jsou rovněž anonymizována.

Rozhodnutí byla před jejich zveřejněním na webových stránkách vydána v tištěné podobě pro:

 • všechny soudce
 • knihovny právnických profesí:
  • Attorney General,
  • Chief State Solicitor a
 • řadu ministerstev.

Související odkazy

Odkaz se otevře v novém okně.Irská soudní služba - Courts Service of Ireland


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 12/01/2012

Judikatura členského státu - Řecko


Judikatura dostupná na internetu

Prezentace rozhodnutí / hlavní body

Státní rada

Nejvyšší soud (kasační soud pro občanské a trestní právo)

Ostatní soudy

Judikatura prezentována podle názvů

Ne

Ano (veškerá trestní rozhodnutí od 2008 do 2011)

Ne

U Odkaz se otevře v novém okně.Nejvyššího soudu (Άρειος Πάγος) jsou rozhodnutí v trestním řízení od roku 2008 (úplná řada do roku 2011) rozdělena do kategorií podle názvu. Tímto způsobem jsou zpřístupněna rozhodnutí spadající pod určitý název. Rozhodnutí ve věcech občanského a trestního práva jsou přístupná podle čísla zveřejnění.

Pokud jde o rozhodnutí Odkaz se otevře v novém okně.Státní rady (Συμβούλιο της Επικρατείας) a Odkaz se otevře v novém okně.Správního odvolacího soudu v Aténách (Διοικητικό Εφετείο Αθηνών – ΔΕΑ), je judikatura podle názvu přístupná pouze soudcům.

Odkaz se otevře v novém okně.Odvolací soud v Aténách (Εφετείο Αθηνών) nezveřejňuje obsah rozhodnutí ve věcech občanského a trestního práva na žádné internetové stránce. Občanskoprávní rozhodnutí jsou zveřejňována na internetových stránkách příslušného soudu se svým číslem a stručným obsahem, aniž by byla rozdělena do kategorií. Trestněprávní rozhodnutí nejsou zveřejňována ani pod čísly, ani podle obsahu rozhodnutí.

Příklady názvů

Podvod, znásilnění, zpoždění plateb výživného, úplatkářství

Formáty

Státní rada a Nejvyšší soud

Ostatní soudy

Dokument

Metadata

Dokument

Metadata

Jaké jiné formáty se používají?

HTML, TXT

HTML, TXT

HTML (správní soudy)

Ne

(ostatní soudy)

HTML (správní soudy)

Ne

(ostatní soudy)
Další řízení

Státní rada

Nejvyšší soud

Správní soudy

Ostatní soudy

Jsou k dispozici informace

o opravných prostředcích?

Ano

Ne

Ano

Ano

o tom, zda řízení stále probíhá?

Ano

Ne

Ano

Ano

o výsledku řízení o opravném prostředku?

Ano

Ne

Ano

Ne

Soud prvního stupně v Aténách: Ano (v případě opravných prostředků předložených soudům nižšího stupně)

o nezměnitelnosti rozhodnutí?

Ano

Ne

Správní odvolací soud v Aténách: Ano, pokud nejsou použity opravné prostředky

Ne

o dalším řízení u

jiného vnitrostátního soudu (Ústavního soudu ...)?

Evropského soudního dvora?

Soudu pro lidská práva?

Ano

Ano

Ano

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Pravidla zveřejňování

na vnitrostátní úrovni?

na úrovni soudů?

Platí nějaká závazná pravidla upravující zveřejňování judikatury?

Ano

(osobní údaje: zákon č. 2472/97; stanovisko č. 2/2006 orgánu na ochranu osobních údajů)

Ne

(pokud se jedná o úřední použití)

Státní rada a Nejvyšší soud

Ostatní soudy

Je judikatura zveřejňována v plném znění nebo je k dispozici pouze výběr?

Státní rada: Výběr

Nejvyšší soud zveřejňuje úplnou judikaturu v trestních a občanskoprávních rozhodnutích a judikaturu v rozhodnutích, která se týkají použití článku 565 občanského zákoníku.

Správní odvolací soud v Aténách: Výběr

Pokud se provádí výběr, jaká jsou kritéria tohoto výběru?

Státní rada: Závažnost případu

Správní odvolací soud v Aténách: Závažnost případu

Státní rada

Nejvyšší soud

Ostatní soudy

Jsou soudní rozhodnutí zpřístupněna na internetu v anonymizované podobě (s odstraněním jmen)?

Ne

Ano

Ne

Jestliže nejsou,

týká se to všech rozhodnutí?

Ano

včetně rozhodnutí, která se týkají použití článku 565 občanského zákoníku.

rozhodnutí od roku

2007

Související odkazy

Odkaz se otevře v novém okně.Nejvyšší soud

Odkaz se otevře v novém okně.Státní rada

Odkaz se otevře v novém okně.Odvolací soud v Aténách

Odkaz se otevře v novém okně.Správní odvolací soud v Aténách

Odkaz se otevře v novém okně.Správní soud prvního stupně v Aténách

Odkaz se otevře v novém okně.Soud prvního stupně v Aténách


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 25/06/2018

Judikatura členského státu - Španělsko

Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady: španělština

Ve Španělsku není judikatura považována za pramen práva, neboť článek 1.1 občanského zákoníku stanoví, že pramenem práva jsou zákony, právní obyčeje a obecné právní zásady (článek 1.1 občanského zákoníku).

Článek 1.6 občanského zákoníku však stanoví, že judikatura „doplňuje právní řád o doktrínu, kterou Nejvyšší soud průběžně zpracovává tak, že interpretuje a uplatňuje právo, právní obyčeje a obecné právní zásady“.


Přístup k judikatuře

Článek 560.1.10 organického zákona o soudní moci stanoví, že Generální rada soudní moci je mimo jiné příslušná k „oficiálnímu zveřejňování rozsudků a ostatních rozhodnutí Nejvyššího soudu a ostatních soudních orgánů.

Za tímto účelem Generální rada soudní moci definuje, na základě informací poskytnutých příslušnými správními orgány a v souladu s právními předpisy, jakým způsobem musí být zpracovány elektronické sbírky rozsudků, jak musí být sestaveny, zpracovány, šířeny a ověřovány, aby byla zaručena jejich celistvost, pravost a přístupnost a aby bylo zaručeno správné uplatňování zákona v oblasti ochrany osobních údajů.“

Za účelem uplatňování zákonných ustanovení založila Nejvyšší rada soudní moci v roce 1997 Středisko soudní dokumentace (Centro de Documentación Judicial, CENDOJ), které má sídlo v San Sebastiánu.

Struktura této nové veřejné služby, která umožňuje přístup k judikatuře různých soudních orgánů, a to za optimálních technických podmínek a se zajištěním zvláštní ochrany osob, pokud jde o automatizované zpracování dat, vychází ze směrnic a stanovisek vydaných na různých úrovních, z orientačních vyjádření politického charakteru a také z pravidel stanovených v různých oblastech.

Databázi CENDOJ doplňuje databáze Úředního věstníku, která obsahuje informace o ústavní judikatuře.

Kromě toho existují soukromé databáze s omezeným přístupem proti úhradě určitého příspěvku.

Prezentace judikatury

Pokud jde o judikaturu Nejvyššího soudu, vytvořilo středisko CENDOJ technologickou platformu, která je založena na systému vyhledávání pomocí záložek.

Po odeslání požadavku se na obrazovce objeví záložka s názvem VÝSLEDKY (kde se zobrazí všechny nalezené výsledky) a další záložka s názvem HLEDAT (umožňující kdykoliv návrat do formuláře).

Vyhledávač umožňuje rychlý a bezpečný přístup ke všem soudním rozhodnutím Nejvyššího soudu. Vyhledávání rozhodnutí lze provádět pomocí výběrových polí, která umožňují identifikovat nebo třídit uvedená rozhodnutí a/nebo volná textová pole.

Kromě toho vyhledávač umožňuje přímý přístup k 50 posledním rozhodnutím každého soudu kliknutím na tlačítka umístěná v dolní části rozhraní. Tímto způsobem je umožněn přístup k posledním rozhodnutím, která byla předána a zařazena do databáze tvořící fond judikatury.

Vyhledávání pomocí vyhledávacích polí

Do některých polí obsahujících informace o rozhodnutích lze zadat soubor přesně definovaných hodnot. Např.:

 • Rubrika „Soudnictví“: výběr oblasti zájmu: občanskoprávní, trestní, správní, pracovní, vojenské.
 • Rubrika „Typ rozhodnutí“: umožňuje přesnější výběr mezi rozhodnutími, úkony nebo usneseními Nejvyššího soudu.
 • Datum rozhodnutí: tlačítkem „Kalendář “ lze omezit vyhledávání na zvolené období.
 • Jazyk: rozbalovací menu umožňuje výběr jazyka rozhodnutí, které hledáte.

Vyhledávání pomocí volných textových polí

Kromě polí pro výběr obsahují rozhodnutí další pole, která nemají specifické hodnoty, ale do nichž může být zadán jakýkoliv řetězec slov. Tato pole umožňují volné vyhledávání.

VÝSLEDKY

Po provedení požadavku na vyhledávání se automaticky zobrazí 10 výsledků na každé straně.

Výsledky mají následující tvar:

SOUVISEJÍCÍ POJMY: systém nabídne automaticky všechny pojmy související s požadavkem.

NÁZEV: obsahuje číslo oficiálního rejstříku judikatury (ROJ) vyhledaného judikátu.

PODTITULKY: obsahují následující informační pole:

 • Typ soudního orgánu: například Nejvyšší soud, vojenský senát
 • Obec: například Madrid -- Sekce: 1
 • Zpravodaj: například ANGEL JUANES PECES
 • Číslo odvolání: například 88/2007 -- Dne: 26/06/2008
 • Typ rozhodnutí: například rozsudek
 • Orgán: podle abecedy

Kliknutím na název požadovaného výsledku se otevře nová stránka a zobrazí se plné znění vyhledaného dokumentu. Dokument se otevře ve formátu PDF.

Formát

Rozsudky jsou v databázi k dispozici zpravidla ve formátu PDF, RTM a HTML.

V databázi lze nalézt následující rozsudky

 • Nejvyšší soud

Nejvyšší soud: veškerá judikatura Nejvyššího soudu je zveřejňována na internetu z informativních důvodů, bez omezení a zdarma. Judikáty jsou zveřejňovány v plném rozsahu, s výhradou osobních údajů. Součástí databáze je výkonný vyhledávač umožňující vyhledávání v celém textu rozhodnutí. Tato databáze je přístupná na webových stránkách Odkaz se otevře v novém okně.CENDOJ NS.

 • Ostatní soudy

Databáze CENDOJ poskytuje veřejnosti zdarma rozsudky a rozhodnutí Národního soudu, vyšších soudů a provinčních soudů.

Ostatní druhy řízení

Jsou k dispozici informace týkající se:

 • opravných prostředků?
 • rozhodování o věci před soudem?
 • výsledků opravných prostředků?
 • nezrušitelnosti rozhodnutí?
 • jiných řízení?

Ne. Úplné znění rozhodnutí je jediná informace, která je k dispozici. Informace o pokračování řízení jsou součástí samotného rozhodnutí, nikoliv databáze.

Pravidla zveřejňování

Existují pravidla omezující zveřejňování judikatury na celostátní úrovni nebo s ohledem na typ soudu?

Tato pravidla jsou uvedena v článku 107 ústavního zákona o soudní moci (LOPJ), který stanoví, že Generální rada soudní moci je příslušná pro zajištění oficiálního zveřejňování rozhodnutí a ostatních rozsudků Nejvyššího soudu a ostatních soudních orgánů.

Pravidla pro zveřejňování jsou rovněž uvedena ve zřizovacím nařízení Střediska pro soudní dokumentaci.

Je zveřejňován plný text rozhodnutí nebo jenom jeho část? Jaká kritéria jsou uplatňována v případě, že je zveřejňována pouze část rozhodnutí?

Rozhodnutí jsou zveřejňována v plném rozsahu.

Související odkazy

Odkaz se otevře v novém okně.Vyhledávač judikatury ve Středisku pro soudní dokumentaci


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 12/03/2019

Judikatura členského státu - Francie

V této části najdete přehled zdrojů judikatury a jejich obsah a také odkazy na příslušné databáze.


Odkazy na dostupné internetové stránky

1. Oficiální obecný portál: Odkaz se otevře v novém okně.Legifrance

2. Internetové stránky soudů druhého stupně:

3. Internetové stránky Odkaz se otevře v novém okně.Ministerstva spravedlnosti

Prezentace rozhodnutí, zkrácené verze

Obvykle jsou rozhodnutí uvedena seznamem klíčových slov neboli „abstraktem“, za nímž následuje zkrácená verze rozhodnutí (neboli shrnutí) obsahující nejdůležitější právní otázky a odkazy na zákony nebo předchozí rozhodnutí.

Příklad

V případě kasačního soudu obsahují dokumenty kromě identifikačních referenčních údajů také údaje analytické. Zkrácená verze rozhodnutí zpracovaná soudcem senátu, který vynesl rozsudek, je shrnutím posuzované právní otázky. Seznam hlavních bodů, sestavený na základě zkrácené verze rozhodnutí je sledem klíčových slov řazených podle důležitosti. Používaná klíčová slova pocházejí z nomenklatury kasačního soudu, tak jak je uvedena v ročních tabulkách Soudního věstníku, které jsou k dispozici v rubrice „seznam hlavních bodů“, přístupné kliknutím na Odkaz se otevře v novém okně.seznam hlavních bodů ve formuláři pro odborné vyhledávání v judikatuře obecných soudů.

Odkaz se otevře v novém okně.Příklad: Kasační soud, občanskoprávní senát 2, veřejné přelíčení konané ve čtvrtek dne 18. prosince 2008, dovolání č.: 07-20238, Napadené rozhodnutí: odvolací soud v Basse-Terre ze dne 23. dubna 2007

Seznam hlavních bodů a shrnutí: OBČANSKOPRÁVNÍ ŘÍZENÍ – Návrhy – Odvolací návrhy – Závěrečné písemné návrhy stran – Působnost

Odvolací soud porušil čl. 954 odst. 2 občanského soudního řádu, když považoval za zřeknutí se nároků a námitek jejich nezopakování v závěrečných písemných návrzích stran, přestože tyto nároky a námitky nebyly předmětem sporu a nepředstavovaly okolnost, která by svojí povahou vedla k ukončení řízení.

OBČANSKOPRÁVNÍ ŘÍZENÍ – Návrhy – Odvolací návrhy – Závěrečné písemné návrhy stran – Soulad s ustanoveními čl. 954 odst. 2 nového občanského soudního řádu – Procesní nečinnost – Dosah
OBČANSKOPRÁVNÍ ŘÍZENÍ – Návrhy – Odvolací návrhy – Závěrečné písemné návrhy stran – Definice – Vyloučení – Věc – Návrhy vyžadující dokazování

ROZSUDKY – Návrhy – Odvolací návrhy – Závěrečné písemné návrhy stran – Působnost

Předchozí soudní rozhodnutí: K pojmu závěrečné písemné návrhy stran ve smyslu čl. 954 odst. 2 občanského soudního řádu, viz: 2. obč. senát, 3. května 2001, č. 99-16.293, Věst. 2001, II, č. 87 (zamítnutí) a citované stanovisko; 2. obč. senát, 20. ledna 2005, č. 03-12.834, Věst. 2005, II, č. 20 (zrušení) a uvedené rozsudky

Použité právní předpisy: čl. 954 odst. 2 občanského právního řádu

Formáty

Judikatura je k dispozici v následujících formátech: (např. PDF, html, XML)? XML u rozsudků nejvyšších soudů, v ostatních případech ve formátu html.

Soudy druhého stupně, jejichž judikatura je pokryta

Nejvyšší soud

Kasační soud, Státní rada, Ústavní rada

Obecné soudy

Odvolací soudy a správní odvolací soudy

Specializované soudy

Účetní dvůr

Sledování probíhajících soudních řízení

Nejvyšší soud

Ostatní soudy 2. stupně

Jsou poskytovány informace týkající se:

Podání opravného prostředku?

Ano, pro Ústavní radu.

Zavádí se – pro kasační soud.

Výhradně stranám v případě Státní rady.

Ne

Skutečnosti, že věc je stále projednávána.

Ne

Ne

Výsledků opravného prostředku.

Ano

Ne

Neodvolatelné a definitivní povahy rozhodnutí

Ano

Ano

Skutečnosti, že řízení by mohlo pokračovat před

jiným soudem (ústavní soud…)?

Evropským soudním dvorem?

Evropským soudem pro lidská práva?

Ne

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Pravidla zveřejňování

Na celostátní úrovni?

Pro rozhodnutí některých soudů druhého stupně?

Existují kogentní pravidla pro zveřejňování soudních rozhodnutí?

Ano

Ne

Kasační soud

Odkaz se otevře v novém okně.Podle článku R433-3 zákona o organizaci soudnictví vede oddělení pro dokumentaci a výzkum databázi shromažďující pod stejnou nomenklaturou:

 • jak rozhodnutí a stanoviska kasačního soudu a při něm existujících soudů nebo soudních komisí nezávisle na tom, zda byla zveřejněna v měsíčních věstnících uvedených v Odkaz se otevře v novém okně.článku R. 433-4,
 • tak rozhodnutí zvláštního významu vydaná jinými obecnými soudy.

Za tímto účelem jsou soudní rozhodnutí zvláštního významu předávána tomuto oddělení prvními předsedy odvolacích soudů nebo přímo předsedy nebo soudci řídícími soudy prvního stupně, a to za podmínek stanovených vyhláškou ministra spravedlnosti.

Databáze je veřejně přístupná za podmínek vztahujících se na veřejnou službu šíření práva prostřednictvím internetu.

Oddělení pro dokumentaci a výzkum vede samostatnou databázi shromažďující veškeré rozsudky vynesené odvolacími soudy a soudní rozhodnutí prvních předsedů těchto soudů nebo jejich zástupců. Podmínky pro předávání těchto rozsudků a rozhodnutí uvedenému oddělení a pro jejich využívání jsou stanoveny vyhláškou ministra spravedlnosti.

Podle Odkaz se otevře v novém okně.článku R433-4 zpracovává oddělení pro dokumentaci a výzkum 2 měsíční věstníky, jeden pro občanskoprávní senáty, druhý pro trestní senát, v nichž jsou uvedena rozhodnutí a stanoviska, o jejichž zveřejnění rozhodl předseda senátu, který je vydal. Oddělení vydává periodické seznamy.

Státní rada

Podle článku L10 Odkaz se otevře v novém okně.zákona o správním soudnictví jsou rozsudky veřejné. Uvádějí se v nich jména soudců, kteří je vydali.

Nejvyšší soud

Ostatní soudy druhého stupně

Je zveřejňováno úplné znění nebo vybraná část?

Úplná znění všech rozhodnutí on line.

Vybraná rozhodnutí v úplném znění v papírové podobě (kasační soud a Státní rada) a shrnutí z jiného výběru.

Zveřejňování odůvodnění u vybraných rozsudků odvolacích soudů.

V případě, že je zveřejňován výběr, jakými kritérii se řídí?

Výběr provádí soud

Výběr provádí soud


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 13/12/2016

Judikatura členského státu - Chorvatsko

Upozorňujeme, že výchozí chorvatština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.


Databáze Nejvyššího soudu Chorvatské republiky

SuPra“ obsahuje veškerá rozhodnutí Nejvyššího soudu od 1. ledna 1990. Vedle rozhodnutí Nejvyššího soudu databáze obsahuje významná rozhodnutí jiných soudů v Chorvatské republice.

Novější databáze judikatury „SupraNova“ obsahuje rozhodnutí městských soudů, krajských (župních) soudů, obchodních soudů, Nejvyššího obchodního soudu, Nejvyššího trestního soudu a Nejvyššího soudu Chorvatské republiky.

Ke každému rozhodnutí jsou k dispozici základní údaje: název soudu, který vydal rozhodnutí, název oddělení, druh řešené věci, datum vydání rozhodnutí a datum zveřejnění společně s úplným zněním ve formátu doc, pdf a html. Veškerá rozhodnutí vydaná po 1. lednu 2004 obsahují příslušné indexované informace a úplné znění.

Vedle mimořádně důležitých a zajímavých rozhodnutí se zveřejňují právní postoje (tzv. sentence).

Úplné znění, které je určeno široké veřejnosti, se liší od původního znění v části, jíž se chrání soukromí stran. Z důvodu ochrany účastníků řízení se v souladu s Odkaz se otevře v novém okně.Pravidly anonymizace soudních rozhodnutí (Pravila o anonimizaciji sudskih odluka) a Pokyny k metodě anonymizace soudních rozhodnutí (Uputi o načinu anonimizacije sudskih odluka) předsedy Nejvyššího soudu Chorvatské republiky neuvádějí identifikační údaje fyzických a právnických osob.

Přijatá pravidla pro zveřejňování soudních rozhodnutí stanoví:

 1. že soudy nezávisle rozhodují, která významná rozhodnutí budou zveřejněna, a
 2. že se zveřejňují rozhodnutí nižších soudů, na něž se Nejvyšší soud Chorvatské republiky v souladu s článkem 396 občanského soudního řádu odvolává.

Při Nejvyšším správním soudu Chorvatské republiky v současné době existují dvě oddělení (důchodové, invalidní a zdravotní oddělení a finanční pracovněprávní a majetkověprávní oddělení) a Rada pro posuzování legality aktů s obecnou působností.

Útvar monitorování a kontroly soudní praxe obou těchto oddělení společně s vedoucí oddělení vyberou odpovídající rozhodnutí, která tato oddělení v průběhu měsíce přijala. Na konci roku vedoucí oddělení a Útvarů monitorování a kontroly soudní praxe vyberou nejdůležitější rozhodnutí, která vzešla z činnosti soudu, a připraví zpravodaj, jejž Nejvyšší správní soud Chorvatské republiky pravidelně vydává každý rok.

Na internetových stránkách Nejvyššího správního soudu Chorvatské republiky se zveřejňují rovněž sentence rozhodnutí, jež jsou obsaženy ve zpravodaji, a to v sekci, pod kterou spadají.

Na internetových stránkách Nejvyššího správního soudu Chorvatské republiky se zveřejňují veškerá rozhodnutí Rady pro posuzování zákonnosti aktů s obecnou působností.


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 04/12/2015

Judikatura členského státu - Itálie

Tento oddíl nabízí přehled italské judikatury a popis příslušných databází judikatury a odkazy na ně.


Judikatura dostupná na internetu

Italský systém soudů nabízí informace o judikatuře, které jsou veřejně přístupné na různých internetových portálech.

Odkaz se otevře v novém okně.Nejvyšší soud Italské republiky je nejvyšším soudem soustavy soudů. Jeho internetový portál je velice obsáhlý a má dvě hlavní části:

První z nich se věnuje stávajícím občanskoprávním a trestním věcem a přístup do ní je v souladu s italskými zákony na ochranu osobních údajů vyhrazen právníkům s identifikovanou totožností a oprávněním, kteří vystupují v konkrétních věcech. Přístup je zajištěn prostřednictvím platného digitálního certifikátu uloženého na kartě Smart Card.

Druhý oddíl tvoří systém Odkaz se otevře v novém okně.Italgiure DB, který je přístupný prostřednictvím stejného portálu a obsahuje velké množství dokumentů o uzavřených soudních procesech (převážně rozsudky) jak v občanskoprávních, tak trestních věcech. Tyto informace jsou volně přístupné osobám působícím v soudnictví (soudcům, státním zástupcům, soudním úředníkům) a přístup k nim mohou mít také advokáti, univerzity a jiné zainteresované osoby za úhradu relativně nízkého předplatného.

U všech tribunálů a odvolacích soudů je možné konzultovat online informace zanesené do soudních rejstříků, jakož i judikaturu a digitální akty obsažené v informačním spisu jednotlivých občanskoprávních věcí.

Přístup je umožněn právním zástupcům a pomocným soudním úředníkům prostřednictvím zabezpečeného ověření (Smart Card kompatibilní s Carta Nazionale dei Servizi) na Odkaz se otevře v novém okně.Portale dei Servizi Telematici.

Týmž způsobem je možné konzultovat online informace zanesené do soudních rejstříků kanceláře smírčího soudce.

Anonymní informace týkající se soudních rejstříků lze konzultovat prostřednictvím výše uvedeného portálu bez autorizace.

Prezentace rozhodnutí / označení

Stávající řízení o schválených věcech jsou k dispozici podle názvu stran nebo čísla věci, jak jsou uvedeny v seznamu obecného rejstříku Nejvyššího soudu nebo tribunálu.

Uzavřené věci je také možné prohledávat prostřednictvím fulltextového vyhledávání podle předmětu nebo specifických údajů (datum žaloby, název strany sporu).

Formáty

Dokumenty a údaje judikatury jsou k dispozici ve formátech PDF a html.

Dotčené soudy

Nejvyšší soud

Informace jsou dostupné na internetových stránkách Odkaz se otevře v novém okně.Corte di Cassazione.

Obecné soudy

Aktualizovaný seznam odkazů na obecné soudy lze nalézt na stránkách Odkaz se otevře v novém okně.Ministero della Giustizia.

Další řízení

Nejvyšší soud

Ostatní soudy

Dostupné informace

o tom, zda řízení stále probíhá

Ano

Ano

o výsledku řízení o opravném prostředku

Ano

Ne

o nezměnitelnosti rozhodnutí

Ano

Ano

Pokud jsou k dispozici internetové stránky jednotlivých tribunálů nebo odvolacích soudů, obsahují často informace o tom, jak učinit úkon v řízení nebo podat opravný prostředek nebo podat odvolání.

Právní databáze

 1. Portál Odkaz se otevře v novém okně.Italgiure DB umožňuje přístup k databázi obsahující údaje o různých soudních rozhodnutích, zejména rozhodnutích Nejvyššího soudu. Tento internetový portál obsahuje více než 35 milionů dokumentů (včetně zákonů a nařízení a také odkazů na vědecké práce).

Přístup k této databázi je omezen, jak je vysvětleno výše.

 1. Judikatura odvolacích soudů a tribunálů je z velké části přístupná prostřednictvím přístupu do Odkaz se otevře v novém okně.Portale dei Servizi Telematici, jak je vysvětleno výše.

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 02/04/2019

Judikatura členského státu - Kypr


Judikatura dostupná na internetu

Oficiální webové stránky uvádějící, která rozhodnutí jsou zveřejněna, neexistují. Výběr nejnovějších rozhodnutí je zveřejněn na webových stránkách Odkaz se otevře v novém okně.Nejvyššího soudu (Ανώτατο Δικαστήριο).

Přístup k judikatuře nabízí buď zdarma, nebo za poplatek řada soukromých webových stran.

Související odkazy

Odkaz se otevře v novém okně.Výběr nejnovějších rozhodnutí


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 23/07/2019

Judikatura členského státu - Lotyšsko

Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady: lotyština

Tento oddíl vám poskytuje informace o judikatuře Lotyšska.


Judikatura dostupná na internetu

Odkaz se otevře v novém okně.Databáze judikatury je základní součástí Odkaz se otevře v novém okně.portálu vnitrostátních soudů (Latvijas Tiesu portāls). Obsahuje rozsudky Nejvyššího soudu podle oblastí judikatury.

Od 1. ledna 2007 se všechna rozhodnutí lotyšských správních soudů zveřejňují on-line na portálu vnitrostátních soudů.

Rovněž se zveřejňují vybrané rozsudky soudů v občanských a trestních věcech (zejména pokud jsou zajímavé pro veřejnost). Zveřejňují se na portálu vnitrostátních soudů. Rozhodnutí Nejvyššího soudu jsou dostupná rovněž na internetové stránce Odkaz se otevře v novém okně.Nejvyššího soudu.

Prezentace rozhodnutí / nadpisy

Odkaz se otevře v novém okně.Databáze judikatury

Lietas numurs

(Číslo věci)

Lietas veids

(Druh věci)

Datums

(Datum)

Atvērt kartīti

(Přístup k rozsudku)

CXXXXXXXX

Civillietas

(Občanské věci)

XXXX-XX-XX

1. Tēzes virsraksts: (Název rozsudku)

2. Galvenā tēze (Hlavní odůvodnění)

3. Papildu tiesiskā informācija (Doplňující právní informace)

Chcete-li získat přístup k informačnímu přehledu rozsudku, který je tvořen dvěma hlavními částmi – základní údaje a doplňující údaje, klikněte na „Atvērt kartīti“. Pod částí doplňující údaje jsou k dispozici následující informace:

 1. název rozsudku
 2. hlavní teze rozsudku (obvykle 2 až 3 odůvodnění)
 3. informace o příslušných právních aktech, právních zásadách, judikatuře a právní doktríně, které jsou zachyceny v rozsudku
 4. shrnutí rozsudku.

Formáty

Rozsudky v Odkaz se otevře v novém okně.databázi judikatury na portálu vnitrostátních soudů jsou dostupné ve formátu HTML.

Rozsudky, které jsou k dispozici na Odkaz se otevře v novém okně.portálu vnitrostátních soudů, jsou k dispozici ve formátu PDF nebo DOC.

Příslušné soudy

Nejvyšší soud

Rozhodnutí Nejvyššího soudu jsou k dispozici v Odkaz se otevře v novém okně.databázi judikatury a na internetové stránce Odkaz se otevře v novém okně.Nejvyššího soudu.

Obecné soudy

Rozhodnutí obecných soudů jsou k dispozici na Odkaz se otevře v novém okně.portálu vnitrostátních soudů.

Postup v řízení

Informace o postupu v řízení jsou k dispozici na Odkaz se otevře v novém okně.portálu vnitrostátních soudů použitím možnosti „pokrok v řízení“ – Tiesvedības gaita – v rámci internetových služeb E-pakalpojum.

Po vložení čísla věci lze získat informace o příslušném soudu, přiděleném soudci, datech soudních jednání, podaných odvoláních, výsledcích odvolání a o jakémkoliv zrušení rozhodnutí.

Pravidla zveřejňování

Pokud je věc rozhodována na veřejném zasedání, stává se soudní rozhodnutí nebo rozsudek (který se skládá z úvodní části, popisné části, odůvodnění a části s výrokem) obecně dostupnou informací od chvíle, kdy je vynesen.

Pokud není rozhodnutí (nebo rozsudek) vyneseno během soudního jednání (např. pokud byla věc plně rozhodnuta v písemném řízení), je považováno za obecně dostupnou informaci od chvíle, kdy je doručeno.

Pokud je věc rozhodnuta na neveřejném zasedání a pokud úvodní část a výrok soudního rozhodnutí nebo rozsudku byly vyhlášeny veřejně, považují se tyto části soudního rozhodnutí nebo rozsudku za obecně dostupné informace a lze je zveřejnit.

Podle nařízení vlády č. 123 (které bylo přijato dne 10. února 2009 a nabylo účinnosti dne 18. února 2009) před zveřejněním soudního rozhodnutí nebo rozsudků se některé osobní údaje fyzických osob vymazávají a nahrazují takto:

 1. jméno a příjmení osob – iniciálami osoby
 2. osobní identifikační číslo – slovy „osobní identifikační číslo“
 3. adresa trvalého bydliště – slovy „trvalé bydliště“
 4. adresa nemovitosti – slovem „adresa“
 5. referenční číslo nemovitosti v katastru nemovitostí – slovy „registrační referenční číslo“
 6. registrační číslo vozidla – slovy „registrační číslo“.

Údaje o soudcích, státních zástupcích, advokátech, notářích a soudních exekutorech se v rozhodnutích a rozsudcích soudu zveřejňují.

Výběr judikatury ke zveřejnění (v relevantních případech) provádí oddělení judikatury Nejvyššího soudu a zohledňuje se důležitost a tematické zaměření rozsudku.


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 29/05/2015

Judikatura členského státu - Litva


Judikatura dostupná na internetu

Prezentace rozhodnutí / hlavní body

Výsledky vyhledávání se zobrazí takto:

Č.

Soud

Rok

Druh věci

Číslo věci

Soudce

Datum rozhodnutí

Výsledek projednávání věci

Občanskoprávní, trestní nebo správní

Jméno, příjmení a kód

Odkaz na soubor s rozhodnutím ve formátu DOC


Formáty

Judikatura je dostupná v tomto formátu:

*.doc

Dotčené soudy

V databázi jsou zastoupeny tyto soudy:

 1. Odkaz se otevře v novém okně.Nejvyšší soud (Aukščiausiasis Teismas)
 2. Odkaz se otevře v novém okně.Odvolací soud (Apeliacinis teismas)
 3. Odkaz se otevře v novém okně.Okresní soud ve městě Vilnius (Vilniaus apygardos teismas)
 4. Odkaz se otevře v novém okně.Okresní soud ve městě Kaunas (Kauno apygardos teismas)
 5. Odkaz se otevře v novém okně.Okresní soud ve městě Klaipeda (Klaipėdos apygardos teismas)
 6. Odkaz se otevře v novém okně.Okresní soud ve městě Panevezys (Panevėžio apygardos teismas)
 7. Odkaz se otevře v novém okně.Okresní soud ve městě Siauliai (Šiaulių apygardos teismas)
 8. Odkaz se otevře v novém okně.Nejvyšší správní soud (Vyriausiasis administracinis teismas)
 9. Odkaz se otevře v novém okně.Krajský správní soud ve městě Vilnius (Vilniaus apygardos administracinis teismas)
 10. Odkaz se otevře v novém okně.Krajský správní soud ve městě Kaunas (Kauno apygardos administracinis teismas)
 11. Odkaz se otevře v novém okně.Krajský správní soud ve městě Klaipeda (Klaipėdos apygardos administracinis teismas)
 12. Odkaz se otevře v novém okně.Krajský správní soud ve městě Siauliai (Šiaulių apygardos administracinis teismas)
 13. Krajský správní soud ve městě Panevezys (Panevėžio apygardos administracinis teismas)

Další řízení

Nejvyšší soudy

Ostatní soudy

Jsou dostupné informace:

 • o opravných prostředcích?

Ne

Ne

 • o tom, zda řízení stále probíhá?

Ne

Ne

 • o výsledku řízení o opravném prostředku?

Ne

Ne

 • o nezměnitelnosti rozhodnutí?

Ne

Ne

 • o dalším řízení u:

jiného vnitrostátního soudu (Ústavního soudu…)?

Evropského soudního dvora?

Evropského soudního dvora pro lidská práva?

Ne

Ne


Pravidla zveřejňování

 • Rozhodnutí soudů se zveřejňují podle nařízení Soudní rady z roku 2005 č. 13P-378PDF(148 Kb)lt.
 • Zveřejňuje se úplné znění rozhodnutí bez uvedení osobních údajů.

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 18/02/2019

Judikatura členského státu - Lucembursko

Upozorňujeme, že výchozí francouzština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.

Tato stránka poskytuje informace o lucemburské judikatuře.


Judikatura dostupná na internetu

Prezentace rozhodnutí / hlavní body

Soudní rozhodnutí jsou on-line uváděna s datem nebo číslem rozhodnutí.

Formáty

Judikatura je dostupná ve formátech Word nebo PDF.

Dotčené soudy

Součástí internetových stránek ministerstva spravedlnosti je oddíl věnovaný Odkaz se otevře v novém okně.Ústavnímu soudu, kde je rovněž zpřístupněn seznam soudních rozhodnutí.

Internetové stránky Odkaz se otevře v novém okně.Správního soudního dvora a Správního soudu Lucemburska rovněž obsahují databázi rozhodnutí těchto dvou instancí.

Internetové stránky správních soudů umožňují přístup k soudním rozhodnutím (anonymizovaným), které vydal Ústavní soud, kasační soud a správní soudy.

Další řízení

Dostupné jsou informace o:

 • opravných prostředcích;
 • stavu případu (např.: nerozhodnutý);
 • výsledku řízení o opravných prostředcích;
 • nezměnitelnosti vynesených rozhodnutí;
 • dalších řízeních před Ústavním soudem a Správním soudním dvorem a Správním soudem.

Celá judikaturu Nejvyššího soudu, Ústavního soudu, Správního soudního dvora a Správního soudu je zveřejněna na Odkaz se otevře v novém okně.lucemburském justičním portálu a na internetových stránkách Odkaz se otevře v novém okně.správních soudů.

Pravidla zveřejňování

Ústavní případy musí být zveřejněny v Odkaz se otevře v novém okně.Úředním věstníku („Mémorial“).

Související odkazy

Odkaz se otevře v novém okně.Judikatura správních soudů

Odkaz se otevře v novém okně.Ministerstvo spravedlnosti

Odkaz se otevře v novém okně.Lucemburský justiční portál


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 10/06/2016

Judikatura členského státu - Maďarsko

Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady: maďarština

Tato část poskytuje přehled o maďarské judikatuře a rovněž popis příslušných databází judikatury a odkazy na ně.


Judikatura dostupná na internetu

Zákon CLXI z roku 2011 o organizaci a správě soudů stanoví, že ode dne 1. ledna 2012 musí Kúria (maďarský nejvyšší soud), všech pět krajských odvolacích soudů a správní a pracovní soudy (posledně jmenované pouze v případě, že bylo přezkoumávané správní rozhodnutí ve správní věci vydáno v řízení prvního stupně a proti soudnímu rozhodnutí nebyl podán řádný opravný prostředek) zveřejňovat meritorní rozhodnutí v digitální podobě ve sbírce maďarských soudních rozhodnutí (Bírósági Határozatok Gyűjtemény). V současné době je sbírka maďarských soudních rozhodnutí dostupná na internetových stránkách rejstříku anonymizovaných rozhodnutí (Anonim Határozatok Tára – adresa: Odkaz se otevře v novém okně.http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/anonim-hatarozatok-tara). (Nejvyšší soud a pět krajských odvolacích soudů muselo v minulosti podle zákona XC z roku 2005 o svobodě elektronických informací zveřejňovat ode dne 1. července 2007 všechna svá meritorní rozhodnutí.)

Rozhodnutí přijatá v následujících řízeních tvoří výjimku, proto nemusí být ve sbírce soudních rozhodnutí zveřejněna:

 • soudní rozhodnutí ve věcech platebních rozkazů, exekucí, soudních sporů společností, konkurzního a likvidačního řízení a řízení týkajících se rejstříků vedených soudem;
 • zveřejněna nesmí být rovněž rozhodnutí v manželských věcech, v řízeních za účelem určení otcovství a původu, v řízeních o zbavení rodičovské zodpovědnosti a v opatrovnických řízeních, nepřeje-li si to některá ze stran;
 • rozhodnutí v řízení o údajných sexuálních trestných činech nesmí být zveřejněna bez souhlasu oběti.

Kúria musí kromě toho zveřejňovat rozhodnutí o jednotnosti (adresa: Odkaz se otevře v novém okně.https://kuria-birosag.hu/hu/jogegysegi-hatarozatok), zásadní rozsudky (adresa: Odkaz se otevře v novém okně.http://www.kuria-birosag.hu/hu/elvi-birosagi-hatarozatok) a zásadní soudní rozhodnutí (Odkaz se otevře v novém okně.http://www.kuria-birosag.hu/hu/elvi-birosagi-dontesek). Tato rozhodnutí jsou rovněž dostupná na stránkách rejstříku anonymizovaných rozhodnutí (adresa: Odkaz se otevře v novém okně.http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/anonim-hatarozatok-tara).

Předseda soudu, který vydal rozhodnutí, je musí zveřejnit ve sbírce soudních rozhodnutí do 30 dnů od jeho archivace v písemné podobě.

Popis zveřejněného rozhodnutí musí obsahovat název soudu a legislativní oblast, rok vydání rozhodnutí, číslo jednací a ustanovení, na jejichž základě soud rozhodnutí vydal.

Všechny osobní údaje zúčastněných stran musí být zpravidla z rozhodnutí odstraněny („anonymizovaná rozhodnutí“) a strany musí být identifikovány podle své úlohy v řízení.

Přehled rozhodnutí / názvy

Nepoužívají se konkrétní názvy, neboť vyhledávač ukazuje všechny potřebné údaje o každém výsledku vyhledávání. V seznamu výsledků vyhledávání je uvedeno identifikační číslo rozhodnutí, které je rovněž uvedeno mezi údaji v seznamu výsledků (soud, typ řízení).

(Podrobná pravidla pro označování rozhodnutí, jež jsou zveřejněna ve sbírce soudních rozhodnutí, jsou stanovena v nařízení ministerstva spravedlnosti a vymahatelnosti práva č. 29/2007 ze dne 31. května 2007.)

Formáty

Judikatura je dostupná ve formátu .rtf.

Dotčené soudy

Kúria (nejvyšší soud) a krajské odvolací soudy musí zveřejňovat všechna meritorní rozhodnutí. Zveřejněna musí být také všechna rozhodnutí nižších soudů přímo spojená s těmito rozhodnutími.

Správní a pracovní soudy musí zveřejňovat svá meritorní rozhodnutí pouze v případě, že byla vydána ve správním řízení prvního stupně a proti soudnímu rozhodnutí nebyl podán řádný opravný prostředek.

Předsedové soudů se pak mohou rozhodnout, zda hodlají zveřejnit i další meritorní rozhodnutí.

Centrální internetová stránka: Odkaz se otevře v novém okně.Soud.

Další řízení

Kúria (nejvyšší soud)

Ostatní soudy

Jsou k dispozici informace

o opravných prostředcích?

Ne

Ne

 • o tom, zda řízení stále probíhá?

Ne

Ne

 • o výsledku řízení o opravném prostředku?

Ne

Ne

 • o nezměnitelnosti rozhodnutí?

Ano

Ano

 • o dalším řízení u

jiného maďarského soudu (Ústavního soudu…)?

Evropského soudního dvora?

Evropského soudního dvora pro lidská práva?

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Pravidla zveřejňování

Na vnitrostátní úrovni

Na úrovni soudů

Existují závazná pravidla pro zveřejňování judikatury?

Ano

Ano

Kúria (nejvyšší soud)

Ostatní soudy

Zveřejňuje se kompletní judikatura, nebo pouze její výběr?

Kompletní judikatura

Pouze výběr

Provádí-li se výběr,

jaká kritéria se používají?

Pět odvolacích soudů zveřejňuje všechna meritorní rozhodnutí. Zveřejněna musí být také všechna rozhodnutí nižších soudů přímo spojená s těmito rozhodnutími.

Předsedové soudů se pak mohou rozhodnout, zda hodlají zveřejnit i další meritorní rozhodnutí.

Od 1. července 2007.

Právní databáze

Název a URL databáze

Odkaz se otevře v novém okně.Portál maďarských soudů

Je přístup do databáze zdarma?

Ano, přístup do databáze je zdarma.

Stručný popis obsahu

Všechna meritorní rozhodnutí Kúrie (do 1. ledna 2012 tzv. Nejvyšší soud) a pěti krajských odvolacích soudů od 1. července 2007 a meritorní rozhodnutí správních a pracovních soudů ve správních věcech od 1. ledna 2012 (pokud bylo přezkoumávané správní rozhodnutí vydáno v řízení prvního stupně a proti soudnímu rozhodnutí nebyl podán řádný opravný prostředek).

Všechna rozhodnutí nižších soudů přímo spojená s těmito rozhodnutími.

Další rozhodnutí podle uvážení předsedy soudu.

Všechny osobní údaje zúčastněných stran musí být z rozhodnutí odstraněny a strany musí být identifikovány podle své úlohy v řízení. Odstraněny však nesmí být tyto informace:

 • název subjektu zastávajícího funkce státní nebo místní správy nebo jakékoli jiné veřejné funkce stanovené v právních předpisech a (nestanoví-li zákon jinak) jméno a příjmení, případně jména (dále jen „jméno“ nebo „název“) a funkci osoby takto jednající, účastní-li se řízení na základě své veřejné funkce,
 • jméno právního zástupce jednajícího jakožto oprávněný zástupce nebo obhájce,
 • jméno fyzické osoby, která vedla neúspěšnou obhajobu, a jméno/název a sídlo právnických osob či subjektů bez právní subjektivity, bylo-li rozhodnutí vydáno v řízení, v němž je zákonem přiznáno právo uplatnit nároky veřejného zájmu,
 • název a sídlo obchodních organizací či nadací a jména jejich zástupců,
 • údaje dostupné na základě veřejného zájmu.

Související odkazy

Odkaz se otevře v novém okně.Vyhledávání ve sbírce maďarských soudních rozhodnutí


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 06/04/2017

Judikatura členského státu - Malta

Tato stránka poskytuje informace o maltské judikatuře.


Judikatura

Prezentace rozhodnutí / hlavní body

Přestože se v judikatuře klíčová slova neuvádějí jako hlavní body, existuje ve vnitrostátní judikatuře prostředek (součást systému řízení právních případů používaného soudy), pomocí kterého jsou určitá rozhodnutí, která jsou pokládána za významná, opatřená indexy. Se záznamem je například spojena skupina klíčových slov společně se stručným obsahem rozhodnutí.

Pro všechna soudní rozhodnutí se používá jedna specifická šablona, na které je uveden znak, soud, jméno soudce, datum zasedání, referenční číslo případu, zúčastněné strany sporu (A versus B) a dále vlastní text soudního rozhodnutí. Typ písma, záhlaví a úpatí jsou v šabloně rovněž přednastavené.

Formáty

Maltská judikatura je dostupná v PDF formátu.

Další řízení

Nejvyšší soudy

Ostatní soudy

Existují dostupné informace:

 • o opravném prostředku?

Ano

Ano

 • o tom, zda řízení stále probíhá?

Ano

Ano

 • o výsledku řízení o opravném prostředku?

Ano

Ano

 • o nezměnitelnosti rozhodnutí?

Ano

Ano

 • o dalších řízení

- u jiného tuzemského soudu (Ústavního soudu…)?

- u Evropského soudního dvora?

- u Evropského soudu pro lidská práva?Ano

Ne

NeAno

Ne

Ne


Pravidla zveřejňování

na vnitrostátní úrovni?

na úrovni soudů?

Existují závazné předpisy pro zveřejňování judikatury

Ano

Ano


Ve stávajících předpisech se uvádí, že se rozhodnutí musí zveřejnit, aniž by bylo specifikováno prostřednictvím jakého média.

Na Maltě je zveřejňována veškerá judikatura.

Všechna soudní rozhodnutí ve věci rodinného práva jsou anonymizovaná. Stejně tak je anonymizované rozhodnutí případu, pokud předsedající soudce nařídí nezveřejnění jména kohokoli ze zúčastněných stran sporu či jména obžalovaného.


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 20/12/2016

Judikatura členského státu - Nizozemí

Upozorňujeme, že výchozí nizozemština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.


Judikatura dostupná na internetu

Prezentace rozhodnutí / hlavní body

Hlavní bod je „základní informací o obsahu“ a může se vyskytovat v podobě úvodní věty (jedna věta), krátkého či dlouhého shrnutí, několika klíčových slov, odstavce shrnujícího právní aspekty případu nebo doslovné citace nejdůležitější části rozhodnutí.

Příklady hlavních bodů

Právo upravující nájem: zrušení nájemní smlouvy na kancelářské prostory (Huurrecht; ontbinding van huurovereenkomst kantoorruimte (81 RO)).

Formáty

Judikatura je k dispozici na internetu ve formátu HTML. Profesionální uživatelé (využívající aplikace i opakovaně) si ji mohou stáhnout ve formátu XML.

Dotčené soudy

Rozhodnutí všech soudů lze nalézt na stránce Odkaz se otevře v novém okně.vyhledávací aplikace webových stránek nizozemských soudů a nizozemského Nejvyššího soudu. Těmito soudy jsou:

 • Nejvyšší soud (Hoge Raad der Nederlanden)
 • Oddělení správního soudnictví Státní rady (Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State)
 • Ústřední tribunál pro odvolání (Centrale Raad van Beroep)
 • Tribunál pro odvolání ve věcech obchodu a průmyslu (College van Beroep voor het bedrijfsleven)
 • Čtyři odvolací soudy (Gerechtshoven)
 • Jedenáct okresních soudů (Rechtbanken)

Další řízení

Nejvyšší soudy

Ostatní soudy

Jsou k dispozici informace

– o opravných prostředcích?

Ne

Ne

– o tom, zda řízení stále probíhá?

Ne

Ne

– o výsledku řízení o opravném prostředku?

Ne

Ne

– o nezměnitelnosti rozhodnutí?

Ne

Ne

– o dalším řízení u

– jiného vnitrostátního soudu (Ústavního soudu…)?

– Evropského soudního dvora?

– Soudu pro lidská práva?

Ne

Ne

Pravidla zveřejňování

Soudy samy si vytvořily dvě pravidla týkající se zveřejňování judikatury. První pravidlo se týká anonymizace (vypuštění osobních údajů) a druhé se týká výběru.

Toto pravidlo je založeno na doporučení R (95) 11 „Týkající se výběru, zpracování, prezentace a archivace soudních rozhodnutí v systémech vyhledávání právních informací“ Rady Evropy: soudy nejvyšších stupňů zveřejňují všechny případy s výjimkou případů, které zjevně nejsou zajímavé z právního, ani ze společenského hlediska, ale ostatní soudy zveřejňují pouze ty případy, které z právního nebo společenského hlediska zjevně zajímavé jsou.

Související odkazy

Odkaz se otevře v novém okně.Vyhledávací aplikace webových stránek nizozemských soudů a nizozemského Nejvyššího soudu


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 09/02/2016

Judikatura členského státu - Rakousko

Upozorňujeme, že výchozí němčina verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.

Tento oddíl vám nabízí přehled rakouské judikatury a také popis příslušných databází judikatury a odkazy na ně.


Judikatura dostupná na internetu

Rozsudky rakouských soudů jsou zveřejňovány v databázi právních informací (Rechtsinformationssystem des Bundes - RIS) a jsou k dispozici na Odkaz se otevře v novém okně.http://www.ris.bka.gv.at/.

Databáze RIS je elektronická databáze koordinovaná a provozovaná úřadem vlády. Obsahuje zejména právní předpisy zveřejněné v rakouské sbírce zákonů (Bundesgesetzblatt) a přináší informace o právu Spolkové republiky Rakousko.

Databáze RIS nabízí bezbariérový přístup (WAI-A v souladu s WCAG 1.0).

Prezentace rozhodnutí / nadpisy

Nejvyšší soudy

Ostatní soudy

Judikatura prezentována společně s nadpisy

ano

ano

Příklady nadpisu

Pořadové číslo RS0127077

Číslo jednací 11 Os 87/11w

Datum rozsudku 25.8.2011

Znění právní věty

Nadpis obecně tvoří tyto prvky: označení divize: 11, reference na druh řízení: Os, pořadové číslo: 87, a rok: 11. Poté se doplní datum rozsudku: 25.8.2011.

Evropský identifikátor judikatury (ECLI)

V této rubrice naleznete  Evropský identifikátor judikatury (ECLI). Jedná se o jedinečný identifikátor soudních rozsudků v rámci členských států EU.

Formáty

Rozsudky jsou dostupné v těchto formátech: XML, RTF, PDF a HTML.

Soudy a další instituce

Nejvyšší soudy

 • Nejvyšší soud
 • Ústavní soud
 • Správní soud
 • Soud pro věci azylu

Soudy a další instituce

 • Krajské odvolací soudy a ostatní soudy (Oberlandesgerichte und sonstige Gerichte) (občanské a trestní právo)
 • Spolkový správní soud (Bundesverwaltungsgericht (BVwG))
 • Krajské správní soudy (Landesverwaltungsgerichte (LVwG))
 • Spolkový finanční soud (Bundesfinanzgericht) (externí)
 • Orgán pro ochranu údajů (Datenschutzbehörde) (před 2014:  Komise pro ochranu osobních údajů (Datenschutzkommission))
 • Disciplinární komise (Disziplinarkommissionen), nejvyšší disciplinární komise (Disziplinaroberkommission), odvolací tribunál (Berufungskommission)
 • Orgán dozoru na zastoupení zaměstnanců (Personalvertretungsaufsichtsbehörde) (před 2014: Komise pro dohled nad zastoupením zaměstnanců (Personalvertretungs-Aufsichtskommission))
 • Komise pro rovné zacházení (Gleichbehandlungskommissionen) od 2014
 • Komise pro rovné zacházení od 2008 (externí)
 • Nezávislé správní soudy (Unabhängige Verwaltungssenate)
 • Finanční dokumentace (Finanzdokumentation), Nezávislý finanční tribunál (Unabhängiger Finanzsenat) (externí), Soud pro věci azylu (Asylgerichtshof (AsylGH)
 • Nezávislý spolkový tribunálpro věci azylu (Unabhängiger Bundesasylsenat)
 • Tribunál pro životní prostředí
 • Spolková rada pro komunikace
 • Orgány pro přezkum veřejných zakázek

Poznámka: ne všechny níže poskytnuté odpovědi platí pro všechny výše uvedené soudy a tribunály.

Další řízení

Nejvyšší soudy

Ostatní soudy

Jsou k dispozici informace o:

 • opravných prostředcích?

ne

ne

 • o tom, zda řízení stále probíhá?

ne

ne

 • o výsledku řízení o opravném prostředku?

ne

ne

 • o nezměnitelnosti rozsudku?

Pouze nezměnitelné rozsudky se zveřejňují.

Pouze nezměnitelné rozsudky se zveřejňují.

 • o dalších postupech u
  • jiného vnitrostátního soudu (Ústavního soudu…)?
  • Evropského soudního dvora?
  • Soudu pro lidská práva?
 • Ze zvláštních resumé rozsudků Nejvyššího soudu vyplývá, že u jiného vnitrostátního nebo mezinárodního vrchního soudu řízení stále probíhá.

ano

ano

ano

ne

ne

ne

Pravidla pro zveřejňování

na úrovni členských států?

na úrovni soudů?

Existují pro zveřejňování judikatury závazná pravidla?

ano

ano

§ 15, 15a OGH-Gesetz (OGHG), 48a Gerichtsorganisationsgesetz (GOG), § 19 Asylgerichtshofgesetz (AsylgerichtshofG)

Nejvyšší soudy

Ostatní soudy

Zveřejňují se všechny rozsudky, nebo pouze výběr?

pouze výběr

pouze výběr

Pokud se provádí výběr, jaká se používají kritéria?

Zveřejňuje se úplné textové znění rozsudku a také jeho resumé.

Rozsudky Nejvyššího soudu, které zamítají odvolání bez podstatného odůvodnění, nejsou zveřejňovány.

Rozsudky ostatních soudů jsou zveřejňovány, pokud jejich význam překračuje danou jednotlivou věc.

Zveřejňuje se úplné textové znění rozsudku a také jeho resumé.

Rozsudky Nejvyššího soudu, které zamítají odvolání bez podstatného odůvodnění, nejsou zveřejňovány.

Rozsudky ostatních soudů jsou zveřejňovány, pokud jejich význam překračuje danou jednotlivou věc.


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 24/04/2018

Judikatura členského státu - Polsko


Judikatura dostupná na internetu

Prezentace rozhodnutí / hlavní body

Nejvyšší soudy

Jiné soudy

Judikatura prezentovaná s hlavními body

 • Ústavní soud (Trybunał Konstytucyjny)
 • Nejvyšší správní soud (Naczelny Sąd Administracyjny)
 • Nejvyšší soud (Sąd Najwyższy) (rozhodnutí čtyř kolegií):
  • Trestní,
  • Civilní,
  • Pracovněprávní, věci práva sociálního  zabezpečení a veřejného práva,
  • Vojenské

žádné


Příklad hlavních bodů

Ústavní soud – podpora činnosti soukromé mateřské školy ze strany Společenství.

Vysvětlení 

Rozhodnutí č. K 19/07 z 18. 12. 2008

Druh rozhodnutí (rozsudek/ usnesení/...), datum a číslo jednací.

Podpora činnosti soukromé mateřské školy ze strany Společenství.

Titulek 

Z.U. 2008 / 10A / 182

Publikováno v úřední sbírce rozhodnutí Ústavního soudu vydávané Kanceláří soudu

Dz. U. 2008.235.1618 z 30. 12. 2008

Publikováno v úřední sbírce rozhodnutí

Odkazy na rozhodnutí ve formátu MS WORD a PDF


Nejvyšší správní soud

7. 4. 2009

Rozhodnutí je nezměnitelné

Datum přijetí

10. 9. 2007

Název soudu

Nejvyšší správní soud (Naczelny Sąd Administracyjny)

Jména soudců

Janusz Zubrzycki

Marek Kołaczek

Tomasz Kolanowski

Symbol a popis:

6110 DPH

Klíčová slova:

Daňové řízení

DPH 

Další související věci:

Odkaz se otevře v novém okně.I SA/Lu 454/05 - Wyrok WSA w Lublinie z 2007-05-09
Odkaz se otevře v novém okně.I FZ 201/06 - Postanowienie NSA z 2006-07-17

Proti:

Předseda fiskální komory

Obsah:

Napadené rozhodnutí bylo zrušeno a věc byla vrácena okresnímu správnímu soudu k novému projednání

Odkazy na právní předpisy:

Odkaz se otevře v novém okně.Dz.U. 2005 nr 8 poz 60 čl. 70 odst. 1, čl. 108 odst. 2 písm. a), čl. 116 odst. 1, čl. 118 odst. 1, čl. 127, čl. 151, čl. 152, čl. 187, čl. 188, čl. 191
zákona o daňovém řízení z 29. srpna 1997

Odkaz se otevře v novém okně.Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 čl. 141 odst. 4, čl. 145 odst. 1 písm. c), čl. 151
zákona o správním řádu z 30. srpna 2002.

Odkaz se otevře v novém okně.Dz.U. 1934 nr 93 poz 836 čl. 1, čl. 2, čl. 4, čl. 20.
nařízení prezidenta Polské republiky o řízení o narovnání z 24. října 1934.


Formáty

 • Ústavní soud – DOC, PDF
 • Nejvyšší správní soud – HTML
 • Nejvyšší soud – PDF
 • Nejvyšší správní soud – HTML

Další řízení

Nejvyšší soudy

Jiné soudy

– Je přípustný opravný prostředek?

Ano, k Ústavnímu soudu.

Všechny rozsudky nejvyšších soudů jsou výsledkem odvolání.

Údaje nejsou k dispozici

– Probíhá stále řízení?

Ano, u Ústavního soudu.

Odvolání k Nejvyššímu soudu bude podáno v závislosti na obsahu rozsudku.

Údaje nejsou k dispozici

– Výsledek řízení o opravném prostředku?

Ano 

Údaje nejsou k dispozici

– Je rozhodnutí nezměnitelné?

Ano, u Ústavního soudu

Ano, tam, kde byla věc předložena k projednání Nejvyššímu správnímu soudu

Rozhodnutí bude vydáno v závislosti na obsahu rozsudku.

Údaje nejsou k dispozici

Proběhlo nějaké dřívější řízení před jiným vnitrostátním soudem:

– Ústavním soudem?

– Cizím soudem:

– Evropským soudním dvorem?

– Soudem pro lidská práva?

Ne

Údaje nejsou k dispozici


Na internetových stránkách jsou k dispozici rozhodnutí krajských správních soudů (první instance) a rozhodnutí Nejvyššího správního soudu (druhá instance). Rovněž jsou k dispozici odkazy na související rozhodnutí.

Pravidla zveřejňování

Pro publikaci judikatury existují v Polsku závazná pravidla. Platí pro:

 • Ústavní soud, u nějž se publikuje veškerá judikatura
 • Nejvyšší správní soud, u nějž se publikuje veškerá judikatura
 • Nejvyšší soud, u nějž se publikuje pouze vybraná judikatura

Publikační povinnosti Nejvyššího soudu jsou vymezeny v článku 7 zákona o Nejvyšším soudu (z 23. listopadu 2002). Podle služebních instrukcí Nejvyššího soudu jsou osobami odpovědnými za publikaci tiskový mluvčí a asistenti soudců.

Publikaci judikatury Ústavního soudu stanoví článek 190 polské ústavy.

Plné znění rozsudku se publikuje na internetových stránkách poté, co soudci podepíší odůvodnění.

Článek 42 zákona o organizaci správních soudů rovněž ukládá publikační povinnost předsedovi Nejvyššího správního soudu (Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego). Podrobná pravidla jsou vymezena v nařízení předsedy Nejvyššího správního soudu, s požadavkem zřídit centrální databázi rozhodnutí a informací o správních řízeních a umožnit přístup k těmto rozhodnutím prostřednictvím internetu.


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 10/12/2012

Judikatura členského státu - Portugalsko

Upozorňujeme, že výchozí portugalština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.

Tato stránka vám poskytuje informace o portugalské judikatuře.


V Portugalsku je právo na informace právní povahy základním právem občanů, které je výslovně stanoveno v čl. 20 odst. 2 Ústavy Portugalské republiky a provádí se zákonem č. 34/2004 ze dne 29. července 2004, ve znění zákona č. 47/2007 ze dne 28. srpna 2007, který stanoví pravidla přístupu ke spravedlnosti a k soudům.

Podle článku 4 uvedeného zákona je povinností státu podnikat kroky k informování o právu a právním systému, přičemž ministerstvo spravedlnosti odpovídá za zpřístupňování právních informací buď jejich zveřejněním, anebo jakýmikoli jinými prostředky komunikace s cílem umožnit lepší uplatňování práva a plnění povinností stanovených zákonem.

Zveřejňování soudních rozhodnutí je mezinárodní zásadou zakotvenou v článku 10 Všeobecné deklarace lidských práv a v článku 6 Evropské úmluvy o lidských právech. Tato zásada je stanovena především v článku 206 portugalské ústavy (i pokud jde o soudní jednání) a v několika právních předpisech upravujících různé jurisdikce, jmenovitě:

 • v článcích 167 a 656 občanského soudního řádu;
 • v čl. 86 odst. 1, článku 87 a čl. 321 odst. 3 trestního řádu;
 • v článcích 3 a 115 zákona o organizaci, fungování a postupech ústavního soudu;
 • v článku 30 soudního řádu správního.

Ministerstvo spravedlnosti spravuje vícero databází právních dokumentů, které jsou dostupné na stránkách Odkaz se otevře v novém okně.http://www.dgsi.pt/. Zveřejňují se rovněž v úředním věstníku (Diário da República) a lze je vyhledat na stránkách Odkaz se otevře v novém okně.https://dre.pt/. Jedná se o:

 • rozhodnutí a prohlášení Ústavního soudu o protiústavnosti nebo nezákonnosti předpisů nebo o protiústavnosti opomenutí;
 • rozhodnutí Nejvyššího soudu a Účetního dvora týkající se harmonizace judikatury a rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, která jsou ze zákona obecně závazná;
 • rozhodnutí jiných soudů, která jsou obecně závazná.

Zobrazení rozhodnutí / Nadpisy

Stránky Odkaz se otevře v novém okně.http://www.dgsi.pt/ umožňují přístup k souboru databází judikatury a k bibliografickým odkazům některých knihoven ministerstva spravedlnosti.

Na úvodní stránce kterékoli z těchto databází se zobrazí naposledy vložené dokumenty a navigační lišta pro různé způsoby vyhledávání (volné vyhledávání podle slov, podle polí a podle deskriptorů).

Na úvodní stránce i v náhledu s výsledky vyhledávání se dokumenty zobrazují podle nadpisů s uvedením následujících informací:

 • číslo věci
 • datum jednání
 • zpravodaj
 • popis

Příklady nadpisů

Odkaz se otevře v novém okně.Rozhodnutí Nejvyššího soudu

DATUM JEDNÁNÍ

[PT: SESSÃO]

ČÍSLO VĚCI

[PT: PROCESSO]

ZPRAVODAJ

[PT: RELATOR]

POPIS

[PT: DESCRITOR]

25-03-2009

08S2592

BRAVO SERRA

SKONČENÍ PLATNOSTI PRACOVNÍ SMLOUVY

[PT: CADUCIDADE DO CONTRATO DE TRABALHO]

Formáty

Soudní rozhodnutí jsou k dispozici v úplném znění (v souladu s pravidly ochrany osobních údajů) a ve formátu html.

Soudy zahrnuté do databáze

Databáze dostupné na stránkách Odkaz se otevře v novém okně.http://www.dgsi.pt/ obsahují judikaturu těchto soudů a subjektů:

 • Nejvyšší soud (Supremo Tribunal de Justiça)
 • Odvolací soudy (Tribunais da Relação – Coimbra, Évora, Lisabon, Porto a Guimarães)
 • Ústavní soud (Tribunal Constitucional)
 • Nejvyšší správní soud (Supremo Tribunal Administrativo)
 • Ústřední správní soudy (Tribunais Centrais Administrativos – pro severní a jižní oblast)
 • Kompetenční soud (Tribunal dos Conflitos)
 • Státní zastupitelství (Procuradoria-Geral da República – zveřejňování návrhů)
 • Smírčí soudy (Julgados de Paz)

Další řízení

V Portugalsku je možné získat přístup k informacím o řadě řízení, jak je uvedeno v tabulce níže.

Jsou dostupné informace:

Nejvyšší soudy

Ostatní soudy

o odvolacích řízeních?

ano

ano

o tom, zda řízení stále probíhá?

ne

ne

o výsledku odvolání?

ano

ano

o neodvolatelnosti rozhodnutí?

ne

ne

o dalších řízeních

- u jiných vnitrostátních soudů (Ústavní soud atd.)?

- u Soudního dvora Evropské unie?

- u Evropského soudu pro lidská práva?

ano

ano

ano

ano

ano

ano

Pravidla zveřejňování

V Portugalsku nejsou stanovena závazná pravidla pro zveřejňování judikatury na celostátní úrovni. Existují však závazná pravidla, pokud jde o zveřejňování na úrovni soudů.

Zveřejňuje se tak jen vybraná část judikatury. Kritérii pro výběr jsou důležitost a relevance.

Užitečné odkazy

Odkaz se otevře v novém okně.Databáze právních dokumentů


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 22/01/2018

Judikatura členského státu - Rumunsko

Upozorňujeme, že výchozí rumunština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.

Tato stránka vám poskytne přehled rumunské judikatury.


Judikatura dostupná na internetu

Rumunská judikatura je k dispozici naOdkaz se otevře v novém okně.internetové stránce Nejvyššího soudu (Nejvyššího kasačního a trestního soudu).

Prezentace rozhodnutí / hlavní údaje

Na internetové stránce Nejvyššího kasačního a trestního soudu se zveřejňují dva druhy rozhodnutí:

1. Odkaz se otevře v novém okně.Shrnutí rozhodnutí s hlavními údaji. Šablona obsahuje následující informace:

 • klíčová slova,
 • shrnutí oblastí práva,
 • abecední seznam,
 • zákon použitý pro rozhodnutí (číslo a rok vydání znění, článků),
 • resumé rozhodnutí (údaje o fyzických osobách jsou anonymizovány; názvy/jména účastníků řízení a jejich osobní údaje nejsou uvedeny, není uvedena ani totožnost soudců).

2. Anonymní rozhodnutí bez hlavních údajů (na rozdíl od shrnutí rozhodnutí). Vyhledávání z Odkaz se otevře v novém okně.rozhraní vyhledavače je možné na základě 7 kritérií vyhledávání:

 • samostatná klíčová slova,
 • právní věta,
 • oblast práva,
 • číslo rozhodnutí,
 • rok rozhodnutí,
 • číslo sbírky,
 • rok sbírky.

Hlavní údaje v oblasti občanskoprávní

Toto je příklad hlavních údajů v oblasti Odkaz se otevře v novém okně.občanského práva

 • Odnětí práva k ochranným známkám. Výpočet pětiletého období nepoužívání ochranné známky. Námitka týkající se předčasné povahy tohoto opatření
 • Obsah podle oblasti: Občanské právo. Práva duševního vlastnictví. Ochranná známka.
 • Abecední seznam: Odnětí práv k ochranné známce.
 • Lhůta pro odnětí.
 • Předčasné odnětí.
 • Zákon č. 84 z roku 1998: čl. 45, odst. 1, písm. a).

Hlavní údaje v oblasti trestněprávní

Toto je příklad hlavních údajů v oblasti  Odkaz se otevře v novém okně.trestněprávní:

 • Jurisdikce Nejvyššího kasačního a trestního soudu. Jurisdikce založená na právním postavení osoby. Jurisdikce v případě změny právního postavení stíhané osoby.
 • Obsah podle oblasti: Trestní právo procesní. Všeobecná část. Jurisdikce. Jurisdikce podle oblasti práva a podle právního postavení osoby.
 • Abecední seznam: Trestní právo procesní.
 • Jurisdikce Nejvyššího kasačního a trestního soudu
 • Jurisdikce v případě změny právního postavení obviněné osoby.
 • Trestní řád, čl. 29 bod 1; článek 40.

Hlavní údaje ze soudního portálu

Toto je příklad hlavních bodů z Odkaz se otevře v novém okně.portálu rumunských soudů:

 • Název: Preventivní zadržení. Právoplatné zrušení preventivního zadržení obžalované osoby.
 • Druh věci: rozsudek
 • Číslo věci: 55
 • Datum: 1. července 2004
 • Související oblast práva: Trestní a občanský proces (způsoby podání opravného prostředku, pravomoci atd.)
 • Instituce (konkrétní soud): Odvolací soud v Alba Iulia – trestněprávní sekce

Formáty

Dokumenty Nejvyššího kasačního a trestního soudu a jiných soudů jsou k dispozici ve formátu HTML.

Dotčené soudy

Toto se týká Nejvyššího kasačního a trestního soudu a obecných soudů.

Další řízení


Nejvyšší soud

Jiné soudy

Jsou k dispozici informace o opravném prostředku?

-

Ano

o tom, zda je případ stále nevyřešený?

-

Ano

o výsledku řízení o opravném prostředku?

-

Nepřímo. Vyžaduje vyhledání věci a specifikaci soudního řízení jako „řízení o opravném prostředku“.

o nezvratitelnosti rozhodnutí?

Jsou k dispozici informace o nezvratitelnosti rozhodnutí Nejvyššího kasačního a trestního soudu.

Ano

o dalším řízení u jiného vnitrostátního soudu (Ústavní soud...)?

Evropského soudního dvora?

Soudu pro lidská práva?

-

Ano

V případě obecných soudů jsou na Odkaz se otevře v novém okně.soudním portálu o jednotlivých věcech k dispozici tyto informace: o aktuálním stavu řízení (nalézací, odvolací řízení), o účastnících, o jednáních, o podaných opravných prostředcích, o veřejném soudním předvolání (nově zavedená facilita). Složka případu je vyhledatelná pomocí obecného vyhledavače v rámci soudního portálu (nově zavedená facilita). Informace, které se týkají nezvratitelnosti rozhodnutí a odkazy na další řízení u jiného vnitrostátního soudu (Ústavní soud) lze nalézt ve zveřejněných resumé rozhodnutí.

Pravidla zveřejňování

Nejvyšší kasační a trestní soud

S ohledem na důležitost a specifičnost případů a výsledných rozhodnutí se zveřejňuje pouze výběr z judikatury rumunského Nejvyššího kasačního a trestního soudu.

Zveřejněné dokumenty od Nejvyššího kasačního a trestního soudu se každý měsíc aktualizují a k dispozici jsou již od roku 2002.

Jiné rumunské soudy

U ostatních rumunských soudů je zveřejněn jen výběr rozhodnutí na základě důležitosti a jedinečnosti případu. Výběr se provádí na úrovni každého soudu.

Zveřejněné dokumenty od ostatních rumunských soudů se každý měsíc aktualizují a k dispozici jsou od roku 2004.


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 18/12/2013

Judikatura členského státu - Slovinsko

Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady: slovinština

Tato kapitola obsahuje informace o slovinské judikatuře.


Judikatura dostupná na internetu

Prezentace rozhodnutí / nadpisy

Úplná znění rozhodnutí Nejvyššího soudu Republiky Slovinsko, všech čtyř vrchních soudů s obecnou působností, Vrchního pracovního a sociálního soudu a Správního soudu Republiky Slovinsko jsou k dispozici zdarma na internetových stránkách Odkaz se otevře v novém okně.slovinského soudnictví. Jména účastníků se nezobrazují, protože se rozhodnutí před zveřejněním anonymizují. Kromě původního textu a klíčových slov jsou k dispozici podrobné informace o právním základu rozhodnutí a shrnutí výroku. Klíčová slova pomáhají uživateli identifikovat příslušné právní pojmy a oblasti práva, kterých se rozhodnutí týká: shrnutí obsahují hlavní body odůvodnění soudního rozhodnutí v rozsahu 10 až 100 slov.

Vybraná nejdůležitější rozhodnutí Nejvyššího soudu jsou k dispozici rovněž v angličtině na stránce Odkaz se otevře v novém okně.Supreme Court Key Decisions.

Rovněž se zpřístupňují rozhodnutí o peněžité náhradě nemajetkové (nepeněžní) újmy přiznané v občanskoprávním řízení, a to prostřednictvím Odkaz se otevře v novém okně.speciálního vyhledávače, který uživateli umožňuje vyhledávat podobná rozhodnutí podle druhu újmy a data události.

Nově testovaný zdokonalený vyhledávač judikatury je k dispozici na stránce Odkaz se otevře v novém okně.http://novo.sodisce.si.arctur.net/search.php

Po 8 únoru 2013 jej naleznete na stránce Odkaz se otevře v novém okně.http://www.sodnapraksa.si/.

Všechna zveřejněná rozhodnutí Ústavního soudu Republiky Slovinsko jsou k dispozici na internetových stránkách soudu. Většinová i separátní stanoviska (nesouhlasná a souhlasná) jsou zde uvedena v úplném znění bezplatně, a to spolu s klíčovými slovy, podrobnými informacemi o právním základu rozhodnutí a shrnutím. Vybraná důležitá rozhodnutí byla rovněž přeložena do angličtiny. Všechna důležitá většinová rozhodnutí Ústavního soudu (vyjma separátních stanovisek) jsou rovněž zveřejňována ve slovinštině v úředním věstníku Republiky Slovinsko.

Příklady nadpisů

Příklad č. 1: Rozhodnutí Nejvyššího soudu Republiky Slovinsko

(překlad Odkaz se otevře v novém okně.slovinského textu)

Dokument č. VS1011121

Číslo jednací: Rozhodnutí I Up 44/2009

Senát: Správní právo

Datum jednání: 12. března 2009

Oblast: vízové, azylové a imigrační právo – (zákon o správním řízení – ZUP)

Právní pojmy: azyl – výslech – mezinárodní ochrana – opakovaná žádost – nezletilý uchazeč o azyl – procesní způsobilost nezletilého

Právní základ: Zákon o mezinárodní ochraně (ZMZ): články 42, 42 odst. 2, 42 odst. 3, 56, 119; zákon o správním řízení (ZUP): články 46, 237, čl. 237 odst. 1 až 3; zákon o manželství a rodině (ZZZDR): články 107, 108; občanský soudní řád (ZPP): článek 409; zákon o správním soudnictví (ZUS-1): články 27, 27 odst. 3, 64, 64 odst. 1 až 3, 77.

Shrnutí: Nezletilá osoba mladší 15 let nemá ve správním řízení způsobilost k právním úkonům, správní orgán tudíž nejednal v rozporu s procesními pravidly, pokud ji neumožnil učinit prohlášení ke skutkovým a právním skutečnostem, na kterých je založeno správní rozhodnutí.

PŘÍKLAD č. 2: Rozhodnutí Ústavního soudu Republiky Slovinsko, č.j.: U-I-425/06

(k dispozici v Odkaz se otevře v novém okně.angličtině)

Poznámka: V anglickém znění zveřejňovaného rozhodnutí mohou být některé údaje ze slovinského znění vynechány, anglické znění avšak vždy obsahuje přinejmenším shrnutí rozhodnutí.

Právní předpis: Zákon o registrovaném partnerství osob stejného pohlaví (zákon č. 65/05 – ZRIPS), článek 22

Operativní ustanovení: Článek 22 zákona o registrovaném partnerství osob stejného pohlaví (zákon č. 65/05 – ZRIPS) je neústavní. Národní shromáždění je povinno zjištěný rozpor napravit ve lhůtě šesti měsíců od vyhlášení tohoto rozhodnutí v úředním věstníku Republiky Slovinsko. Do doby, než bude náprava zjištěného rozporu zjednána, budou se dědické vztahy mezi partnery v registrovaném partnerství osob stejného pohlaví řídit stejnými pravidly jako dědické vztahy mezi manžely podle zákona o dědictví (zákony č. 15/76 a 23/78 a 67/01).

Shrnutí: Pokud jde o právo na dědictví po smrti partnera, je postavení partnerů v registrovaném partnerství osob stejného pohlaví (článek 22 zákona o registrovaném partnerství osob stejného pohlaví) v podstatných právních a faktických elementech srovnatelné s postavením manželů. Rozdíly v právní úpravě dědických vztahů mezi manžely a mezi partnery v registrovaném partnerství osob stejného pohlaví tedy nejsou založeny na objektivních neosobních skutečnostech, nýbrž na sexuální orientaci. Sexuální orientace je jednou z osobních skutečností uvedených v prvním odstavci článku 14 Ústavy. Vzhledem k tomu, že neexistuje ústavně přípustný důvod pro rozdílnou úpravu, odporuje napadené ustanovení prvnímu odstavci článku 14 Ústavy.

Deskriptory: 1.5.51.1.15.1 – Ústavní soudnictví – Rozhodnutí – Druhy rozhodnutí Ústavního soudu – Abstraktní přezkumné řízení – Zjištění, že právní úprava není v souladu s Ústavou. 1.5.51.1.15.1 – Ústavní soudnictví – Rozhodnutí – Druhy rozhodnutí Ústavního soudu – Abstraktní přezkumné řízení – Výzva zákonodárci uvést právní úpravu do souladu s Ústavou / zákony. 5.2.2.1 – Základní práva – Rovnost (čl. 14 odst. 2) – Kritéria pro odlišnou právní úpravu (čl. 14 odst. 1) – Pohlaví.

Právní základ: Ústava Republiky Slovinsko (URS): Ustanovení čl. 14 odst. 1 a 2; Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod (EKČP): článek 14; zákon o Ústavním soudu (ZUstS): čl. 40 odst. 2, článek 48.

Formáty

Odkaz se otevře v novém okně.Rozhodnutí Nejvyššího soudu a jiných obecných a specializovaných soudů jsou dostupná ve formátu HTML. Judikatura Odkaz se otevře v novém okně.Ústavního soudu Republiky Slovinsko je vždy k dispozici ve formátu HTML a někdy rovněž ve formátu PDF.

Další řízení

V informacích o Odkaz se otevře v novém okně.rozsudcích není uvedeno, zda ve věci stále probíhá řízení, zda je rozhodnutí nezměnitelné nebo zda bude ve věci probíhat další řízení.

Internetová stránka Ústavního nabízí základní informace o probíhajícím řízení, jako je číslo jednací a datum podání ústavní stížnosti. Je rovněž každý týden k dispozici plán jednání, tj. seznam věcí, které budou projednány na pravidelném čtvrtečním jednání pléna soudu.

Pravidla zveřejňování

Soudy vybírají ke zveřejnění relevantní judikaturu. Hlavním kritériem je význam věci pro rozvoj judikatury nižších soudů. Rozhodnutí a usnesení, u kterých se předpokládá zájem veřejnosti, jsou obvykle rovněž zveřejňována spolu s tiskovým prohlášením.

Související odkazy

Odkaz se otevře v novém okně.Judikatura Ústavního soudu, Odkaz se otevře v novém okně.judikatura


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 05/12/2016

Judikatura členského státu - Slovensko

Upozorňujeme, že výchozí slovenština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.

Na této stránce naleznete informace o judikatuře Slovenské republiky.


Judikatura dostupná na internetu

Judikatura obecných soudů

Odkaz se otevře v novém okně.Judikatura všech soudů v rámci systému justice Slovenska je k dispozici v online právní databázi JASPI, a to ve slovenštině.

Judikatura Nejvyššího soudu

Odkaz se otevře v novém okně.Judikatura Nejvyššího soudu je k dispozici za webové stránce Nejvyššího soudu, a to ve slovenštině.

Formáty

Judikatura obecných soudů je k dispozici ve formátu html, zatímco judikatura Nejvyššího soudu je k dispozici ve formátu pdf.

Další řízení

Jsou k dispozici informace:

 • o výsledku odvolání
 • o nezrušitelnosti rozhodnutí

Pravidla zveřejňování

Soudní rozhodnutí na Slovensku nemají obecně závaznou právní sílu. Nejsou pramenem práva. Rozhodnutí soudů však respektují rozhodnutí Nejvyššího soudu Slovenské republiky, která de facto plní úlohu pramene práva.


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 01/07/2019

Judikatura členského státu - Finsko

Tento oddíl přináší přehled finské judikatury.


Judikatura dostupná na internetu

Prezentace rozhodnutí / hlavní body

U nejvyšších soudů a většiny ostatních soudů se klíčová slova a hlavní body zobrazují společně s daty a registračním číslem.

Příklad hlavních bodů

Nejvyšší soud Finska

klíčové slovo

Pracovní smlouva – Převod podniku – Dopad výkladu směrnice

Registrační číslo: S2006/340

Datum podání: 29.1.2009

Datum rozhodnutí: 23.4.2009

Spis: 835

stručný přehled

Případ se týká práva zaměstnance, který ukončil pracovní poměr během převodu podniku, aby od nabyvatele obdržel kompenzaci na základě oddílu 6 kapitoly 7 zákona o pracovních smlouvách s ohledem na čl. 4 odst. 2 směrnice Rady EU 2001/23/ES.

právní předpisy

Zákon o pracovních smlouvách 55/2001, kapitola 7, oddíl 6

Směrnice Rady EU 2001/23/ES o sbližování právních předpisů členských států týkajících se zachování práv zaměstnanců v případě převodů podniků, závodů nebo částí podniků nebo závodů, článek 4 odstavec 2


V tabulce jsou uvedené dostupné informace o rozhodnutích nejvyššího soudu. Oddíl klíčových slov zahrnuje klíčová slova a data rozhodnutí, ve stručném přehledu je popsán hlavní obsah rozhodnutí a odkazy na právní předpisy obsahují informace o příslušných vnitrostátních právních předpisech a předpisech EU.

Formáty

Finská judikatura je dostupná v HTML formátu.

Další řízení

Informace o dalších řízeních jsou dostupné u následujících soudů:

 • Všeobecné informace o opravných prostředcích jsou dostupné u nejvyššího soudu a ostatních soudů
 • Informace o probíhajících řízeních jsou dostupné jak u nejvyššího soudu, tak i u ostatních soudů
 • Výsledky řízení o opravných prostředcích jsou dostupné u nejvyššího soudu a ostatních soudů
 • Informace o nezměnitelnosti rozhodnutí jsou dostupné u nejvyššího soudu a ostatních soudů
 • Informace o řízeních před jiným soudem (jako je ústavní soud) nejsou u nejvyššího soudu ani ostatních soudů dostupné
 • Informace o dalších řízeních u Evropského soudního dvora jsou dostupné u nejvyššího soudu, nikoli však u ostatních soudů.

Pravidla zveřejňování

Pro zveřejňování judikatury na vnitrostátní úrovni a na úrovni soudů existují závazné předpisy.

Celou judikaturu zveřejňují nejvyšší soudy a specializované soudy. U ostatních soudů se zveřejňuje pouze výběr judikatury, a to podle důležitosti případu, výkladu nových právních předpisů nebo jejich změn a potřeby sjednocení výkladu.


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 30/06/2019

Judikatura členského státu - Švédsko

Tato část podává přehled o švédské judikatuře a popisuje též důležité databáze judikatury.


Judikatura dostupná na internetu

Prezentace rozhodnutí / hlavní body

Nejvyšší soudy

Jiné soudy

Judikatura prezentovaná s hlavními body

Ano

Ano


Hlavní body mají podobu jedné nebo více vět popisujících podstatu případu.

Příklad hlavního bodu / hlavních bodů

„Otázky týkající se kupujících v případě vracení nemovitosti; vady dané nemovitosti v přiměřené době poté, co si kupující všimli nebo si měli všimnout dané vady.“

Formáty

Judikatura je dostupná ve formátu HTML.

Další řízení

Nejvyšší soudy

Jiné soudy

Jsou dostupné informace

o opravných prostředcích?

Ne

Ne

o tom, zda řízení stále probíhá?

Ne

Ne

o výsledku řízení o opravném prostředku?

Ne

Ne

o nezměnitelnosti rozhodnutí?

Ne

Ne

o dalším řízení u

    jiného vnitrostátního soudu (Ústavní soud…)?

    Evropského soudního dvora?

    Soudu pro lidská práva?

Ne

Ne


Systém obsahuje pouze rozhodnutí soudu, která nabyla právní moci.

Pravidla zveřejňování

na vnitrostátní úrovni?

na úrovni soudů?

Existují závazná pravidla týkající se zveřejňování judikatury

Ano

Ano


Nařízení vlády mimo jiné stanoví, jakým způsobem v databázi judikatury zveřejňovat osobní údaje.

Nejvyšší soudy

Jiné soudy

Je zveřejňována celá judikatura, nebo pouze výběr z ní?

pouze výběr

pouze výběr


Totéž nařízení také stanoví, že o tom, která rozhodnutí mají být považována za vzorová a mají být zveřejněna v databázi, rozhoduje soud sám.

Nejvyšší soudy

Jiné soudy

Jsou rozhodnutí soudu přístupná na internetových stránkách v anonymní podobě?

Ano

Ano

Pokud ano, týká se to všech rozhodnutí?

Ano

AnoOriginální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 22/10/2015

Judikatura členského státu - Anglie a Wales

Upozorňujeme, že výchozí angličtina verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.

Tato část popisuje judikaturu Spojeného království se zaměřením na jurisdikci Anglie a Walesu. Popis se soustřeďuje na judikaturu, která se nachází v databázích, k nimž má volný přístup veřejnost.


Judikatura dostupná v Anglii a Walesu

Většina judikatury soudů Spojeného království v jurisdikci Anglie a Walesu je přístupná veřejnosti.

Rozhodnutí Nejvyššího soudu (Supreme Court) a hmotněprávní rozhodnutí Civilního odvolacího soudu (Civil Court of Appeal) se zveřejňují ve sbírce rozhodnutí. Rozhodnutí Správního soudu (Administrative Court) a vybraná rozhodnutí vrchního soudu (High Court), jež jsou předmětem zvláštního právního nebo veřejného zájmu, se zveřejňují. Rozhodnutí trestního úseku (Division) odvolacího soudu se zveřejňují, pokud jsou předmětem zvláštního právního nebo veřejného zájmu. Rozhodnutí přijatá v případech spadajících do rodinného práva a v některých trestních věcech mohou být anonymizována. Rozhodnutí Tribunálu prvního stupně (First-tier Tribunal) a Vrchního tribunálu (Upper Tribunal) se zveřejňují, pokud jsou předmětem zvláštního právního nebo veřejného zájmu.

Rozsudek se obvykle zveřejňuje do 24 hodin až dvou týdnů od jeho vynesení. Je-li rozsudek písemný, obvykle se zveřejňuje v den jeho vynesení.

Právní databáze

Odkaz se otevře v novém okně.Rozhodnutí Sněmovny lordů: archiv. Sněmovna lordů byla do 30. července 2009 nejvyšším odvolacím soudem Spojeného království. Rozhodnutí Sněmovny lordů vydaná od 14. listopadu 1996 do 30. července 2009 jsou k dispozici na internetových stránkách Parlamentu.

Odkaz se otevře v novém okně.Archiv Parlamentu. Rozhodnutí Sněmovny lordů vydaná před rokem 1996 je možné získat pomocí archivu Parlamentu (Parliamentary Archives). V archivu jsou uloženy záznamy o odvolacích řízení a další záznamy Sněmovny lordů týkající se výkonu jejích soudních funkcí od roku 1621.

Odkaz se otevře v novém okně.Internetové stránky Nejvyššího soudu (Supreme Court). Od 1. října 2009 je Nejvyšší soud Spojeného království (Supreme Court of the United Kingdom) příslušný ve všech právních otázkách občanskoprávních věcí ve Spojeném království a všech trestních věcí v Anglii a Walesu a v Severním Irsku. Všechna rozhodnutí Nejvyššího soudu jsou k dispozici na jeho internetových stránkách.

Odkaz se otevře v novém okně.The Incoporated Council of Law Reporting (ICLR) je nezisková právní organizace založená v roce 1865, která zveřejňuje sbírky soudních rozhodnutích Nejvyššího soudu (Superior Court) a Odvolacího soudu (Appellate Court) Anglie a Walesu. Většina produktů ICLR je dostupná pouze na základě předplatného, ale vydává také zpravodaj Odkaz se otevře v novém okně.WLR Daily, který nabízí zdarma shrnutí případu do 24 po vydání rozsudku, a poskytuje zdarma i nástroj na Odkaz se otevře v novém okně.vyhledávání případů (Case Search).

Britský a irský ústav pro právní informace (The British and Irish Legal Information Institute – BAILII) poskytuje zdarma on-line přístup k velmi obsáhlému souboru britských a irských materiálů primárního práva včetně judikatury. Nástroj pro vyhledávání umožňuje uživatelům vyhledávat případy u konkrétních soudů nebo ve více jurisdikcích.

Prostřednictvím projektu Odkaz se otevře v novém okně.Open Law také ústav BAILII identifikuje významné případy z minulosti a umisťuje je na internetové stránky s volným a neomezeným přístupem v zájmu podpory právního vzdělávání.

Nedávno ústav BAILII na základě spolupráce s ICLR zpřístupnil odkazy na Odkaz se otevře v novém okně.shrnutí rozsudků na stránkách ICLR (pokud existují) a zavedl možnost zakoupit si autorizovanou zprávu ICLR o případu ve formátu PDF.

Na Odkaz se otevře v novém okně.internetových stránkách BAILII jsou k dispozici sbírky rozhodnutí těchto soudů:

Anglické sbírky soudních rozhodnutí (The English Reports) (z let 1220 až 1873) jsou k dispozici na stránkách Odkaz se otevře v novém okně.CommonLII

Tribunály

Stránky BAILII obsahují také podrobnosti o rozhodnutích různých tribunálů Spojeného království:

Související internetové odkazy

Odkaz se otevře v novém okně.BAILLII, Odkaz se otevře v novém okně.Sněmovna lordů, Odkaz se otevře v novém okně.internetové stránky Nejvyššího soudu, Odkaz se otevře v novém okně.ICLR


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 08/10/2014

Judikatura členského státu - Severní Irsko

Upozorňujeme, že výchozí angličtina verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.

Tato část poskytuje popis judikatury Spojeného království se zaměřením na jurisdikci Severního Irska. Popis se zaměřuje na judikaturu, která je k dispozici ve veřejně přístupných databázích.


Dostupná judikatura v Severním Irsku

Velká část judikatury soudů v jurisdikci Severního Irska je veřejně k dispozici.

Judikatura je zveřejňována pro korunní soud, vrchní soud, odvolací soud a Nejvyšší soud Spojeného království (Supreme Court of the United Kingdom).

Rozhodnutí rodinných případů a některých trestních věcí mohou být anonymní.

V Severním Irsku je judikatura zveřejněna od roku 1999. Jakmile je vyneseno rozhodnutí, je judikatura zveřejněna během 24 hodin až 2 týdnů poté.

Právní databáze

Na webových stránkách Odkaz se otevře v novém okně.Soudní služby Severního Irska (Northern Ireland Courts and Tribunals Service) jsou zveřejňována rozhodnutí korunního soudu, vrchního soudu a odvolacího soudu od roku 1999. Přístup k těmto rozhodnutím je zdarma.

Rozhodnutí výboru Odkaz se otevře v novém okně.Sněmovny lordů pro posuzování stížnosti a podání jsou k dispozici od 14. listopadu 1996 do 30. července 2009. V říjnu roku 2009 Nejvyšší soud nahradil výbor Sněmovny lordů pro posuzování stížnosti a podání a jeho rozhodnutí jsou k dispozici na webových stránkách Nejvyššího soudu. Přístup k těmto rozhodnutím je zdarma.

K dispozici je řada celostátních právních archivů a právních databází.

Databáze „Odkaz se otevře v novém okně.Judikatury Britského a irského institutu pro právní informace“ (Britský a irský institut pro právní informace) (British and Irish Legal Information Institute –Bailii) obsahuje rozhodnutí korunního soudu, soudu Lorda kancléře v rámci vrchního soudu, rozhodnutí rodinného soudu v rámci vrchního soudu, královského soudu v rámci vrchního soudu, rozhodnutí soudců vrchního soudu, odvolacího soudu (Crown Court , High Court Chancery Division, High Court Family Decision, High Court Queen’s Bench, High Court Master’s Decisions, Court of Appeal) od listopadu 1998, Odkaz se otevře v novém okně.Sněmovny lordů od roku 1838 a Nejvyššího soudu od října 2009. Přístup k těmto rozhodnutím je zdarma.

Odkaz se otevře v novém okně.Webové stránky věnované judikatuře Britského a irského institutu pro právní informace dále obsahují údaje o rozhodnutích různých tribunálů Spojeného království:

 • Vrchní tribunál (Komora správních odvolání) Upper Tribunal (Administrative Appeals Chamber)
 • Vrchní tribunál (Finance a daně) – Upper Tribunal (Finance and Tax)
 • Vrchní tribunál (Pozemková komora) – Upper Tribunal (Lands Chamber)
 • Tribunál prvního stupně (Komora zdravotní výchovy a sociální péče) – First-tier Tribunal (Health Education and Social Care Chamber)
 • Tribunál prvního stupně (Daně) – First-tier Tribunal (Tax)
 • Odvolací tribunál Spojeného království pro hospodářskou soutěž – United Kingdom Competition Appeals Tribunal
 • Služba pro řešení sporů Nominet UK – Nominet UK Dispute Resolution Service
 • Zvláštní odvolací komise v oblasti imigrace – Special Immigrations Appeals Commission
 • Odvolací tribunál Spojeného království ve věcech pracovněprávních – United Kingdom Employment Appeal Tribunal
 • Rozhodnutí tribunálů Spojeného království pro finanční služby a trhy – United Kingdom Financial Services and Markets Tribunals Decisions
 • Tribunál Spojeného království ve věcech azylové a imigrační politiky – United Kingdom Asylum and Immigration Tribunal
 • Tribunál Spojeného království pro informace včetně odvolací komise pro otázky národní bezpečnosti – United Kingdom Information Tribunal including the National Security Appeals Panel
 • Rozhodnutí zvláštních komisařů Spojeného království pro daně z příjmů – United Kingdom Special Commissioners of Income Tax Decisions
 • Rozhodnutí komisařů Spojeného království v oblasti sociálního zabezpečení a podpory dítěte – UK Social Security and Child Support Commissioners' Decisions
 • Rozhodnutí tribunálů Spojeného království pro DPH a cla – United Kingdom VAT & Duties Tribunals Decisions
 1. Rozhodnutí tribunálů Spojeného království pro DPH a cla (cla) – United Kingdom VAT & Duties Tribunals (Customs) Decisions
 2. Rozhodnutí tribunálů Spojeného království pro DPH a cla (spotřební daň) – United Kingdom VAT & Duties Tribunals (Excise) Decisions
 3. Rozhodnutí tribunálů Spojeného království pro DPH a cla (daň z pojistného) – United Kingdom VAT & Duties Tribunals (Insurance Premium Tax) Decisions
 4. Rozhodnutí tribunálů Spojeného království pro DPH a cla (zavážková daň) – United Kingdom VAT & Duties Tribunals (Landfill Tax) Decisions

Odkazy

Odkaz se otevře v novém okně.Judikatura dostupná prostřednictvím institutu Bailii

Odkaz se otevře v novém okně.Sněmovna lordů

Odkaz se otevře v novém okně.Sbírky dostupné prostřednictvím institutu Bailii

Odkaz se otevře v novém okně.Sněmovna lordů

Odkaz se otevře v novém okně.Webové stránky nejvyššího soudu

Odkaz se otevře v novém okně.Soudní služby Severního Irska


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 16/01/2019

Judikatura členského státu - Skotsko

Upozorňujeme, že výchozí angličtina verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.

Tento oddíl popisuje judikaturu ve Spojeném království se zaměřením na soudnictví ve Skotsku. Soustředí se na judikaturu dostupnou v databázích, které jsou přístupné veřejnosti.


Dostupná judikatura ve Skotsku

Většina judikatury ze soudů skotské jurisdikce je ve Spojeném království přístupná veřejnosti.

Civilní soudy

Je zveřejňována judikatura Nejvyššího civilního soudu (Court of Session) a Odvolacího výboru Sněmovny lordů (Appellate Committee of the House of Lords), který bude 1. října 2009 nahrazen Nejvyšším soudem Spojeného království (Supreme Court of the United Kingdom). Zveřejňována jsou i rozhodnutí zvláštního zájmu z hlavních soudů hrabství (Sheriff Courts).

Trestní soudy

Je zveřejňována judikatura hlavních soudů hrabství (Sheriff Courts) a Vrchního soudu (High Court of Justiciary), který je nejvyšším trestním soudem ve Skotsku.

Rozhodnutí týkající se rodinných a některých trestních případů mohou být anonymní.

Judikatura se zveřejňuje od roku 1998. Jakmile je vydáno rozhodnutí, judikatura se zveřejní behěm 24 hodin až dvou týdnů.

Soudní databáze

Odkaz se otevře v novém okně.Skotská soudní služba (Scottish Court Service) zveřejňuje rozhodnutí hlavních soudů hrabství, Nejvyššího civilního soudu a Vrchního soudu na svých internetových stránkách od září 1998. Vyhledávání je možné dvěma způsoby, a to prostřednictvím Odkaz se otevře v novém okně.Nejvyššího civilního soudu a Vrchního soudu a Odkaz se otevře v novém okně.hlavních soudů hrabství. Přístup k těmto rozhodnutím je zdarma.

Dostupné jsou i rozhodnutí Odvolacího výboru Sněmovny lordů od 14. listopadu 1996 do 30. července 2009. Přístup k těmto rozhodnutím je zdarma.

K dispozici je i celá řada u soudů uložených listin a databází.

Databáze institutu „Odkaz se otevře v novém okně.Bailii“ (Britský a irský institut právních informací) obsahuje sbírku rozhodnutí Nejvyššího civilního soudu od roku 1879, Vrchního soudu od roku 1914, Hlavního soudu hrabství od roku 1998 a Odkaz se otevře v novém okně.Sněmovny lordů od roku 1838. Přístup k těmto rozhodnutím je bezplatný.

Odkaz se otevře v novém okně.Webová stránka institutu Bailii rovněž obsahuje rozhodnutí nejrůznějších tribunálů ve Spojeném království:

 • Vrchní tribunál (Komora správních odvolání) – Upper Tribunal (Administrative Appeals Chamber)
 • Vrchní tribunál (Finance a daně) – Upper Tribunal (Finance and Tax)
 • Vrchní tribunál (Pozemková komora) – Upper Tribunal (Lands Chamber)
 • Tribunál prvního stupně (Komora zdravotní výchovy a sociální péče) – First-tier Tribunal (Health Education and Social Care Chamber)
 • Tribunál prvního stupně (Daně) – First-tier Tribunal (Tax)
 • Odvolací tribunál Spojeného království pro hospodářskou soutěž – United Kingdom Competition Appeals Tribunal
 • Služba pro řešení sporů Nominet UK – Nominet UK Dispute Resolution Service
 • Zvláštní odvolací komise v oblasti imigrace – Special Immigrations Appeals Commission
 • Odvolací tribunál Spojeného království ve věcech pracovněprávních – United Kingdom Employment Appeal Tribunal
 • Rozhodnutí tribunálů Spojeného království pro finanční služby a trhy – United Kingdom Financial Services and Markets Tribunals Decisions
 • Tribunál Spojeného království ve věcech azylové a imigrační politiky – United Kingdom Asylum and Immigration Tribunal
 • Tribunál Spojeného království pro informace včetně odvolací komise pro otázky národní bezpečnosti – United Kingdom Information Tribunal including the National Security Appeals Panel
 • Rozhodnutí zvláštních komisařů Spojeného království pro daně z příjmů – United Kingdom Special Commissioners of Income Tax Decisions
 • Rozhodnutí komisařů Spojeného království v oblasti sociálního zabezpečení a podpory dítěte – UK Social Security and Child Support Commissioners' Decisions
 • Rozhodnutí tribunálů Spojeného království pro DPH a cla – United Kingdom VAT & Duties Tribunals Decisions
 1. Rozhodnutí tribunálů Spojeného království pro DPH a cla (cla) – United Kingdom VAT & Duties Tribunals (Customs) Decisions
 2. Rozhodnutí tribunálů Spojeného království pro DPH a cla (spotřební daň) – United Kingdom VAT & Duties Tribunals (Excise) Decisions
 3. Rozhodnutí tribunálů Spojeného království pro DPH a cla (daň z pojistného) –  United Kingdom VAT & Duties Tribunals (Insurance Premium Tax) Decisions
 4. Rozhodnutí tribunálů Spojeného království pro DPH a cla (zavážková daň) – United Kingdom VAT & Duties Tribunals (Landfill Tax) Decisions

Související odkazy

Odkaz se otevře v novém okně.Bailii, Odkaz se otevře v novém okně.Sněmovna lordů, Odkaz se otevře v novém okně.Webová stránka institutu Bailii, Odkaz se otevře v novém okně.Sněmovna lordů, Odkaz se otevře v novém okně.Skotská soudní služba, Odkaz se otevře v novém okně.Nejvyšší civilní soud a Vrchní soud, Odkaz se otevře v novém okně.hlavní soudy hrabství


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 06/06/2018