Εθνική νομολογία

Τα δικαστήρια των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) εφαρμόζουν και ερμηνεύουν το δίκαιο των αντίστοιχων κρατών μελών καθώς και το δίκαιο της ΕΕ. Ως εκ τούτου, είναι προς το συμφέρον των πολιτών και των επαγγελματιών του δικαίου να έχουν πρόσβαση όχι μόνο στη νομολογία του δικού τους κράτους μέλους, αλλά και σε εκείνη των άλλων κρατών μελών της ΕΕ.


Τα περισσότερα κράτη μέλη διαθέτουν μία ή περισσότερες βάσεις δεδομένων που περιλαμβάνουν τις αποφάσεις και τις γνωμοδοτήσεις των δικαστηρίων τους, όσον αφορά το δίκαιο της ΕΕ, το εθνικό δίκαιο καθώς και το περιφερειακό ή/και το τοπικό δίκαιο. Οι πληροφορίες που διατίθενται στο διαδίκτυο μπορεί ορισμένες φορές να περιορίζονται σε συγκεκριμένα δικαστήρια (για παράδειγμα, τα ανώτατα δικαστήρια) ή σε συγκεκριμένα είδη αποφάσεων.

Μπορείτε να αναζητήσετε νομολογία κάποιου κράτους μέλους είτε μέσω βάσης δεδομένων του κράτους μέλους αυτού επιλέγοντας μία από τις σημαίες στη δεξιά πλευρά που θα σας ανακατευθύνει στην αντίστοιχη εθνική σελίδα είτε μέσω μίας από τις ευρωπαϊκές βάσεις δεδομένων (ο ακόλουθος κατάλογος δεν είναι εξαντλητικός):

 • Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροJURE: βάση δεδομένων που δημιούργησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και περιλαμβάνει νομολογία σχετικά με τη δικαιοδοσία σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις, καθώς και την αναγνώριση και την εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων σε κράτος διαφορετικό από το κράτος έκδοσής τους. Συμπεριλαμβάνεται, λοιπόν, η νομολογία σχετικά με συναφείς διεθνείς συμβάσεις (π.χ. Σύμβαση των Βρυξελλών του 1968, Σύμβαση του Λουγκάνο του 1988) καθώς και η νομολογία της ΕΕ και των κρατών μελών.
 • Η Ένωση Συμβουλίων Επικρατείας και Ανωτάτων Διοικητικών Δικαστηρίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροACA Europe) παρέχει δύο βάσεις δεδομένων της νομολογίας των κρατών μελών που αφορούν την εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ και ονομάζονται «Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροJuriFast» και «Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροDec.Nat». Παρέχονται οι αποφάσεις στην γλώσσα του πρωτοτύπου και σύνοψή τους στα αγγλικά και τα γαλλικά. Η βάση δεδομένων «Dec.Nat» περιέχει επίσης παραπομπές και αναλύσεις εθνικών αποφάσεων που παρέχει η Υπηρεσία Έρευνας και Τεκμηρίωσης του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 • Μέσω του δικτυακού τόπου του Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΔικτύου των Προέδρων των Ανωτάτων Δικαστηρίων της ΕΕ, μπορείτε να ανακατευθυνθείτε στους δικτυακούς τόπους μερικών εθνικών βάσεων δεδομένων (συμπεριλαμβανομένων και ορισμένων υποψηφίων προς ένταξη χωρών) που περιέχουν τη νομολογία των ανωτάτων δικαστηρίων των εν λόγω κρατών μελών.
 • Η ενημερωτική πύλη του Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΟργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ περιλαμβάνει βάση δεδομένων των εθνικών αποφάσεων των δικαστηρίων και των ειδικών φορέων που σχετίζονται με ζητήματα δικαίου κατά των διακρίσεων.
 • Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροCODICES: βάση δεδομένων που δημιουργήθηκε από την επονομαζόμενη Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΕπιτροπή της Βενετίας του Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΣυμβουλίου της Ευρώπης και περιλαμβάνει νομολογία σχετικά με συνταγματικού χαρακτήρα ζητήματα όχι μόνο των κρατών μελών της ΕΕ αλλά και άλλων μελών του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Επιπλέον, η ευρωπαϊκή πύλη e-Justice παρέχει επίσης πληροφορίες σχετικά με τα διάφορα δικαστήρια των κρατών μελών.  Πολλά από τα δικαστήρια αυτά διαθέτουν δικτυακούς τόπους που περιλαμβάνουν βάσεις δεδομένων με τη δική τους νομολογία.


Για τη διαχείριση αυτής της ιστοσελίδας υπεύθυνη είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα σελίδα δεν απηχούν κατ’ ανάγκη την επίσημη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Παρακαλείσθε να συμβουλευθείτε την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου σχετικά με το καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας που διέπει τις σελίδες των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.

Τελευταία επικαιροποίηση: 18/01/2019

Εθνική νομολογία - Βέλγιο

Στη σελίδα αυτή γίνεται ανασκόπηση των πηγών νομολογίας και του περιεχομένου τους, καθώς και την παραπομπή στις αντίστοιχες τράπεζες δεδομένων.


Διαθέσιμοι δικτυακοί τόποι

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΟ δικτυακός τόπος JURIDAT επιτρέπει την έρευνα στη βελγική νομολογία.

Παρουσίαση των αποφάσεων, περιλήψεις

Γενικά, προηγείται των αποφάσεων κατάλογος βασικών λέξεων ή περίληψη και ακολουθεί σύνοψη των σημαντικότερων νομικών σημείων και των παραπομπών σε νομούς ή σε προηγούμενες αποφάσεις.

Παράδειγμα:

Κατάλογος βασικών λέξεων ή περίληψη : αθλητικοί αγώνες - αγώνες ποδοσφαίρου - ασφάλεια - αδίκημα - διοικητική κύρωση - προσφυγή ενώπιον του πταισματοδικείου - δικαιώματα υπεράσπισης - παραβίαση - ένσταση - απόρριψη του αιτήματος - επανάληψη της συζήτησης - καθήκοντα του δικαστή

Σύνοψη: ο δικαστής υποχρεούται να διατάξει την επανάληψη της συζήτησης πριν απορρίψει, εν όλω ή εν μέρει, αίτημα που θεμελιώνεται στην ένσταση ότι οι διάδικοι δεν κλήθηκαν ενώπιον του, όπως η παραβίαση των δικαιωμάτων υπεράσπισης σε διαδικασία από αποβλέπει στην επιβολή διοικητικής κύρωσης δυνάμει του νόμου της 21ης Δεκεμβρίου 1998 για την ασφάλεια κατά τους αγώνες ποδοσφαίρου (1) (2). (1) Βλ. αποφάσεις του Ακυρωτικού Δικαστηρίου της 26ης Δεκεμβρίου 1986, RG 5176, Pas., 1987, n° 258, της 3ης Απριλίου  1998, RG C.97.0087.F, Pas., 1998, n° 191 και της 17ης Μαΐου 2002, RG C.01.0330.F, Pas., 2002, n° 303. (2) άρθρο 26, παράγραφοι 1 και 2, του νόμου της 21ης Δεκεμβρίου 1998, όπως ίσχυε πριν την τροποποίησή του με το νόμο της 25ης Απριλίου 2007.

Δικαστήρια των οποίων δημοσιεύεται η νομολογία

 • Ανώτατο Δικαστήριο
 • τακτικά δικαστήρια
 • ειδικά δικαστήρια

Παρακολούθηση τρεχουσών διαδικασιών

Ανώτατο Δικαστήριο

Άλλα δικαστήρια

Δίδονται πληροφορίες για:

Την ύπαρξη ενδίκου μέσου;

Ναι

Ναι

Το αν η υπόθεση συνεχίζει να εκκρεμεί;

Ναι

Όχι

Το αποτέλεσμα ενδίκου μέσου;

Ναι

Όχι

Τον αμετάκλητο και τελεσίδικο χαρακτήρα αποφάσεως;

Όχι

Όχι

Το γεγονός ότι η διαδικασία μπορεί να συνεχιστεί ενώπιον

  Άλλου δικαστηρίου (Συνταγματικό Δικαστήριο…);

  Του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης;

  Του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου;

Ναι

Ναι

Ναι /Όχι

Ναι /Όχι

Ναι /Όχι

Ναι /Όχι


Κανόνες δημοσίευσης

Σε εθνικό επίπεδο;

Για τις αποφάσεις ορισμένων δικαστηρίων;

Υπάρχουν δεσμευτικοί κανόνες για τη δημοσίευση των δικαστικών αποφάσεων;

Όχι

Όχι


Υπάρχουν κανόνες συμπεριφοράς που δεν είναι δεσμευτικοί

Ανώτατο Δικαστήριο

Άλλα δικαστήρια

Δημοσιεύεται το πλήρες κείμενο ή απόσπασμα;

Απόσπασμα

Απόσπασμα

Αν δημοσιεύεται απόσπασμα, με ποια κριτήρια επιλέγεται;

Το κοινωνικό και νομικό ενδιαφέρον

Το κοινωνικό και νομικό ενδιαφέρον


Σχετικοί σύνδεσμοι

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροJuridat

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΟμοσπονδιακή δημόσια υπηρεσία Δικαιοσύνης


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 06/08/2019

Εθνική νομολογία - Βουλγαρία

Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες: βουλγαρικά

Το παρόν τμήμα σας παρέχει επισκόπηση της βουλγαρικής νομολογίας καθώς και περιγραφή των αντίστοιχων βάσεων δεδομένων νομολογίας και τους σχετικούς συνδέσμους.

Το Ανώτατο Διοικητικό Δικαστήριο (ΑΔΔ) ασκεί τη γενική επιτήρηση της ακριβούς και αμερόληπτης εφαρμογής των νόμων στη διοικητική δικαιοσύνη.

Το ΑΔΔ ασχολείται με τις καταγγελίες και αμφισβητήσεις πράξεων του Συμβουλίου των Υπουργών, του Πρωθυπουργού, του Αναπληρωτή Πρωθυπουργού, των υπουργών, των προϊσταμένων άλλων οργάνων που υπάγονται άμεσα στο Συμβούλιο των Υπουργών, πράξεων του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου, πράξεων της Εθνικής Τράπεζας της Βουλγαρίας, πράξεων των διοικητών περιφερειών και άλλων πράξεων που ορίζονται στο νόμο. Το δικαστήριο λαμβάνει αποφάσεις σε διαφορές σχετικά με τη νομιμότητα των παραπεμπόμενων σε αυτό νομοθετικών πράξεων. Ως ακυρωτικό δικαστήριο εξετάζει δικαστικές αποφάσεις επί διοικητικών υποθέσεων και ασχολείται με αιτήσεις ανατροπής ισχυουσών δικαστικών αποφάσεων που αφορούν διοικητικές υποθέσεις.

Το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο (ΑΑΔ) αποτελεί το ανώτατο δικαστικό όργανο σε ποινικές, εμπορικές και αστικές υποθέσεις. Η δικαιοδοσία του καλύπτει το σύνολο του εδάφους της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας. Η δικαιοσύνη απονέμεται από ένα Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο, ένα Ανώτατο Διοικητικό Δικαστήριο, εφετεία, περιφερειακά δικαστήρια, στρατιωτικά δικαστήρια και περιφερειακά δικαστήρια. Οι αποφάσεις κάθε είδους αποθηκεύονται σε βάσεις δεδομένων των αντίστοιχων δικαστηρίων, τόσο σε χαρτί όσο και σε ηλεκτρονική μορφή.


Δημοσίευση της νομολογίας σε ιστότοπο

Το Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΑνώτατο Διοικητικό Δικαστήριο διαθέτει ιστότοπο από τις αρχές του έτους 2002. Ο ιστότοπος δημιουργήθηκε προς ανταπόκριση στις ανάγκες φυσικών και νομικών προσώπων και διοικητικών οργάνων που απαιτούν ευχερή πρόσβαση στις πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες του δικαστηρίου.

Η νομολογία είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο του δικαστηρίου. Η πρόσβαση στη βάση δεδομένων υπόκειται σε εγγραφή, που είναι τυποποιημένη και δωρεάν (όνομα χρήστη και κωδικός πρόσβασης).

Το Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΑνώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο διαθέτει ιστότοπο που παρέχει απευθείας πρόσβαση στη βάση δεδομένων του Ανώτατου Δικαστηρίου.

Παρουσίαση των αποφάσεων/Επικεφαλίδες

Ανώτατο Διοικητικό Δικαστήριο

Δεν υπάρχει τίτλος ή επικεφαλίδα που να εισάγει τις αποφάσεις ή άλλες δραστηριότητες του Ανώτατου Διοικητικού Δικαστηρίου στο Διαδίκτυο. Κάθε απόφαση εμφανίζεται με τον αριθμό, την ημερομηνία έκδοσης και τον αριθμό της υπόθεσης την οποία αφορά, λ.χ. :

«Решение №5908 от 23.06.2005 по Дело №4242/2005»

Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο

Οι αποφάσεις εκδίδονται σε χαρτί και δημοσιεύονται στο δελτίο, την επετηρίδα και τον ιστότοπο του Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΑνώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας.

Υπάρχουν οι ακόλουθες δυνατότητες αναζήτησης : βάσει της ημερομηνίας εκδίκασης και των ονομάτων των διαδίκων, βάσει του αριθμού που έλαβε η υπόθεση όταν υποβλήθηκε στο Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο, βάσει του αριθμού που έλαβε η υπόθεση όταν ανατέθηκε σε τμήμα του Ανώτατου Ακυρωτικού Δικαστηρίου.

Το πλήρες κείμενο των αποφάσεων (χωρίς τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα) που εκδόθηκαν μετά την 1η Οκτωβρίου 2008 είναι προσιτό μέσω του συνδέσμου στο κάτω μέρος της σελίδας «αποτέλεσμα της αναζήτησης».

Ειδήσεις και ανακοινωθέντα τύπου του Ανώτατου Ακυρωτικού Δικαστηρίου της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας δημοσιεύονται τακτικά στο τμήμα «υπηρεσία τύπου» του ιστοτόπου του Ανώτατου Δικαστηρίου. Οι αποφάσεις σε υποθέσεις μείζονος σημασίας δημοσιεύονται στο τμήμα αυτό καθώς και στη βάση δεδομένων του Ανώτατου Ακυρωτικού Δικαστηρίου.

Μορφές

Ανώτατο Διοικητικό Δικαστήριο

Η νομολογία είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο του ΑΔΔ σε μορφή HTML.

Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο

Η νομολογία είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο του ΑΑΔ σε μορφή PDF.

Σχετικά δικαστήρια

Περαιτέρω διαδικασίες

Ανώτατα δικαστήρια - ΑΔΔ & ΑΑΔ

Λοιπά δικαστήρια

Υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες :

 • για τις προσφυγές;

Ναι

Ναι

 • για το κατά πόσον εκκρεμεί μια υπόθεση;

Ναι

Ναι

 • για το αποτέλεσμα των προσφυγών;

Ναι

Ναι

 • για το ανέκκλητο της απόφασης;

Ναι

Ναι

 • για περαιτέρω διαδικασίες ενώπιον :               

  άλλου εθνικού δικαστηρίου (Συνταγματικού Δικαστηρίου …);

  του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου;

  του Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων;

δ.ε.

δ.ε.


Κανόνες δημοσίευσης

Σε εθνικό επίπεδο;

Σε επίπεδο δικαστηρίων;

Υπάρχουν δεσμευτικοί κανόνες για τη δημοσίευση της νομολογίας;

Ναι – το άρθρο 64 παράγραφος 1 του νόμου περί δικαστικού συστήματος

ΝαιΑνώτατα δικαστήρια

Λοιπά δικαστήρια

Δημοσιεύεται πλήρης νομολογία ή απλώς επιλογή;

ΑΔΔ & ΑΑΔ - πλήρης νομολογία

Πλήρης νομολογία/απλώς επιλογή

Σε περίπτωση επιλογής τι είδους κριτήρια εφαρμόζονται;

δ.ε.

δ.ε.Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 17/12/2018

Εθνική νομολογία - Τσεχική ∆ηµοκρατία

Η παρούσα ενότητα παρέχει επισκόπηση της νομολογίας της Τσεχικής Δημοκρατίας καθώς και περιγραφή και συνδέσμους προς συναφείς βάσεις δεδομένων νομολογίας.


Νομολογία διαθέσιμη στο διαδίκτυο

Η νομολογία διατίθεται στο κοινό μέσω του δικτυακού τόπου του Υπουργείου Δικαιοσύνης Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροhttps://www.justice.cz/, (σύνδεσμος «Judikatura» (νομολογία)).

Κάθε ένα από τα ακόλουθα δικαστήρια τηρεί βάση δεδομένων με τη δική του νομολογία:

 • το Συνταγματικό Δικαστήριο (Ústavní soud)
 • το Ανώτατο Δικαστήριο (Nejvyšší soud)
 • το Ανώτατο Διοικητικό Δικαστήριο (ΑΔΔ) (Nejvyšší správní soud).

Περιλήψεις όλων των αποφάσεων που εκδίδονται από το ΑΔΔ δημοσιεύονται, χωρίς τα στοιχεία των διαδίκων, στον Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροδικτυακό τόπο του ΑΔΔ. Για ορισμένες από τις αποφάσεις του ΑΔΔ, καθώς και για κάποιες αποφάσεις των κατώτερων διοικητικών δικαστηρίων, οι οποίες επιλέγονται από την ολομέλεια του ΑΔΔ, ανάλογα με τη σημασία τους, παρέχονται πιο αναλυτικά στοιχεία.

Παρουσίαση των αποφάσεων / Τίτλοι

Οι αποφάσεις δημοσιεύονται στους δικτυακούς τόπους των αντίστοιχων ανώτατων δικαστηρίων.

Μορφότυποι

Η νομολογία διατίθεται σε μορφότυπο html.

Οικεία δικαστήρια

Αφορά τα εξής δικαστήρια:

Περαιτέρω διαδικασίες

Ανώτατο Δικαστήριο

Άλλα δικαστήρια

Διατίθενται πληροφορίες

για τα ένδικα μέσα;

Όχι

Ναι (Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροhttps://www.justice.cz/, σύνδεσμος InfoSoud)

για το εάν εκκρεμεί μια υπόθεση;

Όχι

Ναι (InfoSoud)

για το αποτέλεσμα των ένδικων μέσων;

Όχι

Ναι (InfoSoud)

για το ανέκκλητο μιας απόφασης;

Όχι

Όχι

για την κίνηση περαιτέρω διαδικασιών ενώπιον

άλλου εγχώριου δικαστηρίου (π.χ. Συνταγματικό Δικαστήριο);

του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης;

του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου;

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

Κανόνες δημοσίευσης

σε εθνικό επίπεδο;

σε επίπεδο δικαστηρίων;

Υπάρχουν δεσμευτικοί κανόνες για τη δημοσίευση της νομολογίας;

Ναι

Ναι

Ανώτατα Δικαστήρια

Άλλα δικαστήρια

Δημοσιεύεται η πλήρης νομολογία ή μόνο επιλεγμένα αποσπάσματα;

Πλήρης ανωνυμία

Πλήρης ανωνυμία

Εάν η δημοσίευση είναι επιλεκτική,

ποια κριτήρια εφαρμόζονται;

Προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Νομικές βάσεις δεδομένων

Όνομα και URL της βάσης δεδομένων

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΔικτυακή πύλη της δημόσιας διοίκησης

Παρέχεται δωρεάν πρόσβαση στη βάση δεδομένων;

Ναι, η πρόσβαση στη βάση δεδομένων προσφέρεται δωρεάν.

Σύντομη περιγραφή του περιεχομένου

Η βάση δεδομένων περιέχει τη νομοθεσία της Τσεχικής Δημοκρατίας στην τσεχική γλώσσα.


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 17/04/2018

Εθνική νομολογία - Δανία


Στη Δανία δεν υπάρχει βάση δεδομένων νομολογίας.


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 24/10/2019

Εθνική νομολογία - Γερµανία

Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες: γερμανικά

Η παρούσα σελίδα παρέχει επισκόπηση της νομολογίας στη Γερμανία.


Δημοσίευση της νομολογίας σε δικτυακό τόπο

Παρουσίαση των αποφάσεων / Τίτλοι

Ανώτατα δικαστήρια

Άλλα δικαστήρια

Παρουσίαση της νομολογίας με τίτλους

Ανώτατο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο:

Όχι

Ομοσπονδιακό Διοικητικό Δικαστήριο:

Ναι, σε ειδικές αποφάσεις

Ομοσπονδιακό Φορολογικό Δικαστήριο:

Ναι

Ομοσπονδιακό Δικαστήριο Εργατικών Διαφορών:

Ναι

Ομοσπονδιακό Δικαστήριο κοινωνικών υποθέσεων:

Ναι

Ομοσπονδιακό Δικαστήριο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας:

Όχι


Οι σημαντικές αποφάσεις του Ομοσπονδιακού Διοικητικού Δικαστηρίου έχουν τίτλους οι οποίοι βοηθούν τον χρήστη να τις εντοπίζει εύκολα.

Οι αποφάσεις του Ομοσπονδιακού Φορολογικού Δικαστηρίου έχουν ένα είδος τίτλου ο οποίος αναφέρεται στην ουσία της υπόθεσης.

Οι αποφάσεις του Ομοσπονδιακού Δικαστηρίου Εργατικών Διαφορών αναφέρουν το τμήμα, την ημερομηνία και τον αριθμό αναφοράς.

Παραδείγματα τίτλων

Στο Ομοσπονδιακό Διοικητικό Δικαστήριο: ο χαρακτηρισμός του κόστους των φαρμάκων κατά της ανικανότητας ως μη επιλέξιμου για κάλυψη αντιβαίνει στο άρθρο 3 παράγραφος 1 του Βασικού Νόμου.

Στο Ομοσπονδιακό Φορολογικό Δικαστήριο: Απόρριψη μειωμένου φορολογικού συντελεστή για τις διαχειριστικές και διοικητικές υπηρεσίες καταχωρημένης εταιρείας για τις εγγεγραμμένες οργανώσεις των μελών – πεδίο εφαρμογής του άρθρου 68 παράγραφος 2 στοιχείο β) Φορολογικός Κώδικας – ανταγωνισμός κατά την έννοια του άρθρου 65 παράγραφος 3 του Φορολογικού Κώδικα.

Στο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο Εργατικών Διαφορών: 10., 11.2.2009, 10 AZR 222/08, ειδική πληρωμή – αναφορικά με μονομερές σύνολο κανόνων εργοδοτών – υπόκειται σε τροποποίηση.

Μορφότυποι

Ανώτατα δικαστήρια

Άλλα δικαστήρια

έγγραφο

μεταδεδομένα

έγγραφο

μεταδεδομένα

Ποιοι μορφότυποι χρησιμοποιούνται;

Ανώτατο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο:

pdf

Ομοσπονδιακό Διοικητικό Δικαστήριο:

html

Ομοσπονδιακό Φορολογικό Δικαστήριο:

html

Ομοσπονδιακό Δικαστήριο Εργατικών Διαφορών:

x html 1

Ανώτατο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο:

pdf

Ομοσπονδιακό Διοικητικό Δικαστήριο:

pdf

Ομοσπονδιακό Φορολογικό Δικαστήριο:

html

Ομοσπονδιακό Δικαστήριο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας:

pdf

Ομοσπονδιακό Δικαστήριο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας:

ουδέν


Περαιτέρω διαδικασίες

Ανώτατα δικαστήρια

Άλλα δικαστήρια

Υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με τα ένδικα μέσα;

Ανώτατο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο: όχι

Ομοσπονδιακό Διοικητικό Δικαστήριο: Ναι

Ομοσπονδιακό Δικαστήριο Εργατικών Διαφορών: όχι

Ομοσπονδιακή Δικαστήριο κοινωνικών υποθέσεων: όχι

Ομοσπονδιακό Δικαστήριο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας: όχι

σχετικά με το κατά πόσον μια υπόθεση εκκρεμεί ακόμη;

Ανώτατο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο: όχι

Ομοσπονδιακό Διοικητικό Δικαστήριο: όχι

Ομοσπονδιακό Φορολογικό Δικαστήριο: ναι

Ομοσπονδιακό Δικαστήριο Εργατικών Διαφορών: όχι

Ομοσπονδιακό Δικαστήριο κοινωνικών υποθέσεων: όχι

Ομοσπονδιακό Δικαστήριο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας: όχι

σχετικά με τα αποτελέσματα των ένδικων μέσων;

Ανώτατο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο: όχι

Ομοσπονδιακό Διοικητικό Δικαστήριο: ναι

Ομοσπονδιακό Φορολογικό Δικαστήριο: ναι

Ομοσπονδιακό Δικαστήριο Εργατικών Διαφορών: όχι

Ομοσπονδιακό Δικαστήριο κοινωνικών υποθέσεων: όχι

Ομοσπονδιακό Δικαστήριο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας: όχι

σχετικά με το αμετάκλητο της απόφασης;

Ανώτατο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο: ναι

Ομοσπονδιακό Διοικητικό Δικαστήριο: όχι

Ομοσπονδιακό Φορολογικό Δικαστήριο: όχι

Ομοσπονδιακό Δικαστήριο Εργατικών Διαφορών: όχι

Ομοσπονδιακό Δικαστήριο κοινωνικών υποθέσεων: όχι

Ομοσπονδιακό Δικαστήριο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας: όχι

σχετικά με περαιτέρω διαδικασίες ενώπιον άλλου εγχώριου δικαστηρίου (Συνταγματικό Δικαστήριο κ.λπ.);

στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων;

στο Δικαστήριο των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων;

Ανώτατο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο: όχι

Ομοσπονδιακό Διοικητικό Δικαστήριο:

όχι

Ομοσπονδιακό Φορολογικό Δικαστήριο:

ναι

Ομοσπονδιακό Δικαστήριο Εργατικών Διαφορών:

ναι

Ομοσπονδιακό Δικαστήριο κοινωνικών υποθέσεων:

όχι

Ανώτατο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο:

όχι

Ομοσπονδιακό Διοικητικό Δικαστήριο:

ναι, σε ορισμένες περιπτώσεις

Ομοσπονδιακό Φορολογικό Δικαστήριο:

ναι

Ομοσπονδιακό Δικαστήριο Εργατικών Διαφορών:

ναι

Ομοσπονδιακό Δικαστήριο κοινωνικών υποθέσεων:

όχι

Ανώτατο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο:

όχι

Ομοσπονδιακό Διοικητικό Δικαστήριο:

όχι

Ομοσπονδιακό Φορολογικό Δικαστήριο:

Ομοσπονδιακό Δικαστήριο κοινωνικών υποθέσεων:

όχι

Ομοσπονδιακό Δικαστήριο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας: όχι

Ομοσπονδιακό Δικαστήριο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας:

όχι

Ομοσπονδιακό Δικαστήριο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας:

όχι


Το Ομοσπονδιακό Δικαστήριο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας γνωστοποιεί τις πληροφορίες αυτές μόνον όταν αναφέρονται στο πλήρες κείμενο της απόφασης.

Το Ομοσπονδιακό Διοικητικό Δικαστήριο δημοσιεύει στο Διαδίκτυο τις διαδικασίες έκδοσης προδικαστικών αποφάσεων ενώπιον του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Κανόνες δημοσίευσης

Σε εθνικό επίπεδο;

Σε επίπεδο δικαστηρίων;

Υπάρχουν δεσμευτικοί κανόνες όσον αφορά τη δημοσίευση της νομολογίας;

Ανώτατο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο: όχι

Ομοσπονδιακό Δικαστήριο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας: όχι

Ομοσπονδιακό Διοικητικό Δικαστήριο: ναι

Ομοσπονδιακό Δικαστήριο Εργατικών Διαφορών: όχι

Ομοσπονδιακό Δικαστήριο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας: όχι

Ομοσπονδιακό Διοικητικό Δικαστήριο: ναι

Ομοσπονδιακό Φορολογικό Δικαστήριο: ναι

Ομοσπονδιακό Δικαστήριο Εργατικών Διαφορών: ναι


Για το Ομοσπονδιακό Διοικητικό Δικαστήριο, θεσπίζονται κανόνες στο άρθρο 55 του Κανονισμού του Διοικητικού Δικαστηρίου σε συνδυασμό με τα άρθρα 169 και 173 του νόμου περί οργανισμού των δικαστηρίων και του άρθρου 1 του νόμου για την ελευθερία πληροφόρησης.

Για το Ομοσπονδιακό Φορολογικό Δικαστήριο, ισχύει γενικά η αρχή της ίσης μεταχείρισης· δηλαδή, το Ομοσπονδιακό Φορολογικό Δικαστήριο πρέπει να λαμβάνει υπόψη το δικαίωμα του Τύπου στην ίση μεταχείριση των μέσων ενημέρωσης. Κατά συνέπεια, ισχύει μια ημερομηνία δημοσίευσης για τις αποφάσεις του Ομοσπονδιακού Φορολογικού Δικαστηρίου. Την ημερομηνία αυτή, ο Τύπος ενημερώνεται σχετικά με τις αποφάσεις, οι αποφάσεις δημοσιεύονται στο Διαδίκτυο, αποστέλλονται οι συνδρομές κ.λπ.

Ανώτατα δικαστήρια

Άλλα δικαστήρια

Δημοσιεύεται το σύνολο της νομολογίας ή μόνον επιλογή;

Ανώτατο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο:

μόνον επιλογή

Ομοσπονδιακό Διοικητικό Δικαστήριο:

μόνον επιλογή

Ομοσπονδιακό Φορολογικό Δικαστήριο:

μόνον επιλογή

Ομοσπονδιακό Δικαστήριο Εργατικών Διαφορών:

πλήρης δημοσίευση

Ομοσπονδιακό Δικαστήριο κοινωνικών υποθέσεων:

πλήρης δημοσίευση

Ομοσπονδιακό Δικαστήριο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας:

πλήρης δημοσίευση

Εφόσον γίνεται επιλογή, ποια κριτήρια εφαρμόζονται;

Ανώτατο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο:

όλες οι αποφάσεις με αιτιολογία

(«γνωμοδοτήσεις»)

Ομοσπονδιακό Διοικητικό Δικαστήριο:

ναι, στην περίπτωση ουσιωδών αποφάσεων

Ομοσπονδιακό Φορολογικό Δικαστήριο:

Όλες οι αποφάσεις του Ομοσπονδιακού Φορολογικού Δικαστηρίου είναι διαθέσιμες στο Διαδίκτυο και δημοσιεύονται επίσης στη βάση δεδομένων juris: δηλαδή, όλες οι αποφάσεις των οποίων η ουσία παρουσιάζει ενδιαφέρον για λόγους τεκμηρίωσης (για παράδειγμα, όχι οι πληροφορίες σχετικά με αποφάσεις που δεν συνοδεύονται από αιτιολογία)

Οι αποφάσεις παραμένουν προσπελάσιμες στο Διαδίκτυο για διάστημα 4 ετών. Στη συνέχεια διαγράφονται.

Το Ομοσπονδιακό Φορολογικό Δικαστήριο παρέχει επίσης τη δυνατότητα ηλεκτρονικής αποστολής (μεμονωμένες αποφάσεις μπορούν να παραγγελθούν χρησιμοποιώντας τον συγκεκριμένο αριθμό αναφοράς τους).


Για το Ομοσπονδιακό Δικαστήριο κοινωνικών υποθέσεων, επιλεγμένες αποφάσεις δημοσιεύονται στο σύνολό τους.


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 26/11/2012

Εθνική νομολογία - Εσθονία

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση εσθονικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.

Στην παρούσα ενότητα παρέχεται επισκόπηση της εσθονικής νομολογίας και παρουσιάζονται οι σχετικές βάσεις δεδομένων νομολογίας.


Δημοσίευση της νομολογίας στο Διαδίκτυο

Η νομολογία των πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων δικαστηρίων δημοσιεύεται στο Διαδίκτυο από το 2001. Η νομολογία του Ανώτατου Δικαστηρίου δημοσιεύεται από την αναδιοργάνωση του δικαστικού συστήματος το 1993 στην ηλεκτρονική έκδοση της Riigi Teataja (Επίσημη Εφημερίδα) και στον δικτυακό τόπο του Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΑνώτατου Δικαστηρίου. Η νομολογία των πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων δικαστηρίων δημοσιεύεται στην Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροηλεκτρονική έκδοση της Riigi Teataja.

Η υποχρέωση δημοσίευσης της νομολογίας προβλέπεται από τον νόμο περί ενημέρωσης του κοινού, ενώ ερείδεται επίσης σε ειδικές διατάξεις που περιέχουν οι κώδικες δικονομίας. Συνήθως, δημοσιεύονται όλες οι τελεσίδικες αποφάσεις. Εξαιρέσεις προβλέπονται στις αστικές και διοικητικές δικαστικές διαδικασίες, όπου τα δικαστήρια δεν αποκαλύπτουν στις αποφάσεις τους, είτε με δική τους πρωτοβουλία είτε ύστερα από αίτημα του ενδιαφερόμενου προσώπου, το ονοματεπώνυμο του εν λόγω προσώπου (αντικαθιστώντας το με αρχικά ή άλλους χαρακτήρες), τον αριθμό της ταυτότητάς του, την ημερομηνία γέννησης ή τη διεύθυνσή του. Τα δικαστήρια έχουν επίσης τη δυνατότητα να αποφασίζουν στις αστικές και διοικητικές δικαστικές διαδικασίες, είτε με δική τους πρωτοβουλία είτε ύστερα από αίτημα του ενδιαφερομένου, να δημοσιεύουν μόνο το διατακτικό μιας απόφασης η οποία περιέχει ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα ή να μην την δημοσιεύουν καθόλου, εάν η αντικατάσταση του ονοματεπώνυμου του ενδιαφερομένου με αρχικά ή άλλους χαρακτήρες ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο την ιδιωτική του ζωή. Τα δικαστήρια έχουν επίσης τη δυνατότητα να δημοσιεύουν μόνο το διατακτικό μιας απόφασης εάν η απόφαση περιέχει πληροφορίες που υπόκεινται εκ του νόμου σε άλλους περιορισμούς πρόσβασης.

Στις ποινικές διαδικασίες, δημοσιεύονται όλες οι τελεσίδικες αποφάσεις αλλά δημοσιοποιούνται μόνο τα προσωπικά στοιχεία του κατηγορουμένου (ονοματεπώνυμο και αριθμός ταυτότητας ή ημερομηνία γέννησης). Κατά γενικό κανόνα, τα προσωπικά στοιχεία των ανήλικων κατηγορουμένων δεν δημοσιοποιούνται (το ονοματεπώνυμό τους ή ο αριθμός ταυτότητας ή η ημερομηνία γέννησής τους αντικαθίστανται με αρχικά ή άλλους χαρακτήρες). Στις ποινικές διαδικασίες, τα δικαστήρια, κατόπιν αιτήματος ενός ατόμου ή με δική τους πρωτοβουλία, έχουν τη δυνατότητα να δημοσιεύουν μόνο την εισαγωγή και το διατακτικό ή το τελικό μέρος μιας εκδοθείσας απόφασης, εάν η απόφαση περιλαμβάνει ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα. Η ίδια πρακτική ακολουθείται και όταν η απόφαση περιλαμβάνει ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα που υπόκεινται εκ του νόμου σε άλλους περιορισμούς πρόσβασης και καθιστά δυνατή την ταυτοποίηση του ενδιαφερομένου, παρά το γεγονός ότι τα ονόματα και άλλα προσωπικά στοιχεία έχουν αντικατασταθεί με αρχικά ή άλλους χαρακτήρες.

Η δημοσίευση της νομολογίας θεωρείται ότι αποτελεί μέρος της λειτουργίας της δικαιοσύνης η δε δημοσίευση ορισμένων δεδομένων μπορεί να προσβληθεί. Για τον λόγο αυτό, τα δικαστήρια πρέπει να εξετάζουν προσεκτικά τον τρόπο δημοσίευσης των αποφάσεων.

Παρουσίαση των αποφάσεων / Τίτλοι


Ανώτατο Δικαστήριο

Λοιπά δικαστήρια

Νομολογία με τίτλους

Ναι

Όχι

Μπορείτε να αναζητήσετε νομολογία του Ανωτάτου Δικαστηρίου στη Riigi Teataja και στον δικτυακό τόπο του Ανωτάτου Δικαστηρίου με βάση το έτος, το είδος της υπόθεσης, τον αριθμό της υπόθεσης, την ημερομηνία έκδοσης της δικαστικής απόφασης, τη σύνθεση του δικαστηρίου, το είδος της διαδικασίας, το είδος της αξιόποινης πράξης, τις σημειώσεις, και το περιεχόμενο. Στον δικτυακό τόπο του Ανωτάτου Δικαστηρίου, μπορείτε ακόμη να αναζητήσετε νομολογία με βάση λέξεις-κλειδιά.

Η αναζήτηση αποφάσεων πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων δικαστηρίων μπορεί να γίνει βάσει του είδους της διαδικασίας και, ανάλογα με το είδος της διαδικασίας, η αναζήτηση υποθέσεων γίνεται βάσει διάφορων κριτηρίων. Σε όλους τους τύπους διαδικασιών, μπορείτε να αναζητήσετε δικαστικές αποφάσεις με βάση τον αριθμό της υπόθεσης, το δικαστικό μέγαρο, το είδος και την ημερομηνία έκδοσης της δικαστικής απόφασης, την ημερομηνία διεξαγωγής της διαδικασίας και το περιεχόμενο της απόφασης. Όσον αφορά τις ποινικές υποθέσεις, είναι δυνατή η αναζήτηση αποφάσεων με βάση τον αριθμό της προδικαστικής διαδικασίας, το είδος της υπόθεσης και της απόφασης, το είδος της αξίωσης, το είδος της ποινής ή, π.χ., με βάση τους λόγους αθώωσης. Η αναζήτηση αποφάσεων σε αστικές και διοικητικές υποθέσεις μπορεί επίσης να γίνει με βάση την κατηγορία και το είδος της υπόθεσης, το είδος της αξίωσης και το είδος της οριστικής δικαστικής απόφασης.

Παράδειγμα τίτλου

Εξέταση της συνταγματικότητας της δεύτερης πρότασης του άρθρου 71 παράγραφος 2 του νόμου περί αεροπορίας.

Μορφότυποι


Ανώτατο Δικαστήριο

Λοιπά δικαστήρια

Έγγραφο

Μεταδεδομένα

Έγγραφο

Μεταδεδομένα

Διατίθεται η νομολογία σε μορφότυπο XML;

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

Ποιοι άλλοι μορφότυποι χρησιμοποιούνται;

HTML

HTML

PDF

HTML

Περαιτέρω διαδικασίες


Ανώτατο Δικαστήριο

Λοιπά δικαστήρια

Διατίθενται πληροφορίες σχετικά με:

προσφυγές;

-

Όχι

το εάν μια υπόθεση εξακολουθεί να εκκρεμεί;

Ναι

Όχι

τα αποτελέσματα των προσφυγών;

-

Ναι

το αμετάκλητο της υπόθεσης;

Ναι

Ναι

περαιτέρω διαδικασίες ενώπιον:

άλλου εγχώριου δικαστηρίου (Συνταγματικού Δικαστηρίου);

του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων;

του Δικαστηρίου των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων;

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

Κανόνες δημοσίευσης


Σε εθνικό επίπεδο

Σε επίπεδο δικαστηρίων

Υπάρχουν δεσμευτικοί κανόνες για τη δημοσίευση της νομολογίας;

Ναι

-

Οι κανόνες σχετικά με τη δημοσίευση της νομολογίας ορίζονται από τους συναφείς κώδικες δικονομίας και διαφέρουν μεταξύ ποινικής και πολιτικής δικονομίας.


Ανώτατο Δικαστήριο

Λοιπά δικαστήρια

Δημοσιεύεται ολόκληρη η νομολογία ή κατ’ επιλογήν;

Κατ’ επιλογήν

Κατ’ επιλογήν

Ποια κριτήρια εφαρμόζονται για την επιλογή;

Η επιλογή πραγματοποιείται με βάση τα εξής κριτήρια:

1) η απόφαση πρέπει να είναι εκτελεστή

2) η απόφαση μπορεί να δημοσιευθεί εάν:

α) (σε αστικές και διοικητικές υποθέσεις) δεν περιλαμβάνει ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα η απόφαση δημοσιεύεται με τα ονοματεπώνυμα να έχουν αντικατασταθεί με αρχικά ή άλλους χαρακτήρες και με τέτοιον τρόπο ώστε να μην θίγεται η ιδιωτική ζωή του ενδιαφερόμενου προσώπου η απόφαση δεν περιλαμβάνει πληροφορίες που υπόκεινται εκ του νόμου σε άλλους περιορισμούς πρόσβασης

β) (σε ποινικές υποθέσεις) δεν περιλαμβάνει ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα ή προσωπικά δεδομένα που υπόκεινται εκ του νόμου σε άλλους περιορισμούς πρόσβασης ή, εάν τα ονοματεπώνυμα και άλλα προσωπικά στοιχεία αντικαθίστανται στην απόφαση με αρχικά και άλλους χαρακτήρες, τούτο γίνεται κατά τέτοιον τρόπο ώστε να είναι αδύνατη η ταυτοποίηση του ενδιαφερομένου η απόφαση δεν περιλαμβάνει πληροφορίες που υπόκεινται εκ του νόμου σε άλλους περιορισμούς πρόσβασης.

Η επιλογή πραγματοποιείται με βάση τα εξής κριτήρια:

1) η απόφαση πρέπει να είναι εκτελεστή

2) η απόφαση μπορεί να δημοσιευθεί εάν:

α) (σε αστικές και διοικητικές υποθέσεις) δεν περιλαμβάνει ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα η απόφαση δημοσιεύεται με τα ονοματεπώνυμα να έχουν αντικατασταθεί με αρχικά ή άλλους χαρακτήρες και με τέτοιον τρόπο ώστε να μην θίγεται η ιδιωτική ζωή του ενδιαφερόμενου προσώπου η απόφαση δεν περιλαμβάνει πληροφορίες που υπόκεινται εκ του νόμου σε άλλους περιορισμούς πρόσβασης

β) (σε ποινικές υποθέσεις) δεν περιλαμβάνει ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα ή προσωπικά δεδομένα που υπόκεινται εκ του νόμου σε άλλους περιορισμούς πρόσβασης ή, εάν τα ονοματεπώνυμα και άλλα προσωπικά στοιχεία αντικαθίστανται στην απόφαση με αρχικά και άλλους χαρακτήρες, τούτο γίνεται κατά τέτοιον τρόπο ώστε να είναι αδύνατη η ταυτοποίηση του ενδιαφερομένου η απόφαση δεν περιλαμβάνει πληροφορίες που υπόκεινται εκ του νόμου σε άλλους περιορισμούς πρόσβασης.

Νομικές βάσεις δεδομένων

Ονομασία και URL της βάσης δεδομένων

Η δημοσιευμένη νομολογία του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Εσθονίας διατίθεται στον δικτυακό τόπο του Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΑνώτατου Δικαστηρίου και στην Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροRiigi Teataja.

Η νομολογία των πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων δικαστηρίων που έχει τεθεί σε ισχύ και έχει δημοσιευθεί διατίθεται στη Riigi Teataja, μέσω της δυνατότητας Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροαναζήτησης.

Η πρόσβαση στα αιτήματα έκδοσης προδικαστικής απόφασης που υποβάλλουν τα δικαστήρια της Εσθονίας στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι δυνατή μέσω του Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροδικτυακού τόπου του Ανώτατου Δικαστηρίου. Στον εν λόγω δικτυακό τόπο οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν τα στοιχεία των δικαστηρίων που έχουν υποβάλει αιτήματα έκδοσης προδικαστικής απόφασης, την ημερομηνία υποβολής και την περιγραφή του περιεχομένου των αιτημάτων και τους αριθμούς υποθέσεων των εσθονικών δικαστηρίων και του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Περιλήψεις της νομολογίας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων διατίθενται στην Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροRiigi Teataja.

Στατιστικά στοιχεία για τις διαδικασίες ενώπιον των πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων δικαστηρίων από το 1996 διατίθενται στον Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροδικτυακό τόπο των δικαστηρίων. Η πρόσβαση στα στατιστικά στοιχεία του Ανώτατου Δικαστηρίου είναι δυνατή μέσω του Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροδικτυακού τόπου του Ανώτατου Δικαστηρίου. Στατιστικά στοιχεία για τη συνταγματική αναθεώρηση διατίθενται από το 1993, ενώ στατιστικά στοιχεία για διοικητικές, αστικές, ποινικές υποθέσεις και υποθέσεις πλημμελημάτων διατίθενται από το 2002.

Ο Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροδικτυακός τόπος του Ανώτατου Δικαστηρίου διαθέτει επίσης αναλύσεις νομολογίας για επιλεγμένα θέματα από το 2006.

Παρέχεται δωρεάν πρόσβαση στις βάσεις δεδομένων;

Ναι, η πρόσβαση στις βάσεις δεδομένων παρέχεται δωρεάν.


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 13/08/2019

Εθνική νομολογία - Ιρλανδία

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση αγγλικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.

Στην παρούσα ενότητα γίνεται επισκόπηση της ιρλανδικής νομολογίας, περιγραφή των σχετικών βάσεων δεδομένων μαζί με αναφορά των συνδέσμων προς αυτές.


Η νομολογία απαρτίζεται από δικαστικά προηγούμενα. Οι αποφάσεις αυτές είναι ενίοτε δεσμευτικές για άλλο δικαστήριο, εφόσον τα περιστατικά της υπόθεσης είναι παρεμφερή. Συνήθως τα δικαστήρια κατώτερου βαθμού αποφαίνονται σύμφωνα με τις αποφάσεις των δικαστηρίων ανώτερου βαθμού. Η νομολογία βασίζεται σε δύο αρχές, στην αρχή του προηγούμενου (stare decisis) και στην αρχή του δεδικασμένου (res judicata). Η πρώτη αναφέρεται στην αρχή του δεσμευτικού προηγούμενου, ενώ η δεύτερη σημαίνει ότι το ζήτημα έχει κριθεί οριστικώς.

Νομολογία διαθέσιμη σε δικτυακό τόπο

Παρουσίαση των αποφάσεων

Μεγάλο μέρος της νομολογίας των ιρλανδικών δικαστηρίων διατίθεται στο κοινό.

Η νομολογία διατίθεται δωρεάν στον δικτυακό τόπο της Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΔικαστικής Υπηρεσίας της Ιρλανδίας και περιλαμβάνει αποφάσεις του Supreme Court (Ανώτατου Δικαστηρίου), του Court of Criminal Appeal (Ποινικού Εφετείου) και του High Court (Ανώτερου Δικαστηρίου).  Η νομολογία του Supreme Court διατίθεται επίσης στον δικτυακό τόπο του εν λόγω δικαστηρίου (Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροhttp://www.supremecourt.ie/).

Η νομολογία του Supreme Court δημοσιεύεται από το 2001, ενώ του Court of Criminal Appeal και του High Court από το 2004.

Η νομολογία του Supreme Court, του Court of Criminal Appeal και του High Court διατίθεται επίσης δωρεάν στη βάση δεδομένων Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροBAILII (Βρετανικό και Ιρλανδικό ίδρυμα νομικών πληροφοριών) και στη βάση δεδομένων Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροIRLII (Ιρλανδική πρωτοβουλία για την παροχή νομικών πληροφοριών).

Οι ακόλουθες συλλογές είναι διαθέσιμες μέσω του δικτυακού τόπου BAILII:

Κανόνες δημοσίευσης

Δεν υπάρχουν δεσμευτικοί κανόνες για τη δημοσίευση της νομολογίας σε εθνικό επίπεδο ή σε επίπεδο δικαστηρίων. Δημοσιεύονται όλες οι αποφάσεις μη άμεσης έκδοσης του Supreme Court. (Πρόκειται για υποθέσεις στις οποίες ο δικαστής / το δικαστήριο ανέβαλε τις εργασίες του για ένα χρονικό διάστημα προκειμένου να εξετάσει και να συντάξει την απόφαση.)

Οι αποφάσεις που εκδίδονται ex tempore, όταν δηλαδή το δικαστήριο δεν αναβάλλει τις εργασίες του πριν από την έκδοση της απόφασης, δημοσιεύονται μόνο εφόσον περιέχουν συγκεκριμένα νομικά ζητήματα, ή εάν η δημοσίευσή τους προβλέπεται συγκεκριμένα από το δικαστήριο που τις εκδίδει.

Οι δικαστικές αποφάσεις που δημοσιεύονται στο Διαδίκτυο δεν είναι ανωνυμοποιημένες εκτός εάν αυτό προβλέπεται διά νόμου ή επιβάλλεται από το δικαστήριο. Για ορισμένες υποθέσεις ο νόμος προβλέπει ότι δεν πρέπει να εκδικάζονται δημοσίως και ότι δεν πρέπει να αποκαλύπτεται το όνομα του θύματος. Οι αποφάσεις αυτές ανωνυμοποιούνται.

Ομοίως, όλες οι αποφάσεις που εκδικάζονται in camera (κεκλεισμένων των θυρών) ή οι αποφάσεις που περιλαμβάνουν ευαίσθητα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για κάποιον από τους διαδίκους ή τους μάρτυρες ανωνυμοποιούνται.

Πριν από τη δημοσίευσή τους στο δικτυακό τόπο, οι αποφάσεις κοινοποιούνται σε έντυπη μορφή:

 • σε όλους τους δικαστές
 • στις βιβλιοθήκες των νομικών επαγγελμάτων:
  • στο Γενικό Εισαγγελέα,
  • στο Νομικό Σύμβουλο του Κράτους (Chief State Solicitor) και
 • σε μια σειρά κυβερνητικών υπηρεσιών.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΔικαστική Υπηρεσία της Ιρλανδίας


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 12/01/2012

Εθνική νομολογία - Ελλάδα


Δημοσίευση της νομολογίας σε δικτυακό τόπο

Παρουσίαση των αποφάσεων / Τίτλοι

Συμβούλιο της Επικρατείας

Άρειος Πάγος (ακυρωτικό δικαστήριο πολιτικής και ποινικής δικαιοσύνης)

Άλλα δικαστήρια

Παρουσίαση της νομολογίας με τίτλους

Ναι

(από το 2018 αναρτώνται περιλήψεις των απαοφάσεων της Ολομέλειας με αντίστοιχο τίτλο)

Ναι

(από το 2006 όλες οι ποινικές και πολιτικές αποφάσεις)

Ναι

(Αναρτώνται στον ιστότοπο του Συμβουλίου της Επικρατείας περιλήψεις απόφασέων των μεγαλύτερων διοικητικών δικαστηρίων)

 

Στον Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΆρειο Πάγο, μικρό ποσοστό των ποινικών αποφάσεων από το 2006 κατηγοριοποιούνται βάσει τίτλου. Έτσι, παρέχεται πρόσβαση στις αποφάσεις που υπάγονται στον σχετικό τίτλο. Οι πολιτικές και ποινικές αποφάσεις είναι διαθέσιμες βάσει του αριθμού δημοσίευσης τους.

 

Το Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΕφετείο Αθηνών δεν αναρτά σε κάποιο δικτυακό τόπο περιεχόμενο πολιτικών ή ποινικών αποφάσεων. Οι πολιτικές αποφάσεις αναρτώνται στην ιστοσελίδα της υπηρεσίας τους με τον αριθμό τους και το συνοπτικό αποτέλεσμά τους, χωρίς να είναι κατηγοριοποιημένες. Οι ποινικές αποφάσεις δεν αναρτώνται ούτε ως αριθμός, ούτε ως αποτέλεσμα.

 

Παραδείγματα τίτλων

Απάτη, Βιασμός, Καθυστέρηση διατροφής, Δωροδοκία

Μορφότυποι

Συμβούλιο της Επικρατείας και Άρειος Πάγος

Άλλα δικαστήρια

Έγγραφο

Μεταδεδομένα

Έγγραφο

Μεταδεδομένα

Ποιοι άλλοι μορφότυποι χρησιμοποιούνται;

HTML, TXT

HTML, TXT

HTML (διοικητικά δικαστήρια)

Όχι

(άλλα δικαστήρια)

HTML (διοικητικά δικαστήρια)

Όχι

(άλλα δικαστήρια)

Περαιτέρω διαδικασίες

Συμβούλιο της Επικρατείας

Άρειος Πάγος

Διοικητικά δικαστήρια

Άλλα δικαστήρια

Υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες

όσον αφορά τα ένδικα μέσα;

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

όσον αφορά το κατά πόσον μια υπόθεση εκκρεμεί ακόμη;

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

όσον αφορά το αποτέλεσμα των ενδίκων μέσων;

Ναι

Ναι

Ναι

-Οχι

-Πρωτ/κείο Aθηνών: Nαι (για ένδικα μέσα που ασκούνται σε μικρότερης βαθμίδας Δικ/ρια)

όσον αφορά το αμετάκλητο της απόφασης;

Ναι

Ναι

- ΔΕΑ: Ναι, εφόσον δεν ασκηθούν ένδικα μέσα

Όχι

όσον αφορά περαιτέρω διαδικασίες ενώπιον

άλλου εθνικού δικαστηρίου (συνταγματικό δικαστήριο …);

του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων;

του Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων;

Ναι

Ναι

Ναι

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

Κανόνες δημοσίευσης

σε εθνικό επίπεδο;

σε επίπεδο δικαστηρίων;

Υπάρχουν δεσμευτικοί κανόνες όσον αφορά τη δημοσίευση της νομολογίας

Ναι

(προσωπικά δεδομένα- Ν. 4624/19, και Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων αριθ. 679/2016)

Ναι

(προσωπικά δεδομένα - Ν. 4624/19 και Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων αριθ. 679/2016)

Συμβούλιο της Επικρατείας και Άρειος Πάγος

Άλλα δικαστήρια

Δημοσιεύεται το σύνολο της νομολογίας ή μόνον επιλογή;

- ΣτΕ: Έχει ήδη δημοσιευτεί περίπου το 80% του συνόλου των αποφάσεων. Σταδιακά θα δημοσιευτεί το σύνολο αυτών

- Ο Άρειος Πάγος δημοσιεύει πλήρη νομολογία ποινικών και πολιτικών αποφάσεων, πλην των αποφάσεων που αφορούν τη διαδικασία του άρθρου 565 Κ.Πολ.Δ.

-Διοικητικά Δικαστήρια: Δημοσιέυεται επιλογή δικαστικών αποφάσεων

Εφόσον γίνεται επιλογή, ποια κριτήρια εφαρμόζονται;

- ΣτΕ: Σπουδαιότητα υποθέσεων

- ΔΕΑ: Σπουδαιότητα υποθέσεων

Συμβούλιο της Επικρατείας

Άρειος Πάγος

Άλλα δικαστήρια

Διατίθενται οι δικαστικές αποφάσεις στο Διαδίκτυο ανωνυμοποιημένες (απαλοιφή των ονομάτων);

Ναι

Ναι

Όχι

Εάν ναι,

όλες οι αποφάσεις;

Το Συμβούλιο της Επικρατείας ανωνυμοποιεί όλες τις αποφάσεις που αναρτώνται στον ιστότοπό του

Ναι

-πλην των αποφάσεων που αφορούν τη διαδικασία του άρθρου 565 Κ.Πολ.Δ

αποφάσεις από το

1990

2006

Σχετικοί σύνδεσμοι

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΆρειος Πάγος

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΣυμβούλιο της Επικρατείας

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΕφετείο Αθηνών

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΔιοικητικό Εφετείο Αθηνών

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΔιοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΠρωτοδικείο Αθηνών


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 08/11/2019

Εθνική νομολογία - Ισπανία

Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες: ισπανικά

Στην Ισπανία η νομολογία δεν θεωρείται πηγή δικαίου, δεδομένου ότι βάσει της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του Αστικού Κώδικα πηγές δικαίου είναι ο νόμος, το έθιμο και οι γενικές αρχές του δικαίου (άρθρο 1.1 ΑΚ).

Παρά ταύτα, στην παράγραφο 6 του άρθρου 1 του Αστικού Κώδικα ορίζεται ότι η νομολογία «λειτουργεί επικουρικά στην έννομη τάξη με το νομικό δόγμα το οποίο, κατ’ επανάληψη, παγιώνει το Ανώτατο Δικαστήριο (Tribunal Supremo) κατά την ερμηνεία και την εφαρμογή του νόμου, του εθίμου και των γενικών αρχών του δικαίου».


Πρόσβαση στη νομολογία

Σύμφωνα με το άρθρο 560.1.10 του οργανικού νόμου για τη δικαστική εξουσία, στις αρμοδιότητες του Γενικού Δικαστικού Συμβουλίου (Consejo General del Poder Judicial) συγκαταλέγεται «η επίσημη δημοσίευση των αποφάσεων του Ανώτατου Δικαστηρίου και των λοιπών δικαστικών οργάνων».

Προς το σκοπό αυτό, «το Γενικό Δικαστικό Συμβούλιο, κατόπιν συστάσεων των αρμόδιων διοικητικών αρχών, ρυθμίζει τον τρόπο κατάρτισης των ηλεκτρονικών βιβλίων αποφάσεων, καθώς και τον τρόπο συλλογής, επεξεργασίας, διάδοσης και πιστοποίησης των αποφάσεων, με γνώμονα την ακεραιότητα, τη γνησιότητα και την προσπελασιμότητά τους, καθώς και τη διασφάλιση της τήρησης της νομοθεσίας περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων».

Για την εφαρμογή των εν λόγω διατάξεων, το Γενικό Δικαστικό Συμβούλιο σύστησε το έτος 1997 το Κέντρο Δικαστικής Τεκμηρίωσης (CENDOJ), με έδρα το Σαν Σεμπαστιάν.

Αυτή η νέα δημόσια υπηρεσία πρόσβασης στη νομολογία που παράγεται από τα διάφορα δικαστικά όργανα με τους βέλτιστους δυνατούς τεχνικούς όρους και με ιδιαίτερη προστασία του ατόμου από την αυτόματη επεξεργασία δεδομένων διαρθρώθηκε με βάση εντολές και υποδείξεις που προέρχονται από διάφορα σχέδια, πολιτικές προγραμματικές δηλώσεις και κανονιστικές διατάξεις διαφόρων αρχών.

Πέραν της βάσης δεδομένων του CENDOJ, υπάρχει και η βάση της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, η οποία περιέχει πληροφορίες σχετικά με τη συνταγματική νομολογία.

Επίσης υπάρχουν ιδιωτικές βάσεις δεδομένων, η πρόσβαση στις οποίες παρέχεται επί πληρωμή.

Παρουσίαση των αποφάσεων

Όσον αφορά τη νομολογία του Ανώτατου Δικαστηρίου, το CENDOJ δημιούργησε μια τεχνολογική πλατφόρμα η οποία βασίζεται σε ένα σύστημα πλοήγησης με καρτέλες.

Κάθε φορά που αποστέλλεται ένα αίτημα για αναζήτηση, ανοίγει μια καρτέλα με την ένδειξη ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (στην οποία εμφανίζονται τα αποτελέσματα της αναζήτησης) και άλλη καρτέλα με την ένδειξη ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ (η οποία παρέχει ανά πάσα στιγμή πρόσβαση στη φόρμα αναζήτησης).

Η μηχανή αναζήτησης δίνει τη δυνατότητα ταχείας και ασφαλούς πρόσβασης σε όλες τις αποφάσεις του Ανώτατου Δικαστηρίου. Η αναζήτηση αποφάσεων μπορεί να γίνει με βάση πεδία επιλογής, με τα οποία εντοπίζονται ή ταξινομούνται οι εν λόγω αποφάσεις, ή/και με βάση πεδίο ελεύθερου κειμένου.

Επίσης, ο χρήστης έχει απευθείας πρόσβαση στις τελευταίες 50 αποφάσεις κάθε δικαστηρίου, πατώντας τα κουμπιά που εμφανίζονται στο κάτω μέρος της οθόνης. Με τον τρόπο αυτό, έχει πρόσβαση στις πιο πρόσφατες αποφάσεις που υποβλήθηκαν και ενσωματώθηκαν στη νομολογιακή βάση δεδομένων.

Αναζήτηση με βάση πεδία επιλογής

Ορισμένα πεδία πληροφοριών των αποφάσεων δέχονται περισσότερες της μίας πιθανές τιμές. Π.χ.:

 • Πλαίσιο «Δικαιοδοσία»: επιλογή πεδίου ενδιαφέροντος: αστική, ποινική, διοικητική, εργατική, στρατιωτική.
 • Πλαίσιο «Είδος απόφασης»: επιτρέπει στον χρήστη να επιλέξει μεταξύ αποφάσεων, διαταγών ή συμφωνιών του Ανώτατου Δικαστηρίου
 • Ημερομηνία απόφασης: από το πλήκτρο «Ημερολόγιο» ο χρήστης ορίζει το χρονικό πλαίσιο της αναζήτησης
 • Γλώσσα: αναδιπλούμενο μενού που επιτρέπει στον χρήστη να επιλέξει τη γλώσσα των αποφάσεων που επιθυμεί να ανακτήσει.

Αναζήτηση με βάση πεδίο ελεύθερου κειμένου

Πέραν των πεδίων επιλογής, οι αποφάσεις περιέχουν και άλλα πεδία στα οποία δεν έχουν αποδοθεί συγκεκριμένες τιμές, αλλά επιδέχονται οποιαδήποτε ακολουθία κειμένου, παρέχοντας τη δυνατότητα ελεύθερης αναζήτησης.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Κάθε φορά που αποστέλλεται ένα αίτημα για αναζήτηση, έχει προκαθοριστεί ώστε τα αποτελέσματα να εμφανίζονται σελιδοποιημένα ανά δέκα.

Τα αποτελέσματα εμφανίζονται με την ακόλουθη μορφή:

ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΟΡΟΙ, αυτόματα το σύστημα προτείνει όρους που συνδέονται με την εκάστοτε αναζήτηση.

ΤΙΤΛΟΣ, εμφανίζεται ο αριθμός μητρώου της ανακτηθείσας νομολογίας.

ΥΠΟΤΙΤΛΟΙ, εμφανίζονται οι ακόλουθες πληροφορίες:

 • Όργανο: π.χ. Ανώτατο Δικαστήριο, Στρατιωτικό Τμήμα
 • Δήμος: π.χ. Μαδρίτη -- Τομέας: 1
 • Εισηγητής: π.χ. ANGEL JUANES PECES
 • Αριθμός προσφυγής: π.χ. 88/2007 -- Ημερομηνία: 26/06/2008
 • Είδος απόφασης: π.χ. απόφαση Ανώτατου Δικαστηρίου
 • Όργανο, αλφαβητική κατάταξη

Τέλος, πατώντας στον τίτλο του επιθυμητού αποτελέσματος, ανοίγει νέα σελίδα στην οποία εμφανίζεται το πλήρες περιεχόμενου του ανακτηθέντος εγγράφου. Το έγγραφο ανοίγει σε μορφότυπο PDF.

Μορφότυποι

Στις βάσεις δεδομένων οι αποφάσεις είναι διαθέσιμες συνήθως σε μορφότυπο PDF, RTM και HTML.

Διαθέσιμες αποφάσεις και διαταγές

 • Ανώτατο Δικαστήριο

Το σύνολο της νομολογίας του Ανώτατου Δικαστηρίου δημοσιεύεται στο διαδίκτυο. Η πρόσβαση είναι ελεύθερη και δωρεάν. Δημοσιεύονται τα πλήρη κείμενα, αφού έχουν απαλειφθεί τα προσωπικά δεδομένα, ενώ υπάρχει και μια αποτελεσματική μηχανή αναζήτησης στο κείμενο του συνόλου των αποφάσεων. Η συγκεκριμένη βάση δεδομένων είναι προσπελάσιμη από το Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροCENDOJ του Ανώτατου Δικαστηρίου.

 • Άλλα δικαστήρια

Η βάση δεδομένων του CENDOJ θέτει στη διάθεση του κοινού δωρεάν τις διαταγές και τις αποφάσεις του Εθνικού Δικαστηρίου (Audiencia Nacional), των Ανώτερων Δικαστηρίων (Tribunales Superiores de Justicia) και των Εφετείων (Audiencias Provinciales).

Περαιτέρω διαδικασίες

Παρέχονται πληροφορίες

 • σχετικά με την άσκηση έφεσης;
 • σχετικά με τυχόν εκκρεμοδικία;
 • σχετικά με το αποτέλεσμα της έφεσης;
 • σχετικά με το αμετάκλητο της απόφασης;
 • σχετικά με περαιτέρω διαδικασίες ενώπιον άλλων δικαστηρίων;

Όχι. Δεν διατίθενται άλλες πληροφορίες πέραν του πλήρους κειμένου των αποφάσεων. Πληροφορίες σχετικά με τη συνέχεια της διαδικασίας παρέχονται από την ίδια την απόφαση, όχι από τη βάση δεδομένων.

Κανόνες δημοσίευσης

Υπάρχουν δεσμευτικοί κανόνες σχετικά με τη δημοσίευση της νομολογίας σε εθνικό επίπεδο ή ανάλογα με το είδος του δικαστηρίου;

Σύμφωνα με το άρθρο 107 του οργανικού νόμου για τη δικαστική εξουσία, αρμόδιο για την επίσημη δημοσίευση των αποφάσεων του Ανώτατου Δικαστηρίου και των λοιπών δικαστικών οργάνων είναι το Γενικό Δικαστικό Συμβούλιο.

Κανόνες δημοσίευσης περιέχονται και στο κανονιστικό διάταγμα περί ίδρυσης του Κέντρου Δικαστικής Τεκμηρίωσης.

Δημοσιεύεται η πλήρης απόφαση ή μόνον επιλεγμένο μέρος αυτής; Εάν γίνεται επιλογή, ποια κριτήρια εφαρμόζονται;

Δημοσιεύεται το πλήρες κείμενο των αποφάσεων.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΜηχανή αναζήτησης νομολογίας του Κέντρου Δικαστικής Τεκμηρίωσης


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 12/03/2019

Εθνική νομολογία - Γαλλία

Στην παρούσα ενότητα παρέχεται μια επισκόπηση των πηγών της νομολογίας και του περιεχομένου τους, καθώς και παραπομπές στις αντίστοιχες βάσεις δεδομένων.


Δημοσίευση της νομολογίας σε δικτυακό τόπο

1. Γενική επίσημη πύλη: Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροLegifrance

2. Δικτυακοί τόποι δικαστηρίων:

3. Δικτυακός τόπος του Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΥπουργείου Δικαιοσύνης

Παρουσίαση των αποφάσεων / Σύνοψη

Γενικά, οι αποφάσεις εισάγονται με κατάλογο λέξεων-κλειδιών ή απόσπασμα και συνοδεύονται από σύνοψη (περίληψη) των κυριότερων νομικών σημείων και από παραπομπές στον νόμο ή σε προηγούμενες αποφάσεις.

Παράδειγμα

Για το Ακυρωτικό Δικαστήριο, εκτός από τα στοιχεία αναγνώρισης, τα έγγραφα περιέχουν αναλυτικά δεδομένα. Η σύνοψη, η οποία συντάσσεται από δικαστή του δικαστηρίου που εξέδωσε την απόφαση, είναι η περίληψη του νομικού ζητήματος που εξετάσθηκε. Ο τίτλος, ο οποίος διατυπώνεται με βάση την περίληψη της απόφασης, είναι μια αλληλουχία λέξεων-κλειδιών, οι οποίες παρατίθενται με σειρά σπουδαιότητας. Οι λέξεις-κλειδιά που χρησιμοποιούνται προέρχονται από την ονοματολογία του Ακυρωτικού Δικαστηρίου, όπως εμφανίζεται στις εκδόσεις των ετήσιων πινάκων του Δελτίου του Δικαστηρίου υπό τον τίτλο «Titrage». Κάνοντας κλικ στη λέξη Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροtitrage παρέχεται πρόσβαση στο έντυπο σύνθετης αναζήτησης της δικαστικής νομολογίας.

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΠαράδειγμα: Ακυρωτικό Δικαστήριο, Αστικό Τμήμα 2, Δημόσια συνεδρίαση της Πέμπτης 18 Δεκεμβρίου 2008, αριθ. αίτησης αναίρεσης: 07-20238, προσβαλλόμενη απόφαση: Εφετείο Basse-Terre, της 23ης Απριλίου 2007

Τίτλος και σύνοψη: ΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ – Προτάσεις – Αιτήματα σε δεύτερο βαθμό – Τελευταίες εγγραφές – Πεδίο εφαρμογής

Το εφετείο, με την απόφασή του να εγκαταλείψει τις αξιώσεις και τους λόγους αναίρεσης που δεν επαναλαμβάνονται στις τελευταίες εγγραφές, καθώς δεν καθορίζουν το αντικείμενο της διαφοράς και δεν αναφέρουν κάποιο συμβάν που θα μπορούσε να θέσει τέλος στη διαδικασία, παραβιάζει το άρθρο 954 παράγραφος 2 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας

ΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ – Προτάσεις – Αιτήματα σε δεύτερο βαθμό – Τελευταίες εγγραφές – Συμφωνία προς τις διατάξεις του άρθρου 954 παράγραφος 2 του νέου Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας - Παραβίαση - Εφαρμογή
ΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ – Προτάσεις – Αιτήματα σε δεύτερο βαθμό – Τελευταίες εγγραφές - Ορισμός – Αποκλεισμός – Περίπτωση – Προτάσεις με τις οποίες ζητείται η διεξαγωγή αποδείξεων

ΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - Προτάσεις – Αιτήματα σε δεύτερο βαθμό – Τελευταίες εγγραφές - Πεδίο εφαρμογής

Νομολογιακό προηγούμενο: Σχετικά με την έννοια των τελευταίων εγγραφών κατά την έννοια του άρθρου 954 παράγραφος 2 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, πρβλ :2ο Αστικό Τμήμα, 3 Μαΐου 2001, αριθ. 99-16.293, Δελτίο 2001, II, αριθ. 87 (απόρριψη), και την αναφερόμενη γνωμοδότηση· 2ο Αστικό Τμήμα, 20 Ιανουαρίου 2005, αριθ. 03-12.834, Δελτίο 2005, II, αριθ. 20 (αναίρεση), και τις αναφερόμενες αποφάσεις.

Εφαρμοζόμενα κείμενα: άρθρο 954 παράγραφος 2 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας

Μορφότυποι

Η νομολογία είναι διαθέσιμη στους ακόλουθους μορφοτύπους: (π.χ. PDF, html, XML)? XML για τις αποφάσεις των ανώτατων δικαστηρίων, άλλως σε μορφότυπο html.

Δημοσίευση της νομολογίας των ακόλουθων δικαστηρίων

Ανώτατο Δικαστήριο

Ακυρωτικό Δικαστήριο, Συμβούλιο της Επικρατείας, Συνταγματικό Συμβούλιο

Τακτικά δικαστήρια

Εφετεία και διοικητικά εφετεία

Ειδικά δικαστήρια

Ελεγκτικό Συνέδριο

Περαιτέρω διαδικασίες

Ανώτατα Δικαστήρια

Άλλα δικαστήρια

Υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες:

σχετικά με τα ένδικα μέσα;

Ναι για το Συνταγματικό Συμβούλιο.

Σε εξέλιξη για το Ακυρωτικό Δικαστήριο

Μόνο για τους διαδίκους για το Συμβούλιο της Επικρατείας

Όχι

σχετικά με το κατά πόσον μια υπόθεση εκκρεμεί ακόμη;

Όχι

Όχι

σχετικά με τα αποτελέσματα των ένδικων μέσων;

Ναι

Όχι

σχετικά με το αμετάκλητο της απόφασης;

Ναι

Ναι

σχετικά με περαιτέρω διαδικασίες ενώπιον

άλλου εγχώριου δικαστηρίου (Συνταγματικό Δικαστήριο κ.λπ.);

του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων;

του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων;

Όχι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Κανόνες δημοσίευσης

Σε εθνικό επίπεδο;

Για τις αποφάσεις ορισμένων δικαστηρίων;

Υπάρχουν δεσμευτικοί κανόνες όσον αφορά τη δημοσίευση της νομολογίας;

Ναι

Όχι

Ακυρωτικό Δικαστήριο

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΣύμφωνα με το άρθρο R433-3 του Κώδικα Οργανισμού των Δικαστηρίων, η υπηρεσία τεκμηρίωσης και μελετών τηρεί βάση δεδομένων η οποία συγκεντρώνει, υπό την ίδια ονοματολογία:

 • αφενός, τις αποφάσεις και τις γνωμοδοτήσεις του Ακυρωτικού Δικαστηρίου και των δικαιοδοτικών οργάνων ή δικαστικών επιτροπών που υπάγονται στο Ακυρωτικό Δικαστήριο, οι οποίες δημοσιεύονται ή όχι στα μηνιαία δελτία που αναφέρονται στο Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροάρθρο R. 433-4,
 • αφετέρου, τις αποφάσεις που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, οι οποίες εκδόθηκαν από τα λοιπά δικαιοδοτικά όργανα του δικαστικού συστήματος.

Για τον σκοπό αυτό, οι δικαστικές αποφάσεις που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον κοινοποιούνται στην υπηρεσία, υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζονται με απόφαση του σφραγιδοφύλακα, του υπουργού Δικαιοσύνης, από τους πρώτους προέδρους των εφετείων ή απευθείας από τους προέδρους ή τους δικαστές που διευθύνουν τα πρωτοβάθμια δικαιοδοτικά όργανα.

Η βάση δεδομένων είναι προσπελάσιμη από το κοινό υπό τους όρους που ισχύουν για τη δημόσια υπηρεσία διάδοσης του δικαίου μέσω του Διαδικτύου.

Η υπηρεσία τεκμηρίωσης και μελετών τηρεί χωριστή βάση δεδομένων, η οποία συγκεντρώνει το σύνολο των αποφάσεων που έχουν εκδοθεί από τα εφετεία και των δικαστικών αποφάσεων που έχουν ληφθεί από τους πρώτους προέδρους των εν λόγω εφετείων ή τους αναπληρωτές τους. Οι προϋποθέσεις για τη διαβίβαση των εν λόγω αποφάσεων στην υπηρεσία και την αξιοποίησή τους από αυτήν καθορίζονται με απόφαση του σφραγιδοφύλακα, του υπουργού Δικαιοσύνης.

Σύμφωνα με το Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροάρθρο R. 433-4, η υπηρεσία τεκμηρίωσης και μελετών καταρτίζει 2 μηνιαία δελτία, ένα για τα αστικά τμήματα και ένα για το ποινικό τμήμα, στα οποία αναφέρονται οι αποφάσεις και οι γνωμοδοτήσεις των οποίων η δημοσίευση αποφασίσθηκε από τον πρόεδρο του δικαστηρίου που τις εξέδωσε. Η υπηρεσία καταρτίζει περιοδικούς πίνακες.

Συμβούλιο της Επικρατείας

Σύμφωνα με το άρθρο L10 του Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΚώδικα Διοικητικής Δικαιοσύνης, οι αποφάσεις δημοσιεύονται. Αναφέρουν το όνομα των δικαστών που τις εξέδωσαν.

Ανώτατα δικαστήρια

Άλλα δικαστήρια

Δημοσιεύεται το σύνολο της νομολογίας ή μόνο επιλεγμένο απόσπασμα;

Το πλήρες κείμενο όλων των αποφάσεων στις επιγραμμικές βάσεις.

Επιλογή αποφάσεων που δημοσιεύονται στην πλήρη μορφή τους στις έντυπες εκδόσεις (Ακυρωτικό Δικαστήριο και Συμβούλιο της Επικρατείας) καθώς και περιλήψεις άλλων επιλεγμένων αποφάσεων

Δημοσίευση του αιτιολογικού για επιλεγμένες αποφάσεις εφετείων

Εφόσον γίνεται επιλογή, ποια κριτήρια εφαρμόζονται;

Κατ’ επιλογή του δικαστηρίου

Κατ’ επιλογή του δικαστηρίου


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 13/12/2016

Εθνική νομολογία - Κροατία

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση κροατικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.


Βάση δεδομένων του ανώτατου δικαστηρίου της Δημοκρατίας της Κροατίας

Η «SuPra» περιλαμβάνει όλες τις αποφάσεις του ανωτάτου δικαστηρίου ((Vrhovni sud Republike Hrvatske) από την 1η Ιανουαρίου 1990. Εκτός από τις αποφάσεις του ανώτατου δικαστηρίου, περιέχει τις σημαντικότερες αποφάσεις των άλλων δικαστηρίων της Δημοκρατίας της Κροατίας.

Μια πιο πρόσφατη βάση δεδομένων νομολογίας, με τίτλο «SupraNova», περιλαμβάνει τις αποφάσεις πρωτοδικείων, επαρχιακών δικαστηρίων, εμποροδικείων, του ανώτατου εμποροδικείου, του ανώτατου πταισματοδικείου και του ανώτατου δικαστηρίου της Δημοκρατίας της Κροατίας.

Οι ακόλουθες πληροφορίες είναι προσβάσιμες για κάθε απόφαση: το όνομα του δικαστηρίου που εξέδωσε την απόφαση, η ονομασία του τμήματος, το είδος της υπόθεσης, η ημερομηνία της απόφασης και η ημερομηνία δημοσίευσης, μαζί με το πλήρες κείμενο σε μορφότυπους DOC, PDF και HTML. Όλες οι αποφάσεις που έχουν εκδοθεί από την 1η Ιανουαρίου 2004 διαθέτουν σχετικό ευρετήριο πληροφοριών καθώς και το πλήρες κείμενο.

Οι νομικές θέσεις δημοσιεύονται για ιδιαίτερα σημαντικές και ενδιαφέρουσες αποφάσεις.

Το πλήρες κείμενο που δημοσιεύεται για το ευρύ κοινό διαφέρει από το πρωτότυπο κείμενο με σκοπό την προστασία της ιδιωτικής ζωής των διαδίκων της διαδικασίας. Αυτό γίνεται με την απαλοιφή όλων των πληροφοριών σχετικά με την ταυτότητα των φυσικών και νομικών προσώπων σύμφωνα με τους Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΚανόνες για τη διασφάλιση της ανωνυμίας των δικαστικών αποφάσεων και τις οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο εξασφαλίζεται η ανωνυμία των δικαστικών αποφάσεων του προέδρου του ανώτατου δικαστηρίου της Δημοκρατίας της Κροατίας

Οι κανόνες που έχουν θεσπιστεί για τη δημοσίευση των δικαστικών αποφάσεων ορίζουν ότι:

 1. εναπόκειται στα ίδια τα δικαστήρια να επιλέγουν τις πλέον σημαντικές αποφάσεις για δημοσιοποίηση, και
 2. οι αποφάσεις των κατώτερων δικαστηρίων που επικαλείται το ανώτατο δικαστήριο της Δημοκρατίας της Κροατίας πρέπει να δημοσιεύονται, σύμφωνα με το άρθρο 396α του νόμου περί πολιτικής δικονομίας

Το ανώτατο διοικητικό δικαστήριο της Δημοκρατίας της Κροατίας (Visoki upravni sud Republike Hrvatske) διαθέτει επί του παρόντος δύο τμήματα (το τμήμα συντάξεων, αναπηρίας και υγείας και το τμήμα χρηματοπιστωτικού, εργατικού και περιουσιακού δικαίου) και ένα συμβούλιο επιφορτισμένο με την αξιολόγηση της νομιμότητας των γενικών νομοθετικών πράξεων.

Η υπηρεσία για την παρακολούθηση και την εξέταση της νομολογίας καθενός από τα εν λόγω τμήματα, σε συνεργασία με τον επικεφαλής του σχετικού τμήματος, προβαίνει στην επιλογή των σχετικών αποφάσεων κάθε μήνα. Στο τέλος του έτους, ο επικεφαλής του τμήματος και η υπηρεσία για την παρακολούθηση και την εξέταση της νομολογίας συνέρχονται για να επιλέξουν τις πιο σημαντικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί από το δικαστήριο, και προετοιμάζουν το δελτίο του ανωτάτου διοικητικού δικαστηρίου της Δημοκρατίας της Κροατίας που δημοσιεύεται τακτικά κάθε έτος.

Οι νομικές θέσεις των αποφάσεων που περιέχονται στο δελτίο δημοσιεύονται επίσης στον δικτυακό τόπο του ανωτάτου διοικητικού δικαστηρίου της Δημοκρατίας της Κροατίας στον αντίστοιχο τομέα όπου υπάγονται.

Όλες οι αποφάσεις του Συμβουλίου για την εκτίμηση της νομιμότητας των γενικών νομοθετικών πράξεων δημοσιεύονται στον δικτυακό τόπο του ανωτάτου διοικητικού δικαστηρίου της Δημοκρατίας της Κροατίας.


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 04/12/2015

Εθνική νομολογία - Ιταλία

Η παρούσα σελίδα παρέχει επισκόπηση της νομολογίας στην Ιταλία καθώς και περιγραφή και συνδέσμους προς τις σχετικές νομικές βάσεις δεδομένων.


Νομολογία στο Διαδίκτυο

Το δικαιοδοτικό σύστημα της Ιταλίας παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη νομολογία σε διάφορους δικτυακούς τόπους.

Το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο της Ιταλίας (Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροCorte Suprema di Cassazione), είναι το ανώτατο δικαστήριο του ιταλικού δικαιοδοτικού συστήματος. Η πύλη του είναι πλούσια σε περιεχόμενο και περιλαμβάνει δύο κύριες ενότητες.

Η πρώτη περιέχει τις εκκρεμείς αστικές και ποινικές υποθέσεις. Η πρόσβαση περιορίζεται, κατόπιν αναγνώρισης, σε εξουσιοδοτημένους δικηγόρους που έχουν σχέση με συγκεκριμένες υποθέσεις, σύμφωνα με τον ιταλικό νόμο περί προστασίας των δεδομένων. Η πρόσβαση παρέχεται μέσω έγκυρου ψηφιακού πιστοποιητικού συνδεδεμένου με έξυπνη κάρτα.

Η δεύτερη ενότητα είναι το σύστημα Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροItalgiure DB, το οποίο είναι προσπελάσιμο μέσω της ίδιας πύλης. Περιέχει εκατομμύρια έγγραφα σχετικά με παλαιότερες δίκες (κυρίως αποφάσεις), τόσο σε αστικές όσο και σε ποινικές υποθέσεις. Στα δεδομένα αυτά έχουν δωρεάν πρόσβαση οι λειτουργοί του δικαστικού συστήματος (δικαστές, εισαγγελείς, διοικητικοί υπάλληλοι δικαστηρίων), καθώς και δικηγόροι, πανεπιστήμια και άλλοι ενδιαφερόμενοι με την καταβολή μικρής συνδρομής.

Οι πληροφορίες που καταγράφονται στις γραμματείες των δικαστηρίων, καθώς και στα μητρώα νομολογίας και ψηφιακών εγγράφων σε ηλεκτρονικούς φακέλους υποθέσεων αστικού δικαίου, μπορούν να αναζητηθούν σε όλα τα δικαστήρια και τα εφετεία μέσω διαδικτύου.

Πρόσβαση χορηγείται σε δικηγόρους και δικαστικούς εμπειρογνώμονες με ισχυρή επαλήθευση της ταυτότητας (έξυπνη κάρτα συμβατή με την Carta Nazionale dei Servizi) μέσω της Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροπύλης υπηρεσιών ΤΠ (Portale dei Servizi Telematici).

Πληροφορίες που καταγράφονται στις γραμματείες των ειρηνοδικείων (giudice di pace) μπορούν επίσης να αναζητηθούν διαδικτυακά μέσω αυτής της πύλης.

Μπορεί κανείς να δει ανώνυμες πληροφορίες από τα αρχεία της γραμματείας του δικαστηρίου μέσω της πύλης χωρίς επαλήθευση της ταυτότητας.

Παρουσίαση των αποφάσεων / Λεπτομέρειες

Οι εκκρεμείς διαδικασίες με αντικείμενο επιτρεπόμενα θέματα ταξινομούνται με κριτήριο τα ονόματα των διαδίκων ή τον αριθμό της υπόθεσης, όπως είναι καταχωρισμένα στο γενικό μητρώο του Ανώτατου Ακυρωτικού Δικαστηρίου ή του οικείου δικαστηρίου.

Οι αποφάσεις σχετικά με περατωθείσες υποθέσεις μπορούν επίσης να αναζητηθούν μέσω αναζήτησης κειμένου ή αναζήτηση ανά θέμα ή ειδικές λεπτομέρειες (ημερομηνία της αγωγής, όνομα του διαδίκου).

Μορφότυποι

Τα έγγραφα της νομολογίας και οι σχετικές πληροφορίες είναι διαθέσιμα σε PDF και html.

Δικαστήρια

Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο

Πληροφορίες είναι διαθέσιμες στον δικτυακό τόπο του Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΑνώτατου Ακυρωτικού Δικαστηρίου.

Τακτικά δικαστήρια

Ενημερωμένος κατάλογος των τακτικών δικαστηρίων διατίθεται μέσω του δικτυακού τόπου του Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΥπουργείου Δικαιοσύνης.

Περαιτέρω διαδικασίες

Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο

Άλλα δικαστήρια

Υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες

για το εάν μια υπόθεση εκκρεμεί

ναι

ναι

για τα αποτελέσματα των ένδικων μέσων

ναι

όχι

για το εάν μια απόφαση είναι αμετάκλητη

ναι

ναι

Όταν ένα επιμέρους δικαστήριο ή εφετείο διαθέτει δικτυακό τόπο, στον εν λόγω δικτυακό τόπο συχνά παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο άσκησης ενδίκων βοηθημάτων ή μέσων.

Νομικές βάσεις δεδομένων

 1. Το Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροσύστημα Italgiure DB παρέχει πρόσβαση σε βάση δεδομένων η οποία περιέχει στοιχεία για πολλές δικαστικές αποφάσεις, ιδίως του Ανώτατου Ακυρωτικού Δικαστηρίου. Ο δικτυακός τόπος περιέχει περισσότερα από 35 εκατομμύρια έγγραφα (μεταξύ άλλων νόμους και κανονισμούς, καθώς και παραπομπές σε εξειδικευμένη βιβλιογραφία).

Η πρόσβαση στις βάσεις δεδομένων είναι περιορισμένη, όπως εξηγήθηκε ανωτέρω.

 1. Μεγάλο μέρος της νομολογίας των δευτεροβάθμιων δικαστηρίων και των άλλων δικαστηρίων είναι διαθέσιμη μέσω της Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροπύλης υπηρεσιών ΤΠ, όπως εξηγήθηκε ανωτέρω.

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 02/04/2019

Εθνική νομολογία - Κύπρος


Νομολογία η οποία είναι διαθέσιμη στο διαδίκτυο

Δεν υπάρχει επίσημη ιστοσελίδα στην οποία δημοσιεύονται αποφάσεις. Κάποιες επιλεγμένες πρόσφατες αποφάσεις δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΑνωτάτου Δικαστηρίου.

Υπάρχει ένας αριθμός από ιδιωτικές ιστοσελίδες που προσφέρουν πρόσβαση στη νομολογία είτε επί πληρωμή είτε δωρεάν.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΕπιλεγμένες πρόσφατες αποφάσεις


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 23/07/2019

Εθνική νομολογία - Λεττονία

Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες: λεττονικά

Η παρούσα σελίδα παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη νομολογία της Λεττονίας.


Δημοσίευση της νομολογίας σε δικτυακό τόπο

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΗ βάση δεδομένων νομολογίας αποτελεί βασική συνιστώσα της Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροπύλης των εθνικών δικαστηρίων (Latvijas Tiesu portāls). Περιέχει τις αποφάσεις του Ανωτάτου Δικαστηρίου ταξινομημένες ανά τομέα νομολογίας.

Από την 1η Ιανουαρίου 2007, όλες οι αποφάσεις των λετονικών διοικητικών δικαστηρίων δημοσιεύονται διαδικτυακά στην πύλη των εθνικών δικαστηρίων.

Δημοσιεύονται επίσης επιλεκτικά αποφάσεις όλων των δικαστηρίων σε αστικές και ποινικές υποθέσεις (ιδίως εάν παρουσιάζουν δυνητικά ενδιαφέρον για το κοινό). Ο δικτυακός τόπος δημοσίευσης είναι η πύλη των εθνικών δικαστηρίων. Οι αποφάσεις του Ανωτάτου Δικαστηρίου είναι επίσης διαθέσιμες στον δικτυακό τόπο του Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΑνωτάτου Δικαστηρίου .

Παρουσίαση αποφάσεων/τίτλοι

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΒάση δεδομένων νομολογίας

Αριθμός υπόθεσης (Lietas numurs)

Είδος υπόθεσης (Lietas veids)

Ημερομηνία (Datums)

Πρόσβαση στο αρχείο (Atvērt kartīti)

CXXXXXXXX

Αστικές υποθέσεις (Civillietas)

XXXX-XX-XX


1. Τίτλος σύνοψης (Tēzes virsraksts):

2. (Κύριο σκεπτικό) (Galvenā tēze)

3. (Πρόσθετες νομικές πληροφορίες) (Papildu tiesiskā informācija)

Κάντε κλικ στο «Atvērt kartīti» για να αποκτήσετε πρόσβαση στο αρχείο της δικαστικής υπόθεσης, το οποίο αποτελείται από δύο μέρη: βασικές πληροφορίες και πρόσθετες πληροφορίες. Στις πρόσθετες πληροφορίες περιλαμβάνονται τα εξής:

 1. ο τίτλος της σύνοψης της απόφασης
 2. το κύριο σκεπτικό της απόφασης (συνήθως 2-3 σκέψεις)
 3. πληροφορίες σχετικά με τις νομικές πράξεις, τις νομικές αρχές, τη νομολογία και τη νομική θεωρία που χρησιμοποιήθηκαν για τη διατύπωση της απόφασης
 4. περίληψη της απόφασης.

Μορφότυποι

Οι αποφάσεις της Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροβάσης δεδομένων νομολογίας της πύλης των εθνικών δικαστηρίων είναι διαθέσιμες σε μορφότυπο HTML.

Οι αποφάσεις που δημοσιεύονται στην Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροπύλη των εθνικών δικαστηρίων είναι διαθέσιμες σε μορφότυπο PDF ή DOC.

Σχετικά δικαστήρια

Ανώτατο Δικαστήριο

Οι αποφάσεις του Ανωτάτου Δικαστηρίου είναι διαθέσιμες στη Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροβάση δεδομένων νομολογίας και στον δικτυακό τόπο του Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΑνωτάτου Δικαστηρίου .

Τακτικά δικαστήρια

Οι αποφάσεις των τακτικών δικαστηρίων είναι διαθέσιμες στον δικτυακό τόπο της Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροπύλης των εθνικών δικαστηρίων .

Περαιτέρω διαδικασίες

Πληροφορίες σχετικά με διαδικασίες παρακολούθησης της προόδου των δικαστικών διαδικασιών είναι διαθέσιμες στην Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροπύλη των εθνικών δικαστηρίων μέσω της επιλογής «Πρόοδος της διαδικασίας» (Tiesvedības gaita) στην ενότητα «Ηλεκτρονικές υπηρεσίες» (E-pakalpojumi).

Εισάγοντας τον αριθμό της υπόθεσης, μπορείτε να λάβετε πληροφορίες σχετικά με το αρμόδιο δικαστήριο, τον δικαστή που έχει επιληφθεί της υπόθεσης, το χρονοδιάγραμμα της ακροαματικής διαδικασίας, τυχόν κατατεθείσες προσφυγές, την έκβαση τυχόν προσφυγών και τυχόν ακύρωση οποιασδήποτε απόφασης.

Κανόνες δημοσίευσης

Εάν η υπόθεση εκδικάζεται σε δημόσια συνεδρίαση, πρόσβαση στις πληροφορίες που περιέχονται στη δικαστική απόφαση (η οποία περιλαμβάνει εισαγωγή, τα πραγματικά περιστατικά, το σκεπτικό και το διατακτικό) παρέχεται γενικά με αφετηρία την ημερομηνία απαγγελίας της απόφασης.

Εάν δεν απαγγελθεί απόφαση στο δικαστήριο (για παράδειγμα, εάν η υπόθεση εκδικάζεται μόνον βάσει γραπτής διαδικασίας), πρόσβαση στην απόφαση θεωρείται γενικά ότι παρέχεται με αφετηρία την ημερομηνία παραλαβής της απόφασης.

Εάν η υπόθεση εκδικασθεί κεκλεισμένων των θυρών και εάν το εισαγωγικό μέρος και το διατακτικό της απόφασης του δικαστηρίου αναγνωσθούν σε δημόσια συνεδρίαση, τα συγκεκριμένα μέρη της εν λόγω απόφασης του δικαστηρίου θεωρούνται γενικά πληροφορίες στις οποίες παρέχεται πρόσβαση και μπορούν να δημοσιευθούν.

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΟ κανονισμός αριθ. 123 του υπουργικού συμβουλίου(εκδόθηκε στις 10 Φεβρουαρίου 2009 και τέθηκε σε ισχύ στις 18 Φεβρουαρίου 2009) ορίζει ότι, πριν από τη δημοσίευση δικαστικής απόφασης, ορισμένα δεδομένα φυσικών προσώπων πρέπει να διαγράφονται και να αντικαθίστανται από κατάλληλη ένδειξη:

 1. το όνομα και το επώνυμο του προσώπου αντικαθίστανται από τα αρχικά του
 2. ο αριθμός ταυτότητας του προσώπου αντικαθίσταται από τις λέξεις «αριθμός ταυτότητας»
 3. η διεύθυνση κατοικίας του προσώπου αντικαθίσταται από τις λέξεις «τόπος κατοικίας»
 4. η διεύθυνση ακίνητης περιουσίας του προσώπου αντικαθίσταται από τη λέξη «διεύθυνση»
 5. ο κωδικός αριθμός ακινήτου στο κτηματολόγιο αντικαθίσταται από τις λέξεις «κωδικός αριθμός κτηματολογίου» και
 6. ο αριθμός κυκλοφορίας οχήματος αντικαθίσταται από τις λέξεις «αριθμός κυκλοφορίας».

Τα στοιχεία δικαστών, εισαγγελέων, πιστοποιημένων δικηγόρων, πιστοποιημένων συμβολαιογράφων και πιστοποιημένων δικαστικών επιμελητών τα οποία αναφέρονται σε δικαστικές αποφάσεις, πρέπει να δημοσιεύονται.

Οι αποφάσεις που δημοσιεύονται (υπό τις εν λόγω περιστάσεις) επιλέγονται από το τμήμα νομολογίας του Ανωτάτου Δικαστηρίου, το οποίο επιλέγει τις σημαντικότερες και πιο ενδιαφέρουσες αποφάσεις.


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 28/05/2015

Εθνική νομολογία - Λιθουανία


Δημοσίευση της νομολογίας σε δικτυακό τόπο

Παρουσίαση των αποφάσεων / Τίτλοι

Τα αποτελέσματα της έρευνας που πραγματοποιήθηκε παρουσιάζονται με τον ακόλουθο τρόπο:

Αριθ.

Δικαστήριο

Έτος

Είδος υπόθεσης

Αριθμός υπόθεσης

Δικαστής

Ημερομηνία έκδοσης της απόφασης

Αποτέλεσμα ακροαματικής διαδικασίας

Αστική, ποινική ή διοικητική

Ονοματεπώνυμο και κωδικός

Σύνδεση με το αρχείο της απόφασης σε μορφότυπο DOC


Μορφότυποι

Η νομολογία διατίθεται στον ακόλουθο μορφότυπο:

*.doc

Ποια δικαστήρια αφορά

Στη βάση δεδομένων περιέχονται τα ακόλουθα δικαστήρια:

 1. Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΑνώτατο Δικαστήριο (Aukščiausiasis Teismas)
 2. Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΕφετείο (Apeliacinis teismas)
 3. Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΠρωτοδικείο Βίλνας (Vilniaus apygardos teismas)
 4. Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΠρωτοδικείο Kaunas (Kauno apygardos teismas)
 5. Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΠρωτοδικείο Klaipeda (Klaipėdos apygardos teismas)
 6. Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΠρωτοδικείο Panevezys (Panevėžio apygardos teismas)
 7. Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΠρωτοδικείο Siauliai (Šiaulių apygardos teismas)
 8. Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΑνώτατο Διοικητικό Δικαστήριο (Vyriausiasis administracinis teismas)
 9. Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΠεριφερειακό διοικητικό δικαστήριο Βίλνας (Vilniaus apygardos administracinis teismas)
 10. Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΠεριφερειακό διοικητικό δικαστήριο Kaunas (Kauno apygardos administracinis teismas)
 11. Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΠεριφερειακό διοικητικό δικαστήριο Klaipeda (Klaipėdos apygardos administracinis teismas)
 12. Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΠεριφερειακό διοικητικό δικαστήριο Siauliai (Šiaulių apygardos administracinis teismas)
 13. Περιφερειακό διοικητικό δικαστήριο Panevezys (Panevėžio apygardos administracinis teismas)

Περαιτέρω διαδικασίες

Ανώτατα δικαστήρια

Λοιπά δικαστήρια

Παρέχονται πληροφορίες:

 • για εφέσεις;

Όχι

Όχι

 • για το εάν εκκρεμεί ακόμη κάποια υπόθεση;

Όχι

Όχι

 • για τα αποτελέσματα των εφέσεων;

Όχι

Όχι

 • για το αμετάκλητο της απόφασης;

Όχι

Όχι

 • για περαιτέρω διαδικασίες ενώπιον:

άλλου εγχώριου δικαστηρίου (Συνταγματικό Δικαστήριο...);

του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων;

του Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων;

Όχι

Όχι


Κανόνες δημοσίευσης


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 18/02/2019

Εθνική νομολογία - Λουξεµβούργο

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση γαλλικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.

Στη σελίδα αυτή παρέχονται πληροφορίες για τη νομολογία του Λουξεμβούργου


Δημοσίευση της νομολογίας σε δικτυακό τόπο

Παρουσίαση των αποφάσεων / Τίτλοι

Οι δικαστικές αποφάσεις δημοσιεύονται ηλεκτρονικά με την ημερομηνία ή τον αριθμό τους.

Μορφότυποι

Η νομολογία διατίθεται σε μορφότυπο Word ή PDF.

Δικαστήρια

Ο δικτυακός τόπος του Υπουργείου Δικαιοσύνης περιλαμβάνει μια σελίδα για το Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΣυνταγματικό Δικαστήριο, η οποία επιτρέπει επίσης την πρόσβαση σε κατάλογο των αποφάσεων του Δικαστηρίου.

Ο δικτυακός τόπος του Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΔιοικητικού Εφετείου και Πρωτοδικείου του Λουξεμβούργου περιέχει επίσης βάση δεδομένων με τις αποφάσεις των δύο αυτών οργάνων.

Ο δικτυακός τόπος της διοίκησης των δικαστηρίων επιτρέπει την πρόσβαση σε δικαστικές αποφάσεις (ανώνυμες) που έχουν εκδοθεί από το Συνταγματικό Δικαστήριο, το Ακυρωτικό Δικαστήριο και τα διοικητικά δικαστήρια.

Περαιτέρω διαδικασίες

Δίδονται επίσης πληροφορίες για:

 • τα ένδικα μέσα
 • το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η υπόθεση (π.χ. αν εκκρεμεί)
 • το αποτέλεσμα των ενδίκων μέσων
 • το αμετάκλητο των αποφάσεων
 • περαιτέρω διαδικασίες ενώπιον του Συνταγματικού Δικαστηρίου, καθώς και του Διοικητικού Εφετείου και Πρωτοδικείου.

Η νομολογία του Ανώτατου Δικαστηρίου, του Συνταγματικού Δικαστηρίου, και του Διοικητικού Εφετείου και Πρωτοδικείου δημοσιεύεται στη Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΔικτυακή πύλη της Δικαιοσύνης του Λουξεμβούργου, και στον δικτυακό τόπο των Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροδιοικητικών δικαστηρίων.

Κανόνες δημοσίευσης

Οι συνταγματικές υποθέσεις πρέπει να δημοσιεύονται στην Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΕπίσημη Εφημερίδα («Mémorial »).

Σχετικοί σύνδεσμοι

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΔιοικητικά δικαστήρια

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΥπουργείο Δικαιοσύνης

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΔικτυακή πύλη της Δικαιοσύνης του Λουξεμβούργου


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 10/06/2016

Εθνική νομολογία - Ουγγαρία

Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες: ουγγρικά

Στην παρούσα ενότητα παρέχεται επισκόπηση της νομολογίας στην Ουγγαρία, ενώ περιγράφονται και δίνονται σύνδεσμοι προς τις σχετικές βάσεις δεδομένων νομολογίας.


Δημοσίευση της νομολογίας σε δικτυακούς τόπους

Ο Νόμος CLXI του 2011 για την οργάνωση και τη διοίκηση των δικαστηρίων προβλέπει ότι από την 1η Ιανουαρίου 2012 το Ανώτατο Δικαστήριο της Ουγγαρίας (Kúria), τα πέντε περιφερειακά εφετεία, τα διοικητικά και εργατικά δικαστήρια (τα τελευταία, μόνο στην περίπτωση επανεξέτασης διοικητικής απόφασης η οποία εκδόθηκε σε πρώτο βαθμό στο πλαίσιο διοικητικής διαδικασίας και κατά της οποίας δεν μπορεί να ασκηθεί τακτικό ένδικο μέσο) υποχρεούνται να δημοσιεύουν την απόφαση επί της ουσίας της υπόθεσης στη συλλογή ουγγρικών δικαστικών αποφάσεων (Bírósági Határozatok Gyűjtemény), σε ηλεκτρονική μορφή. Επί του παρόντος, η συλλογή ουγγρικών δικαστικών αποφάσεων διατίθεται στον δικτυακό τόπο του μητρώου ανώνυμων αποφάσεων (Anonim Határozatok Tára ) (σύνδεσμος: Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροhttp://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/anonim-hatarozatok-tara). (Στο παρελθόν, βάσει του Νόμου XC του 2005 για την ελευθερία της ηλεκτρονικής πληροφόρησης, το Ανώτατο Δικαστήριο και τα πέντε περιφερειακά εφετεία ήταν υποχρεωμένα να δημοσιεύουν όλες τις αποφάσεις τους επί της ουσίας από την 1η Ιουλίου 2007.)

Οι αποφάσεις που εκδίδονται στις ακόλουθες διαδικασίες αποτελούν εξαίρεση και επομένως δεν πρέπει να δημοσιεύονται στη συλλογή δικαστικών αποφάσεων:

 • οι αποφάσεις σε διαδικασίες διαταγής πληρωμής και αναγκαστικής εκτέλεσης, σε εταιρικές διαφορές, σε διαδικασίες πτώχευσης και εκκαθάρισης καθώς και σε διαδικασίες που αφορούν τα μητρώα που τηρούνται από τα δικαστήρια
 • οι αποφάσεις σε γαμικές διαφορές, σε διαδικασίες για την αναγνώριση της πατρότητας και καταγωγής, σε διαδικασίες για την αφαίρεση της γονικής μέριμνας καθώς και σε διαδικασίες επιτροπείας δεν μπορεί να δημοσιεύονται εάν το ζητήσει ένας από τους διαδίκους
 • οι αποφάσεις που εκδίδονται σε διαδικασίες σχετικά με εικαζόμενες αξιόποινες πράξεις γενετήσιου χαρακτήρα δεν μπορεί να δημοσιεύονται χωρίς τη συναίνεση του θύματος.

Επιπλέον, το Ανώτατο Δικαστήριο πρέπει να δημοσιεύει αποφάσεις δικαστικής εναρμόνισης (σύνδεσμος: Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροhttps://kuria-birosag.hu/hu/jogegysegi-hatarozatok), θεμελιώδεις οριστικές αποφάσεις (σύνδεσμος: Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροhttp://www.kuria-birosag.hu/hu/elvi-birosagi-hatarozatok) και θεμελιώδεις αμετάκλητες αποφάσεις (Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροhttp://www.kuria-birosag.hu/hu/elvi-birosagi-dontesek). Αυτές οι αποφάσεις διατίθενται επίσης στον δικτυακό τόπο του μητρώου ανώνυμων αποφάσεων (σύνδεσμος: Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροhttp://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/anonim-hatarozatok-tara).

Ο πρόεδρος του δικαστηρίου που εξέδωσε την απόφαση πρέπει να τη δημοσιεύσει στη συλλογή δικαστικών αποφάσεων εντός τριάντα ημερών από την έγγραφη καταχώρισή της.

Η περιγραφή της δημοσιευθείσας απόφασης πρέπει να περιλαμβάνει το όνομα του δικαστηρίου και τη νομοθετική αρμοδιότητά του, το έτος έκδοσης της απόφασης, τον αριθμό αναφοράς, καθώς και τις νομικές διατάξεις επί των οποίων βασίστηκε η απόφαση του δικαστηρίου.

Κατά κανόνα, όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των διαδίκων πρέπει να διαγράφονται από τις αποφάσεις («ανώνυμη απόφαση»), και οι διάδικοι πρέπει να παρουσιάζονται ανάλογα με το ρόλο τους στη διαδικασία.

Παρουσίαση των αποφάσεων / Τίτλοι

Δεν υπάρχουν επιμέρους τίτλοι διότι η μηχανή αναζήτησης παρέχει όλα τα συναφή δεδομένα των αποτελεσμάτων. Στη λίστα των αποτελεσμάτων, υπάρχει ένας αναγνωριστικός αριθμός που παραπέμπει στα δεδομένα τα οποία επισημαίνονται επίσης στη λίστα των αποτελεσμάτων (δικαστήριο, τύπος διαδικασίας).

(Οι λεπτομερείς κανόνες για την παρουσίαση των αποφάσεων που δημοσιεύονται στη συλλογή δικαστικών αποφάσεων καθορίζονται στο Διάταγμα αριθ. 29/2007 της 31ης Μαΐου 2007 του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Επιβολής του Νόμου.)

Μορφότυποι

Η νομολογία διατίθεται σε μορφή.rtf.

Δικαστήρια που αφορά η υποχρέωση δημοσίευσης

Το Ανώτατο Δικαστήριο και τα περιφερειακά εφετεία πρέπει να δημοσιεύουν όλες τις αποφάσεις τους επί της ουσίας. Επίσης, πρέπει να δημοσιεύονται όλες οι αποφάσεις κατώτερων δικαστηρίων που συνδέονται άμεσα με τις εν λόγω αποφάσεις.

Τα διοικητικά και τα εργατικά δικαστήρια πρέπει να δημοσιεύουν όλες τις αποφάσεις τους επί της ουσίας μόνο όταν εκδόθηκαν σε διοικητικές διαδικασίες πρώτου βαθμού, και κατά των εν λόγω αποφάσεων δεν μπορούν να ασκηθούν τακτικά ένδικα μέσα.

Επιπλέον, οι πρόεδροι των δικαστηρίων μπορούν να αποφασίζουν εάν είναι σκόπιμο να δημοσιεύουν και άλλες αποφάσεις επί της ουσίας.

Κεντρικός δικτυακός τόπος: Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΔικαστήρια.

Περαιτέρω διαδικασίες

Ανώτατο Δικαστήριο

Άλλα δικαστήρια

Υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες

•     όσον αφορά τα ένδικα μέσα;

Όχι

Όχι

 • όσον αφορά το κατά πόσον μια υπόθεση εκκρεμεί ακόμη;

Όχι

Όχι

 • όσον αφορά το αποτέλεσμα των ένδικων μέσων;

Όχι

Όχι

 • όσον αφορά το αμετάκλητο της απόφασης;

Ναι

Ναι

 • όσον αφορά περαιτέρω διαδικασίες ενώπιον

άλλου ουγγρικού δικαστηρίου (Συνταγματικού Δικαστηρίου);

του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης;

του Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων;

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

Κανόνες δημοσίευσης

σε εθνικό επίπεδο;

σε επίπεδο δικαστηρίων;

Υπάρχουν δεσμευτικοί κανόνες όσον αφορά τη δημοσίευση της νομολογίας;

Ναι

Ναι

Ανώτατο Δικαστήριο

Άλλα δικαστήρια

Δημοσιεύεται το σύνολο της νομολογίας ή επιλεγμένο μέρος της;

Σύνολο της νομολογίας

Μόνο επιλεγμένο μέρος

Εάν γίνεται επιλογή,

ποια κριτήρια εφαρμόζονται ;

Τα πέντε εφετεία δημοσιεύουν όλες τις αποφάσεις επί της ουσίας. Επίσης, πρέπει να δημοσιεύονται όλες οι αποφάσεις κατώτερων δικαστηρίων που συνδέονται άμεσα με τις εν λόγω αποφάσεις.

Επιπλέον, οι πρόεδροι των δικαστηρίων μπορούν να αποφασίζουν εάν είναι σκόπιμο να δημοσιεύουν και άλλες αποφάσεις επί της ουσίας.

Από την 1η Ιουλίου 2007.

Νομικές βάσεις δεδομένων

Ονομασία και URL της βάσης δεδομένων

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΠύλη ουγγρικών δικαστηρίων

Είναι δωρεάν η πρόσβαση στη βάση δεδομένων;

Ναι, η πρόσβαση στη βάση δεδομένων παρέχεται δωρεάν.

Σύντομη περιγραφή περιεχομένου

Από την 1η Ιουλίου 2007, όλες οι αποφάσεις επί της ουσίας του Ανωτάτου Δικαστηρίου («Kúria») (που ήταν γνωστό πριν από την 1η Ιανουαρίου 2012 ως «Legfelsőbb Bíróság») και των πέντε περιφερειακών εφετείων, και από την 1η Ιανουαρίου 2012, οι αποφάσεις επί της ουσίας των διοικητικών και εργατικών δικαστηρίων (στην περίπτωση επανεξέτασης διοικητικής απόφασης που εκδόθηκε σε πρώτο βαθμό και κατά της οποίας δεν μπορεί να ασκηθεί τακτικό ένδικο μέσο).

Όλες οι αποφάσεις κατώτερων δικαστηρίων που συνδέονται άμεσα με τις εν λόγω αποφάσεις.

Άλλες αποφάσεις που καθορίζονται από τον πρόεδρο του δικαστηρίου.

Όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των διαδίκων πρέπει να διαγράφονται από τις αποφάσεις, και οι διάδικοι πρέπει να παρουσιάζονται ανάλογα με το ρόλο τους στη διαδικασία. Ωστόσο, οι ακόλουθες πληροφορίες δεν πρέπει να διαγράφονται:

 • η ονομασία φορέα που ασκεί καθήκοντα σε επίπεδο εθνικής ή τοπικής αρχής ή οποιαδήποτε άλλα δημόσια καθήκοντα βάσει της νομοθεσίας και – εκτός αν άλλως προβλέπεται από τον νόμο – το όνομα και το επώνυμο (συλλογικά καλούμενο «όνομα») και η θέση του προσώπου που ενεργεί υπό την ιδιότητα αυτή, όταν το εν λόγω πρόσωπο συμμετέχει στη διαδικασία κατά την άσκηση των δημοσίων καθηκόντων του
 • το όνομα του δικηγόρου που ενεργεί ως εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος ή συνήγορος
 • το όνομα του φυσικού προσώπου που ηττήθηκε ως εναγόμενος, καθώς και η ονομασία και η έδρα των νομικών προσώπων ή φορέων χωρίς νομική προσωπικότητα, εάν η απόφαση εκδόθηκε σε διαδικασία στην οποία ο νόμος προβλέπει την κίνηση αγωγής για δημόσιο συμφέρον
 • η ονομασία και η έδρα επιχειρηματικών οργανώσεων ή ιδρυμάτων, καθώς και το όνομα του εκπροσώπου τους
 • τα δεδομένα που είναι προσβάσιμα για λόγους δημοσίου συμφέροντος.

Συναφείς σύνδεσμοι

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΑναζήτηση στη συλλογή ουγγρικών δικαστικών αποφάσεων


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 06/04/2017

Εθνική νομολογία - Μάλτα

Η παρούσα σελίδα παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη νομολογία της Μάλτας.


Νομολογία

Παρουσίαση των αποφάσεων / Τίτλοι

Παρότι οι λέξεις-κλειδιά δεν εμφανίζονται ως τίτλος στη νομολογία, υπάρχει μια λειτουργία στην εφαρμογή των εθνικών αποφάσεων (τμήμα του συστήματος Διαχείρισης Νομικών Υποθέσεων που χρησιμοποιείται στα δικαστήρια), βάσει της οποίας ορισμένες αποφάσεις που θεωρούνται ότι παρουσιάζουν ενδιαφέρουν ευρετηριάζονται. Για παράδειγμα, ένα σύνολο από λέξεις-κλειδιά μαζί με τη σύνοψη της απόφασης συνδέονται με το μητρώο.

Ένα συγκεκριμένο υπόδειγμα χρησιμοποιείται για όλες τις δικαστικές αποφάσεις, το οποίο περιλαμβάνει το εθνικό έμβλημα, το όνομα του δικαστηρίου, την ημερομηνία της συνεδρίασης, τον αριθμό αναφοράς της υπόθεσης, τους διαδίκους (Α κατά Β), και ακολουθεί το καθεαυτό κείμενο της δικαστικής απόφασης. Η γραμματοσειρά, η κεφαλίδα και το υποσέλιδο καθορίζονται επίσης στο υπόδειγμα.

Μορφότυποι

Η νομολογία είναι διαθέσιμη σε μορφή PDF.

Περαιτέρω διαδικασίες

Ανώτατα δικαστήρια

Άλλα δικαστήρια

Υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες:

 • όσον αφορά τις εφέσεις;

Ναι

Ναι

 • όσον αφορά το κατά πόσον μια υπόθεση εκκρεμεί ακόμη;

Ναι

Ναι

 • όσον αφορά το αποτέλεσμα των εφέσεων;

Ναι

Ναι

 • όσον αφορά το αμετάκλητο της απόφασης;

Ναι

Ναι

 • όσον αφορά περαιτέρω διαδικασίες ενώπιον

  - άλλου εθνικού δικαστηρίου (συνταγματικό δικαστήριο …);

  - του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων;

  - του Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων;

Ναι

Όχι

Όχι

Ναι

Όχι

Όχι


Κανόνες δημοσίευσης

σε εθνικό επίπεδο;

σε επίπεδο δικαστηρίων;

Υπάρχουν δεσμευτικοί κανόνες όσον αφορά τη δημοσίευση της νομολογίας

Ναι

Ναι


Οι ισχύοντες κανόνες ορίζουν ότι η απόφαση πρέπει να δημοσιοποιηθεί χωρίς να αναφέρουν το μέσο που πρέπει να χρησιμοποιηθεί για τη δημοσίευση.

Στη Μάλτα δημοσιεύεται το σύνολο της νομολογίας.

Όλες οι αποφάσεις του οικογενειακού δικαστηρίου ανωνυμοποιούνται. Επιπλέον, εάν ο προεδρεύων δικαστής διατάξει τη μη δημοσίευση του ονόματος οποιουδήποτε εκ των διαδίκων που εμπλέκονται ή κατηγορούνται σε μια υπόθεση, η απόφαση ανωνυμοποιείται και στην περίπτωση αυτή.


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 20/12/2016

Εθνική νομολογία - Κάτω Χώρες

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση ολλανδικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.


Δημοσίευση της νομολογίας σε δικτυακό τόπο

Παρουσίαση των αποφάσεων / Τίτλοι

Ο τίτλος είναι «ενδεικτικός του περιεχομένου» και ενδέχεται να περιλαμβάνει επικεφαλίδα (μονοπερίοδη), σύντομη ή μακροσκελή περίληψη, κάποιες λέξεις κλειδιά, μία παράγραφο στην οποία συνοψίζεται ο νόμος τον οποίο αφορά η υπόθεση ή αυτούσια παράθεση του πιο σημαντικού dictum της απόφασης.

Παράδειγμα τίτλου

Νόμος περί μισθώσεων: ακύρωση μισθωτήριου συμβολαίου ενοικίασης χώρου γραφείων (Huurrecht; ontbinding van huurovereenkomst kantoorruimte (81 RO).

Μορφότυποι

Η νομολογία διατίθεται στον δικτυακό τόπο σε μορφότυπο HTML. Οι επαγγελματίες χρήστες έχουν τη δυνατότητα να τη μεταφορτώσουν σε μορφότυπο XML.

Δικαστήρια

Οι αποφάσεις όλων των δικαστηρίων διατίθενται στον δικτυακό τόπο Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΑναζήτηση αποφάσεων δικαστηρίων και του Ανώτατου Ακυρωτικού Δικαστηρίου των Κάτω Χωρών. Τα εν λόγω δικαστήρια είναι τα εξής:

 • Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο (Hoge Raad der Nederlanden)
 • Τμήμα Διοικητικής Δικαιοδοσίας του Συμβουλίου της Επικρατείας (Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State)
 • Κεντρικό Εφετείο (Centrale Raad van Beroep)
 • Εφετείο Εμπορικών και Βιομηχανικών Υποθέσεων (College van Beroep voor het bedrijfsleven)
 • Τέσσερα εφετεία (Gerechtshoven)
 • 11 πρωτοδικεία (Rechtbanken)

Περαιτέρω διαδικασίες

Ανώτατα Δικαστήρια

Λοιπά δικαστήρια

Παρέχονται πληροφορίες

– σχετικά με την άσκηση έφεσης;

Όχι

Όχι

– σχετικά με τυχόν εκκρεμοδικία;

Όχι

Όχι

– σχετικά με το αποτέλεσμα της έφεσης;

Όχι

Όχι

– σχετικά με το αμετάκλητο της απόφασης;

Όχι

Όχι

– σχετικά με περαιτέρω διαδικασίες ενώπιον

– άλλου εθνικού δικαστηρίου (π.χ. Συνταγματικό Δικαστήριο);

– του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων;

– του Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων;

Όχι

Όχι


Κανόνες δημοσίευσης

Τα δικαστήρια ανέπτυξαν με δική τους πρωτοβουλία δύο κατευθυντήριες γραμμές όσον αφορά τη δημοσίευση της νομολογίας. Η πρώτη αφορά την ανωνυμία (απαλοιφή προσωπικών δεδομένων) και η δεύτερη την επιλεκτικότητα, βασίζονται δε στη σύσταση 11 (1995) του Συμβουλίου της Ευρώπης «Περί επιλογής, επεξεργασίας, παρουσίασης και αρχειοθέτησης δικαστικών αποφάσεων σε συστήματα ανάκτησης νομικών δεδομένων», με την οποία προτείνεται τα δικαστήρια των ανώτατων βαθμίδων να δημοσιεύουν όλες τις αποφάσεις τους, με εξαίρεση υποθέσεις που στερούνται σαφώς νομικού ή κοινωνικού ενδιαφέροντος, ενώ τα λοιπά δικαστήρια να δημοσιεύουν μόνον τις αποφάσεις εκείνες που παρουσιάζουν σαφές νομικό ή κοινωνικό ενδιαφέρον.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΑναζήτηση αποφάσεων δικαστηρίων και του Ανώτατου Ακυρωτικού Δικαστηρίου των Κάτω Χωρών


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 09/02/2016

Εθνική νομολογία - Αυστρία

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση γερμανικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.

Στην παρούσα ενότητα παρέχεται επισκόπηση της νομολογίας της Αυστρίας καθώς και περιγραφή και σύνδεσμοι προς συναφείς βάσεις δεδομένων νομολογίας.


Διαδικτυακές βάσεις δεδομένων νομολογίας

Οι αποφάσεις των αυστριακών δικαιοδοτικών οργάνων δημοσιεύονται στο σύστημα νομικών πληροφοριών της Ομοσπονδίας (RIS) και για την πρόσβαση σε αυτές μπορεί να ανατρέχει κανείς στην ηλεκτρονική διεύθυνση Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροhttp://www.ris.bka.gv.at/.

Το σύστημα νομικών πληροφοριών της Ομοσπονδίας (RIS) είναι μια ηλεκτρονική βάση δεδομένων την οποία διαχειρίζεται η Ομοσπονδιακή Καγκελαρία της Αυστρίας. Εξυπηρετεί ιδίως την αποστολή της δημοσιοποίησης των νομικών διατάξεων που πρέπει να γνωστοποιούνται στη Bundesgesetzblatt (Επίσημη Εφημερίδα της Ομοσπονδίας) και της παροχής πληροφοριών σχετικά με το δίκαιο της Δημοκρατίας της Αυστρίας.

Η πρόσβαση στο σύστημα RIS παρέχεται ελεύθερα (WAI-A σύμφωνα με το πρότυπο WCAG 1.0).

Παρουσίαση των αποφάσεων / Τίτλοι

Ανώτατα Δικαστήρια

Άλλα δικαστήρια

Παρουσίαση της νομολογίας με τίτλους

Ναι

Ναι

Παράδειγμα τίτλου (-ων)

Aριθμός σειράς   RS0127077

Αριθμός αναφοράς 11 Os 87/11w

Ημερομηνία απόφασης     25.8.2011

Κείμενο τίτλου

Ο κωδικός φακέλου αποτελείται γενικά από τα εξής στοιχεία: τον αριθμό του τμήματος «11», τον κωδικό αναφοράς για το είδος της διαδικασίας «Os», τον αύξοντα αριθμό «87» και το έτος 11. Στη συνέχεια, προστίθεται η ημερομηνία της απόφασης: 25.8.2011.

Αναγνωριστικό Ευρωπαϊκής Νομολογίας (ECLI)

Στην ενότητα αυτή θα βρείτε το Αναγνωριστικό Ευρωπαϊκής Νομολογίας (ECLI). Εν προκειμένω πρόκειται για τον ενιαίο κωδικό αναγνώρισης για τις δικαστικές αποφάσεις στο εσωτερικό των κρατών μελών της ΕΕ.

Μορφότυποι

Οι δικαστικές αποφάσεις είναι διαθέσιμες στους ακόλουθους μορφότυπους : XML, RTF, PDF και HTML.

Δικαστήρια που ενέχονται και άλλοι φορείς

Ανώτατα Δικαστήρια

 • Ανώτατο Δικαστήριο
 • Ανώτατο συνταγματικό Δικαστήριο
 • Ανώτατο διοικητικό Δικαστήριο
 • Ανώτατο δικαστήριο Ασύλου

Δικαστήρια και άλλοι φορείς

 • Ανώτερα περιφερειακά εφετεία και άλλα δικαστήρια (αστικού και ποινικού δικαίου)
 • Ομοσπονδιακό Διοικητικό Δικαστήριο (BVwG)
 • Περιφερειακά διοικητικά δικαστήρια (LVwG)
 • Ομοσπονδιακό Φορολογικό Δικαστήριο (εξωτερικό όργανο)
 • Αρχή προστασίας δεδομένων (πριν από το 2014: Επιτροπή προστασίας δεδομένων)
 • Πειθαρχικές Επιτροπές, Ανώτερη Πειθαρχική Επιτροπή, Επιτροπή Προσφυγών
 • Αρχή εποπτείας των εκπροσώπων του προσωπικού (πριν από το 2014: Επιτροπή εποπτείας των εκπροσώπων του προσωπικού)
 • Επιτροπές ίσης μεταχείρισης από το 2014
 • Επιτροπές ίσης μεταχείρισης από το 2008 (εξωτερικό όργανο)
 • Ανεξάρτητα Διοικητικά Δικαστήρια
 • Φορολογική τεκμηρίωση, Ανεξάρτητο Φορολογικό Δικαστήριο (εξωτερικό όργανο) Ανώτατο Δικαστήριο Ασύλου (AsylGH)
 • Ανεξάρτητο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο Ασύλου
 • Δικαστήριο περιβαλλοντικών υποθέσεων
 • Ομοσπονδιακό Δικαστήριο Επικοινωνιών
 • Υπηρεσίες ελέγχου των διαδικασιών ανάθεσης συμβάσεων

Σημείωση: δεν ισχύουν όλες οι απαντήσεις που παρέχονται στη συνέχεια για όλα τα προαναφερθέντα δικαστήρια και δικαστικά όργανα.

Περαιτέρω διαδικασίες

Ανώτατα Δικαστήρια

Άλλα Δικαστήρια

Υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες:

 • σχετικά με τα ένδικα μέσα;

Όχι

Όχι

 • σχετικά με το κατά πόσον μια υπόθεση εκκρεμεί ακόμη;

Όχι

Όχι

 • σχετικά με τα αποτελέσματα των ένδικων μέσων;

Όχι

Όχι

 • σχετικά με την τελεσιδικία της απόφασης;

Δημοσιεύονται μόνον οι τελεσίδικες αποφάσεις.

Δημοσιεύονται μόνον οι τελεσίδικες αποφάσεις.

 • σχετικά με περαιτέρω διαδικασίες ενώπιον
  • o άλλου εθνικού δικαστηρίου (Συνταγματικό Δικαστήριο κ.λπ.);
  • o του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων;
  • o του Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων;
 • Ειδικές περιλήψεις των αποφάσεων του Ανώτατου Δικαστηρίου αναφέρουν ότι εκκρεμούν ακόμα διαδικασίες ενώπιον άλλου εθνικού ή διεθνούς ανώτερου δικαστηρίου

Ναι

Ναι

Ναι

Όχι

Όχι

Όχι

Κανόνες δημοσιότητας

σε εθνικό επίπεδο;

σε επίπεδο δικαστηρίων;

Υπάρχουν δεσμευτικοί κανόνες όσον αφορά τη δημοσιότητα των δικαστικών αποφάσεων;

Ναι

Ναι

Άρθρα 15 και 15a του νόμου για το Ανώτατο Δικαστήριο ( Νόμος OGH), άρθρο 48a Νόμος Οργάνωσης Δικαστηρίων (GOG), άρθρο 19 του Νόμου για το Ανώτατο Δικαστήριο Ασύλου (AsylgerichtshofG)

Ανώτατα Δικαστήρια

Άλλα δικαστήρια

Δημοσιοποιούνται όλες οι δικαστικές αποφάσεις ή μόνον επιλογή;

μόνον επιλογή

μόνον επιλογή

Εφόσον γίνεται επιλογή, ποια κριτήρια εφαρμόζονται;

Δημοσιεύεται το πλήρες κείμενο της απόφασης καθώς και η περίληψή της.

Οι αποφάσεις του Ανώτατου Δικαστηρίου που απορρίπτουν την προσφυγή χωρίς εμπεριστατωμένη αιτιολόγηση δεν δημοσιεύονται.

Οι αποφάσεις άλλων δικαστηρίων δημοσιεύονται εάν η σημασία τους υπερβαίνει τη συγκεκριμένη υπόθεση.

Δημοσιεύεται το πλήρες κείμενο της απόφασης καθώς και η περίληψή της.

Οι αποφάσεις του Ανώτατου Δικαστηρίου που απορρίπτουν την προσφυγή χωρίς εμπεριστατωμένη αιτιολόγηση δεν δημοσιεύονται.

Οι αποφάσεις άλλων δικαστηρίων δημοσιεύονται εάν η σημασία τους υπερβαίνει τη συγκεκριμένη υπόθεση.


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 24/04/2018

Εθνική νομολογία - Πολωνία


Δημοσίευση της νομολογίας σε δικτυακό τόπο

Παρουσίαση των αποφάσεων / Τίτλοι

Ανώτατα δικαστήρια

Άλλα δικαστήρια

Παρουσίαση της νομολογίας με τίτλους

 • Συνταγματικό Δικαστήριο (Trybunał Konstytucyjny)
 • Ανώτατο Διοικητικό Δικαστήριο (Naczelny Sąd Administracyjny)
 • Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο (Sąd Najwyższy) (αποφάσεις τεσσάρων τμημάτων):
  • τμήμα ποινικού δικαίου,
  • τμήμα αστικού δικαίου,
  • τμήμα εργατικού δικαίου, δικαίου κοινωνικής ασφάλισης και δημόσιων υποθέσεων
  • στρατιωτικό τμήμα

Όχι


Παράδειγμα τίτλου (ων)

Συνταγματικό Δικαστήριο – Κοινοτική επιδότηση των δραστηριοτήτων μη δημόσιου παιδικού σταθμού.

Επεξήγηση

Ημερομηνία εκδόσεως 18.12.2008, αριθμός K 19/07

Τύπος αποφάσεως (δικαστική/διοικητική απόφαση/...), ημερομηνία και αριθμός υποθέσεως.

Κοινοτική επιδότηση των δραστηριοτήτων μη δημόσιου παιδικού σταθμού.

Τίτλος

Z.U. 2008 / 10A / 182

Δημοσιεύτηκε στην επίσημη συλλογή νομολογίας του Συνταγματικού Δικαστηρίου που εκδίδεται από τη Γραμματεία του Δικαστηρίου

Dz. U. 2008.235.1618 της 30.12.2008

Δημοσιεύτηκε στην επίσημη εφημερίδα

Σύνδεσμοι προς την απόφαση σε μορφότυπο MS WORD και PDF


Ανώτατο Διοικητικό Δικαστήριο

07.04.2009

Η απόφαση είναι αμετάκλητη

Ημερομηνία λήψης

10.09.2007

Όνομα του δικαστηρίου

Ανώτατο Διοικητικό Δικαστήριο (Naczelny Sąd Administracyjny)

Ονόματα των δικαστών

Janusz Zubrzycki

Marek Kołaczek

Tomasz Kolanowski

Σύμβολο με περιγραφή:

6110 ΦΠΑ

Λέξεις κλειδιά:

Φορολογική δικονομία

ΦΠΑ

Άλλες σχετικές υποθέσεις:

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροI SA/Lu 454/05 - Wyrok WSA w Lublinie z 2007-05-09
Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροI FZ 201/06 - Postanowienie NSA z 2006-07-17

Κατά:

Διευθυντή της φορολογικής υπηρεσίας

Περιεχόμενο:

Η αναιρεσιβαλλόμενη απόφαση αναιρέθηκε και η υπόθεση διαβιβάστηκε στο τοπικό διοικητικό δικαστήριο για επανεκδίκαση

Παραπομπές στο νόμο:

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροDz.U. 2005 nr 8 poz 60 άρθρο 70 παράγραφος 1, άρθρο 108 παράγραφος 2 σημείο 2 στοιχείο a, άρθρο 116 παράγραφος 1, άρθρο 118 παράγραφος 1, άρθρο 127, άρθρο 151, άρθρο 152, άρθρο 187, άρθρο 188, άρθρο 191
Νόμος της 29ης Αυγούστου 1997 περί φορολογικής δικονομίας (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa)

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροDz.U. 2002 nr 153 poz 1270 άρθρο 141 παράγραφος 4, άρθρο 145 παράγραφος 1 σημείο 1 στοιχείο a, άρθρο 151
Νόμος της 30ής Αυγούστου 2002 περί της διαδικασίας ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων (ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi).

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροDz.U. 1934 nr 93 poz 836 άρθρο 1, άρθρο 2, άρθρο 4, άρθρο 20.
Κανονισμός του Προέδρου της Δημοκρατίας της Πολωνίας της 24ης Οκτωβρίου 1934 περί των σταδίων της διαδικασίας (rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. Prawo o postępowaniu układowem). Διαδικασία του νόμου περί εταιρικής ανάκτησης.


Μορφότυποι

 • Συνταγματικό Δικαστήριο (Trybunał Konstytucyjny) – DOC, PDF
 • Ανώτατο Διοικητικό Δικαστήριο (Naczelny Sąd Administracyjny) – HTML
 • Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο (Sąd Najwyższy) – PDF
 • Ανώτατο Διοικητικό Δικαστήριο – HTML

Περαιτέρω διαδικασίες

Ανώτατα Δικαστήρια

Άλλα δικαστήρια

– Δίδονται πληροφορίες για τα ένδικα μέσα;

Ναι, από το Συνταγματικό Δικαστήριο.

Όλες οι αποφάσεις των ανώτατων δικαστηρίων εκδίδονται κατόπιν άσκησης ενδίκων μέσων.

Δεν δημοσιεύονται στοιχεία

– Εκκρεμεί η υπόθεση;

Ναι, στο Συνταγματικό Δικαστήριο.

Θα ασκηθεί αναίρεση στο Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο ανάλογα με το περιεχόμενο της απόφασης.

Δεν δημοσιεύονται στοιχεία

– Αποτέλεσμα των ενδίκων μέσων

Ναι

Δεν δημοσιεύονται στοιχεία

– Είναι η απόφαση αμετάκλητη;

Ναι, αν πρόκειται για απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου.

Ναι, αν η υπόθεση κρίθηκε από το Ανώτατο Διοικητικό Δικαστήριο.

Κρίνεται ανάλογα με το περιεχόμενο της δικαστικής απόφασης.

Δεν δημοσιεύονται στοιχεία

Έχει προηγηθεί διαδικασία ενώπιον άλλου εθνικού δικαστηρίου:

– Συνταγματικού Δικαστηρίου;

– Αλλοδαπού δικαστηρίου:

– Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων;

– Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων;

Όχι

Δεν δημοσιεύονται στοιχεία


Οι αποφάσεις ορισμένων επαρχιακών διοικητικών δικαστηρίων (πρωτοβάθμιων), καθώς και οι αποφάσεις του Ανώτατου Διοικητικού Δικαστηρίου (σε δεύτερο βαθμό) δημοσιεύονται στο δικτυακό τόπο. Υπάρχει επίσης σύνδεσμος μεταξύ των σχετικών αποφάσεων.

Κανόνες δημοσίευσης

Στην Πολωνία προβλέπονται δεσμευτικοί κανόνες για τη δημοσίευση της νομολογίας, οι οποίοι ισχύουν για:

 • το Συνταγματικό Δικαστήριο (Trybunał Konstytucyjny), του οποίου δημοσιεύεται όλη η νομολογία
 • το Ανώτατο Διοικητικό Δικαστήριο (Naczelny Sąd Administracyjny), του οποίου δημοσιεύεται όλη η νομολογία
 • το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο (Sąd Najwyższy), του οποίου δημοσιεύεται μόνον επιλεγμένη νομολογία

Οι υποχρεώσεις του Ανώτατου Ακυρωτικού Δικαστηρίου (Sąd Najwyższy) όσον αφορά τη δημοσίευση προβλέπονται από το άρθρο 7 του νόμου περί του Ανώτατου Ακυρωτικού Δικαστηρίου της 23ης Νοεμβρίου 2002 (ustawa z dnia 23 listopada 2002 r. o Sądzie Najwyższym). Σύμφωνα με το βιβλίο οδηγιών του Ανώτατου Ακυρωτικού Δικαστηρίου, αρμόδιοι για την υπηρεσία δημοσιεύσεων είναι ο εκπρόσωπος Τύπου και οι βοηθοί των δικαστών.

Η δημοσίευση της νομολογίας του Συνταγματικού Δικαστηρίου (Trybunał Konstytucyjny) προβλέπεται από το άρθρο 190 του πολωνικού Συντάγματος.

Το πλήρες κείμενο των δικαστικών αποφάσεων δημοσιεύεται στο δικτυακό τόπο μόλις οι δικαστές υπογράψουν το σκεπτικό.

Το άρθρο 42 του νόμου περί της οργάνωσης των διοικητικών δικαστηρίων (Prawo o ustroju sądów administracyjnych) επιβάλλει επίσης υποχρέωση δημοσίευσης στον Πρόεδρο του Ανώτατου Διοικητικού Δικαστηρίου (Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego). Λεπτομερέστεροι κανόνες θεσπίζονται με διάταξη του Προέδρου του Ανώτατου Διοικητικού Δικαστηρίου, ενώ απαιτείται επίσης η δημιουργία κεντρικής βάσης δεδομένων δικαστικών αποφάσεων και πληροφοριών για τις υποθέσεις που εκκρεμούν ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων και η παροχή πρόσβασης στις αποφάσεις αυτές από την ιστοθέση.


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 10/12/2012

Εθνική νομολογία - Πορτογαλία

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση πορτογαλικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.

Η παρούσα σελίδα παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη νομολογία της Πορτογαλίας.


Στην Πορτογαλία, το δικαίωμα ενημέρωσης για το δικαστικό σύστημα είναι θεμελιώδες δικαίωμα των πολιτών που προβλέπεται ρητά στο άρθρο 20 παράγραφος 2 του Συντάγματος της Πορτογαλίας και εφαρμόζεται από το νόμο αριθ. 34/2004 της 29ης Ιουλίου 2004, όπως τροποποιήθηκε από το νόμο αριθ. 47/2007 της 28ης Αυγούστου 2007, σχετικά με τους κανόνες πρόσβασης στη δικαιοσύνη και στα δικαστήρια.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του εν λόγω νόμου, αποτελεί καθήκον της κυβέρνησης να λαμβάνει μέτρα ώστε να γίνει γνωστή η νομοθεσία και η οργάνωση της δικαιοσύνης, ενώ το Υπουργείο Δικαιοσύνης είναι υπεύθυνο για την παροχή νομικής ενημέρωσης, είτε μέσω δημοσιεύσεων είτε με οποιαδήποτε άλλη μορφή επικοινωνίας, με σκοπό να διασφαλιστεί η καλύτερη δυνατή άσκηση των δικαιωμάτων και η εκπλήρωση των υποχρεώσεων που ορίζονται στο νόμο.

Η δημοσίευση των δικαστικών αποφάσεων αποτελεί διεθνή αρχή που διατυπώνεται τόσο στο άρθρο 10 της Οικουμενικής Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου όσο και στο άρθρο 6 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα δικαιώματα του ανθρώπου. Η εν λόγω αρχή ορίζεται πρώτα στο άρθρο 206 του Συντάγματος (επίσης σε σχέση με τις συνεδριάσεις του δικαστηρίου) και σε διάφορους νόμους που διέπουν διαφορετικές δικαιοδοσίες, και συγκεκριμένα:

 • στα άρθρα 167 και 656 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας
 • στα άρθρα 86 παράγραφος 1, 87 και 321 παράγραφος 3 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας
 • στα άρθρα 3 και 115 του νόμου που διέπει την οργάνωση, τη λειτουργία και τη διαδικασία του Συνταγματικού Δικαστηρίου.
 • στο άρθρο 30 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας

Το Υπουργείο διαχειρίζεται μια σειρά βάσεων δεδομένων νομικών εγγράφων που διατίθενται στον δικτυακό τόπο Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροhttp://www.dgsi.pt/. Δημοσιεύονται επίσης στην Επίσημη Εφημερίδα και διατίθενται στον δικτυακό τόπο Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροhttps://dre.pt/:

 • οι αποφάσεις και τα σκεπτικά του Συνταγματικού Δικαστηρίου σχετικά με τον αντισυνταγματικό ή παράνομο χαρακτήρα μιας νομοθετικής πράξης ή τον αντισυνταγματικό χαρακτήρα μιας παράλειψης
 • οι αποφάσεις του Ανωτάτου Δικαστηρίου και του Ελεγκτικού Συνεδρίου για την εναρμόνιση της νομολογίας και οι αποφάσεις του Ανώτατου Διοικητικού Δικαστηρίου που με βάση το νόμο είναι γενικά δεσμευτικές
 • οι αποφάσεις άλλων δικαστηρίων που είναι γενικά δεσμευτικές.

Παρουσίαση των αποφάσεων / Τίτλοι

Ο δικτυακός τόπος Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροhttp://www.dgsi.pt/ παρέχει πρόσβαση σε ένα σύνολο βάσεων δεδομένων νομολογίας, καθώς και στις βιβλιογραφικές αναφορές του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

Με επισκέψεις σε οποιαδήποτε από αυτές τις βάσεις, βλέπετε τα πιο πρόσφατα καταχωρισμένα έγγραφα και μια γραμμή πλοήγησης που παρέχει πρόσβαση σε διάφορες μορφές επιτρεπτής αναζήτησης (ελεύθερη αναζήτηση ανά όρο, ανά τομέα, ανά περιγραφή).

Η αρχική σελίδα ή σελίδα αποτελεσμάτων δείχνει έγγραφα με βάση τον τίτλο, το περιεχόμενο και τις ακόλουθες πληροφορίες:

 • Αριθμός αναφοράς της υπόθεσης
 • Ημερομηνία της υπόθεσης
 • Εισηγητής δικαστής της υπόθεσης
 • Περιγραφή.

Παράδειγμα τίτλου/ων

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΑποφάσεις του Ανώτατου Δικαστηρίου

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΔΙΚΑΣΤΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

25-03-2009

08S2592

BRAVO SERRA

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Μορφότυποι

Το πλήρες κείμενο της απόφασης διατίθεται (υποκείμενο στους κανόνες περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα) σε μορφότυπο html.

Δικαστήρια

Οι βάσεις δεδομένων που διατίθενται στον δικτυακό τόπο Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροhttp://www.dgsi.pt/ περιέχουν νομολογία των ακόλουθων δικαστηρίων/οντοτήτων:

 • Ανώτατο Δικαστήριο
 • Εφετεία (Coimbra, Évora, Λισαβόνα, Πόρτο και Guimarães)
 • Συνταγματικό Δικαστήριο
 • Ανώτατο Διοικητικό Δικαστήριο
 • Κεντρικά διοικητικά δικαστήρια (Βορρά και Νότου)
 • Δικαστήριο συγκρούσεων δικαιοδοσίας
 • Συμπεράσματα της Εισαγγελίας
 • Ειρηνοδικεία

Άλλες διαδικασίες

Στην Πορτογαλία διατίθενται πληροφορίες σχετικά με μια σειρά διαδικασιών όπως υποδεικνύεται στον παρακάτω πίνακα.

Διατίθενται πληροφορίες

Σχετικά:

Ανώτατο Δικαστήριο

Άλλα δικαστήρια

με ένδικα μέσα;

Ναι

Ναι

με το εάν εκκρεμεί μια υπόθεση;

Όχι

Όχι

με τα αποτελέσματα των ένδικων μέσων;

Ναι

Ναι

με το ανέκκλητο αποφάσεων;

Όχι

Όχι

Άλλες διαδικασίες

-ενώπιον άλλου εγχώριου δικαστηρίου (Συνταγματικό Δικαστήριο κλπ);

-ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου;

-ενώπιον του Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων;

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Κανόνες δημοσίευσης

Δεν υπάρχουν δεσμευτικοί κανόνες για τη δημοσίευση νομολογίας σε εθνικό επίπεδο.

Παρόλα αυτά, στην Πορτογαλία υπάρχουν δεσμευτικοί κανόνες για τη δημοσίευση νομολογίας σε επίπεδο δικαστηρίων.

Στην Πορτογαλία δημοσιεύονται μόνον επιλεγμένα αποσπάσματα της νομολογίας, με κριτήρια τη σπουδαιότητα και τη συνάφειά τους.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΒάση δεδομένων νομικών-διαδικαστικών εγγράφων


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 22/01/2018

Εθνική νομολογία - Ρουμανία

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση ρουμανικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.

Η παρούσα σελίδα παρέχει επισκόπηση της νομολογίας στη Ρουμανία.


Δημοσίευση της νομολογίας σε δικτυακό τόπο

Η νομολογία στη Ρουμανία διατίθεται στον Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροδικτυακό τόπο του Ανώτατου Ακυρωτικού Δικαστηρίου.

Παρουσίαση των αποφάσεων / Τίτλοι

Δύο είδη αποφάσεων δημοσιεύονται στον δικτυακό τόπο του Ανώτατου Ακυρωτικού Δικαστηρίου:

 1. Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΠεριλήψεις αποφάσεων με τίτλους. Το πρότυπο περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες:
 • λέξεις-κλειδιά
 • περίληψη των δικαιικών τομέων
 • αλφαβητικό ευρετήριο
 • τη νομοθεσία που εφαρμόσθηκε στην απόφαση (αριθμός και έτος της πράξης, των άρθρων)
 • την περίληψη της απόφασης (τα προσωπικά δεδομένα δεν δημοσιεύονται: τα ονόματα και τα προσωπικά στοιχεία των διαδίκων απαλείφονται και οι δικαστές δεν κατονομάζονται).
 1. Ανωνυμοποιημένες αποφάσεις χωρίς τίτλους (σε αντιδιαστολή προς τις περιλήψεις των αποφάσεων). Η Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροδιεπαφή αναζήτησης επιτρέπει αναζητήσεις με επτά διαφορετικά κριτήρια:
 • ατομικές λέξεις-κλειδιά
 • έκφραση
 • ενότητα
 • αριθμό απόφασης
 • έτος απόφασης
 • αριθμό υπόθεσης
 • έτος υπόθεσης.

Τίτλοι ενότητας αστικού δικαίου

Ακολουθεί ένα παράδειγμα τίτλου από την Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροενότητα αστικού δικαίου:

 • Απόσυρση δικαιωμάτων εμπορικού σήματος. Υπολογισμός της πενταετούς περιόδου μη χρήσης του σήματος. Ένσταση σχετικά με το πρόωρο της αγωγής.
 • Πίνακας περιεχομένων ανά τομέα: Αστικό δίκαιο. Δίκαιο Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Εμπορικά σήματα.
 • Αλφαβητικό ευρετήριο: απόσυρση δικαιωμάτων εμπορικού σήματος
 • Προθεσμία απόσυρσης
 • Πρόωρη απόσυρση
 • Νόμος αριθ. 84 του 1998: άρθρο 45 παράγραφος 1 στοιχείο α).

Τίτλοι ενότητας ποινικού δικαίου

Ακολουθεί τίτλος από την Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροενότητα ποινικού δικαίου:

 • Δικαιοδοσία του Ανώτατου Ακυρωτικού Δικαστηρίου. Δικαιοδοσία βάσει του νομικού καθεστώτος του προσώπου. Δικαιοδοσία σε περίπτωση αλλαγής του νομικού καθεστώτος του κατηγορουμένου.
 • Πίνακας περιεχομένων ανά τομέα: Ποινική δικονομία. Γενικό μέρος. Δικαιοδοσία. Δικαιοδοσία βάσει της υπόθεσης και του νομικού καθεστώτος του προσώπου
 • Αλφαβητικό ευρετήριο: ποινική δικονομία
 • Δικαιοδοσία του Ανώτατου Ακυρωτικού Δικαστηρίου
 • Δικαιοδοσία σε περίπτωση αλλαγής του νομικού καθεστώτος του κατηγορουμένου
 • Κώδικας Ποινικής Δικονομίας, άρθρο 29 παράγραφος 1 και άρθρο 40.

Τίτλοι από τη δικτυακή πύλη των δικαστηρίων

Ακολουθεί τίτλος από τη Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροδικτυακή πύλη των ρουμανικών δικαστηρίων:

 • Τίτλος: Προληπτική κράτηση. Νόμιμη διακοπή προληπτικής κράτησης του κατηγορουμένου.
 • Είδος: απόφαση
 • Αριθμός απόφασης 55
 • Ημερομηνία απόφασης: 1.7.2004
 • Συναφής τομέας: ποινική και πολιτική δικονομία (ένδικα μέσα, δικαιοδοσία κ.λπ.)
 • Δικαιοδοτικό όργανο (συγκεκριμένο δικαστήριο): Εφετείο Alba Iulia – ποινικό τμήμα

Μορφότυποι

Τα έγγραφα που παρέχονται από το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο και άλλα δικαστήρια είναι διαθέσιμα σε μορφότυπο html.

Δικαστήρια

Αφορά το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο και τα τακτικά δικαστήρια.

Επακόλουθες διαδικασίες

Ανώτατα δικαστήρια

Άλλα δικαστήρια

Υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες

σχετικά με τα ένδικα μέσα;

-

Ναι

σχετικά με εκκρεμείς υποθέσεις;

-

Ναι

σχετικά με τα αποτελέσματα των ένδικων μέσων;

-

Έμμεσα. Απαιτείται έρευνα του φακέλου της υπόθεσης και του σταδίου της διαδικασίας ένδικων μέσων.

σχετικά με το αμετάκλητο της απόφασης;

Διατίθενται πληροφορίες σχετικά με το αμετάκλητο της απόφασης του Ανώτατου Ακυρωτικού Δικαστηρίου;

Ναι

σχετικά με τις επακόλουθες διαδικασίες ενώπιον:

άλλων εθνικών δικαστηρίων (Συνταγματικό Δικαστήριο κ.λπ.);

του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής ’Ένωσης;

του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων;

-

Ναι

Στην περίπτωση των τακτικών δικαστηρίων, στη Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροδικτυακή πύλη των δικαστηρίων διατίθενται πληροφορίες σχετικά με τις υποθέσεις (φακέλους), το στάδιο της διαδικασίας (βάση, έφεση, κ.λπ.), τους διαδίκους, τις συνεδριάσεις, τα δηλωθέντα ένδικα μέσα, την αιτιολογική αναφορά μέσω δημοσίευσης (καινοτομία). Για πρόσβαση σε μια υπόθεση, υπάρχει μηχανή αναζήτησης στην πύλη των δικαστηρίων (καινοτομία). Πληροφορίες σχετικά με το αμετάκλητο της απόφασης και σχετικά με την παραπομπή σε διαδικασίες ενώπιον άλλου εθνικού δικαστηρίου (Συνταγματικό Δικαστήριο) υπάρχουν στις περιλήψεις των δημοσιευθεισών αποφάσεων.

Κανόνες δημοσίευσης

Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο

Λόγω της σημασίας και της εξειδίκευσης των υποθέσεων και των αντίστοιχων αποφάσεων, δημοσιεύεται μόνον επιλογή της νομολογίας του Ανώτατου Ακυρωτικού Δικαστηρίου της Ρουμανίας.

Οι δημοσιεύσεις του Ανώτατου Ακυρωτικού Δικαστηρίου επικαιροποιούνται σε ετήσια βάση και είναι διαθέσιμες από το 2002 και εφεξής.

Άλλα ρουμανικά δικαστήρια

Όσον αφορά τα άλλα ρουμανικά δικαστήρια, δημοσιεύεται μόνον επιλογή των αποφάσεων, ανάλογα με τη σημασία και την ιδιαιτερότητα της υπόθεσης. Η επιλογή γίνεται στο επίπεδο κάθε δικαστηρίου.

Οι δημοσιεύσεις που αφορούν άλλα ρουμανικά δικαστήρια επικαιροποιούνται σε μηνιαία βάση και είναι διαθέσιμες από το 2004 και εφεξής.


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 18/12/2013

Εθνική νομολογία - Σλοβενία

Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες: σλοβενικά

Στη κεφάλαιο αυτό μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για τη σλοβενική νομολογία.


Δημοσίευση της νομολογίας σε δικτυακό τόπο

Παρουσίαση των αποφάσεων / Τίτλοι

Τοπλήρες κείμενο των αποφάσεων του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Δημοκρατίας της Σλοβενίας, των τεσσάρων εφετείων γενικής δικαιοδοσίας, του Ανώτερου Εργατοδικείου και Δικαστηρίου Κοινωνικών Ασφαλίσεων και του Διοικητικού Δικαστηρίου της Δημοκρατίας της Σλοβενίας διατίθενται δωρεάν στα σλοβενικά στον δικτυακό τόπο της Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΣλοβενικής Δικαιοσύνης. Τα ονόματα των διαδίκων δεν εμφανίζονται (οι αποφάσεις καθίστανται ανώνυμες πριν τη δημοσίευση). Εκτός από το πρωτότυπο κείμενο και λέξεις-κλειδιά, δημοσιεύονται συνοπτικές πληροφορίες για τη νομική βάση της απόφασης και περίληψη. Οι λέξεις-κλειδιά βοηθούν τον χρήστη να εντοπίσει την εφαρμοστέα νομοθεσία και τον κλάδο δικαίου που αφορά η απόφαση, ενώ η περίληψη προσπαθεί να αποδώσει την ουσία της νομικής συλλογιστικής του δικαστηρίου με 10 έως 100 λέξεις.

Επίσης, επιλογή από τις σημαντικότερες αποφάσεις του Ανωτάτου Δικαστηρίου είναι διαθέσιμη στα αγγλικά, στον δικτυακό τόπο Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροαποφάσεις Ανώτατου Δικαστηρίου.

Επιπλέον, η πρόσβαση στις αποφάσεις που αφορούν χρηματική αποζημίωση για μη υλική (μη χρηματική) ζημία σε αστικές υποθέσεις («denarna odškodnina za nepremoženjsko škodo») είναι δυνατή με τη χρησιμοποίηση Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροειδικής μηχανής αναζήτησης που βοηθά το χρήστη να αναζητήσει συναφή νομολογία με βάση τον τύπο της ζημίας και τη χρονολογία του γεγονότος.

Μια νέα δοκιμαστική μορφή της αναβαθμισμένης μηχανής αναζήτησης της νομολογίας δημοσιεύεται στον δικτυακό τόπο Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροhttp://novo.sodisce.si.arctur.net/search.php

Από την 8η Φεβρουαρίου 2013, θα είναι διαθέσιμη στον δικτυακό τόπο Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροhttp://www.sodnapraksa.si/.

Επίσης, ο δικτυακός τόπος του Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΣυνταγματικού Δικαστηρίου της Δημοκρατίας της Σλοβενίας επιτρέπει την πρόσβαση σε όλες τις δημοσιευμένες αποφάσεις του Συνταγματικού Δικαστηρίου. Παρέχεται δωρεάν πρόσβαση στο πλήρες κείμενο των απόψεων της πλειοψηφίας και των διαφορετικών (αντίθετων ή μη) απόψεων, καθώς και σε λέξεις-κλειδιά, σύντομες πληροφορίες για τη νομική βάση της απόφασης και περίληψη. Επιλεγμένες σημαντικές αποφάσεις μεταφράζονται στα αγγλικά. Όλες οι αποφάσεις ουσίας του Συνταγματικού Δικαστηρίου που λαμβάνονται κατά πλειοψηφία δημοσιεύονται επίσης στα σλοβενικά στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας της Σλοβενίας, χωρίς τη μειοψηφούσα άποψη.

Παραδείγματα τίτλων

Παράδειγμα 1: Απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου της Δημοκρατίας της Σλοβενίας

(μετάφραση από το Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροσλοβενικό κείμενο)

Αριθ. εγγράφου VS1011121

Αριθ. εγγράφου: απόφαση I Up 44/2009

Τμήμα: Διοικητικού δικαίου

Δικάσιμος: 12 Μαρτίου 2009

Κλάδος δικαίου: ΔΙΚΑΙΟ ΘΕΩΡΗΣΕΩΝ, ΑΣΥΛΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ – (ZUP–Γενικός Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας)

Λέξεις-κλειδιά: άσυλο – ακρόαση – διεθνής προστασία – επανειλημμένη αίτηση – ανήλικος αιτών άσυλο – δικονομική ικανότητα του ανηλίκου

Νομική βάση: Νόμος περί διεθνούς προστασίας (ZMZ): άρθρα 42, 42/2, 42/3, 56, 119 Γενικός κώδικας διοικητικής δικονομίας(ZUP): άρθρα 46, 237, 237/1-3 Νόμος περί γάμου και οικογενειακών σχέσεων (ZZZDR): άρθρα 107, 108 Νόμος περί πολιτικής δικονομίας (ZPP): άρθρο 409 Νόμος περί διοικητικών διαφορών (ZUS-1): άρθρα 27, 27/3, 64, 64/1-3, 77.

Περίληψη: Ο ανήλικος ηλικίας κάτω των 15 ετών δεν έχει δικαιοπρακτική ικανότητα συνεπώς, η διοικητική αρχή δεν παραβίασε διαδικαστικούς κανόνες αρνούμενη να του επιτρέψει να προβεί σε δήλωση σχετικά με τα γεγονότα και τις περιστάσεις που αποτελούν τη βάση για την απόφαση της διοικητικής αρχής.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2: Απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου της Δημοκρατίας της Σλοβενίας. Αριθμός υπόθεσης: U-I-425/06

(διατίθεται Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροσε αυτόν τον δικτυακό τόπο)

Σημείωση: στην αγγλική μετάφραση του δημοσιευμένου εγγράφου παραλείπονται ενίοτε ορισμένα από τα στοιχεία που περιέχονται στο σλοβενικό κείμενο, πάντα όμως υπάρχει τουλάχιστον η περίληψη της απόφασης.

Προσβαλλόμενη πράξη: νόμος περί καταχωρήσεως των συμφώνων συμβίωσης ατόμων του ίδιου φύλου (Επίσημη Εφημερίδα, αριθ. 65/05) (ZRIPS), άρθρο 22.

Εφαρμοστέες διατάξεις: το άρθρο 22 του νόμου περί καταχωρήσεως των συμφώνων συμβίωσης ατόμων του ίδιου φύλου (Επίσημη Εφημερίδα, αριθ. 65/05) δεν συνάδει με το Σύνταγμα. Η Εθνοσυνέλευση υποχρεούται να εξαλείψει τη διαπιστωθείσα ασυμβατότητα εντός έξι μηνών από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας της Σλοβενίας. Μέχρις ότου εξαλειφθεί η διαπιστωθείσα ασυμβατότητα, ισχύουν για την κληρονομική διαδοχή μεταξύ των καταχωρημένων συντρόφων του ίδιου φύλου οι ίδιοι κανόνες που ισχύουν για την κληρονομική διαδοχή μεταξύ συζύγων σύμφωνα με το νόμο περί κληρονομιών (Επίσημη Εφημερίδα αριθ. 15/76 και 23/78 και Επίσημη Εφημερίδα αριθ. 67/01).

Περίληψη: Από την άποψη του δικαιώματος κληρονομικής διαδοχής μετά το θάνατο του συντρόφου (άρθρο 22 του νόμου περί καταχωρήσεως των συμφώνων συμβίωσης ατόμων του ίδιου φύλου), η θέση των καταχωρημένων συντρόφων του ίδιου φύλου είναι, από κάθε ουσιώδη πραγματική και νομική άποψη, ανάλογη με τη θέση των συζύγων. Συνεπώς, οι διαφορές στις ρυθμίσεις περί κληρονομικής διαδοχής μεταξύ συζύγων και μεταξύ καταχωρημένων συντρόφων του ίδιου φύλου δεν βασίζονται σε αντικειμενικές, μη προσωπικές περιστάσεις, αλλά στον γενετήσιο προσανατολισμό. Ο γενετήσιος προσανατολισμός είναι ένα από τα χαρακτηριστικά του προσώπου που απαριθμούνται στην πρώτη παράγραφο του άρθρου 14 του Συντάγματος. Λόγω του ότι δεν υπάρχει κανένας συνταγματικά παραδεκτός λόγος για τη διαφοροποίηση αυτή, η προσβαλλόμενη νομοθετική πράξη δεν συνάδει με την πρώτη παράγραφο του άρθρου 14 του Συντάγματος.

Θησαυρός: 1.5.51.1.15.1 Συνταγματική δικαιοσύνη – Αποφάσεις – Είδη αποφάσεων του Συνταγματικού Δικαστηρίου – Διαδικασία αναθεώρησης in abstracto – Κρίση περί ασυμβατότητας νομοθετικής πράξης με το Σύνταγμα. 1.5.51.1.16 – Συνταγματική δικαιοσύνη – Αποφάσεις – Είδη αποφάσεων του Συνταγματικού Δικαστηρίου – Διαδικασία αναθεώρησης in abstracto – Πρόσκληση προς τον νομοθέτη να προσαρμόσει νομοθετική πράξη με το Σύνταγμα. 5.2.2.1 – Θεμελιώδη δικαιώματα – Ισότητα (14.2) – Κριτήρια διακρίσεων (14.1) – Φύλο.

Νομική βάση: άρθρα 14.1, 14.2 του Συντάγματος της Σλοβενικής Δημοκρατίας Σύμβαση για την προάσπιση των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών : άρθρο 14 νόμος περί του Συνταγματικού Δικαστηρίου (ZUstS): άρθρα 40.2, 48.

Μορφότυποι

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΗ νομολογία του Ανώτατου Δικαστηρίου και των υπόλοιπων τακτικών και ειδικών δικαστηρίων δημοσιεύεται σε μορφότυπο HTML. Η νομολογία του Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΣυνταγματικού Δικαστηρίου της Δημοκρατίας της Σλοβενίας δημοσιεύεται πάντα σε μορφότυπο HTML και, μερικές φορές, σε μορφότυπο PDF.

Περαιτέρω διαδικασίες

Όσον αφορά τις Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροδικαστικές αποφάσεις, δεν δημοσιεύονται πληροφορίες για το αν η υπόθεση εκκρεμεί, αν η απόφαση είναι αμετάκλητη ή αν θα ακολουθήσουν και άλλες διαδικασίες.

Ωστόσο, στον δικτυακό τόπο του Συνταγματικού Δικαστηρίου δημοσιεύονται βασικές πληροφορίες για τις εκκρεμείς υποθέσεις – όπως ο αριθμός εγγράφου και η ημερομηνία κατάθεσης. Επίσης, κάθε εβδομάδα δημοσιεύεται το πρόγραμμα συνεδριάσεων κάθε εβδομάδας – στο οποίο αναγράφονται οι υποθέσεις που θα συζητηθούν κατά τις τακτικές συνεδριάσεις της ολομέλειας κάθε Πέμπτη.

Κανόνες δημοσίευσης

Τα δικαστήρια επιλέγουν τη νομολογία που θα δημοσιευθεί. Το βασικό κριτήριο είναι η σημασία της υπόθεσης για την ανάπτυξη της νομολογίας των κατώτερων δικαστηρίων. Οι αποφάσεις που έχουν ενδιαφέρον για το ευρύ κοινό συνήθως δημοσιοποιούνται με δελτίο Τύπου.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΝομολογία Συνταγματικού Δικαστηρίου, Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΝομολογία


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 05/12/2016

Εθνική νομολογία - Σλοβακία

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση σλοβακικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.

Η παρούσα σελίδα παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη νομολογία της Σλοβακίας.


Δημοσίευση της νομολογίας σε δικτυακό τόπο

Νομολογία τακτικών δικαστηρίων

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΗ νομολογία όλων των δικαστηρίων του συστήματος απονομής της δικαιοσύνης της Σλοβακίας παρέχεται, στα σλοβακικά, από την επιγραμμική νομική βάση δεδομένων JASPI.

Νομολογία Ανώτατου Δικαστηρίου

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΗ νομολογία του Ανώτατου Δικαστηρίου παρέχεται, στα σλοβακικά, από τον δικτυακό τόπο του Ανώτατου Δικαστηρίου.

Μορφότυποι

Η νομολογία των τακτικών δικαστικών είναι διαθέσιμη σε μορφότυπο html, ενώ η νομολογία του Ανώτατου Δικαστηρίου είναι διαθέσιμη σε μορφότυπο pdf.

Περαιτέρω διαδικασίες

Διατίθενται πληροφορίες:

 • σχετικά με την έκβαση των ενδίκων μέσων
 • σχετικά με το αμετάκλητο της απόφασης.

Κανόνες δημοσίευσης

Οι δικαστικές αποφάσεις στη Σλοβακία δεν έχουν γενική νομικά δεσμευτική ισχύ. Δεν αποτελούν πηγή δικαίου. Ωστόσο, οι αποφάσεις των δικαστηρίων ακολουθούν τις αποφάσεις του Ανώτατου Δικαστηρίου της Σλοβακίας, οι οποίες αποτελούν de facto πηγή δικαίου.


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 01/07/2019

Εθνική νομολογία - Φινλανδία

Στη σελίδα αυτή θα βρείτε μια επισκόπηση της φινλανδικής νομολογίας.


Δημοσίευση της νομολογίας σε δικτυακό τόπο

Παρουσίαση των αποφάσεων / Τίτλοι

Για τα Ανώτατα Δικαστήρια και τα περισσότερα υπόλοιπα δικαστήρια, οι λέξεις-κλειδιά και ο τίτλος εμφανίζονται μαζί με τις ημερομηνίες και τον αριθμό καταχώρισης.

Παράδειγμα τίτλου/τίτλων

Ανώτατο Δικαστήριο της Φινλανδίας

Λέξεις-κλειδιά

Σύμβαση απασχόλησης – Μεταβίβαση επιχείρησης – δίκαιο ΕΕ – Αντίκτυπος της ερμηνείας της οδηγίας

Αριθμός καταχώρισης: S2006/340

Ημερομηνία υποβολής: 29.1.2009

Ημερομηνία απόφασης: 23.4.2009

Φάκελος: 835

σύνοψη

Η υπόθεση αφορά το δικαίωμα ενός εργαζόμενου, ο οποίος παραιτήθηκε μετά τη μεταβίβαση της επιχείρησης στην οποία εργαζόταν, να λάβει αποζημίωση από τον νέο ιδιοκτήτη, βάσει της παραγράφου 6 του κεφαλαίου 7 του νόμου περί συμβάσεων απασχόλησης, λαμβανομένης υπόψη της παραγράφου 2 του άρθρου 4 της οδηγίας 2001/23/ΕΚ του Συμβουλίου.

νομοθεσία

Νόμος περί συμβάσεων απασχόλησης 55/2001, κεφάλαιο 7 παράγραφος 6

Οδηγία 2001/23/ΕΚ του Συμβουλίου περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών, σχετικά με τη διατήρηση των δικαιωμάτων των εργαζομένων σε περίπτωση μεταβιβάσεων επιχειρήσεων, εγκαταστάσεων ή τμημάτων εγκαταστάσεων ή επιχειρήσεων, άρθρο 4 παράγραφος 2


Ο ως άνω πίνακας απεικονίζει τις πληροφορίες που διατίθενται επί των αποφάσεων του Ανωτάτου Δικαστηρίου. Το πεδίο «λέξεις-κλειδιά» περιλαμβάνει τις σχετικές λέξεις-κλειδιά και την ημερομηνία της απόφασης. Το πεδίο «σύνοψη» περιγράφει το βασικό περιεχόμενο της απόφασης και οι παραπομπές στη νομοθεσία περιέχουν πληροφορίες περί της σχετικής εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

Μορφότυποι

Η φινλανδική νομολογία διατίθεται σε μορφότυπο HTML.

Περαιτέρω διαδικασίες

Πληροφορίες σχετικά με περαιτέρω διαδικασίες παρέχονται από τα ακόλουθα δικαστήρια:

 • Γενικές πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες προσφυγής παρέχονται από το Ανώτατο Δικαστήριο και τα υπόλοιπα δικαστήρια
 • Πληροφορίες σχετικά με εκκρεμούσες υποθέσεις παρέχονται από το Ανώτατο Δικαστήριο και τα υπόλοιπα δικαστήρια
 • Τα αποτελέσματα των προσφυγών παρέχονται από το Ανώτατο Δικαστήριο και τα υπόλοιπα δικαστήρια
 • Πληροφορίες σχετικά με το αμετάκλητο μιας απόφασης παρέχονται από το Ανώτατο Δικαστήριο και τα υπόλοιπα δικαστήρια
 • Πληροφορίες ενώπιον άλλου δικαστηρίου (όπως το Συνταγματικό Δικαστήριο) δεν παρέχονται από το Ανώτατο Δικαστήριο ή τα υπόλοιπα δικαστήρια
 • Πληροφορίες σχετικά με περαιτέρω διαδικασίες ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου παρέχονται από το Ανώτατο Δικαστήριο αλλά όχι από τα υπόλοιπα δικαστήρια.

Κανόνες δημοσίευσης

Υπάρχουν δεσμευτικοί κανόνες για τη δημοσίευση της νομολογίας σε εθνικό επίπεδο και σε επίπεδο δικαστηρίων.

Η πλήρης νομολογία δημοσιεύεται από τα Ανώτατα Δικαστήρια και τα ειδικά δικαστήρια. Σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα δικαστήρια, δημοσιεύεται μόνο επιλεγμένη νομολογία ανάλογα με τη σημασία της υπόθεσης, την εφαρμογή νέας νομοθεσίας ή αλλαγών στη νομοθεσία και την ανάγκη εναρμόνισης της εφαρμογής.


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 30/06/2019

Εθνική νομολογία - Σουηδία

Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται ανασκόπηση της σουηδικής νομολογίας και περιγράφονται οι σχετικές βάσεις δεδομένων νομολογίας.


Δημοσίευση της νομολογίας σε δικτυακό τόπο

Παρουσίαση των αποφάσεων / Τίτλοι

Ανώτατα δικαστήρια

Άλλα δικαστήρια

Η νομολογία παρουσιάζεται με τίτλους

Ναι

Ναι


Οι τίτλοι έχουν τη μορφή μιας ή περισσότερων προτάσεων και περιγράφουν τα βασικά σημεία της υπόθεσης.

Παράδειγμα τίτλου (ων)

«Ζήτημα που αφορά τους αγοραστές ακινήτου· ελαττώματα του ακινήτου που διαπιστώθηκαν ή έπρεπε να διαπιστωθούν μέσα σε εύλογο χρόνο».

Μορφότυποι

Η νομολογία διατίθεται σε μορφότυπο HTML.

Περαιτέρω διαδικασίες

Ανώτατα δικαστήρια

Άλλα δικαστήρια

Δίδονται πληροφορίες

για τα ένδικα μέσα;

Όχι

Όχι

για το αν η υπόθεση εκκρεμεί;

Όχι

Όχι

για το αποτέλεσμα των ενδίκων μέσων;

Όχι

Όχι

για το αμετάκλητο της απόφασης;

Όχι

Όχι

για περαιτέρω διαδικασίες ενώπιον 

    άλλου εθνικού δικαστηρίου (Συνταγματικό Δικαστήριο…);

    του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων;

    του Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων;

Όχι

Όχι


Το σύστημα περιέχει μόνον αποφάσεις που έχουν αποκτήσει ισχύ δεδικασμένου.

Κανόνες δημοσίευσης

σε εθνικό επίπεδο;

σε επίπεδο δικαστηρίων;

Υπάρχουν δεσμευτικοί κανόνες για τη δημοσίευση της νομολογίας;

Ναι

Ναι


Με διάταγμα της κυβέρνησης ρυθμίζεται, μεταξύ άλλων, ο τρόπος δημοσίευσης προσωπικών δεδομένων στη βάση δεδομένων νομολογίας.

Ανώτατα δικαστήρια

Άλλα δικαστήρια

Δημοσιεύεται όλη η νομολογία ή μόνον επιλογή;

μόνον επιλογή

μόνον επιλογή


Το ίδιο διάταγμα προβλέπει ότι το δικαστήριο είναι εκείνο που αποφασίζει ποιες αποφάσεις πρέπει να θεωρηθεί ότι περιέχουν κατευθυντήριες γραμμές και χρειάζεται να δημοσιευθούν στη βάση δεδομένων.

Ανώτατα δικαστήρια

Άλλα δικαστήρια

Οι δικαστικές αποφάσεις δημοσιεύονται στο διαδίκτυο ανώνυμα;

Ναι

Ναι

Αν ναι,

όλες οι αποφάσεις;

Ναι

ΝαιΤην έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 22/10/2015

Εθνική νομολογία - Αγγλία και Ουαλία

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση αγγλικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.

Στην παρούσα ενότητα παρέχεται περιγραφή της νομολογίας του Ηνωμένου Βασιλείου, με έμφαση στο δικαιοδοτικό καθεστώς της Αγγλίας και της Ουαλίας. Η περιγραφή επικεντρώνεται στη νομολογία που περιλαμβάνεται σε βάσεις δεδομένων οι οποίες διατίθενται δωρεάν στο κοινό.

Διαθέσιμη νομολογία στην Αγγλία και στην Ουαλία

Το κοινό έχει πρόσβαση σε μεγάλο μέρος της νομολογίας των δικαστηρίων του δικαιοδοτικού καθεστώτος της Αγγλίας και της Ουαλίας του Ηνωμένου Βασιλείου.

Όλες οι αποφάσεις του Ανώτατου Δικαστηρίου (Supreme Court) και όλες οι σημαντικές αποφάσεις του αστικού τμήματος του Εφετείου (Civil Court of Appeal) δημοσιεύονται σε συλλογή νομολογίας. Όλες οι αποφάσεις του Διοικητικού Δικαστηρίου (Administrative Court) και ορισμένες αποφάσεις του High Court που παρουσιάζουν ιδιαίτερο νομικό ή δημόσιο ενδιαφέρον δημοσιεύονται. Οι αποφάσεις του ποινικού τμήματος του Εφετείου δημοσιεύονται εάν παρουσιάζουν νομικό ή δημόσιο ενδιαφέρον. Στις αποφάσεις που αφορούν οικογενειακές και ορισμένες ποινικές υποθέσεις μπορεί να παραλείπονται τα ονόματα των διαδίκων. Οι αποφάσεις του πρωτοβάθμιου δικαιοδοτικού οργάνου (First-tier Tribunal) και του δευτεροβάθμιου δικαιοδοτικού οργάνου (Upper Tribunal) δημοσιεύονται όταν παρουσιάζουν νομικό ή δημόσιο ενδιαφέρον.

Η απόφαση δημοσιεύεται συνήθως σε διάστημα από 24 ώρες έως 2 εβδομάδες από την έκδοσή της. Εάν η απόφαση εκδοθεί γραπτώς, συνήθως δημοσιεύεται την ίδια ημέρα.

Νομικές βάσεις δεδομένων

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΑποφάσεις της Βουλής των Λόρδων: αρχείο. Η Βουλή των Λόρδων ασκούσε την ανώτερη κατ’ έφεση δικαιοδοσία του Ηνωμένου Βασιλείου μέχρι τις 30 Ιουλίου 2009. Όλες οι αποφάσεις των Law Lords από τις 14 Νοεμβρίου του 1996 έως τις 30 Ιουλίου 2009 διατίθενται στον δικτυακό τόπο του Κοινοβουλίου.

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΚοινοβουλευτικά αρχεία. Η πρόσβαση στις αποφάσεις της Βουλής των Λόρδων πριν από το 1996 είναι δυνατή μέσω των κοινοβουλευτικών αρχείων. Τα αρχεία αυτά περιλαμβάνουν υποθέσεις που εκδικάστηκαν κατ’ έφεση από τη Βουλή των Λόρδων καθώς και άλλα έγγραφα που συντάχθηκαν από αυτή κατά την άσκηση των δικαιοδοτικών της αρμοδιοτήτων, τα παλαιότερα εκ των οποίων χρονολογούνται από το 1621.

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΔικτυακός τόπος του Ανώτατου Δικαστηρίου. Από την 1η Οκτωβρίου του 2009, το Ανώτατο Δικαστήριο του Ηνωμένου Βασιλείου είναι αρμόδιο να αποφαίνεται ως προς τα νομικά ζητήματα όλων των υποθέσεων αστικού δικαίου στο Ηνωμένο Βασίλειο και όλων των ποινικών υποθέσεων στην Αγγλία και την Ουαλία και στη Βόρεια Ιρλανδία. Όλες οι αποφάσεις του διατίθενται στον δικτυακό τόπο του Ανώτατου Δικαστηρίου.

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΤο Incoporated Council of Law Reporting (Συμβούλιο για τη συλλογή νομολογίας) (ICLR) είναι νομικό μη κερδοσκοπικό ίδρυμα που ιδρύθηκε το 1865. Δημοσιεύει συλλογές νομολογίας που περιλαμβάνουν τις δικαστικές αποφάσεις του Ανώτατου Δικαστηρίου και των δευτεροβάθμιων δικαστηρίων στην Αγγλία και την Ουαλία. Το ίδρυμα αυτό διανέμει τις περισσότερες από τις δημοσιεύσεις του μόνο κατόπιν συνδρομής αλλά συντάσσει και το Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροWLR Daily που περιέχει δωρεάν περιλήψεις των υποθέσεων εντός 24 ωρών από την έκδοση των αποφάσεων, καθώς και δωρεάν εργαλείο αναζήτησης Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροCase Search (Αναζήτηση υπόθεσης).

Η βάση δεδομένων Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροBAILLII (The British and Irish Legal Information Institute - Βρετανικό και Ιρλανδικό ίδρυμα νομικών πληροφοριών) παρέχει δωρεάν διαδικτυακή πρόσβαση σε πολύ περιεκτική δέσμη βρετανικών και ιρλανδικών εγγράφων της πρωτογενούς νομοθεσίας συμπεριλαμβανομένης της νομολογίας. Το εργαλείο αναζήτησης επιτρέπει στους χρήστες να αναζητούν υποθέσεις σε συγκεκριμένα δικαστήρια ή σε περισσότερα δικαιοδοτικά καθεστώτα.

Μέσω του σχεδίου Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροOpen Law Project, η βάση δεδομένων BAILII καταγράφει επίσης σημαντικές υποθέσεις του παρελθόντος και τις διαθέτει δωρεάν και ελεύθερα στο διαδίκτυο για να στηρίξει την νομική εκπαίδευση.

Η BAILII συνεργάστηκε πρόσφατα με το ICLR και παρέχει πλέον συνδέσμους προς τις Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροπεριλήψεις των αποφάσεων (όπου υπάρχουν) με τη δυνατότητα αγοράς από το ICLR της επίσημης απόφασης όπως δημοσιεύθηκε στη συλλογή νομολογίας με μορφή PDF.

Οι ακόλουθες συλλογές είναι διαθέσιμες μέσω του Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροδικτυακού τόπου της Bailii:

Οι συλλογές αγγλικής νομολογίας (English Reports) από το 1220 έως το 1873 διατίθενται στoν δικτυακό τόπο Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροCommonLII

Δικαιοδοτικά όργανα

Ο δικτυακός τόπος BAILLII περιέχει επίσης στοιχεία αποφάσεων διαφόρων δικαιοδοτικών οργάνων του Ηνωμένου Βασιλείου:

Σχετικοί σύνδεσμοι

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροBAILLII Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΒουλή των Λόρδων Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΔικτυακός τόπος του Ανώτατου Δικαστηρίου Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροICLR


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 09/10/2014

Εθνική νομολογία - Βόρεια Ιρλανδία

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση αγγλικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.

Στην ενότητα αυτή θα βρείτε μια περιγραφή της νομολογίας του Ηνωμένου Βασιλείου, με έμφαση στη δικαιοδοσία της Βόρειας Ιρλανδίας. Η περιγραφή επικεντρώνεται στη νομολογία που είναι διαθέσιμη σε βάσεις δεδομένων προσπελάσιμες από το κοινό.


Διαθέσιμη νομολογία στη Βόρεια Ιρλανδία

Μεγάλο μέρος της νομολογίας των δικαστηρίων της δικαιοδοσίας της Βόρειας Ιρλανδίας του Ηνωμένου Βασιλείου είναι διαθέσιμο στο κοινό.

Νομολογία δημοσιεύεται για το Crown Court, το High Court, το Court of Appeal (Εφετείο) και το Supreme Court (Ανώτατο Δικαστήριο) του Ηνωμένου Βασιλείου.

Οι αποφάσεις που αφορούν οικογενειακές και ορισμένες ποινικές υποθέσεις μπορεί να είναι ανωνυμοποιημένες.

Στη Βόρεια Ιρλανδία η νομολογία δημοσιεύεται από το 1999. Μετά την έκδοση της απόφασης, η νομολογία δημοσιεύεται συνήθως σε διάστημα 24 ωρών έως 2 εβδομάδων.

Νομικές βάσεις δεδομένων

Η Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΥπηρεσία δικαστηρίων και δικαιοδοτικών οργάνων της Βόρειας Ιρλανδίας δημοσιεύει τις αποφάσεις του Crown Court, του High Court και του Court of Appeal (Εφετείου) στον δικτυακό της τόπο από το 1999. Η πρόσβαση στις αποφάσεις αυτές παρέχεται δωρεάν.

Αποφάσεις διατίθενται από την επιτροπή ενδίκων μέσων (Appellate Committee) της Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΒουλής των Λόρδων για την περίοδο μεταξύ 14ης Νοεμβρίου 1996 και 30ης Ιουλίου 2009. Τον Οκτώβριο του 2009, το Ανώτατο Δικαστήριο αντικατέστησε την επιτροπή ενδίκων μέσων (Appellate Committee) της Βουλής των Λόρδων και οι αποφάσεις της δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του Ανώτατου Δικαστηρίου. Η πρόσβαση στις αποφάσεις αυτές παρέχεται δωρεάν.

Σε εθνικό επίπεδο υπάρχουν διάφορα νομικά αποθετήρια και βάσεις δεδομένων διαθέσιμες στο κοινό.

Η βάση δεδομένων «Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροBailie» ((Ινστιτούτο βρετανικών και ιρλανδικών νομικών πληροφοριών) περιλαμβάνει τις αποφάσεις του Crown Court, του τμήματος Chancery του High Court, του οικογενειακού τμήματος του High Court, του τμήματος Queen’s Bench του High Court, των Δικαστών (Masters) του High Court, του Court of Appeal (Εφετείου) από τον Νοέμβριο του 1998,τις αποφάσεις της Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΒουλής των Λόρδων από το 1838 και τις αποφάσεις του Ανώτατου Δικαστηρίου από τον Οκτώβριο του 2009. Η πρόσβαση στις αποφάσεις αυτές παρέχεται δωρεάν.

Ο Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροδικτυακός τόπος Bailii περιλαμβάνει επίσης τις λεπτομέρειες των αποφάσεων διαφόρων δικαιοδοτικών οργάνων (ειδικών δικαστηρίων) του Ηνωμένου Βασιλείου:

 • Ανώτερο δικαστήριο (Upper Tribunal - τμήμα διοικητικών εφέσεων)
 • Ανώτερο δικαστήριο (Upper Tribunal - χρηματοοικονομικά και φόροι)
 • Ανώτερο δικαστήριο (Upper Tribunal - τμήμα κτηματολογίου)
 • Πρωτοβάθμιο δικαστήριο (First-tier Tribunal - τμήμα υγείας, εκπαίδευσης και κοινωνικής πρόνοιας)
 • Πρωτοβάθμιο δικαστήριο (First-tier Tribunal - φόροι)
 • Δικαστήριο προσφυγών σε θέματα ανταγωνισμού του Ηνωμένου Βασιλείου
 • Υπηρεσία επίλυσης διαφορών του Ηνωμένου Βασιλείου Nominet
 • Ειδική επιτροπή προσφυγών σε θέματα μετανάστευσης
 • Εφετείο εργατικών διαφορών του Ηνωμένου Βασιλείου
 • Αποφάσεις δικαστηρίων χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και αγορών του Ηνωμένου Βασιλείου
 • Δικαστήριο Ασύλου και Μετανάστευσης του Ηνωμένου Βασιλείου
 • Δικαστήριο πληροφοριών του Ηνωμένου Βασιλείου, συμπεριλαμβανομένης της Επιτροπής προσφυγών εθνικής ασφάλειας
 • Αποφάσεις ειδικών επιτρόπων φόρου εισοδήματος του Ηνωμένου Βασιλείου
 • Αποφάσεις επιτρόπων κοινωνικής ασφάλισης και διατροφής για παιδιά του Ηνωμένου Βασιλείου
 • Αποφάσεις δικαστηρίων ΦΠΑ και δασμών του Ηνωμένου Βασιλείου

1. Αποφάσεις δικαστηρίων ΦΠΑ και δασμών του Ηνωμένου Βασιλείου (τελωνεία)

2. Αποφάσεις δικαστηρίων ΦΠΑ και δασμών του Ηνωμένου Βασιλείου (ειδικοί φόροι κατανάλωσης)

3. Αποφάσεις δικαστηρίων ΦΠΑ και δασμών του Ηνωμένου Βασιλείου (φόροι ασφαλίστρων)

4. Αποφάσεις δικαστηρίων ΦΠΑ και δασμών του Ηνωμένου Βασιλείου (φόροι χώρων υγειονομικής ταφής αποβλήτων)

Σχετικοί σύνδεσμοι

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροBailii

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΒουλή των Λόρδων

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΔικτυακός τόπος Bailii

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΒουλή των Λόρδων

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΔικτυακός τόπος του Ανώτατου Δικαστηρίου

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΥπηρεσία δικαστηρίων και δικαιοδοτικών οργάνων της Βόρειας Ιρλανδίας


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 16/01/2019

Εθνική νομολογία - Σκωτία

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση αγγλικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.

Στην παρούσα ενότητα παρέχεται περιγραφή της νομολογίας του Ηνωμένου Βασιλείου, με έμφαση στην επικράτεια της Σκωτίας. Η περιγραφή επικεντρώνεται στη νομολογία που είναι διαθέσιμη σε βάσεις δεδομένων προσπελάσιμες από το κοινό.


Διαθέσιμη νομολογία στη Σκωτία

Μεγάλο μέρος της νομολογίας των δικαστηρίων της δικαιοδοσίας της Σκωτίας του Ηνωμένου Βασιλείου είναι διαθέσιμο στο κοινό.

Αστικά δικαστήρια

Η νομολογία δημοσιεύεται για το Court of Session (ανώτατο αστικό δικαστήριο) και την επιτροπή προσφυγών της Βουλής των Λόρδων, που θα αντικατασταθεί την 1η Οκτωβρίου 2009 από το νέο Ανώτατο Δικαστήριο του Ηνωμένου Βασιλείου (Supreme Court of the United Kingdom). Δημοσιεύονται επίσης αποφάσεις των Sheriff Courts (κατώτερα τοπικά δικαστήρια) οι οποίες παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Ποινικά δικαστήρια

Η νομολογία δημοσιεύεται για τα Sheriff Courts (κατώτερα τοπικά δικαστήρια) και το High Court of Justiciary, το Ανώτατο Ποινικό Δικαστήριο της Σκωτίας.

Οι αποφάσεις που αφορούν οικογενειακές και ορισμένες ποινικές υποθέσεις μπορεί να ανωνυμοποιηθούν.

Η νομοθεσία δημοσιεύεται από το 1998. Μετά την έκδοση της απόφασης, η νομολογία δημοσιεύεται συνήθως σε διάστημα 24 ωρών έως 2 εβδομάδων.

Νομικές βάσεις δεδομένων

Η Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΔικαστική Υπηρεσία Σκωτίας (Scottish Court Service) δημοσιεύει στον δικτυακό της τόπο από τον Σεπτέμβριο του 1998 τις αποφάσεις των Sheriff Courts, του Court of Session και του High Court of Justiciary. Διαθέτει δύο διαφορετικές δυνατότητες αναζήτησης, μία για το Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροCourt of Session και το High Court of Justiciary και μία για τα Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροSheriff Courts. Η πρόσβαση στις αποφάσεις αυτές παρέχεται δωρεάν.

Αποφάσεις της επιτροπής ενδίκων μέσων της Βουλής των Λόρδων είναι διαθέσιμες από τις 14 Νοεμβρίου 1996 έως τις 30 Ιουλίου 2009. Η πρόσβαση στις αποφάσεις αυτές παρέχεται δωρεάν.

Υπάρχουν επίσης διαθέσιμα αρκετά εθνικά νομικά ευρετήρια και νομικές βάσεις δεδομένων.

Η βάση δεδομένων «Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροBailii» (Βρετανικό και Ιρλανδικό ίδρυμα νομικών πληροφοριών) περιέχει συλλογή των αποφάσεων του Court of Session από το 1879, του High Court of Justiciary από το 1914, του Sheriff Court από το 1998 και της Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΒουλής των Λόρδων από το 1838. Η πρόσβαση στις αποφάσεις αυτές παρέχεται δωρεάν.

Ο Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροδικτυακός τόπος Bailii περιέχει επίσης στοιχεία αποφάσεων διαφόρων δικαστηρίων του Ηνωμένου Βασιλείου:

 • Ανώτερο δικαστήριο (Upper Tribunal) (τμήμα διοικητικών προσφυγών)
 • Ανώτερο δικαστήριο (Upper Tribunal) (χρηματοοικονομικά και φορολογία)
 • Ανώτερο δικαστήριο (Upper Tribunal) (τμήμα κτηματολογίου)
 • Πρωτοβάθμιο δικαστήριο (First-tier Tribunal) (τμήμα υγείας, εκπαίδευσης και κοινωνικής πρόνοιας)
 • Πρωτοβάθμιο δικαστήριο (First-tier Tribunal) (φορολογία)
 • Δικαστήριο προσφυγών σε θέματα ανταγωνισμού του Ηνωμένου Βασιλείου
 • Υπηρεσία επίλυσης διαφορών του Ηνωμένου Βασιλείου Nominet
 • Ειδική επιτροπή προσφυγών σε θέματα μετανάστευσης
 • Εφετείο εργατικών διαφορών του Ηνωμένου Βασιλείου
 • Αποφάσεις δικαστηρίων χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και αγορών του Ηνωμένου Βασιλείου
 • Δικαστήριο Ασύλου και Μετανάστευσης του Ηνωμένου Βασιλείου
 • Δικαστήριο υποθέσεων πληροφοριών του Ηνωμένου Βασιλείου, συμπεριλαμβανομένης της Επιτροπής προσφυγών εθνικής ασφάλειας
 • Αποφάσεις ειδικών επιτρόπων φόρου εισοδήματος του Ηνωμένου Βασιλείου
 • Αποφάσεις επιτρόπων κοινωνικής ασφάλισης και διατροφής για παιδιά του Ηνωμένου Βασιλείου
 • Αποφάσεις δικαστηρίων ΦΠΑ και δασμών του Ηνωμένου Βασιλείου
 1. Αποφάσεις δικαστηρίων ΦΠΑ και δασμών του Ηνωμένου Βασιλείου (τελωνεία)
 2. Αποφάσεις δικαστηρίων ΦΠΑ και δασμών του Ηνωμένου Βασιλείου (ειδικοί φόροι κατανάλωσης)
 3. Αποφάσεις δικαστηρίων ΦΠΑ και δασμών του Ηνωμένου Βασιλείου (φόροι ασφαλίστρων)
 4. Αποφάσεις δικαστηρίων ΦΠΑ και δασμών του Ηνωμένου Βασιλείου (φόροι χώρων υγειονομικής ταφής αποβλήτων)

Σχετικοί σύνδεσμοι

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροBailii, Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΒουλή των Λόρδων, Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΔικτυακός τόπος Bailii, Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΒουλή των Λόρδων, Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΔικαστική Υπηρεσία Σκωτίας (Scottish Courts Service), Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροCourt of Session και High Court of Justiciary, Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροSheriff Courts


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 06/06/2018