Orzecznictwo państwa członkowskiego

Sądy państw członkowskich Unii Europejskiej (UE) stosują i interpretują normy prawa danego państwa członkowskiego oraz normy prawa UE. Dlatego w interesie obywateli i przedstawicieli zawodów prawniczych leży dostęp nie tylko do orzecznictwa własnego kraju, ale również do orzecznictwa innych państw członkowskich UE.


Większość państw członkowskich posiada jedną lub więcej baz orzeczeń i opinii sądów krajowych — dotyczących prawa UE, prawa krajowego a także aktów prawa miejscowego - regionalnych lub lokalnych. Niejednokrotnie zakres informacji dostępnych w Internecie może obejmować tylko niektóre sądy (na przykład sądy najwyższe) albo tylko niektóre rodzaje orzeczeń.

Orzecznictwo państw członkowskich można przeszukiwać albo za pośrednictwem baz danych wybranego państwa członkowskiego, klikając na jedną z flag widniejących po prawej stronie, która przekierowuje na odpowiednią stronę orzecznictwa krajowego, albo korzystając z jednej z europejskich baz danych (poniższa lista może być niepełna):

 • Link otworzy się w nowym oknieJURE – baza danych stworzona przez Komisję Europejską zawierająca orzecznictwo dotyczące jurysdykcji w sprawach cywilnych i handlowych oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w innych państwach niż państwo, w którym wydano orzeczenie. Baza danych obejmuje również orzecznictwo dotyczące istotnych konwencji międzynarodowych (np. konwencji brukselskiej z 1968 roku, konwencji z Lugano z 1988 roku), a także orzecznictwo UE i państw członkowskich;
 • Stowarzyszenie Rad Stanu oraz Najwyższego Sądownictwa Administracyjnego Unii Europejskiej (Link otworzy się w nowym oknieACA Europe) prowadzi dwie bazy danych orzecznictwa państw członkowskich dotyczącego stosowania przepisów prawa UE – „Link otworzy się w nowym oknieJuriFast” i „Link otworzy się w nowym oknieDec.Nat”. Orzeczenia są udostępniane w języku oryginalnym, wraz ze streszczeniem w językach angielskim i francuskim. Baza danych „Dec.Nat” zawiera również odniesienia do orzeczeń krajowych i analizy tych orzeczeń przygotowane przez Dyrekcję Badań i Dokumentacji  Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości;
 • za pośrednictwem strony internetowej Link otworzy się w nowym okniesieci prezesów sądów najwyższych UE można uzyskać dostęp do stron internetowych, na których znajdują się liczne bazy danych zawierające orzecznictwo sądów najwyższych państw członkowskich (a także niektórych krajów kandydujących);
 • portal informacyjny Link otworzy się w nowym oknieAgencji Praw Podstawowych UE zawiera bazę danych orzeczeń krajowych sądów i krajowych organów specjalnych wydanych w sprawach z dziedziny prawa antydyskryminacyjnego;
 • Link otworzy się w nowym oknieCODICES – baza danych utworzona przez tak zwaną Link otworzy się w nowym oknieKomisję Wenecką Link otworzy się w nowym oknieRady Europy zawierająca orzecznictwo w sprawach konstytucyjnych nie tylko państw członkowskich UE, ale również innych członków Rady Europy;

Dodatkowo, również europejski portal „e-sprawiedliwość” zawiera informacje dotyczące różnych sądów państw członkowskich. Wiele spośród tych sądów posiada strony internetowe zawierające bazy danych ich orzecznictwa.


Stroną zarządza Komisja Europejska. Informacje na tej stronie nie muszą odzwierciedlać oficjalnego stanowiska Komisji Europejskiej, nie ponosi ona również odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane czy odniesienia na niej zawarte. Więcej informacji na temat praw autorskich odnoszących się do stron UE znajduje się na stronie „Informacje prawne”.

Ostatnia aktualizacja: 18/01/2019

Orzecznictwo państwa członkowskiego - Belgia

W niniejszej części znajduje się przegląd źródeł orzecznictwa i ich treści oraz odesłania do odpowiednich baz danych.


Dostępne strony internetowe

Link otworzy się w nowym oknieStrona internetowa JURIDAT umożliwia wyszukiwanie orzecznictwa belgijskiego.

Prezentacja orzeczeń, streszczenia

Na ogół orzeczenia wprowadza się przez listę słów kluczowych lub „wypis”, po którym następuje streszczenie (lub podsumowanie) najważniejszych zagadnień prawnych i odesłań do ustawy lub do wcześniejszych orzeczeń.

Przykład:

Lista słów kluczowych lub „wypis”: Compétitions sportives - Matches de football - Sécurité - Infraction - Sanction administrative - Recours devant le tribunal de police - Droits de la défense - Violation - Exception - Rejet de la demande - Réouverture des débats - Mission du juge (Zawody sportowe – Mecze piłki nożnej – Bezpieczeństwo – Występek – Sankcja administracyjna – Odwołanie do sądu policyjnego – Prawo do obrony – Naruszenie – Zarzut – Odrzucenie wniosku – Ponowne otwarcie procedury ustnej – Zakres zadań sędziego)

Streszczenie: Sędzia musi zarządzić ponowne otwarcie procedury ustnej zanim w całości lub części odrzuci wniosek na podstawie zarzutu, którego strony mu nie przedłożyły, jako naruszenie prawa do obrony w postępowaniu mającym na celu nałożenie sankcji administracyjnej na mocy ustawy z dnia 21 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa podczas meczów piłki nożnej (loi du 21 décembre 1998 relative à la sécurité lors des matches de football) (1),(2). (1) Zob. Cass., 26 grudnia 1986 r., RG 5176, Pas., 1987, nr 258; Cass., 3 kwietnia 1998 r., RG C.97.0087.F, Pas., 1998, nr 191 i Cass., 17 maja 2002 r., RG C.01.0330.F, Pas., 2002, nr 303. (2) Art. 26 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 grudnia 1998 r., w wersji obowiązującej przed jej zmianą ustawą z dnia 25 kwietnia 2007 r.

Sądy, których orzecznictwo zostało uwzględnione

 • Cour supreme (Sąd Najwyższy)
 • Sądy powszechne
 • Sądy szczególne

Śledzenie trwających postępowań

Sąd Najwyższy

Inne sądy

Czy podaje się informacje na temat:

wystąpienia ze środkiem odwoławczym?

Tak

Tak

faktu, że sprawa pozostaje w toku?

Tak

Nie

wyniku odwołania?

Tak

Nie

prawomocności i ostateczności orzeczeń?

Nie

Nie

faktu, że postępowanie można kontynuować przed   

  innym sądem (trybunałem konstytucyjnym itd.)?

  Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości?

  Europejskim Trybunałem Praw Człowieka?

Tak

Tak

Tak/Nie

Tak/Nie

Tak/Nie

Tak/Nie


Przepisy w zakresie publikacji

Na szczeblu krajowym?

W sprawie orzeczeń niektórych sądów?

Czy istnieją bezwzględnie obowiązujące przepisy w zakresie publikacji orzeczeń sądów?

Nie

Nie


Istnieją niewiążące przepisy w zakresie postępowania.

Sąd Najwyższy

Inne sądy

Czy publikuje się cały tekst czy wybór fragmentów?

Wybór

Wybór

Na podstawie jakich kryteriów dokonuje się wyboru fragmentów do publikacji?

Znaczenie społeczne i prawne

Znaczenie społeczne i prawne


Ciekawe strony

Link otworzy się w nowym oknieJuridat

Link otworzy się w nowym oknieService Public Fédéral Justice (Link otworzy się w nowym oknieFederalny wymiar sprawiedliwości)


Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Ostatnia aktualizacja: 06/08/2019

Orzecznictwo państwa członkowskiego - Bułgaria

Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Do tej pory przetłumaczono ją na następujące języki: bułgarski

W tej sekcji przedstawiono informacje dotyczące orzecznictwa bułgarskiego oraz opis odnośnych baz danych i łącza do nich.

Najwyższy Sąd Administracyjny (SAC) sprawuje nadrzędny nadzór nad skrupulatnym i sprawiedliwym stosowaniem przepisów w sądownictwie administracyjnym.

Najwyższy Sąd Administracyjny rozpatruje skargi i odwołania od aktów Rady Ministrów, premiera, wicepremierów, ministrów, szefów innych instytucji bezpośrednio podlegających Radzie Ministrów, od aktów Najwyższej Rady Sądownictwa, Narodowego Banku Bułgarskiego, od aktów gubernatorów okręgów i od innych aktów ustanowionych prawem. Sąd wydaje decyzje w sprawie sporów dotyczących zgodności z prawem delegowanych instrumentów ustawodawczych. Jako instancja kasacyjna analizuje decyzje sądów w sprawach administracyjnych i rozpatruje wnioski o cofnięcie wydanych już decyzji sądów w takich sprawach.

Najwyższy Sąd Kasacyjny (VKS) stanowi najwyższą instancję w sprawach karnych, handlowych i cywilnych. Sprawuje jurysdykcję na całym terytorium Republiki Bułgarii. Wymiar sprawiedliwości składa się z Najwyższego Sądu Kasacyjnego, Najwyższego Sądu Administracyjnego, sądów apelacyjnych, sądów rejonowych, sądów wojskowych i sądów regionalnych. Wyroki i orzeczenia przechowywane są w informacyjnych bazach danych odpowiednich sądów, tak w wersji papierowej, jak i elektronicznej.


Orzecznictwo udostępnione na stronie internetowej

Link otworzy się w nowym oknieNajwyższy Sąd Administracyjny ma swoją stronę internetową od początku 2002 roku. Strona została utworzona po to, by spełnić potrzeby osób fizycznych, osób prawnych i organów administracyjnych wymagających łatwego dostępu do informacji na temat sądowniczej działalności sądu.

Orzecznictwo jest dostępne na stronie sądu. Dostęp do bazy danych jest możliwy po zarejestrowaniu się; rejestracja jest standardowa bezpłatna (nazwa użytkownika i hasło).

Link otworzy się w nowym oknieNajwyższy Sąd Kasacyjny ma stronę internetową z bezpośrednim dostępem do informacyjnej bazy danych tego sądu.

Sposób przedstawienia orzeczeń / Nagłówki

Najwyższy Sąd Administracyjny

Brak jest tytułu lub nagłówka sekcji przedstawiającej orzeczenia i inny rodzaj działalności Najwyższego Sądu Administracyjnego na stronie internetowej.  Akty są oznaczone numerem, datą wydania i numerem sprawy, do której się odnoszą, np.:

“Решение №5908 от 23.06.2005 по Дело №4242/2005”

Najwyższy Sąd Kasacyjny

Wyroki są wydawane w formie papierowej i są publikowane w biuletynie, roczniku i na stronie internetowej Link otworzy się w nowym oknieNajwyższego Sądu Kasacyjnego Republiki Bułgarii.

Opcje przeszukiwania są następujące: wg daty w sądzie i nazwisk stron w sprawie; wg numeru sprawy zgodnie z zapisem w rejestrze Najwyższego Sądu Kasacyjnego; wg numeru sprawy prowadzonej w oddziale Najwyższego Sądu Kasacyjnego.

Kompletne wersje wyroków (z usuniętymi danymi osobowymi) wydanych po 1 października 2008 r. są dostępne poprzez łącze u dołu strony z wynikami wyszukiwania.

Wiadomości i komunikaty prasowe wydawane przez Najwyższy Sąd Kasacyjny Republiki Bułgarii są zamieszczane regularnie w sekcji biura prasowego strony internetowej sądu. Wyroki w sprawach budzących duże zainteresowanie opinii publicznej są zamieszczane w tej sekcji oraz w bazie danych Najwyższego Sądu Kasacyjnego.

Formaty

Najwyższy Sąd Administracyjny

Orzecznictwo jest dostępne na stronie sądu w formacie HTML.

Najwyższy Sąd Kasacyjny

Orzecznictwo jest dostępne na stronie sądu w formacie PDF.

Przedmiotowe sądy

Dalsze postępowanie

sądy najwyższe - Najwyższy Sąd Administracyjny i Najwyższy Sąd Kasacyjny

inne sądy

Czy jest dostępna informacja:

 • na temat odwołania?

Tak

Tak

 • czy sprawa jest w toku?

Tak

Tak

 • na temat skutków apelacji?

Tak

Tak

 • na temat nieodwołalności orzeczenia?

Tak

Tak

 • na temat dalszego postępowania przed:      

  innym sądem krajowym (Trybunał Konstytucyjny…)?

  europejskim Trybunałem Sprawiedliwości?

  Europejskim Trybunałem Praw Człowieka

Nie dotyczy

Nie dotyczy


Reguły dotyczące publikacji

Na szczeblu krajowym?

Na szczeblu sądów?

Czy są wiążące zasady dotyczące publikowania orzecznictwa

Tak – art. 64, ust. 1 ustawy o systemie sądownictwa

Tak


Sądy najwyższe

Inne sądy

Czy publikowane jest pełne orzecznictwo czy tylko część?

Najwyższy Sąd Administracyjny i Najwyższy Sąd Kasacyjny – pełne orzecznictwo

pełne orzecznictwo/wyłącznie część

Jeśli publikuje się wyłącznie część, jakie stosuje się kryteria?

Nie dotyczy

Nie dotyczyZa wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Ostatnia aktualizacja: 17/12/2018

Orzecznictwo państwa członkowskiego - Czechy

W niniejszej części przedstawiono przegląd orzecznictwa w Republice Czeskiej, a także opis odpowiednich baz danych zawierających orzecznictwo oraz łącza do nich.


Orzecznictwo dostępne w internecie

Orzecznictwo jest publicznie dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości Link otworzy się w nowym okniehttps://www.justice.cz/ (zakładka: „Judikatura” (orzecznictwo)).

Każdy z poniższych sądów prowadzi bazę danych zawierającą jego orzecznictwo:

 • Trybunał Konstytucyjny (Ústavní soud);
 • Sąd Najwyższy (Nejvyšší soud);
 • Najwyższy Sąd Administracyjny (NSA) (Nejvyšší správní soud).

Streszczenia wszystkich orzeczeń NSA po usunięciu danych osobowych są publikowane, na Link otworzy się w nowym okniestronie internetowej NSA. Niektóre orzeczenia NSA, a także niektóre orzeczenia sądów administracyjnych niższej instancji, wybrane według wagi orzeczenia przez pełny skład sędziów NSA, są przedstawiane w bardziej szczegółowy sposób.

Sposób przedstawiania orzeczeń / Tytuły

Wyroki są udostępniane na stronach internetowych sądów najwyższych.

Formaty

Orzecznictwo jest dostępne w formacie html.

Sądy, których orzecznictwo jest udostępniane na stronie internetowej

W internecie publikowane są orzeczenia następujących sądów:

Dalsze postępowanie

Sąd Najwyższy

Inne sądy

Czy dostępne są informacje dotyczące:

środków odwoławczych?

Nie

Tak (Link otworzy się w nowym okniehttps://www.justice.cz/, źródło: InfoSoud)

tego, czy sprawa jest nadal w toku?

Nie

Tak (InfoSoud)

wyniku środka odwoławczego?

Nie

Tak (InfoSoud)

prawomocności orzeczenia?

Nie

Nie

dalszego postępowania w sprawie przed:

innym sądem krajowym (np. Trybunałem Konstytucyjnym)?

Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości?

Europejskim Trybunałem Praw Człowieka?

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Reguły dotyczące publikacji

Na szczeblu krajowym?

Na szczeblu sądów?

Czy istnieją wiążące zasady dotyczące publikacji orzecznictwa

Tak

Tak

Sąd Najwyższy

Inne sądy

Czy publikowane jest pełne orzecznictwo, czy tylko jego wybór?

W pełni zanonimizowane

W pełni zanonimizowane

Jeżeli dokonywany jest wybór,

jakie stosuje się kryteria?

Ochrona danych osobowych

Prawnicze bazy danych

Nazwa i URL bazy danych

Link otworzy się w nowym okniePortal administracji publicznej

Czy dostęp do bazy danych jest bezpłatny?

Tak, dostęp do bazy danych jest bezpłatny.

Krótki opis treści

Baza danych zawiera ustawodawstwo Republiki Czeskiej w języku czeskim.


Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Ostatnia aktualizacja: 17/04/2018

Orzecznictwo państwa członkowskiego - Dania


W Danii nie istnieje baza orzecznictwa.


Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Ostatnia aktualizacja: 24/10/2019

Orzecznictwo państwa członkowskiego - Niemcy

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej niemiecki. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.

Na niniejszej stronie przedstawiono informacje dotyczące orzecznictwa w Niemczech.


Orzecznictwo udostępnione na stronie internetowej

Sposób przedstawienia orzeczeń / Tytuły

Sądy najwyższe

Inne sądy

Orzecznictwo jest opatrzone nagłówkami

Trybunał Federalny:

Nie

Federalny Sąd Administracyjny:

Tak, w przypadku szczególnych wyroków

Federalny Trybunał Finansowy:

Tak

Federalny Sąd Pracy:

Tak

Federalny Sąd ds. Socjalnych:

Tak

Federalny Sąd Patentowy:

Nie


Istotne wyroki Federalnego Sądu Administracyjnego są opatrzone nagłówkami w formie tytułów, co ułatwia użytkownikowi rozeznanie się w nich.

Wyroki Federalnego Trybunału Finansowego są opatrzone nagłówkami zawierającymi zasadniczą myśl wyroku.

Wyroki Federalnego Sądu Pracy są opatrzone nazwą wydziału, datą i sygnaturą sprawy.

Przykład nagłówka/nagłówków

W Federalnym Sądzie Administracyjnym: uznanie kosztów leków wzmagających potencję za niekwalifikujące się do zwrotu jest sprzeczne z art. 3 ust. 1 ustawy zasadniczej.

W Federalnym Trybunale Finansowym: brak obniżonej stawki podatku od usług zarządzania i administracji świadczonych przez spółkę jawną na rzecz powiązanych towarzystw – zakres § 68 ust. 2 lit. b) kodeksu podatkowego – konkurencja w rozumieniu § 65 ust. 3 kodeksu podatkowego.

W Federalnym Sądzie Pracy: 10. wydział , 11.2.2009, 10 AZR 222/08, świadczenie specjalne – dotyczy regulaminu pracy ustalanego przez pracodawcę – z zastrzeżeniem zmiany.

Formaty

Sądy najwyższe

Inne sądy

dokument

metadane

dokument

metadane

Jakie formaty są stosowane?

Trybunał Federalny:

pdf

Federalny Sąd Administracyjny:

html

Federalny Trybunał Finansowy:

html

Federalny Sąd Pracy:

x html 1

Trybunał Federalny:

pdf

Federalny Sąd Administracyjny:

pdf

Federalny Trybunał Finansowy:

html

Federalny Sąd Patentowy:

pdf

Federalny Sąd Patentowy:

brak


Dalsze postępowanie

Sądy najwyższe

Inne sądy

Czy dostępne są informacje dotyczące środków odwoławczych?

Trybunał Federalny: Nie

Federalny Sąd Administracyjny: Tak

Federalny Sąd Pracy: Nie

Federalny Sąd ds. Socjalnych: Nie

Federalny Sąd Patentowy: Nie

dotyczące tego, czy sprawa jest nadal w toku?

Trybunał Federalny: Nie

Federalny Sąd Administracyjny: Nie

Federalny Trybunał Finansowy: Tak

Federalny Sąd Pracy: Nie

Federalny Sąd ds. Socjalnych: Nie

Federalny Sąd Patentowy: Nie

dotyczące rozstrzygnięcia apelacji?

Trybunał Federalny: Nie

Federalny Sąd Administracyjny: Tak

Federalny Trybunał Finansowy: Tak

Federalny Sąd Pracy: Nie

Federalny Sąd ds. Socjalnych: Nie

Federalny Sąd Patentowy: Nie

dotyczące prawomocności orzeczeń?

Trybunał Federalny: Tak

Federalny Sąd Administracyjny: Nie

Federalny Trybunał Finansowy: Nie

Federalny Sąd Pracy: Nie

Federalny Sąd ds. Socjalnych: Nie

Federalny Sąd Patentowy: Nie

dotyczące dalszego postępowania w sprawie przed innym sądem w kraju (Trybunałem Konstytucyjnym...)?

przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości?

przed Trybunałem Praw Człowieka?

Trybunał Federalny: Nie

Federalny Sąd Administracyjny:

Nie

Federalny Trybunał Finansowy:

Tak

Federalny Sąd Pracy:

Tak

Federalny Sąd ds. Socjalnych:

Nie

Trybunał Federalny:

Nie

Federalny Sąd Administracyjny:

Tak, w niektórych przypadkach

Federalny Trybunał Finansowy:

Tak

Federalny Sąd Pracy:

Tak

Federalny Sąd ds. Socjalnych:

Nie

Trybunał Federalny:

Nie

Federalny Sąd Administracyjny:

Nie

Federalny Trybunał Finansowy:

Federalny Sąd ds. Socjalnych:

Nie

Federalny Sąd Patentowy: Nie

Federalny Sąd Patentowy:

Nie

Federalny Sąd Patentowy:

Nie


Federalny Sąd Patentowy podaje te informacje tylko w przypadku, jeżeli są one przytoczone w pełnym tekście wyroku.

Federalny Sąd Administracyjny zamieszcza w Internecie informacje na temat toczących się przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości postępowań w trybie prejudycjalnym.

Reguły dotyczące publikacji

Na szczeblu krajowym?

Na szczeblu sądów?

Czy istnieją wiążące reguły dotyczące publikacji orzecznictwa?

Trybunał Federalny: Nie

Federalny Sąd Patentowy: Nie

Federalny Sąd Administracyjny: Tak

Federalny Sąd Pracy: Nie

Federalny Sąd Patentowy: Nie

Federalny Sąd Administracyjny: Tak

Federalny Trybunał Finansowy: Tak

Federalny Sąd Pracy: Tak


W przypadku Federalnego Sądu Administracyjnego zasady są określone w § 55 regulaminu Federalnego Sądu Administracyjnego w związku z §§ 169 i 173 ustawy o ustroju sądów a także § 1 ustawy o swobodnym dostępie do informacji.

W przypadku Federalnego Trybunału Finansowego ogólnie stosuje się zasadę równego traktowania mediów; tzn. Federalny Trybunał Finansowy musi uwzględniać przysługujące prasie prawo do równego traktowania mediów. Zgodnie z powyższym, w odniesieniu do wyroków Federalnego Trybunału Finansowego zastosowanie znajduje data ogłoszenia. W tym dniu następuje poinformowanie prasy, publikacja wyroków w Internecie oraz wypełnienie zobowiązań z tytułu subskrypcji tekstów wyroków.

Sądy najwyższe

Inne sądy

Czy publikowane jest pełne orzecznictwo, czy tylko jego wybór?

Trybunał Federalny:

tylko wybór

Federalny Sąd Administracyjny:

tylko wybór

Federalny Trybunał Finansowy:

tylko wybór

Federalny Sąd Pracy:

pełna publikacja

Federalny Sąd ds. Socjalnych:

pełna publikacja

Federalny Sąd Patentowy:

pełna publikacja

Jakie kryteria stosuje się w przypadku publikacji wyboru orzecznictwa?

Trybunał Federalny:

wszystkie wyroki wraz z uzasadnieniem

(„uzasadnienie”)

Federalny Sąd Administracyjny:

tak, w przypadku wyroków o fundamentalnym znaczeniu

Federalny Trybunał Finansowy:

Wszystkie wyroki Federalnego Trybunału Finansowego, tzn. wszystkie wyroki, których materia jest warta udokumentowania (nie publikuje się m.in. informacji o wyrokach, którym nie towarzyszy uzasadnienie) ukazują się w Internecie i są również publikowane w bazie danych Juris.

Wyroki pozostają dostępne w Internecie przez okres czterech lat. Po jego upływie są one usuwane.

Federalny Trybunał Finansowy zapewnia również możliwość elektronicznej wysyłki (pojedyncze wyroki można zamawiać, podając konkretną sygnaturę sprawy).


W przypadku Federalnego Sądu ds. Socjalnych, w Internecie zamieszcza się pełną treść wybranych opublikowanych wyroków.


Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Ostatnia aktualizacja: 26/11/2012

Orzecznictwo państwa członkowskiego - Estonia

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej estoński. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.

W niniejszej części przedstawiono w zarysie estońskie orzecznictwo oraz opis odpowiednich baz orzecznictwa.


Orzecznictwo udostępniane na stronie internetowej

Orzecznictwo sądów pierwszej i drugiej instancji jest publikowane na stronach internetowych od roku 2001. Orzecznictwo Sądu Najwyższego jest udostępniane od czasu reorganizacji systemu sądownictwa w 1993 roku i podlega publikacji w estońskim Dzienniku Urzędowym (Riigi Teataja) oraz na stronie internetowej Link otworzy się w nowym oknieSądu Najwyższego. Orzecznictwo sądów pierwszej i drugiej instancji jest dostępne w Link otworzy się w nowym oknieelektronicznym wydaniu estońskiego Dziennika Urzędowego (Riigi Teataja).

Obowiązek udostępniania orzecznictwa wynika z ustawy o informacji publicznej, natomiast bardziej szczegółowe uregulowania przewidują kodeksy postępowania sądowego. Zazwyczaj publikowane są wszystkie prawomocne wyroki. Istnieją jednak wyjątkowe sytuacje przewidziane w przepisach dotyczących postępowania sądowego w sprawach cywilnych i administracyjnych, w których sądy, z urzędu lub na wniosek zainteresowanej osoby, nie ujawniają w wyrokach imienia i nazwiska tej osoby (zastępując je inicjałami lub innymi znakami), jej numeru identyfikacyjnego, daty urodzenia lub adresu. W czasie postępowania sądowego w sprawach cywilnych i administracyjnych sąd może, z urzędu lub na wniosek zainteresowanej osoby, opublikować jedynie sentencję wyroku zawierającego szczególnie chronione dane osobowe lub nie publikować jej wcale, jeżeli zastąpienie imienia i nazwiska tej osoby inicjałami lub innymi znakami może stanowić naruszenie prywatności. Sądy mogą również opublikować jedynie sentencję wyroku, jeżeli wyrok zawiera informacje, które z mocy prawa podlegają ograniczeniom dostępu innego rodzaju.

Publikowane są wszystkie prawomocne wyroki w sprawach karnych, ale ujawniane są w nich tylko dane osobowe oskarżonego (imię, nazwisko i numer identyfikacyjny lub data urodzenia). Co do zasady nie ujawnia się danych osobowych oskarżonych, którzy są nieletni (ich imiona i nazwiska, numery identyfikacyjne lub daty urodzenia zastępuje się inicjałami lub innymi znakami). W postępowaniu karnym sądy mogą, na wniosek osoby zainteresowanej lub z urzędu, opublikować jedynie wstęp oraz sentencję wyroku lub jego końcową część, jeżeli wyrok zawiera szczególnie chronione dane osobowe. To samo dotyczy sytuacji, gdy wyrok zawiera dane osobowe podlegające ograniczeniom dostępu innego rodzaju i umożliwia zidentyfikowanie osób, których dotyczy, pomimo tego, że imiona in nazwiska oraz inne dane osobowe zastąpiono inicjałami lub innymi znakami.

Publikowanie orzecznictwa uznawane jest za jeden z aspektów sprawowania wymiaru sprawiedliwości, przy czym można sprzeciwić się publikacji konkretnych danych. Sądy muszą zatem rozważyć, w jaki sposób należy publikować wyroki.

Sposób przedstawienia orzeczeń i tytuły


Sąd Najwyższy

Inne sądy

Czy orzecznictwo jest opatrzone tytułami?

Tak

Nie

Orzeczenia Sądu Najwyższego dostępne w estońskim Dzienniku Urzędowym (Riigi Teataja) oraz na stronie internetowej Sądu Najwyższego można wyszukiwać według lat, rodzaju sprawy, sygnatury sprawy, daty wydania orzeczenia, składu orzekającego, rodzaju postępowania, rodzaju wykroczenia, adnotacji oraz treści. Na stronie internetowej Sądu Najwyższego możliwe jest także wyszukiwanie z wykorzystaniem słów kluczowych.

Wyroki sądów pierwszej i drugiej instancji można wyszukiwać według rodzaju postępowania. Możliwe jest także wyszukiwanie z wykorzystaniem szeregu różnych kryteriów, w zależności od rodzaju postępowania. W odniesieniu do wszystkich rodzajów postępowań dostępny jest wariant wyszukiwania według sygnatury sprawy, sądu wydającego orzeczenie, rodzaju i daty wydania orzeczenia, daty wszczęcia postępowania i treści orzeczenia. W sprawach karnych dostępne jest również wyszukiwanie według sygnatury postępowania przygotowawczego, rodzaju sprawy oraz rodzaju orzeczenia, rodzaju złożonych wniosków, rodzaju wydanego wyroku lub, przykładowo, według zastosowanych przesłanek uniewinnienia. Orzeczenia wydane w postępowaniu cywilnym lub administracyjnym można także wyszukiwać według kategorii i rodzaju sprawy, rodzaju roszczenia oraz wyniku postępowania.

Przykład tytułu

Kontrola konstytucyjności art. 71 ust. 2 ustawy o lotnictwie.

Formaty


Sąd Najwyższy

Inne sądy

Dokument

Metadane

Dokument

Metadane

Czy orzecznictwo jest dostępne w formacie XML?

Nie

Nie

Nie

Nie

Jakie inne formaty są stosowane?

HTML

HTML

PDF

HTML

Dalsze postępowanie


Sąd Najwyższy

Inne sądy

Czy dostępne są informacje:

dotyczące środków odwoławczych?

-

Nie

dotyczące tego, czy sprawa jest nadal w toku?

Tak

Nie

dotyczące wyniku wykorzystanych środków odwoławczych?

-

Tak

dotyczące prawomocności orzeczenia?

Tak

Tak

dotyczące dalszego postępowania w sprawie przed:

innym sądem krajowym (np. Trybunałem Konstytucyjnym)?

Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości?

Europejskim Trybunałem Praw Człowieka?

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Zasady dotyczące publikacji


Na szczeblu krajowym

Na szczeblu sądów

Czy istnieją wiążące zasady dotyczące publikacji orzecznictwa?

Tak

-

Zasady dotyczące orzecznictwa są określone w kodeksach postępowań. Zasady te są różne w postępowaniu karnym i cywilnym.


Sąd Najwyższy

Inne sądy

Czy publikowane jest pełne orzecznictwo czy tylko jego wybór?

Tylko wybór

Tylko wybór

Jakie stosuje się kryteria wyboru orzeczeń?

Wyboru dokonuje się na podstawie następujących kryteriów:

1) orzeczenie stało się prawomocne;

2) orzeczenie może zostać opublikowane, jeżeli:

a) (w sprawach cywilnych i administracyjnych) nie zawiera szczególnie chronionych danych osobowych; wyrok publikuje się, zastępując imiona i nazwiska inicjałami lub innymi znakami, w taki sposób, aby nie prowadziło to do naruszenia prywatności zainteresowanej osoby, przy czym nie zawiera on informacji, które z mocy prawa podlegają ograniczeniom dostępu innego rodzaju;

b) (w sprawach karnych) wyrok nie zawiera szczególnie chronionych danych osobowych lub danych, które z mocy prawa podlegają ograniczeniom dostępu innego rodzaju lub jeżeli imiona i nazwiska oraz inne dane osobowe zostały zastąpione inicjałami oraz innymi znakami, tak że niemożliwe jest zidentyfikowanie zainteresowanej osoby, przy czym nie zawiera on informacji, które z mocy prawa podlegają ograniczeniom dostępu innego rodzaju.

Wyboru dokonuje się na podstawie następujących kryteriów:

1) orzeczenie stało się prawomocne;

2) orzeczenie może zostać opublikowane, jeżeli:

a) (w sprawach cywilnych i administracyjnych) nie zawiera szczególnie chronionych danych osobowych; wyrok publikuje się, zastępując imiona i nazwiska inicjałami lub innymi znakami, w taki sposób, aby nie prowadziło to do naruszenia prywatności zainteresowanej osoby, przy czym nie zawiera on informacji, które z mocy prawa podlegają ograniczeniom dostępu innego rodzaju;

b) (w sprawach karnych) wyrok nie zawiera szczególnie chronionych danych osobowych lub danych, które z mocy prawa podlegają ograniczeniom dostępu innego rodzaju lub jeżeli imiona i nazwiska oraz inne dane osobowe zostały zastąpione inicjałami oraz innymi znakami, tak że niemożliwe jest zidentyfikowanie zainteresowanej osoby, przy czym nie zawiera on informacji, które z mocy prawa podlegają ograniczeniom dostępu innego rodzaju.

Prawnicze bazy danych

Nazwa i URL bazy danych

Opublikowane orzecznictwo Sądu Najwyższego można znaleźć na stronie internetowej Link otworzy się w nowym oknieSądu Najwyższego oraz Link otworzy się w nowym oknieestońskiego Dziennika Urzędowego (Riigi Teataja).

Prawomocne i opublikowane orzeczenia sądów pierwszej i drugiej instancji można znaleźć poprzez funkcję Link otworzy się w nowym okniewyszukiwania orzecznictwa dostępną na stronie estońskiego Dziennika Urzędowego.

Wnioski o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym składane przez estońskie sądy do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej o są dostępne na Link otworzy się w nowym okniestronie internetowej Sądu Najwyższego. Podana jest tam nazwa sądu składającego wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym, data złożenia wniosku, a także opis treści wniosku oraz sygnatura sprawy w Trybunale Sprawiedliwości.

Streszczenia orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka są dostępne na stronie Link otworzy się w nowym oknieestońskiego Dziennika Urzędowego.

Na Link otworzy się w nowym okniestronie internetowej sądów publikowane są statystyki postępowań przed sądami pierwszej i drugiej instancji począwszy od 1996 r. Statystyki Sądu Najwyższego są dostępne na Link otworzy się w nowym okniestronie internetowej Sądu Najwyższego. Statystyki dotyczące kontroli konstytucyjności udostępniane są od 1993 r., natomiast statystyki odnoszące się do spraw administracyjnych, cywilnych, karnych i spraw o wykroczenia – od roku 2002.

Na Link otworzy się w nowym okniestronie internetowej Sądu Najwyższego znajdują się również analizy orzecznictwa w wybranych dziedzinach począwszy od 2006 r.

Czy dostęp do baz danych jest bezpłatny?

Tak, dostęp do baz danych jest bezpłatny.


Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Ostatnia aktualizacja: 13/08/2019

Orzecznictwo państwa członkowskiego - Irlandia

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej angielski. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.

W niniejszej części przedstawiono zarys orzecznictwa Irlandii, a także opis odpowiednich baz danych zawierających orzecznictwo i łącza do nich.


Orzecznictwo powstało na bazie precedensów lub wcześniejszych orzeczeń sądowych. W niektórych sytuacjach – gdy okoliczności faktyczne sprawy są podobne – orzecznictwo może być wiążące dla innego sądu. Zazwyczaj jest tak, że sądy niższej instancji wydają orzeczenia zgodne z orzeczeniami sądów wyższej instancji. Orzecznictwo opiera się na dwóch zasadach: zasadzie stare decisis oraz zasadzie res judicata. Zasada stare decisis to inaczej zasada wiążącego precedensu. Zasada res judicata oznacza, że dana kwestia została uprzednio rozstrzygnięta wyrokiem sądowym.

Orzecznictwo udostępnione na stronie internetowej

Prezentacja orzecznictwa

Większość orzecznictwa sądów irlandzkich jest udostępniana opinii publicznej.

Na stronie Link otworzy się w nowym oknieSłużby Sądowniczej Irlandii (Courts Service of Ireland) jest udostępniane bezpłatnie orzecznictwo

Sądu Najwyższego (Supreme Court), Apelacyjnego Sądu Karnego (Court of Criminal Appeal) oraz Wysokiego Sądu (High Court). Orzecznictwo Sądu Najwyższego jest również dostępne na stronie Sądu Najwyższego Irlandii (Link otworzy się w nowym okniehttp://www.supremecourt.ie/).

Na stronie udostępniane są orzeczenia Sądu Najwyższego wydane począwszy od 2001 r.; orzeczenia Apelacyjnego Sądu Karnego oraz Wysokiego Sądu od 2004 r.

Orzecznictwo Sądu Najwyższego, Apelacyjnego Sądu Karnego oraz Wysokiego Sądu jest udostępniane również bezpłatnie na stronach z bazami danych Brytyjskiego i Irlandzkiego Instytutu Informacji Prawnej (British and Irish Legal Information Institute): Link otworzy się w nowym oknieBAILII oraz Irlandzkiej Inicjatywy Informacji Prawnej (Irish Legal Information Initiative) Link otworzy się w nowym oknieIRLII.

Za pośrednictwem strony internetowej BAILII są dostępne następujące zbiory:

Zasady dotyczące publikacji

Nie istnieją wiążące zasady dotyczące publikacji orzecznictwa na szczeblu krajowym lub na szczeblu sądów. Publikowane są wszystkie reserved judgments Sądu Najwyższego. (Są to wyroki w sprawach, w których sędzia/sąd odracza ogłoszenie wyroku na czas potrzebny do jego rozważenia i sporządzenia.)

Wyroki wydawane ex tempore, tzn. w przypadku gdy sąd nie odracza ogłoszenia wyroku, są publikowane jedynie wtedy, gdy dotyczą kwestii prawa lub gdy sąd wydający wyrok postanowi o ich publikacji.

Do orzeczeń udostępnianych na stronie internetowej

nie stosuje się zasady anonimowości, chyba że wymaga tego ustawa lub tak postanowi sąd. Niektóre sprawy zgodnie z prawem odbywają się z wyłączeniem jawności, a pewne przepisy prawne nie zezwalają na ujawnienie imienia i nazwiska pokrzywdzonego. W takich wyrokach imiona i nazwiska są wykreślone.

Wszystkie orzeczenia w sprawach, które toczyły się z wyłączeniem jawności (in camera) lub w przypadku których wyrok zawiera szczególnie chronione dane osobowe dotyczące strony lub świadków, są udostępniane z zachowaniem zasady anonimowości.

Zanim wyroki zostaną opublikowane na stronie internetowej, są przekazywane w formie papierowej:

 • wszystkim sędziom,
 • bibliotekom, z których korzystają przedstawiciele zawodów prawniczych:
  • bibliotece Rzecznika Generalnego (Attorney General),
  • bibliotece reprezentanta prawnego państwa przed sądami i doradcy prawnego państwa w ramach urzędu Attorney General (Chief State Solicitor), oraz
 • poszczególnych ministerstw.

Ciekawe strony

Link otworzy się w nowym oknieSłużba Sądownicza Irlandii (Courts Service of Ireland)


Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Ostatnia aktualizacja: 12/01/2012

Orzecznictwo państwa członkowskiego - Grecja

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej grecki. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.


Orzecznictwo udostępnione na stronie internetowej

Sposób przedstawienia orzeczeń / Tytuły

Rada Stanu (Συμβούλιο της Επικρατείας)

Sad Najwyższy (Άρειος Πάγος) (sąd kasacyjny w sprawach cywilnych i karnych)

Pozostałe sądy

Orzecznictwo zamieszczane z tytułami

Nie

Tak (od 2008 r. do 2011 r. wszystkie wyroki w sprawach karnych)

Nie

W Link otworzy się w nowym oknieSądzie Najwyższym wyroki w sprawach karnych są katalogowane według tytułów od 2008 r. (pełne serie do 2011 r.). Wyroki można zatem wyszukiwać według tytułów. Wyroki w sprawach cywilnych i karnych można wyszukiwać według numeru, pod którym zostały opublikowane.

Dostęp do orzecznictwa Link otworzy się w nowym oknieRady Stanu i Link otworzy się w nowym oknieAdministracyjnego Sądu Apelacyjnego w Atenach (Διοικητικό Εφετείο Αθηνών) według tytułów mają jedynie sędziowie.

Link otworzy się w nowym oknieSąd Apelacyjny w Atenach (Εφετείο Αθηνών) nie publikuje wyroków cywilnych i karnych online. Wyroki w sprawach cywilnych są publikowane na odpowiednich stronach internetowych sądów z numerami i streszczeniami, ale nie są skatalogowane. Nie publikuje się ani numerów, ani sentencji wyroków karnych.

Przykładowe tytuły

Oszustwo, zgwałcenie, zwłoka w zapłacie alimentów, przekupstwo

Formaty

Rada Stanu i Sąd Najwyższy

Pozostałe sądy

Dokument

Metadane

Dokument

Metadane

Jakie inne formaty są stosowane?

HTML, TXT

HTML, TXT

HTML (sądy administracyjne)

Nie

(pozostałe sądy)

HTML (sądy administracyjne)

Nie

(pozostałe sądy)
Dalsze postępowanie

Rada Stanu

Sąd Najwyższy

Sądy administracyjne

Pozostałe sądy

Czy dostępne są informacje:

dotyczące środków odwoławczych?

Tak

Nie

Tak

Tak

dotyczące tego, czy sprawa jest nadal w toku?

Tak

Nie

Tak

Tak

dotyczące wyniku odwołania?

Tak

Nie

Tak

- Nie

- Sąd pierwszej instancji w Atenach (Πρωτοδικείο Αθηνών):
Tak (w przypadku środków odwoławczych w sądach niższej instancji)

dotyczące prawomocności orzeczenia?

Tak

Nie

Administracyjny Sąd Apelacyjny w Atenach
Tak, jeżeli nie złożono środka odwoławczego

Nie

dotyczące dalszego postępowania w sprawie przed

innym sądem krajowym (Trybunałem Konstytucyjnym itp.)?

Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości?

Trybunałem Praw Człowieka?

Tak

Tak

Tak

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Reguły dotyczące publikacji

Na szczeblu krajowym

Na szczeblu sądów

Czy istnieją wiążące przepisy dotyczące publikacji orzecznictwa?

Tak

(dane osobowe – ustawa nr 2472/97, opinia nr 2/2006 wydana przez organ ochrony danych osobowych)

Nie

(jeżeli do użytku administracyjnego)

Rada Stanu i Sąd Najwyższy

Pozostałe sądy

Czy publikowane jest pełne orzecznictwo, czy tylko jego wybór?

– Rada Stanu: wybór

– Sąd Najwyższy publikuje pełne orzecznictwo w sprawach karnych i cywilnych, z wyjątkiem orzeczeń wydanych w postępowaniu przewidzianym w art. 565 kodeksu postępowania cywilnego

Administracyjny Sąd Apelacyjny w Atenach: wybór

Jeśli dokonywany jest wybór, to według jakich kryteriów?

Rada Stanu: znaczenie sprawy

Administracyjny Sąd Apelacyjny w Atenach Znaczenie sprawy

Rada Stanu

Sąd Najwyższy

Pozostałe sądy

Czy orzecznictwo sądów jest zamieszczane w internecie w formie anonimowej (po usunięciu danych osobowych)?

Nie

Tak

Nie

Jeśli tak,

to czy dotyczy to wszystkich orzeczeń?

Tak

– z wyjątkiem orzeczeń wydanych w postępowaniu przewidzianym w art. 565 kodeksu postępowania cywilnego

orzeczenia od

2007 r.

Powiązane strony

Link otworzy się w nowym oknieSąd Najwyższy

Link otworzy się w nowym oknieRada Stanu

Link otworzy się w nowym oknieSąd Apelacyjny w Atenach

Link otworzy się w nowym oknieAdministracyjny Sąd Apelacyjny w Atenach

Link otworzy się w nowym oknieAdministracyjny Sąd Pierwszej Instancji w Atenach

Link otworzy się w nowym oknieAdministracyjny Sąd Pierwszej Instancji w Atenach


Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Ostatnia aktualizacja: 25/06/2018

Orzecznictwo państwa członkowskiego - Hiszpania

Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Do tej pory przetłumaczono ją na następujące języki: hiszpański

W Hiszpanii nie uznaje się orzecznictwa za źródło prawa, jako że artykuł 1.1 Kodeksu Cywilnego ustanawia jako źródła hiszpańskiego porządku prawnego przepisy prawne, zwyczaje oraz ogólne zasady prawa (art. 1.1 Kodeksu Cywilnego).

Jednakże, artykuł 1.6 Kodeksu Cywilnego stanowi, że orzecznictwo „uzupełniać będzie porządek prawny doktryną, którą w trybie późniejszym, ustanowi Sąd Najwyższy po zinterpretowaniu i zastosowaniu przepisu prawnego, zwyczaju i ogólnych zasad prawa”.


Dostęp do orzecznictwa

Ustawa Organiczna o Władzy Sądowniczej w swoim artykule 560.1.10 stanowi jako kompetencje Rady Generalnej Sądownictwa „oficjalne ogłaszanie wyroków i innych postanowień, które zostaną powzięte przez Sąd Najwyższy i pozostałe organy sądownicze.

W tym celu Rada Generalna Sądownictwa, po raporcie odpowiednich władz, ustanowi przy pomocy przepisu sposób, w który będą miały być tworzone elektroniczne księgi orzeczeń, ich rekompilacja, ich przyjęcie, rozpowszechnienie i poświadczenie, aby czuwać nad ich nienaruszalnością, autentycznością i dostępem do nich, a także aby zapewnić wypełnianie prawodawstwa w materii ochrony danych osobowych”.

Aby spełnić postanowienia tej ustawy, Rada Generalna Sądownictwa stworzyła w 1997 roku Centrum Dokumentacji Sądowej (CENDOJ), z siedzibą w San Sebastián.

Ukształtowanie tego nowego serwisu publicznego służącego dostępowi do Orzecznictwa stworzonego w różnych organach sądowniczych w optymalnych warunkach technicznych, a także ze specjalną ochroną osób w związku z automatycznym przekształcaniem danych. Oparte jest przepisach i na opinii wytworzonej przez zróżnicowane plany, deklaracje programowe o charakterze politycznym oraz na normach stworzonych w różnych kręgach.

Do bazy danych CENDOJ należy dołączyć bazę Dziennika Urzędowego, który zawiera informacje o orzecznictwie konstytucyjnym.

Istnieją również prywatne bazy danych, do których dostęp jest ograniczony za pomocą opłaty.

Orzecznictwo udostępnione na stronie internetowej

Odnośnie orzecznictwa Sądu Najwyższego, CENDOJ stworzył platformę technologiczną, w którą wpisany jest w system wyszukiwania informacji oparty na kartach.

Podczas dokonywania konsultacji otworzy się karta o nazwie “WYNIKI” (na karcie pojawią się otrzymane wyniki) oraz inna karta o nazwie „WYSZUKIWANIE” (która pozwoli w dowolnym momencie przejść do formularza wyszukiwania).

Wyszukiwarka pozwala w sposób szybki i bezpieczny dostać się do wszystkich orzeczeń sądowych wydanych przez Sąd Najwyższy. Poszukiwanie orzeczeń może odbywać się przez nagłówki, które identyfikują lub klasyfikują wspomniane orzeczenia lub poprzez dowolne fragmenty tekstu (wolne pola tekstu).

Ponadto posiada możliwość dotarcia bezpośrednio do 50 ostatnich rezolucji z każdego orzecznictwa poprzez kliknięcie na klawisze, które pojawiają się w dolnej części interfejsu. W ten sposób, jest możliwość przejścia do ostatnich postanowień, które zostały otrzymane i włączone do bazy danych, która tworzy źródło orzecznictwa.

Wyszukiwanie prze nagłówki

Niektóre z nagłówków rezolucji, mogą być wyszukane przez określony zbiór możliwych wyników. I tak:

 • Zakładka “Orzecznictwo”: wybór dziedziny zainteresowań: cywilny, karny, sądowo-administracyjny, administracyjny, zawodowy, wojskowy.
 • Zakładka “Typ rezolucji”: pozwala wybrać: orzeczenia, decyzje, porozumienia Sądu Najwyższego
 • Data rezolucji: klawisz “kalendarz” pozwala ograniczyć wyszukiwanie do konkretnych dat.
 • Język: prawy klawisz pozwala wybrać język rezolucji, które chcieliby Państwo uzyskać.

Wyszukiwanie przez fragmenty tekstu

Prócz wyszukiwania przez nagłówki, istnieje możliwość wyszukiwania przez dowolny fragment tekstu rezolucji, który nie ma przypisanych wyników, ale może być znaleziony przez dowolny fragment tekstu z pomocą „wolnego wyszukiwania”.

WYNIKI

Po dokonaniu konsultacji, jej wyniki pokazują się ponumerowane, po 10 na stronie.

Wyniki pokazują się w następującej formie:

TERMINY POWIĄZANE, system automatycznie proponuje terminy powiązane z realizowanym zapytaniem.

TYTUŁ, pojawia się numer ROJ odnalezionego orzeczenia.

PODTYTUŁY, pokazują się następujące pola z informacjami:

 • Typ organu: na przykład, Sąd Najwyższy, Izba Wojskowa
 • Miejscowość: na przykład, Madryt -- Wydział: 1
 • Sprawozdawca: na przykład, ANGEL JUANES PECES
 • Numer odwołania: na przykład 88/2007—Data: 26/06/2008
 • Typ orzeczenia: na przykład, Wyrok
 • Organ, w porządku alfabetycznym

Na koniec, po naciśnięciu na tytuł wybranego wyniku, otwiera się nowa strona, która pokazuje całą zawartość odnalezionego dokumentu. Ten dokument otwiera się w formacie PDF.

Format

Orzeczenia są na ogół dostępne w bazach danych w formatach PDF, RTM i HTML.

Dostępne orzeczenia y wyroki

 • Sąd Najwyższy

Sąd Najwyższy: Jego orzecznictwo publikowane jest w całości w internecie, w sposób swobodny i bezpłatny, aby można się było z nim zapoznać. Teksty w całości, z pominięciem danych osobowych, wraz ze sprawną wyszukiwarką, przede wszystkim teksty rezolucji. W Link otworzy się w nowym oknieCENDOJ TS można dotrzeć do tej bazy danych.

 • Inne Sądy

Baza danych CENDOJ bezpłatnie oddaje do dyspozycji publicznej wyroki i orzeczenia podyktowane przez Audiencia Nacional, Wyższe Trybunały Sprawiedliwości i Sądy Okręgowe.

Dalsze postępowanie w sprawie

Czy jest dostępna informacja?

 • O środkach odwoławczych?
 • Na temat tego, czy sprawa została zakończona?
 • O skutkach złożonego odwołania?
 • O nieodwołalności decyzji?
 • O dalszym postępowaniu?

Nie. Jedyne dostępne informacje stanowi całościowy tekst rezolucji. Informacja o kontynuowaniu postępowania jest zawarta w samej rezolucji, a nie w bazie danych.

Reguły dotyczące publikacji

Czy istnieją wiążące reguły dotyczące publikacji orzecznictwa na poziomie kraju czy zależy to od rodzaju sądu?

W ustawie organicznej dotyczącej władzy sądowniczej (LOPJ) artykuł 107 stanowi, że Rada Generalna Sądownictwa będzie uprawniony do oficjalnego publikowania wyroków i innych rezolucji, które zostaną wydane przez Sąd Najwyższy i pozostałe organy sądownictwa.

Istnieją także zasady dotyczące publikacji w statucie, poprzez który tworzone jest Centrum Dokumentacji Sądowej.

Czy ogłoszony zostaje orzeczenie czy tylko jego fragmenty? W tym ostatnim przypadku, jakie kryteria wyboru fragmentu zostają zastosowane?

Orzeczenia zostają ogłoszone w całości.

Ciekawe strony

Link otworzy się w nowym oknieWyszukiwarka orzeczeń w Centrum Dokumentacji Sądowej


Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Ostatnia aktualizacja: 12/03/2019

Orzecznictwo państwa członkowskiego - Francja

W niniejszej sekcji przedstawiono zarys źródeł orzecznictwa i ich treści oraz odesłania do odpowiednich baz danych


Dostępne strony internetowe

1. Oficjalny ogólny portal: Link otworzy się w nowym oknieLegifrance

2. Strony sądów:

3. Strona Link otworzy się w nowym oknieMinisterstwa Sprawiedliwości

Sposób przedstawienia orzeczeń, streszczeń

Co do zasady decyzje są wprowadzane za pomocą listy słów kluczowych lub „abstraktu” wraz ze streszczeniem (lub podsumowaniem) najważniejszych kwestii prawnych i odniesień do prawa lub wcześniejszych orzeczeń.

Przykład

W przypadku sądu kasacyjnego dokumenty, poza oznaczeniami identyfikującymi, zawierają dane analityczne.  Streszczenie przygotowane przez sędziego składu wydającego wyrok to podsumowanie rozpoznawanej kwestii prawnej. Nagłówki opracowane w oparciu o streszczenie wyroku to zbiór słów kluczowych uporządkowanych według ważności.  Użyte słowa kluczowe pochodzą z nomenklatury Sądu Kasacyjnego zawartej w corocznych edycjach indeksów biuletynu tego sądu, dostępnej w zakładce „titrage” (nagłówki); aby je znaleźć, należy klikając zakładkę Link otworzy się w nowym oknietitrage w formularzu zaawansowanego wyszukiwana orzecznictwa sądowego („Recherche experte de la jurisprudence judiciaire”) .

Link otworzy się w nowym okniePrzykład : Sąd Kasacyjny, druga izba cywilna, rozprawa jawna z dnia 18 grudnia 2008 r. (czwartek), nr ref. skargi:

07-20238, zaskarżone orzeczenie: Sąd Apelacyjny w Basse-Terre z dnia 23 kwietnia 2007 r.

Nagłówki i streszczenia: POSTĘPOWANIE CYWILNE – Żądania – Żądania wyrażone w postępowaniu odwoławczym – Ostatnie pisma procesowe – Zakres stosowania

Ten, kto uznaje odstąpienie od roszczeń i zarzutów, które nie zostały przytoczone w ostatnich pismach procesowych, podczas gdy pisma te nie określały przedmiotu sporu i nie zawierały one wniosku incydentalnego mogącego zamknąć sprawę, narusza art. 954 akapit 2 Kodeksu postępowania cywilnego.

POSTĘPOWANIE CYWILNE – Żądania – Żądania wyrażone w postępowaniu odwoławczym – Ostatnie pisma procesowe – Zgodność z przepisami art. 954 akapit 2 nowego Kodeksu postępowania cywilnego – Niestawiennictwo – Zakres
POSTĘPOWANIE CYWILNE – Żądania – Żądania w postępowaniu odwoławczym – Ostatnie pisma procesowe –Definicja – Wykluczenie – Kazus – Żądania w zakresie środka dowodowego

ORZECZENIA I WYROKI – Żądania – Żądania wyrażone w postępowaniu odwoławczym –  Ostatnie pisma procesowe – Zakres stosowania

Precedensy sądowe:

Pojęcie „ostatnie pisma procesowe” w rozumieniu art. 954 akapit 2 kodeksu postępowania cywilnego por.: druga izba cywilna, 3 maja 2001 r., nr 99-16.293, Bull. z  2001 r., II, nr 87 (oddalenie) i przytoczone tam postanowienie; druga izba cywilna, 20 stycznia 2005 r., nr 03-12.834, Bull. z 2005 r., II, nr 20 (kasacja) i przytoczone tam wyroki

Zastosowane przepisy: art. 954 akapit 2 Kodeksu postępowania cywilnego

Formaty

Orzecznictwo jest dostępne w następujących formatach: (np. PDF, html, XML)? XML w przypadku wyroku sądów najwyższych, w pozostałych przypadkach w formacie html.

Sądy, których orzecznictwo jest publikowane

Sąd najwyższy

Sąd kasacyjny, rada stanu, rada konstytucyjna

Sądy powszechne

Sądy apelacyjne i administracyjne sądy apelacyjne

Sądy wyspecjalizowane

Trybunał obrachunkowy

Przebieg postępowań w toku

Sąd Najwyższy

Inne sądy

Czy podawane są informacje na temat:

wniesienia odwołania?

Tak, w przypadku Rady Konstytucyjnej

W trakcie przygotowania w przypadku sądu kasacyjnego

Informacja zarezerwowana dla stron w przypadku rady stanu

Nie

faktu, że sprawa jest nadal w toku

Nie

Nie

wyniku odwołania

Tak

Nie

nieodwołalnego i ostatecznego charakteru orzeczenia

Tak

Tak

faktu, że postępowanie może dalej toczyć się przed

innym sądem (Trybunał Konstytucyjny itp.)?

Trybunałem Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich?

Europejskim Trybunałem Praw Człowieka?

Nie

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Reguły dotyczące publikacji

Na poziomie krajowym?

W przypadku orzeczeń niektórych sądów?

Czy istnieją nadrzędne zasady w zakresie publikacji orzeczeń sądowych

Tak

Nie

Sąd kasacyjny (Cour de cassation)

Link otworzy się w nowym oknieZgodnie z art. R433-3 Kodeksu organizacji wymiaru sprawiedliwości dział dokumentacji i badań prowadzi bazę danych zawierającą, w ramach tej samej nomenklatury:

 • orzeczenia i postanowienia sądu kasacyjnego oraz sądów lub komisji sądowych przy sądzie kasacyjnym, publikowane w miesięcznych biuletynach, o których mowa w Link otworzy się w nowym oknieart. R. 433-4,
 • orzeczenia o szczególnym znaczeniu wydawane przez pozostałe sądy powszechne.

W tym celu orzeczenia sądowe o szczególnym znaczeniu są przekazywane wspomnianemu działowi, na warunkach określonych w rozporządzeniu ministra sprawiedliwości, przez pierwszych prezesów sądów apelacyjnych lub bezpośrednio przez prezesów lub sędziów stojących na czele sądów pierwszej instancji.

Baza danych jest publicznie dostępna na warunkach mających zastosowanie do publicznej usługi publikacji prawa w Internecie.

Dział dokumentacji i badań prowadzi odrębną bazę danych zawierającą ogół wyroków wydanych przez sądy apelacyjne i orzeczeń sądowych wydanych przez pierwszych prezesów tych sądów lub ich pełnomocników Warunki, na jakich te wyroki i orzeczenia są przekazywane działowi oraz przez niego wykorzystywane, są określane zarządzeniem ministra sprawiedliwości.

Zgodnie z Link otworzy się w nowym oknieart. R433-4 dział dokumentacji i badań przygotowuje 2 miesięczne biuletyny, jeden dotyczący izb cywilnych, drugi dotyczący izby karnej, w których zamieszczane są orzeczenia i postanowienia, o których publikacji zadecydował przewodniczący wydającego je składu. Dział tworzy okresowe zestawienia.

Rada stanu (Conseil d’Etat)

Zgodnie z art. L10 Link otworzy się w nowym oknieKodeksu organizacji wymiaru sprawiedliwości wyroki są podawane do publicznej wiadomości. Zawierają nazwisko sędziego, który je wydał.

Sąd najwyższy

Inne sądy

Publikowany jest cały tekst czy wybór?

Cały tekst wszystkich orzeczeń w bazach on-line

Wybór całych decyzji w wersji papierowej (sąd kasacyjny i rada stanu) oraz streszczenia innego wyboru

Publikacja uzasadnienia w przypadku wyboru wyroków sądów apelacyjnych

W przypadku publikacji wyboru, jakie kryteria są stosowane?

Wedle uznania sądu

Wedle uznania sądu


Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Ostatnia aktualizacja: 13/12/2016

Orzecznictwo państwa członkowskiego - Chorwacja

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej chorwacki. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.


Baza danych Sądu Najwyższego Republiki Chorwacji

Baza danych „SuPra” zawiera wszystkie orzeczenia Sądu Najwyższego Republiki Chorwacji (Vrhovni sud Republike Hrvatske), począwszy od dnia 1 stycznia 1990 r. Poza orzeczeniami Sądu Najwyższego wspomniana baza danych zawiera również najistotniejsze orzeczenia innych sądów Republiki Chorwacji.

Nowsza baza orzecznictwa, zwana „SupraNova”, zawiera orzeczenia sądów rejonowych (općinski sudovi), sądów okręgowych (županijski sudovi), sądów gospodarczych (trgovački sudovi), Apelacyjnego Sądu Gospodarczego (Visoki trgovački sud), Apelacyjnego Sądu ds. Wykroczeń (Visoki prekršajni sud) oraz Sądu Najwyższego Republiki Chorwacji.

W odniesieniu do każdego orzeczenia można znaleźć następujące informacje: nazwę sądu, który wydał orzeczenie, nazwę wydziału sądu, rodzaj sprawy, datę wydania i publikacji orzeczenia oraz pełny tekst orzeczenia w formatach .doc, .pdf i .html. Jeżeli chodzi o orzeczenia wydane po 1 stycznia 2004 r., można uzyskać dostęp nie tylko do pełnego tekstu, ale również do stosownych informacji indeksowych.

W przypadku szczególnie istotnych i interesujących orzeczeń w bazie danych publikuje się również stanowiska prawne (sentence).

Pełny tekst orzeczenia publikowany w bazie danych różni się od oryginalnego tekstu orzeczenia z uwagi na konieczność ochrony prywatności stron postępowania. Aby zapewnić ochronę, usuwa się wszystkie informacje dotyczące tożsamości osób fizycznych i prawnych zgodnie z Link otworzy się w nowym okniezasadami anonimizacji orzeczeń sądowych i wytycznymi dotyczącymi anonimizacji orzeczeń sądowych ustalonymi przez Prezesa Sądu Najwyższego Republiki Chorwacji.

Zgodnie z przyjętymi zasadami dotyczącymi publikacji orzeczeń sądowych:

 1. sądy same ustalają, które orzeczenia są na tyle istotne, aby udostępnić je publicznie;
 2. orzeczenia sądów niższej instancji, do których odniósł się Sąd Najwyższy Republiki Chorwacji, podlegają obowiązkowi publikacji zgodnie z art. 396a kodeksu postępowania cywilnego (Zakon o parničnom postupku).

W Apelacyjnym Sądzie Administracyjnym Republiki Chorwacji (Visoki upravni sud Republike Hrvatske) funkcjonują obecnie dwa wydziały (Wydział ds. Emerytur, Osób Niepełnosprawnych i Zdrowia oraz Wydział ds. Finansowych, Prawa Pracy i Prawa Rzeczowego) oraz Rada ds. Oceny Legalności Aktów Generalnych.

Służba ds. Monitorowania i Badania Orzecznictwa każdego z tych wydziałów, we współpracy z przewodniczącym wydziału, co miesiąc przeprowadza selekcję odpowiednich orzeczeń, które wybrano w wyniku pracy tych wydziałów. Pod koniec roku przewodniczący wydziałów i Służby ds. Monitorowania i Badania Orzecznictwa organizują posiedzenie, na którym wybierają najistotniejsze orzeczenia wydane przez sąd w danym roku, które są następnie opracowywane w celu ich publikacji w biuletynie wydawanym co roku przez Apelacyjny Sąd Administracyjny Republiki Chorwacji.

Stanowiska prawne określone w orzeczeniach zawartych w biuletynie są również publikowane w odpowiedniej sekcji na stronie internetowej Apelacyjnego Sądu Administracyjnego Republiki Chorwacji.

Wszystkie decyzje Rady ds. Oceny Legalności Aktów Generalnych są publikowane na stronie internetowej Apelacyjnego Sądu Administracyjnego Republiki Chorwacji.


Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Ostatnia aktualizacja: 04/12/2015

Orzecznictwo państwa członkowskiego - Włochy

W niniejszej części przedstawiono zarys orzecznictwa we Włoszech, a także opis odpowiednich baz danych orzecznictwa i łącza do nich.


Orzecznictwo w internecie

Organy wchodzące w skład włoskiego systemu sądownictwa publikują informacje dotyczące orzecznictwa na różnych stronach internetowych.

Najwyższy Sąd Kasacyjny (Link otworzy się w nowym oknieCorte Suprema di Cassazione) jest sądem najwyższej rangi we włoskim systemie sądownictwa. W portalu tego sądu można znaleźć różnorodne informacje pogrupowane w dwóch głównych sekcjach.

Jedna z nich jest poświęcona będącym w toku sprawom cywilnym i karnym. Zgodnie z włoską ustawą o ochronie danych dostęp do niej posiadają jedynie zarejestrowani i odpowiednio upoważnieni prawnicy zajmujący się określonymi sprawami. Dostęp uzyskuje się przy użyciu karty elektronicznej z ważnym certyfikatem cyfrowym.

Za pośrednictwem portalu możliwy jest również dostęp do jego drugiej części, czyli systemu Link otworzy się w nowym oknieItalgiure DB. Zawiera on miliony dokumentów dotyczących zakończonych postępowań sądowych (głównie wyroki), zarówno w sprawach cywilnych, jak i karnych. Bezpłatny dostęp do tych danych przysługuje funkcjonariuszom wymiaru sprawiedliwości (sędziom, prokuratorom, pracownikom administracji sądowej). Po uiszczeniu niewysokiej opłaty subskrypcyjnej mogą z nich również korzystać prawnicy, pracownicy uczelni i inne zainteresowane podmioty.

Z informacjami gromadzonymi w sekretariatach sądów, a także w rejestrach orzecznictwa i dokumentach elektronicznych znajdujących się w skomputeryzowanych aktach spraw z zakresu prawa cywilnego można zapoznać się w internecie na stronach wszystkich sądów i sądów apelacyjnych.

Adwokatom i wyznaczonym przez sąd biegłym, którzy zostali odpowiednio uwierzytelnieni (posiadają elektroniczną kartę kompatybilną z Carta Nazionale dei Servizi) przyznaje się dostęp do Link otworzy się w nowym oknieportalu usług informatycznych (Portale dei Servizi Telematici).

Za pomocą tego portalu można także znaleźć informacje gromadzone w sekretariatach sędziów pokoju (giudice di pace).

Przeglądanie zanonimizowanych informacji pochodzących z akt zgromadzonych w sekretariacie sądu za pośrednictwem tego portalu nie wymaga uwierzytelnienia.

Sposób zamieszczania orzeczeń/Szczegóły

Informacje o postępowaniach będących w toku są dostępne dla uprawnionych podmiotów i klasyfikowane według imienia i nazwiska stron lub sygnatury sprawy zgodnej z rejestrem ogólnym Najwyższego Sądu Kasacyjnego lub innego konkretnego sądu.

Orzeczenia wydane w zakończonych sprawach można również znaleźć za pomocą wyszukiwania tekstowego lub wyszukiwania według tematu albo konkretnych szczegółowych danych (daty wniesienia pozwu, imienia lub nazwiska strony).

Formaty

Dokumenty i informacje dotyczące orzecznictwa są dostępne w formatach PDF i html.

Sądy

Najwyższy Sąd Kasacyjny

Informacje są dostępne na stronach Link otworzy się w nowym oknieNajwyższego Sądu Kasacyjnego.

Sądy powszechne

Zaktualizowana lista łączy do stron sądów powszechnych znajduje się na stronie Link otworzy się w nowym oknieMinisterstwa Sprawiedliwości.

Dalsze postępowanie

Najwyższy Sąd Kasacyjny

Inne sądy

Dostępne informacje

dotyczące tego, czy sprawa jest nadal w toku

tak

tak

dotyczące wyniku skorzystania ze środków zaskarżenia

tak

nie

dotyczące prawomocności orzeczeń

tak

tak

Jeżeli konkretny sąd pierwszej lub drugiej instancji posiada własną stronę internetową, często można na niej znaleźć informacje na temat tego, w jaki sposób wnieść pozew, wszcząć postępowanie lub odwołać się od orzeczenia sądu.

Prawnicze bazy danych

 1. Strona Link otworzy się w nowym oknieItalgiure DB umożliwia dostęp do bazy danych zawierającej szczegółowe dane na temat wielu orzeczeń sądowych, w szczególności orzeczeń Najwyższego Sądu Kasacyjnego. Strona ta zawiera ponad 35 milionów dokumentów (w tym ustaw i aktów wykonawczych, a także odesłania do opracowań specjalistycznych).

Dostęp do bazy danych jest zastrzeżony (zob. powyżej).

 1. Znaczna część orzecznictwa sądów apelacyjnych i innych sądów jest dostępna za pośrednictwem Link otworzy się w nowym oknieportalu usług informatycznych (zob. powyżej).

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Ostatnia aktualizacja: 02/04/2019

Orzecznictwo państwa członkowskiego - Cypr


Orzecznictwo udostępnione na stronie internetowej

Nie istnieje oficjalna strona, na której publikowane byłyby orzeczenia. Wybór ostatnio wydanych orzeczeń jest publikowany na stronie Link otworzy się w nowym oknieSądu Najwyższego (Ανώτατο Δικαστήριο).

Szereg prywatnych stron internetowych zapewnia dostęp do orzecznictwa za opłatą lub nieodpłatnie.

Ciekawe strony

Link otworzy się w nowym oknieWybór ostatnio wydanych orzeczeń


Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Ostatnia aktualizacja: 23/07/2019

Orzecznictwo państwa członkowskiego - Łotwa

Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Do tej pory przetłumaczono ją na następujące języki: łotewski

W niniejszej części przedstawiono informacje na temat orzecznictwa Łotwy.


Orzecznictwo dostępne na stronie internetowej

Link otworzy się w nowym oknieBaza orzecznictwa stanowi integralną część Link otworzy się w nowym oknieportalu sądów krajowych (Latvijas Tiesu portāls). W bazie tej można znaleźć wyroki Sądu Najwyższego, pogrupowane według gałęzi prawa, której dotyczy dane orzeczenie.

Od dnia 1 stycznia 2007 r. wszystkie wyroki łotewskich sądów administracyjnych są publikowane w internecie w portalu sądów krajowych.

Publikuje się również niektóre wyroki wydawane przez sądy w sprawach cywilnych i karnych we wszystkich instancjach (w szczególności, jeżeli publikacja wyroków może potencjalnie leżeć w publicznym interesie). Są one publikowane w portalu sądów krajowych. Wyroki Sądu Najwyższego są również dostępne na stronie Link otworzy się w nowym oknieSądu Najwyższego .

Sposób przedstawienia orzeczeń/ tytuły

Link otworzy się w nowym oknieBaza orzecznictwa

Sygnatura sprawy (Lietas numurs)

Rodzaj sprawy (Lietas veids)

Data (Datums)

Otwórz kartę (Atvērt kartīti)

CXXXXXXXX

Sprawy cywilne (Civillietas)

XXXX-XX-XX


1. Tytuł streszczenia (Tēzes virsraksts):

2. (Główna teza) (Galvenā tēze)

3. (Dodatkowe informacje prawne) (Papildu tiesiskā informācija)

Aby uzyskać dostęp do karty wyroku, należy kliknąć „Otwórz kartę” (Atvērt kartīti); karta składa się z dwóch części: danych podstawowych i danych dodatkowych. Dane dodatkowe obejmują następujące informacje:

 1. tytuł streszczenia wyroku;
 2. główne tezy wyroku (zazwyczaj 2-3 tezy);
 3. informacje o aktach prawnych, zasadach prawnych, orzecznictwie i założeniach doktryny prawa przywołanych w wyroku;
 4. streszczenie wyroku.

Formaty

Wyroki zamieszczone w Link otworzy się w nowym okniebazie orzecznictwa portalu sądów krajowych są dostępne w formacie HTML.

Wyroki opublikowane w Link otworzy się w nowym oknieportalu sądów krajowych są dostępne w formatach PDF lub DOC.

Sądy, których orzeczenia są dostępne na stronie internetowej

Sąd Najwyższy

Wyroki Sądu Najwyższego są dostępne w Link otworzy się w nowym okniebazie orzecznictwa oraz na stronie internetowej Link otworzy się w nowym oknieSądu Najwyższego .

Sądy powszechne

Wyroki sądów powszechnych są zamieszczane na stronie internetowej Link otworzy się w nowym oknieportalu sądów krajowych.

Dalsze postępowanie

Informacje dotyczące dalszego postępowania w sprawie są dostępne na stronach Link otworzy się w nowym oknieportalu sądów krajowych za pośrednictwem funkcji „Śledzenie przebiegu postępowania sądowego” (Tiesvedības gaita) w części „e-usługi” (E-pakalpojumi).

Po wpisaniu sygnatury sprawy wyświetlane są następujące informacje: sąd, sędzia wyznaczony do rozpoznania sprawy, harmonogram rozpraw, wniesione środki zaskarżenia, rozstrzygnięcia w sprawie środków zaskarżenia oraz informacje dotyczące prawomocności wyroku.

Zasady dotyczące publikacji

Jeżeli sprawy są rozpoznawane na posiedzeniu jawnym, wyroki sądu (składające się z części wstępnej - komparycji, części opisowej, uzasadnienia i sentencji) mają status ogólnie dostępnych informacji od momentu ich ogłoszenia

Jeżeli wyroki sądu nie są ogłaszane (na przykład gdy dana sprawa była w całości rozpoznawana w postępowaniu pisemnym), uważa się je za informacje ogólnie dostępne od momentu ich doręczenia.

Jeżeli dana sprawa jest rozpoznawana z wyłączeniem jawności i jeżeli część wstępna oraz sentencja wyroku sądu zostały ogłoszone na jawnym posiedzeniu sądu, wówczas te części wyroku sądu są uważane za ogólnie dostępne informacje i mogą być publikowane.

Zgodnie z Link otworzy się w nowym oknierozporządzeniem Rady Ministrów nr 123 (przyjętym w dniu 10 lutego 2009 r., które weszło w życie dnia 18 lutego 2009 r.) przed publikacją orzeczeń sądowych niektóre dane osobowe osób fizycznych muszą być wykreślone i zastąpione w następujący sposób:

 1. imię i nazwisko danej osoby – inicjałami;
 2. osobisty numer identyfikacyjny – słowami „osobisty numer identyfikacyjny;
 3. adres miejsca zamieszkania – słowami „miejsce zamieszkania”;
 4. adres nieruchomości – słowem „adres”;
 5. numer ewidencyjny nieruchomości – słowami „numer ewidencyjny”;
 6. numer rejestracyjny pojazdu – słowami „numer rejestracyjny”.

W orzeczeniach sądowych należy publikować dane osobowe sędziów, prokuratorów, adwokatów przysięgłych, notariuszy przysięgłych oraz przysięgłych komorników sądowych.

Wyboru orzecznictwa do publikacji dokonuje (w stosownych przypadkach) Wydział Orzecznictwa Sądu Najwyższego, uwzględniając znaczenie i wagę wyroku.


Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Ostatnia aktualizacja: 28/05/2015

Orzecznictwo państwa członkowskiego - Litwa


Orzecznictwo udostępnione na stronie internetowej

Sposób zamieszczania orzeczeń / Tytuły

Po zakończeniu wyszukiwania wyniki są przedstawione w następujący sposób:

Nr

Sąd

Rok

Rodzaj sprawy

Sygnatura sprawy

Sędzia

Data orzeczenia

Wynik rozprawy

cywilna, karna lub administracyjna

Imię i nazwisko oraz kod

Łącze do pliku zawierającego orzeczenie w formacie DOC


Formaty

Orzecznictwo jest dostępne w następującym formacie:

*.doc

Sądy, których orzeczenia są udostępniane

W bazie danych zamieszczane są orzeczenia następujących sądów:

 1. Link otworzy się w nowym oknieSąd Najwyższy (Aukščiausiasis Teismas);
 2. Link otworzy się w nowym oknieSąd Apelacyjny (Apeliacinis teismas);
 3. Link otworzy się w nowym oknieSąd Rejonowy w Wilnie (Vilniaus apygardos teismas);
 4. Link otworzy się w nowym oknieSąd Rejonowy w Kownie (Kauno apygardos teismas);
 5. Link otworzy się w nowym oknieSąd Rejonowy w Kłajpedzie (Klaipėdos apygardos teismas);
 6. Link otworzy się w nowym oknieSąd Rejonowy w Poniewieżu (Panevėžio apygardos teismas);
 7. Link otworzy się w nowym oknieSąd Rejonowy w Szawlach (Šiaulių apygardos teismas);
 8. Link otworzy się w nowym oknieNajwyższy Sąd Administracyjny (Vyriausiasis administracinis teismas);
 9. Link otworzy się w nowym oknieOkręgowy Sąd Administracyjny w Wilnie (Vilniaus apygardos administracinis teismas);
 10. Link otworzy się w nowym oknieOkręgowy Sąd Administracyjny w Kownie (Kauno apygardos administracinis teismas);
 11. Link otworzy się w nowym oknieOkręgowy Sąd Administracyjny w Kłajpedzie (Klaipėdos apygardos administracinis teismas);
 12. Link otworzy się w nowym oknieOkręgowy Sąd Administracyjny w Szawlach (Šiaulių apygardos administracinis teismas);
 13. Okręgowy Sąd Administracyjny w Poniewieżu (Panevėžio apygardos administracinis teismas).

Dalsze postępowanie

Sądy najwyższe

Inne sądy

Czy dostępne są informacje:

 • dotyczące środków odwoławczych?

Nie

Nie

 • dotyczące tego, czy sprawa jest nadal w toku?

Nie

Nie

 • dotyczące wyniku postępowania odwoławczego?

Nie

Nie

 • dotyczące prawomocności orzeczenia?

Nie

Nie

 • dotyczące dalszego postępowania w sprawie przed:

innym sądem krajowym (Trybunałem Konstytucyjnym...)?

Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości?

Trybunałem Praw Człowieka?

Nie

Nie


Reguły dotyczące publikacji


Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Ostatnia aktualizacja: 18/02/2019

Orzecznictwo państwa członkowskiego - Luksemburg

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej francuski. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.

Na niniejszej stronie przedstawiono informacje dotyczące orzecznictwa w Luksemburgu.


Orzecznictwo udostępnione na stronie internetowej

Sposób przedstawienia orzeczeń / Tytuły

Orzeczenia sądowe są dostępne w internecie według daty lub sygnatury.

Formaty

Orzecznictwo jest dostępne w formacie Word lub PDF.

Sądy, których to dotyczy

Strona internetowa Ministerstwa Sprawiedliwości zawiera część poświęconą Link otworzy się w nowym oknieTrybunałowi Konstytucyjnemu (Link otworzy się w nowym oknieCour Constitutionnelle), poprzez którą można również uzyskać dostęp do orzeczeń tego sądu.

Strona internetowa Link otworzy się w nowym oknieSądu i Trybunału Administracyjnego Luksemburga (Link otworzy się w nowym oknieCour et Tribunal Administratifs du Luxembourg) zawiera również bazę danych orzeczeń obu tych instancji.

Na stronie internetowej administracji sądowej można sprawdzić orzeczenia (z których usunięto dane osobowe) wydane przez Trybunał Konstytucyjny, Sąd Kasacyjny i sądy administracyjne.

Dalsze postępowanie

Dostępne są również informacje na temat:

 • środków odwoławczych;
 • stanu sprawy (np. sprawa w toku);
 • wyniku środków odwoławczych;
 • prawomocności wydanych orzeczeń;
 • dalszego postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym oraz Sądem i Trybunałem Administracyjnym.

Orzecznictwo Najwyższego Trybunału Sprawiedliwości, Trybunału Konstytucyjnego oraz Sądu i Trybunału Administracyjnego jest publikowane w Link otworzy się w nowym oknieportalu luksemburskiego wymiaru sprawiedliwości i na stronie internetowejLink otworzy się w nowym okniesądów administracyjnych.

Zasady dotyczące publikacji

Sprawy dotyczące zagadnień konstytucyjnych muszą być opublikowane w Link otworzy się w nowym oknieDzienniku Urzędowym („Memorial”).

Przydatne linki

Link otworzy się w nowym oknieSądy administracyjne

Link otworzy się w nowym oknieMinisterstwo Sprawiedliwości

Link otworzy się w nowym okniePortal luksemburskiego wymiaru sprawiedliwości


Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Ostatnia aktualizacja: 10/06/2016

Orzecznictwo państwa członkowskiego - Węgry

Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Do tej pory przetłumaczono ją na następujące języki: węgierski

W niniejszej części przedstawiono zarys orzecznictwa Węgier, a także opis odpowiednich baz danych orzecznictwa i łącza do nich.


Orzecznictwo udostępnione na stronach internetowych

Ustawa nr CLXI z 2011 r. o organizacji i administracji sądów stanowi, że od dnia 1 stycznia 2012 r. Sąd Najwyższy Węgier (Kúria), pięć sądów apelacyjnych (ítélőtábla) oraz sądy administracyjne i sądy pracy w sprawach z zakresu prawa administracyjnego (gdy poddane kontroli orzeczenie z tego zakresu zostało wydane w pierwszej instancji i nie podlega zwyczajnym środkom zaskarżenia) mają obowiązek publikowania orzeczeń co do istoty sprawy (érdemi határozat) w formie elektronicznej w Zbiorze Orzeczeń Sądowych (Bírósági Határozatok Gyűjteménye). Obecnie Zbiór Orzeczeń Sądowych w formie elektronicznej dostępny jest na stronie internetowej rejestru zanonimizowanych orzeczeń (Anonim Határozatok Tára) (link: Link otworzy się w nowym okniehttp://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/anonim-hatarozatok-tara). (Wcześniej na podstawie ustawy nr XC z 2005 r. o swobodnym dostępie do informacji elektronicznych Sąd Najwyższy (Legfelsőbb Bíróság) i pięć sądów apelacyjnych było zobowiązanych od dnia 1 lipca 2007 r. do publikowania wszystkich orzeczeń co do istoty sprawy).

Wyjątkiem są orzeczenia wydane w wymienionych poniżej postępowaniach, których publikacja w zbiorze orzeczeń nie jest obowiązkowa.

 • orzeczenia w sprawach o nakaz zapłaty, postępowaniach egzekucyjnych, postępowaniach sądu gospodarczego, postępowaniach upadłościowych i likwidacyjnych, a także postępowaniach dotyczących rejestrów prowadzonych przez sądy;
 • orzeczenia w sprawach małżeńskich, w sprawach dotyczących ustalenia ojcostwa lub pochodzenia, w postępowaniach o odebranie praw rodzicielskich oraz w postępowaniach o ustanowienie kurateli nie mogą zostać opublikowane, jeśli któraś ze strony wystąpi z wnioskiem o niepublikowanie orzeczenia;
 • orzeczenia w postępowaniach karnych dotyczących przestępstw na tle seksualnym nie mogą zostać opublikowane bez zgody ofiary.

Ponadto Sąd Najwyższy jest zobowiązany do publikacji orzeczeń w sprawie jednolitego stosowania prawa (link: Link otworzy się w nowym okniehttps://kuria-birosag.hu/hu/jogegysegi-hatarozatok), orzeczeń dotyczących zasad prawnych (link: Link otworzy się w nowym okniehttp://www.kuria-birosag.hu/hu/elvi-birosagi-hatarozatok) i uchwał dotyczących zasad prawnych (Link otworzy się w nowym okniehttp://www.kuria-birosag.hu/hu/elvi-birosagi-dontesek). Dokumenty te są również dostępne na stronie internetowej rejestru zanonimizowanych orzeczeń (link: Link otworzy się w nowym okniehttp://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/anonim-hatarozatok-tara).

Prezes sądu, który wydał orzeczenie, jest zobowiązany do publikacji orzeczenia w Zbiorze Orzeczeń Sądowych w terminie 30 dni od dnia wydania orzeczenia na piśmie.

Opublikowane orzeczenie należy opatrzyć informacją zawierającą nazwę sądu i gałąź prawa, rok wydania orzeczenia, numer porządkowy oraz przepisy prawa, na podstawie których wydano orzeczenie.

Zgodnie z nadrzędną zasadą z orzeczenia należy usunąć wszystkie dane osobowe stron („orzeczenie zanonimizowane”) i zastąpić je oznaczeniami wskazującymi rolę stron w postępowaniu.

Sposób przedstawienia orzeczeń / nagłówki

Nie zamieszcza się osobnych nagłówków, ponieważ wyszukiwarka podaje wszystkie istotne dane. Wyniki wyszukiwania zawierają numer identyfikacyjny i odnoszące się do niego dane (sąd, rodzaj postępowania).

(Szczegółowe zasady oznaczania orzeczeń publikowanych w Zbiorze Orzeczeń Sądowych zawiera rozporządzenie Ministerstwa Sprawiedliwości i Porządku Publicznego nr 29/2007 z dnia 31 maja 2007 r.)

Formaty

Orzecznictwo jest dostępne w formacie .rtf.

Sądy właściwe

Sąd Najwyższy i sądy apelacyjne mają obowiązek publikowania wszystkich orzeczeń co do istoty sprawy. Obowiązkowej publikacji podlegają również wszystkie orzeczenia sądów niższych instancji bezpośrednio związane z tymi orzeczeniami.

Sądy administracyjne i sądy pracy mają obowiązek publikowania tylko tych orzeczeń co do istoty sprawy, które zostały wydane w pierwszej instancji i nie podlegają zwyczajnym środkom zaskarżenia.

Ponadto prezesi sądów mogą zdecydować o publikacji innych orzeczeń co do istoty sprawy.

Główna strona internetowa: Link otworzy się w nowym oknieSądownictwo

Dalsze postępowanie

Sąd Najwyższy (Kúria)

Pozostałe sądy

Czy dostępne są informacje

na temat postępowań odwoławczych?

Nie

Nie

 • dotyczące tego, czy dana sprawa jest nadal w toku?

Nie

Nie

 • dotyczące wyniku postępowania odwoławczego?

Nie

Nie

 • dotyczące prawomocności orzeczenia?

Tak

Tak

 • dotyczące dalszego postępowania

przed innym sądem krajowym, np. Trybunałem Konstytucyjnym (Alkotmánybíróság)?

przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej?

przed Trybunałem Praw Człowieka?

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Zasady publikacji

Na szczeblu krajowym

Na szczeblu sądowym

Czy istnieją wiążące zasady dotyczące publikacji orzecznictwa?

Tak

Tak

Sąd Najwyższy (Kúria)

Pozostałe sądy

Czy publikowane jest pełne orzecznictwo, czy tylko wybór?

Pełne orzecznictwo

Tylko wybór

Jeżeli dokonywany jest wybór,

jakie stosuje się kryteria?

Pięć sądów apelacyjnych ma obowiązek publikowania wszystkich orzeczeń co do istoty sprawy. Obowiązkowej publikacji podlegają również wszystkie orzeczenia sądów niższej instancji bezpośrednio związane z tymi orzeczeniami.

Ponadto prezesi tych sądów mogą zdecydować o publikacji innych orzeczeń co do istoty sprawy.

Od 1 lipca 2007 r.

Prawne bazy danych

Nazwa i adres URL bazy danych

Link otworzy się w nowym okniePortal węgierskiego sądownictwa

Czy dostęp do bazy danych jest bezpłatny?

Tak, dostęp do bazy danych jest bezpłatny.

Krótki opis zawartości

Począwszy od dnia 1 lipca 2007 r. wszystkie orzeczenia co do istoty sprawy wydane przez Sąd Najwyższy (Kúria, nazwa stosowana przed dniem 1 stycznia 2012 r. – Legfelsőbb Bíróság) oraz pięć sądów apelacyjnych, a od dnia 1 stycznia 2012 r. orzeczenia co do istoty sprawy sądów administracyjnych oraz sądów pracy w sprawach z zakresu prawa administracyjnego, gdy poddane kontroli orzeczenie z tego zakresu zostało wydane w pierwszej instancji i nie podlega zwyczajnym środkom zaskarżenia.

Wszystkie orzeczenia wydane przez sądy niższych instancji związane z tymi orzeczeniami.

Inne orzeczenia określone przez prezesa sądu.

Z orzeczeń należy usunąć wszystkie dane osobowe stron i zastąpić je odpowiednimi oznaczeniami wskazującymi rolę stron w postępowaniu. Nie trzeba natomiast usuwać:

 • nazwy organu administracji rządowej lub samorządowej bądź innych ustanowionych ustawowo organów pełniących zadania publiczne, a także – o ile przepisy nie stanowią inaczej – imienia i nazwiska oraz stanowiska osoby wykonującej takie zadania, jeśli osoba ta uczestniczyła w postępowaniu w związku z pełnieniem danej funkcji publicznej;
 • imienia i nazwiska prawnika występującego w roli pełnomocnika lub obrońcy;
 • imienia i nazwiska osoby fizycznej będącej stroną pozwaną w przypadku przegrania przez nią sprawy, a także nazwy i siedziby osoby prawnej lub podmiotu nieposiadającego osobowości prawnej w przypadku orzeczenia wydanego w sprawie, w której przepisy przewidują dochodzenie roszczeń w interesie publicznym;
 • nazwy i siedziby organizacji społecznej lub fundacji, a także imienia i nazwiska jej pełnomocnika.
 • danych dostępnych dla dobra interesu publicznego.

Powiązane linki

Link otworzy się w nowym oknieWyszukiwanie w zbiorze węgierskiego orzecznictwa


Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Ostatnia aktualizacja: 06/04/2017

Orzecznictwo państwa członkowskiego - Malta

Na niniejszej stronie przedstawiono informacje dotyczące orzecznictwa Malty.


Orzecznictwo

Sposób przedstawienia orzeczeń / Tytuły

Chociaż w orzecznictwie nie występują tytuły zawierające słowa kluczowe, aplikacja do zarządzania wyrokami sądów krajowych (część systemu zarządzania sprawami sądowymi używanego przez sądy) zawiera funkcję umożliwiającą indeksowanie niektórych wyroków, które uznano za istotne. Przykładowo, rejestrowany wyrok wiąże się ze zbiorem słów kluczowych oraz streszczeniem wyroku.

W odniesieniu do wszystkich orzeczeń sądów stosuje się jeden określony wzór dokumentu, zawierający godło państwowe, nazwę sądu, nazwiska członków składu orzekającego, datę posiedzenia, sygnaturę sprawy, oznaczenie stron postępowania (A przeciwko B), a także treść wyroku sądowego. Wzór określa również czcionkę, tytuł i stopkę.

Formaty

Orzecznictwo jest dostępne w formacie PDF.

Dalsze postępowanie

Sądy najwyższe

Inne sądy

Czy udostępniane są informacje:

 • dotyczące środków odwoławczych?

Tak

Tak

 • dotyczące tego, czy dana sprawa jest nadal w toku?

Tak

Tak

 • dotyczące wyniku środków odwoławczych?

Tak

Tak

 • dotyczące prawomocności orzeczenia?

Tak

Tak

 • dotyczące dalszego postępowania w sprawie

 - przed innym sądem krajowym (Trybunałem Konstytucyjnym...)?

 - przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości?

 - Trybunałem Praw Człowieka?

Tak

Nie

Nie

Tak

Nie

Nie


Reguły dotyczące publikacji

na szczeblu krajowym

na szczeblu sądów

Czy obowiązują wiążące reguły dotyczące publikacji orzecznictwa?

Tak

Tak


Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami wyroki są publikowane. Rodzaj medium nie jest jednak określony.

Na Malcie orzecznictwo jest publikowane w całości.

Ze wszystkich orzeczeń sądu rodzinnego usuwane są dane osobowe. Ponadto dane osobowe są utajniane w przypadku, gdy przewodniczący składu orzekającego zadecyduje o niepublikowaniu nazwiska którejś ze stron postępowania lub oskarżonego.


Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Ostatnia aktualizacja: 20/12/2016

Orzecznictwo państwa członkowskiego - Niderlandy

Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Do tej pory przetłumaczono ją na następujące języki: niderlandzki


Orzecznictwo udostępnione na stronie internetowej

Sposób przedstawienia orzeczeń/Tytuły

Tytuły są nazywane „wskazaniami co do treści orzeczenia” i mogą składać się z noty tytułowej (jedno zdanie), krótkiego lub dłuższego streszczenia, niektórych słów kluczowych, akapitu zawierającego streszczenie przepisów prawa, do których odnosi się sprawa lub wiernego przytoczenia najważniejszych tez orzeczenia.

Przykład tytułu/ów

Prawo stosowane do najmu: unieważnienie umowy najmu powierzchni biurowej (Huurrecht; ontbinding van huurovereenkomst kantoorruimte – 81 RO).

Formaty

Orzecznictwo jest dostępne na stronie internetowej w formacie HTML. Użytkownicy profesjonalni wielokrotnie korzystający z serwisu mogą pobierać orzecznictwo w formacie xml.

Sądy, których orzecznictwo jest publikowane

Wyroki wszystkich sądów można znaleźć na następującej stronie: Link otworzy się w nowym oknieWyszukiwarka – niderlandzki system sądownictwa i Sąd Najwyższy Niderlandów. Dostępne jest na niej orzecznictwo następujących sądów:

 • Sądu Najwyższego (Hoge Raad der Nederlanden)
 • Wydziału Sądownictwa Administracyjnego Rady Stanu (Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State)
 • Centralnego Sądu Apelacyjnego (Centrale Raad van Beroep)
 • Sądu Apelacyjnego ds. Handlu i Pracy (College van Beroep voor het bedrijfsleven)
 • czterech sądów apelacyjnych (Gerechtshoven)
 • 11 sądów okręgowych (Rechtbanken).

Dalsze postępowanie

Sądy najwyższe

Inne sądy

Czy dostępne są informacje

– dotyczące środków odwoławczych?

Nie

Nie

– dotyczące tego, czy postępowanie jest nadal w toku?

Nie

Nie

– dotyczące rozstrzygnięcia apelacji?

Nie

Nie

– dotyczące prawomocności orzeczenia?

Nie

Nie

– dotyczące dalszego postępowania w sprawie przed:

– innym sądem krajowym (Trybunałem Konstytucyjnym...)?

– Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości?

– Trybunałem Praw Człowieka?

Nie

Nie

Reguły dotyczące publikacji

Sądy we własnym zakresie opracowały dwie zasady obejmujące wytyczne dotyczące publikacji orzecznictwa. Jedna z nich dotyczy anonimowości (usuwania danych osobowych), a druga wyboru orzecznictwa do publikacji.

Wytyczne dotyczące wyboru orzecznictwa do publikacji opierają się na zaleceniu Rady Europy R (95) 11 dotyczącym wyboru, przetwarzania, prezentacji i archiwizacji orzeczeń sądowych w systemach wyszukiwania informacji prawnych: sądy najwyższej instancji publikują orzeczenia we wszystkich sprawach, chyba że są one oczywiście nieistotne z punktu widzenia interesu prawnego lub społecznego, natomiast inne sądy publikują wyłącznie orzeczenia w tych sprawach, które są oczywiście istotne z punktu widzenia interesu prawnego lub społecznego.

Ciekawe strony

Link otworzy się w nowym oknieWyszukiwarka, niderlandzki system sądownictwa i Sąd Najwyższy Niderlandów


Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Ostatnia aktualizacja: 09/02/2016

Orzecznictwo państwa członkowskiego - Austria

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej niemiecki. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.

W niniejszej części przedstawiono zarys orzecznictwa Austrii, a także opis odpowiednich baz danych zawierających orzecznictwo oraz łącza do nich.


Internetowa baza orzecznictwa

Wyroki wydane przez austriackie sądy publikowane są w systemie informacji prawnej Republiki Austrii i można do nich uzyskać dostęp pod adresem: Link otworzy się w nowym okniehttp://www.ris.bka.gv.at/.

System informacji prawnej Republiki Austrii jest elektroniczną bazą danych koordynowaną i obsługiwaną przez Kancelarię Federalną Austrii. Ogłasza się w nim przepisy prawne opublikowane w Bundesgesetzblatt (federalnym dzienniku ustaw) oraz zamieszcza informacje na temat prawa w Republice Federalnej Austrii.

Informacje w systemie są w pełni dostępne (WAI-A zgodnie z wytycznymi WCAG 1.0).

Prezentacja orzeczeń / tez orzeczeń

Sądy najwyższe

Inne sądy

Prezentacja orzecznictwa z tezami orzeczeń

Tak

Tak

Przykłady tez orzeczeń

Numer tezy orzeczenia RS0127077

Sygnatura 11 Os 87/11w

Data wyroku 25.8.2011

Tekst tezy orzeczenia

Sygnatura akt składa się zwykle z następujących elementów: numer działu: „11”, rodzaj procedury: „Os”, numer oznaczający kolejność: „87” i rok: „11”. Następnie dodawana jest data wyroku: 25.8.2011.

Europejska sygnatura orzecznictwa (ECLI)

W poniższej rubryce znajdują się informacje dotyczące europejskiej sygnatury orzecznictwa (ECLI). Europejska sygnatura orzecznictwa umożliwia jednolitą identyfikację orzeczeń wydanych w państwach członkowskich UE.

Format

Wyroki dostępne są w następujących formatach: XML, RTF, PDF oraz HTML.

Sądy i inne instytucje, których orzeczenia ujęte są w systemie

Sądy najwyższe

 • Sąd Najwyższy (Oberster Gerichtshof)
 • Trybunał Konstytucyjny (Verfassungsgerichtshof)
 • Trybunał Administracyjny (Verwaltungsgerichtshof)
 • Trybunał ds. Azylu (Asylgerichtshof)

Sądy i inne instytucje, których orzeczenia ujęte są w systemie

 • Wyższe sądy krajowe i inne sądy (sprawy cywilne i karne) (Oberlandesgerichte und sonstige Gerichte)
 • Federalny Sąd Administracyjny (Bundesverwaltungsgericht)
 • Krajowe sądy administracyjne (Landesverwaltungsgerichte)
 • Federalny Trybunał Obrachunkowy (zewnętrzny) (Bundesfinanzgericht)
 • Organ Ochrony Danych (przed 2014 r. Komisja Ochrony Danych) (Datenschutzbehörde)
 • Komisje dyscyplinarne, Najwyższa Komisja Dyscyplinarna, Trybunał Odwoławczy (Disziplinarkommissionen, Disziplinaroberkommission, Berufungskommission)
 • Organ Nadzorczy ds. Reprezentacji Pracowniczej (przed 2014 r.: Trybunał Nadzorczy ds. Reprezentacji Pracowniczej) (Personalvertretungsaufsichtsbehörde)
 • Komisje ds. równego traktowania od 2014 r. (Gleichbehandlungskommissionen)
 • Komisje ds. równego traktowania od 2008 r. (zewnętrzne) (Gleichbehandlungskommissionen)
 • Niezależne trybunały administracyjne (Unabhängige Verwaltungssenate)
 • Dokumentacja finansowa, Niezależny Trybunał Obrachunkowy (zewnętrzny), Trybunał ds. Azylu (Finanzdokumentation, Unabhängiger Finanzsenat, Asylgerichtshof)
 • Niezależny Federalny Trybunał ds. Azylu (Unabhängiger Bundesasylsenat)
 • Trybunał ds. Środowiska Naturalnego (Umweltsenat)
 • Federalna Rada ds. Komunikacji (Bundeskommunikationssenat)
 • Organy nadzoru nad zamówieniami publicznymi (Vergabekontrollbehörden)

Uwaga: nie wszystkie odpowiedzi zamieszczone poniżej mają zastosowanie do wszystkich powyższych sądów i trybunałów.

Dalsze postępowania

Sądy najwyższe

Inne sądy

Czy dostępne są informacje na temat

 • środków odwoławczych?

Nie

Nie

 • tego, czy sprawa jest nadal rozpatrywana?

Nie

Nie

 • wyniku postępowania odwoławczego?

Nie

Nie

 • prawomocności wyroku?

Publikowane są wyłącznie wyroki prawomocne.

Publikowane są wyłącznie wyroki prawomocne.

 • dalszych postępowań przed
  • innym sądem krajowym (Trybunałem Konstytucyjnym itp.)?
  • Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości
  • Europejskim Trybunałem Praw Człowieka?
 • Specjalne streszczenia wyroków Sądu Najwyższego wskazują, że toczy się postępowanie przed innym sądem krajowym lub międzynarodowym.

Tak

Tak

Tak

Nie

Nie

Nie

Zasady publikacji

Na szczeblu krajowym:

Na szczeblu sądowym:

Czy istnieją wiążące reguły co do publikacji wyroków sądowych?

Tak

Tak

Artykuły 15 i 15a ustawy o Sądzie Najwyższym (ustawa OGH), art. 48a ustawy o ustroju sądów (GOG), art. 19 ustawy o Trybunale ds. Azylu (AsylgerichtshofG)

Sądy najwyższe

Inne sądy

Publikacji podlegają wszystkie czy tylko wybrane wyroki?

Jedynie niektóre

Jedynie niektóre

Jeżeli publikowane są tylko niektóre wyroki, na podstawie jakich kryteriów dokonuje się ich wyboru?

Wyroki publikowane są w całości, łącznie ze streszczeniem.

Wyroki Sądu Najwyższego, w których zdecydowano o odrzuceniu odwołania bez podania szczegółowego uzasadnienia, nie są publikowane.

Wyroki innych sądów są publikowane, jeżeli ich znaczenie wykracza poza ramy indywidualnej sprawy.

Wyroki publikowane są w całości, łącznie ze streszczeniem.

Wyroki Sądu Najwyższego, w których zdecydowano o odrzuceniu odwołania, bez podania szczegółowego uzasadnienia, nie są publikowane.

Wyroki innych sądów są publikowane, jeżeli ich znaczenie wykracza poza ramy indywidualnej sprawy.


Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Ostatnia aktualizacja: 24/04/2018

Orzecznictwo państwa członkowskiego - Polska


Orzecznictwo udostępnione na stronie internetowej

Sposób przedstawienia orzeczeń / Tytuły

Sądy najwyższej instancji

Inne sądy

Orzecznictwo przedstawione z tytułami

 • Trybunał Konstytucyjny
 • Naczelny Sąd Administracyjny
 • Sąd Najwyższy (wyroki czterech izb):
  • Izba Karna
  • Izba Cywilna
  • Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych
  • Izba Wojskowa

Nie


Przykład tytułu/tytułów

Trybunał Konstytucyjny – Dotacje gminy do działalności przedszkoli niepublicznych

Objaśnienie

Wyrok z dnia 18.12.2008, sygn. K 19/07

Rodzaj orzeczenia (wyrok/postanowienie/ …), data i numer sygnatury sprawy

Dotacje gminy do działalności przedszkoli  niepublicznych

Nagłówek

Z.U. 2008 / 10A / 182

Opublikowane w urzędowym zbiorze orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego - „Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego. Zbiór Urzędowy”, wydawanym przez Biuro Trybunału.

Dz. U. 2008 Nr 235 poz. 1618 z dnia 30.12.2008.

Publikacja w Dzienniku Ustaw.

Link do wyroku w formacie MS WORD i PDF


Naczelny Sąd Administracyjny

2009-04-07

Orzeczenie prawomocne

Data wpływu:

2007-09-10

Sąd:

Naczelny Sąd Administracyjny

Sędziowie:

Janusz Zubrzycki

Marek Kołaczek

Tomasz Kolanowski

Symbol z opisem:

6110 Podatek od towarów i usług

Hasła tematyczne:

Podatkowe postępowanie

Podatek od towarów i usług

Sygn. powiązane:

Link otworzy się w nowym oknieI SA/Lu 454/05 - Wyrok WSA w Lublinie z 2007.5.9
Link otworzy się w nowym oknieI FZ 201/06 - Postanowienie NSA z 2006.7.17

Skarżony organ:

Dyrektor Izby Skarbowej

Treść wyniku:

Uchylono zaskarżony wyrok w części i przekazano sprawę do ponownego rozpoznania przez Wojewódzki Sąd Administracyjny .

Powołane przepisy:

Link otworzy się w nowym oknieDz. U. 2005 Nr 8 poz. 60 art. 70 ust. 1, art. 108 ust. 2 pkt 2 lit. a), art. 116 ust. 1, art. 118 ust. 1, art. 127, art. 151, art. 152, art. 187, art. 188, art. 191
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa - tekst jedn..

Link otworzy się w nowym oknieDz. U. 2002 nr 153 poz. 1270 art. 141 ust. 4, art. 145 ust. 1 pkt 1 lit. a), art. 151
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

Link otworzy się w nowym oknieDz. U. 1934 Nr 93 poz. 836 art. 1, art. 2, art. 4, art. 20
Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 października 1934 r. Prawo o postępowaniu układowym.


Formaty

 • Trybunał Konstytucyjny - DOC, PDF
 • Naczelny Sąd Administracyjny - HTML
 • Sąd Najwyższy - PDF

Dalsze postępowanie

Sądy najwyższej instancji

Inne sądy

- Czy dostępne są informacje dotyczące środków odwoławczych?

Tak, w przypadku Trybunału Konstytucyjnego.

Wszystkie wyroki sądów najwyższej instancji wydawane są w wyniku wniesienia odwołania.

Dane niedostępne

- Czy postępowanie jest nadal w toku?

Tak, w przypadku Trybunału Konstytucyjnego.

Orzeczenie w sprawie odwołania w sądzie najwyższej instancji będzie zależało od treści wyroku.

Dane niedostępne

- Informacje dotyczące rozstrzygnięcia odwołania?

Tak

Dane niedostępne

- Czy orzeczenie jest prawomocne?

Tak, w przypadku Trybunału Konstytucyjnego.

Tak, jeżeli sprawa została skierowana do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Orzeczenie będzie zależało od treści wyroku.

Dane niedostępne

Czy postępowanie toczyło się przed innym sądem wewnętrznym:

- Trybunałem Konstytucyjnym?

- Sądem w innym kraju:

- Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości?

- Trybunałem Prawe Człowieka?

Nie

Dane niedostępne


Na stronie internetowej dostępne są także wyroki wojewódzkich sądów administracyjnych (pierwsza instancja) oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego (druga instancja). Istnieje także łącze między powiązanymi ze sobą wyrokami.

Reguły dotyczące publikacji

Publikacja orzecznictwa w Polsce podlega wiążącym zasadom. Mają one zastosowanie do:

 • Trybunału Konstytucyjnego, w przypadku którego publikowane jest całe orzecznictwo,
 • Naczelnego Sądu Administracyjnego, w przypadku którego publikowane jest całe orzecznictwo,
 • Sądu Najwyższego, w przypadku którego publikowany jest wybór orzecznictwa.

Obowiązek publikacji orzeczeń Sądu Najwyższego przewiduje art. 7 ustawy z dnia 23 listopada 2002 r. o Sadzie Najwyższym. Zgodnie z regulaminem Sądu Najwyższego publikacja orzeczeń należy do zadań rzecznika prasowego oraz asystentów sędziów.

Publikacja orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego przewidziana jest w art. 190 konstytucji.

Pełna wersja wyroku publikowana jest na stronie internetowej niezwłocznie po podpisaniu uzasadnienia przez sędziów.

Artykuł 42 ustawy Prawo o ustroju sądów administracyjnych nakłada na Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego zobowiązanie do wydawania zbioru urzędowego orzeczeń sądów administracyjnych. Bardziej szczegółowe informacje zawiera zarządzenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego, przewidujące wymóg ustanowienia centralnej bazy danych zawierającej wyroki i informacje o sprawach rozpatrywanych przez sąd administracyjny oraz zapewnianiu dostępu do tych wyroków na stronie internetowej.


Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Ostatnia aktualizacja: 10/12/2012

Orzecznictwo państwa członkowskiego - Portugalia

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej portugalski. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.

Na niniejszej stronie przedstawiono informacje na temat orzecznictwa w Portugalii.


W Portugalii prawo do informacji o wymiarze sprawiedliwości jest podstawowym prawem obywatela, wyraźnie określonym w art. 20 ust. 2 portugalskiej konstytucji, a także wprowadzonym ustawą nr 34/2004 z dnia 29 lipca 2004 r. zmienioną ustawą nr 47/2007 z dnia 28 sierpnia 2007 r. ustalającą zasady dostępu do wymiaru sprawiedliwości i do sądów.

Zgodnie z art. 4 tej ustawy rząd ma obowiązek podejmować działania mające na celu upowszechnianie znajomości prawa i systemu prawnego, przy czym Ministerstwo Sprawiedliwości odpowiada za dostarczanie informacji prawnych w drodze publikacji lub wszelkich innych form komunikacji w celu lepszego umożliwienia wykonywania praw oraz wypełnienia przewidzianych prawem obowiązków.

Podawanie orzeczeń sądowych do wiadomości publicznej to międzynarodowa zasada, zapisana zarówno w art. 10 Powszechnej deklaracji praw człowieka, jak i w art. 6 europejskiej konwencji praw człowieka. Ta zasada jest przewidziana przede wszystkim w art. 206 konstytucji (również w odniesieniu do rozpraw sądowych) oraz w rozmaitych aktach normatywnych dotyczących różnych sądów. Są to następujące przepisy:

 • art. 167 i 656 kodeksu postępowania cywilnego (Código de Processo Civil);
 • art. 86 ust. 1, art. 87 i art. 321 ust. 3 kodeksu postępowania cywilnego;
 • art. 3 i 115 ustawy w sprawie organizacji, funkcjonowania i trybu działania Trybunału Konstytucyjnego;
 • art. 30 kodeksu postępowania sądowo-administracyjnego (Código de Processo nos Tribunais Administrativos).

Ministerstwo prowadzi szereg baz danych tekstów prawnych, dostępnych na stronie Link otworzy się w nowym okniehttp://www.dgsi.pt/. Są one także publikowane w portugalskim Dzienniku Ustaw (Diário da República) oraz dostępne na stronie Link otworzy się w nowym okniehttps://dre.pt/. Są to:

 • orzeczenia i uchwały Trybunału Konstytucyjnego dotyczące niekonstytucyjności aktów normatywnych lub ich niezgodności z prawem bądź niekonstytucyjności zaniechania prawodawczego;
 • orzeczenia Sądu Najwyższego (Supremo Tribunal de Justiça) i Trybunału Obrachunkowego (Tribunal de Contas) w sprawie ujednolicenia orzecznictwa oraz orzeczenia Najwyższego Sądu Administracyjnego (Supremo Tribunal Administrativo), które obowiązują ogólnie z mocy prawa;
 • ogólnie wiążące orzeczenia innych sądów.

Sposób przedstawienia orzeczeń/ Tytuły

Strona internetowa Link otworzy się w nowym okniehttp://www.dgsi.pt/ zapewnia dostęp do zbioru baz danych orzeczeń sądowych oraz do zbiorów piśmiennictwa Ministerstwa Sprawiedliwości.

Odwiedzając którąkolwiek z tych baz danych, widzimy ostatnio wprowadzone dokumenty oraz pasek nawigacyjny umożliwiający korzystanie z różnych typów wyszukiwania (swobodne wyszukiwanie według słów, pól i dziedzin).

Strona początkowa lub strona wyników zawiera dokumenty uporządkowane według tytułów, zawartości oraz następujących informacji:

 • sygnatura akt;
 • data sprawy;
 • sędzia wydający orzeczenie;
 • dziedzina.

Przykład tytułu

Link otworzy się w nowym oknieOrzeczenia Sądu Najwyższego

DATA ROZPRAWY

SYGNATURA AKT

SĘDZIA WYDAJĄCY ORZECZENIE

DZIEDZINA

25.3.2009

08S2592

BRAVO SERRA

ZAKOŃCZENIE UMOWY O PRACĘ

Formaty

Dostępny jest pełny tekst wyroku (z uwzględnieniem zasad ochrony danych osobowych) w formacie html.

Sądy, których to dotyczy

Bazy danych dostępne na stronieLink otworzy się w nowym okniehttp://www.dgsi.pt/ zawierają orzecznictwo i stanowiska poniższych sądów/jednostek. Są to:

 • Sąd Najwyższy;
 • sądy apelacyjne (w Coimbrze, Évorze, Lizbonie, Porto i Guimarães);
 • Trybunał Konstytucyjny;
 • Najwyższy Sąd Administracyjny;
 • centralne sądy administracyjne (dla Północy i Południa);
 • Trybunał ds. Sporów o Właściwość;
 • Urząd Prokuratora Generalnego Republiki – opinie Prokuratury;
 • sądy pokoju.

Inne postępowania

W Portugalii udostępniane są informacje o wielu różnych sprawach, zgodnie z poniższą tabelą.

Dostępne informacje

Sądy najwyższej instancji

Inne sądy

dotyczące środków odwoławczych

Tak

Tak

dotyczące tego, czy sprawa jest nadal w toku

Nie

Nie

dotyczące wyniku odwołania

Tak

Tak

dotyczące prawomocności orzeczeń

Nie

Nie

dotyczące dalszego postępowania:

 • przed innym sądem portugalskim (Trybunałem Konstytucyjnym itp.)
 • przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej
 • przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Zasady publikacji

Na szczeblu krajowym nie obowiązują żadne zasady w zakresie publikacji orzecznictwa. W Portugalii istnieją jednak wiążące zasady w zakresie publikacji sądowych.

Publikacji podlega w Portugalii jedynie wybrana część orzecznictwa. Stosuje się przy tym kryteria ważności i istotności.

Przydatne linki

Link otworzy się w nowym oknieBazy danych tekstów prawnych


Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Ostatnia aktualizacja: 22/01/2018

Orzecznictwo państwa członkowskiego - Rumunia

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej rumuński. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.

Na niniejszej stronie przedstawiono informacje dotyczące orzecznictwa w Rumunii.


Orzecznictwo dostępne online

Rumuńskie orzecznictwo jest dostępne na stronie internetowej Link otworzy się w nowym okniesądu najwyższego (Wysokiego Trybunału Kasacyjnego i Sprawiedliwości).

Sposób przedstawienia orzeczeń / tytuły

Na stronie Wysokiego Trybunału Kasacyjnego i Sprawiedliwości publikowane są dwa rodzaje orzeczeń:

1. Link otworzy się w nowym oknieStreszczenia wyroków wraz z tytułami. Szablon publikacyjny zawiera następujące informacje:

 • słowa kluczowe;
 • krótkie przedstawienie dziedzin prawa;
 • indeks alfabetyczny;
 • przepisy prawa przywołane w orzeczeniu (numer i rok wydania aktu prawnego, numery artykułów),
 • streszczenie sentencji wyroku (nie udostępnia się danych osobowych: brak imion i nazwisk oraz danych osobowych stron, nie podaje się także imion i nazwisk sędziów).

2. Wyroki pozbawione danych osobowych bez tytułów (niebędące streszczeniami wyroków). Link otworzy się w nowym oknieWyszukiwarka umożliwia przeszukiwanie według siedmiu różnych kryteriów:

 • pojedynczych słów kluczowych;
 • fraz;
 • wydziałów;
 • numerów wyroków;
 • roku wydania wyroku,
 • sygnatury akt sprawy;
 • roku założenia akt sprawy.

Tytuły wyroków Izby Cywilnej

Oto przykład tytułu wyroku wydanego przez Link otworzy się w nowym oknieIzbę Cywilną:

 • Unieważnienie prawa do znaku towarowego. Obliczanie biegu pięcioletniego terminu zaniechania używania znaku towarowego. Zarzut przedwczesności powództwa.
 • Spis treści według obszarów: prawo cywilne, prawo własności intelektualnej, znaki towarowe.
 • Indeks alfabetyczny: unieważnienie prawa do znaku towarowego.
 • Termin unieważnienia.
 • Przedwczesne unieważnienie.
 • Ustawa nr 84/1998: art. 45 ust. 1 lit. a).

Tytuły wyroków Izby Karnej

Oto przykład tytułu wyroku wydanego przez Link otworzy się w nowym oknieIzbę Karną:

 • Właściwość Wysokiego Trybunału Kasacyjnego i Sprawiedliwości. Właściwość ze względu na status prawny osoby. Właściwość w przypadku zmiany statusu prawnego oskarżonego.
 • Spis treści według obszarów: prawo karne procesowe, część ogólna, właściwość, właściwość rzeczowa i właściwość ze względu na status prawny osoby.
 • Indeks alfabetyczny: prawo karne procesowe.
 • Właściwość Wysokiego Trybunału Kasacyjnego i Sprawiedliwości.
 • Właściwość w przypadku zmiany statusu prawnego oskarżonego.
 • Kodeks postępowania karnego, art. 29 ust. 1 i art. 40.

Tytuły zamieszczone na stronach portalu sądownictwa

Oto przykład tytułu zamieszczonego na stronach rumuńskiego Link otworzy się w nowym oknieportalu sądownictwa:

 • Tytuł: tymczasowe aresztowanie, uchylenie tymczasowego aresztowania wobec podejrzanego.
 • Typ orzeczenia kończącego sprawę: wyrok
 • Sygnatura akt sprawy: 55
 • Data założenia akt sprawy: 1 lipca 2004 r.
 • Powiązane dziedziny: postępowanie karne i cywilne (środki zaskarżenia, właściwość itp.)
 • Instytucja (sąd): Sąd Apelacyjny w Alba Iulia – Wydział Karny

Formaty

Dokumenty Wysokiego Trybunału Kasacyjnego i Sprawiedliwości, a także innych sądów, dostępne są w formacie html.

Sądy udostępniające wyroki

Udostępniane są wyroki Wysokiego Trybunału Kasacyjnego i Sprawiedliwości oraz sądów powszechnych.

Dalsze postępowanie


Sądy najwyższe

Inne sądy

Czy dostępne są informacje dotyczące: środków zaskarżenia?

Tak

spraw w toku?

Tak

rezultatów wniesienia środków zaskarżenia?

Pośrednio. Należy wyszukać sprawę wskazując etap postępowania w sprawie jako „apelacja”.

prawomocności orzeczenia?

Czy dostępne są informacje dotyczące: prawomocności orzeczeń Wysokiego Trybunału Kasacyjnego i Sprawiedliwości?

Tak

dalszego postępowania w sprawie przed:

innymi sądami krajowymi (Trybunałem Konstytucyjnym itp.)?

Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej?

Europejskim Trybunałem Praw Człowieka?

Tak

Jeżeli chodzi o sądy powszechne, na stronach Link otworzy się w nowym oknieportalu sądownictwa można znaleźć następujące informacje na temat spraw (akt sprawy): etap postępowania (np. przygotowawcze, odwoławcze), strony, rozprawy sądowe, wniesione środki zaskarżenia i opublikowane wezwania (nowo dodana funkcja). Dostęp do sprawy można uzyskać korzystając z ogólnej wyszukiwarki na stronach portalu sądownictwa (nowo dodana funkcja). Publikowane streszczenia orzeczeń mogą zawierać informacje dotyczące prawomocności orzeczenia i dalszego postępowania w sprawie przed innymi sądami krajowymi (Trybunał Konstytucyjny).

Zasady publikacji

Wysoki Trybunał Kasacyjny i Sprawiedliwości

Przez wzgląd na wagę i specyfikę spraw oraz wydawanych orzeczeń, publikowany jest jedynie wybór orzecznictwa rumuńskiego Wysokiego Trybunału Kasacyjnego i Sprawiedliwości.

Dostępne publikacje Wysokiego Trybunału Kasacyjnego i Sprawiedliwości dotyczą 2002 r. i kolejnych lat. Są one aktualizowane co miesiąc.

Inne sądy rumuńskie

W przypadku innych sądów rumuńskich również publikacji podlega jedynie wybór orzeczeń, w zależności od wagi i wyjątkowości sprawy. Wyboru dokonuje się na szczeblu każdego sądu.

Dostępne publikacje innych rumuńskich sądów dotyczą 2004 r. i kolejnych lat. Są one aktualizowane co miesiąc.


Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Ostatnia aktualizacja: 18/12/2013

Orzecznictwo państwa członkowskiego - Słowenia

Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Do tej pory przetłumaczono ją na następujące języki: słoweński

W niniejszej części przedstawiono informacje na temat słoweńskiego orzecznictwa.


Orzecznictwo udostępnione na stronach internetowych

Sposób przedstawiania orzeczeń / Tytuły

Pełne teksty wyroków Sądu Najwyższego Republiki Słowenii (Vrhovno sodišče), wszystkich czterech sądów wyższych (Višje sodišče) o właściwości ogólnej, Wyższego Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych (Višje delovno in socialno sodišče) oraz Sądu Administracyjnego Republiki Słowenii (Upravno sodišče Republike Slovenije) są dostępne bezpłatnie w języku słoweńskim na stronie Link otworzy się w nowym okniesłoweńskiego wymiaru sprawiedliwości. Imiona i nazwiska stron nie są podawane, ponieważ wyroki są redagowane przed publikacją. Udostępniane są szczegółowe informacje dotyczące podstawy prawnej orzeczenia i streszczenie wyroku, jak również pierwotny tekst i słowa kluczowe. Podawane słowa kluczowe umożliwiają użytkownikowi rozpoznanie zastosowanych instytucji prawnych oraz dziedziny prawa, do której odnosi się wyrok. Streszczenie zawiera główne punkty uzasadnienia wyroku sądu o długości od 10 do 100 słów.

Z wyborem najważniejszych orzeczeń Sądu Najwyższego w języku angielskim można się zapoznać na stronie prezentującej Link otworzy się w nowym okniegłówne orzeczenia Sądu Najwyższego.

Za pośrednictwem Link otworzy się w nowym okniespecjalnej wyszukiwarki można zapoznać się również z wyrokami dotyczącymi zadośćuczynienia finansowego za krzywdę (szkodę niematerialną) przyznanego w sprawach cywilnych, która pomaga użytkownikom w wyszukiwaniu podobnych orzeczeń według rodzaju szkody i daty.

Nową testową wersję udoskonalonej wyszukiwarki można znaleźć na stronie Link otworzy się w nowym okniehttp://novo.sodisce.si.arctur.net/search.php.

Po 8 lutego 2013 r. wyszukiwarka będzie dostępna na stronie Link otworzy się w nowym okniehttp://www.sodnapraksa.si/.

Wszystkie opublikowane orzeczenia Link otworzy się w nowym oknieTrybunału Konstytucyjnego Republiki Słoweńskiej są dostępne na jego stronie. Bezpłatnie udostępniany jest pełny tekst opinii większości składu orzekającego oraz zdań odrębnych (rozbieżnych i zgodnych) wraz ze słowami kluczowymi, szczegółową informacją na temat podstawy prawnej orzeczenia i streszczeniem. Wybrane najważniejsze orzeczenia są tłumaczone na język angielski. Wszystkie najważniejsze orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego przyjęte większością głosów (z wyłączeniem zdań odrębnych) są również publikowane w języku słoweńskim w Dzienniku Urzędowym Republiki Słowenii (Uradni list Republike Slovenije).

Przykłady tytułów

Przykład 1: Orzeczenie Sądu Najwyższego Republiki Słowenii

(Tłumaczenie tekstu Link otworzy się w nowym okniez języka słoweńskiego)

Nr dokumentu VS1011121

Sygnatura: Orzeczenie I Up 44/2009

Izba: prawo administracyjne

Data posiedzenia: 12 marca 2009 r.

Dziedzina: WIZY, AZYL I PRAWO IMIGRACYJNE – (Kodeks ogólnego postępowania administracyjnego – ZUP)

Instytucje prawne: azyl – rozprawa – ochrona międzynarodowa – powtórne ubieganie się o azyl – osoba małoletnia ubiegająca się o azyl – zdolność procesowa osoby małoletniej:

Podstawa prawna: ustawa o ochronie międzynarodowej (ZMZ): art. 42, 42/2, 42/3, 56, 119; Kodeks ogólnego postępowania administracyjnego (ZUP): art. 46, 237, 237/1-3; ustawa o związkach małżeńskich i stosunkach w rodzinie (ZZZDR): art. 107, 108; kodeks postępowania cywilnego (ZPP): art. 409; ustawa o sporach administracyjnych (ZUS-1): art. 27, 27/3, 64, 64/1-3, 77.

Streszczenie: Dziecko, które nie ukończyło 15 roku życia, nie posiada zdolności do czynności prawnych, zatem organ nie naruszył przepisów procesowych, odmawiając mu możliwości przedstawienia faktów i okoliczności stanowiących podstawę decyzji organu administracyjnego.

Przykład 2: Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego Republiki Słowenii, Sygnatura sprawy: U-I-425/06

(dostępne w Link otworzy się w nowym okniejęzyku angielskim)

Uwaga: W wersji angielskiej opublikowanego dokumentu niekiedy pomija się niektóre dane zawarte w wersji słoweńskiej, niemniej zawsze zachowane jest przynajmniej streszczenie wyroku.

Akt prawny: ustawa o rejestracji związków partnerskich osób tej samej płci (Dziennik Urzędowy Republiki Słoweńskiej, nr 65/05) (ZRIPS), art. 22.

Sentencja wyroku: Artykuł 22 ustawy o rejestracji związków partnerskich osób tej samej płci (Dziennik Urzędowy Republiki Słoweńskiej, nr 65/05) (ZRIPS) jest niekonstytucyjny. Zgromadzenie Państwowe jest zobowiązane usunąć stwierdzoną niezgodność w terminie sześciu miesięcy od opublikowania niniejszego orzeczenia w Dzienniku Urzędowym Republiki Słowenii. Do momentu usunięcia stwierdzonej niezgodności w odniesieniu do dziedziczenia między partnerami zarejestrowanych związków partnerskich osób tej samej płci stosuje się te same zasady, co w przypadku dziedziczenia między małżonkami zgodnie z ustawą o dziedziczeniu (Dziennik Urzędowy Socjalistycznej Republiki Słowenii (Uradni list SRS), nr 15/76 i 23/78 oraz Dziennik Urzędowy RS, nr 67/01).

Streszczenie: Z punktu widzenia prawa do dziedziczenia po śmierci jednego z partnerów (art. 22 ustawy o rejestracji związków partnerskich osób tej samej płci) sytuacja partnerów w zarejestrowanym związku partnerskim osób tej samej płci jest, pod względem jej zasadniczych aspektów faktycznych i prawnych, porównywalna do sytuacji małżonków. Różnice w zakresie uregulowania dziedziczenia między małżonkami i między partnerami związków partnerskich osób tej samej płci nie opierają się zatem na żadnej obiektywnej okoliczności nieosobistej, ale na orientacji seksualnej. Orientacja seksualna jest jedną z okoliczności osobistych określonych w art. 14 zdanie pierwsze konstytucji (Ustava Republike Slovenije). Zważywszy, że dla takiego rozróżnienia nie można doszukać się żadnego dopuszczalnego w świetle konstytucji uzasadnienia, zaskarżony przepis jest niezgodny z art. 14 zdanie pierwsze konstytucji.

Słowa kluczowe: 1.5.51.1.15.1 – konstytucyjność – orzeczenia – rodzaje orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego – abstrakcyjna kontrola norm – stwierdzenie niezgodności przepisu z konstytucją. 1.5.51.1.16 – konstytucyjność – orzeczenia – rodzaje orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego – abstrakcyjna kontrola norm – stwierdzenie niezgodności przepisu z konstytucją. 5.2.2.1 – prawa podstawowe – równość (14.2) – kryteria różnicowania (14.1) – płeć.

Podstawa prawna: Konstytucja Republiki Słoweńskiej (URS): art. 14 zdanie pierwsze i drugie; Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności (EKPC): art. 14; ustawa o Trybunale Konstytucyjnym (ZUstS): art. 40 ust. 2, 48.

Formaty

Link otworzy się w nowym oknieOrzecznictwo Sądu Najwyższego i innych sądów powszechnych i szczególnych jest dostępne w formacie HTML. Orzecznictwo Link otworzy się w nowym oknieTrybunału Konstytucyjnego Republiki Słowenii jest zawsze dostępne w formacie HTML, a w niektórych przypadkach również w formacie PDF.

Dalsze postępowanie

Jeżeli chodzi o Link otworzy się w nowym okniewyroki, nie są dostępne informacje dotyczące tego, czy sprawa jest nadal w toku, czy orzeczenie jest prawomocne i czy toczyć się będzie dalsze postępowanie w sprawie.

Strona internetowa Trybunału Konstytucyjnego (Ustavno sodišče) zawiera jednak podstawowe informacje na temat zawisłych spraw – takie jak sygnatura sprawy i data wniesienia sprawy. Co tydzień publikowana jest również wokanda na cały tydzień – z wyszczególnieniem spraw, które będą rozpatrywane na stałych czwartkowych posiedzeniach w pełnym składzie.

Reguły dotyczące publikacji

Odpowiednie orzecznictwo do publikacji wybierają sądy. Głównym kryterium wyboru jest waga danego orzeczenia dla rozwoju orzecznictwa sądów niższej instancji. Zazwyczaj wyroki i orzeczenia będące przedmiotem zainteresowania mediów są udostępniane obywatelom, a towarzyszy temu komunikat prasowy.

Ciekawe strony

Link otworzy się w nowym oknieOrzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, Link otworzy się w nowym oknieorzecznictwo


Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Ostatnia aktualizacja: 05/12/2016

Orzecznictwo państwa członkowskiego - Słowacja

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej słowacki. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.

Na niniejszej stronie przedstawiono informacje dotyczące orzecznictwa na Słowacji.


Orzecznictwo dostępne online

Orzecznictwo sądów powszechnych

Link otworzy się w nowym oknieOrzecznictwo wszystkich sądów słowackiego wymiaru sprawiedliwości jest dostępne w języku słowackim na stronie internetowej prawniczej bazy danych JASPI.

Orzecznictwo Sądu Najwyższego

Link otworzy się w nowym oknieOrzecznictwo Sądu Najwyższego jest dostępne w języku słowackim na stronie internetowej Sądu Najwyższego.

Formaty

Orzecznictwo sądów powszechnych jest dostępne w formacie html, natomiast orzecznictwo Sądu Najwyższego w formacie pdf.

Dalsze postępowanie

Dostępne są informacje:

 • dotyczące wyniku postępowania odwoławczego
 • dotyczące prawomocności orzeczeń.

Reguły dotyczące publikacji

Wyroki słowackich sądów nie mają ogólnie wiążącej mocy prawnej i nie stanowią źródeł prawa. W swych wyrokach sądy uwzględniają jednak wyroki słowackiego Sądu Najwyższego, które stanowią de facto źródło prawa.


Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Ostatnia aktualizacja: 01/07/2019

Orzecznictwo państwa członkowskiego - Finlandia

Na niniejszej stronie przedstawiono ogólny opis orzecznictwa Finlandii.


Orzecznictwo udostępnione na stronie internetowej

Sposób przedstawienia orzeczeń / Tytuły

W przypadku sądów najwyższych i większości innych sądów słowa kluczowe i tytuły są zamieszczone wraz z datami i sygnaturą.

Przykład tytułu/tytułów

Fiński Sąd Najwyższy

słowo kluczowe

Umowa o pracę – przejęcie przedsiębiorstwa – prawo UE – skutki wykładni dyrektywy

Sygnatura: S2006/340

Data wniesienia: 29.1.2009

Data wydania wyroku 23.4.2009

Nr akt: 835

krótkie streszczenie

Sprawa dotyczy prawa pracownika zwalniającego się z pracy w trakcie przejęcia przedsiębiorstwa do otrzymania odszkodowania od przejmującego zgodnie z sekcją 6 rozdziału 7 ustawy o umowach o pracę, z uwzględnieniem art. 4 ust. 2 dyrektywy Rady 2001/23/WE.

prawodawstwo

Ustawa o umowach o pracę 55/2001, rozdział 7 sekcja 6

Dyrektywa Rady 2001/23/WE w sprawie zbliżania ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do ochrony praw pracowniczych w przypadku przejęcia przedsiębiorstw, zakładów lub części przedsiębiorstw lub zakładów, art. 4 ust. 2.


Powyższa tabela przedstawia dostępne informacje na temat wyroków Sądu Najwyższego. Część pn. „słowa kluczowe” zawiera słowa kluczowe oraz datę wydania wyroku; „krótkie streszczenie” zawiera podstawowe informacje na temat treści wyroku, natomiast „prawodawstwo” zawiera informacje na temat odpowiednich przepisów krajowych i unijnych.

Formaty

Fińskie orzecznictwo jest dostępne w formacie HTML.

Dalsze postępowanie

Informacje dotyczące dalszego postępowania w sprawie można uzyskać w niżej wymienionych sądach:

 • informacje ogólne na temat środków odwoławczych można uzyskać w Sądzie Najwyższym i innych sądach
 • informacje ogólne na temat spraw w toku udostępnia można uzyskać w Sądzie Najwyższym i innych sądach
 • informacje na temat wyników apelacji można uzyskać w Sądzie Najwyższym i innych sądach
 • informacje dotyczące prawomocności orzeczenia można uzyskać w Sądzie Najwyższym i innych sądach
 • informacji dotyczących dalszego postępowania w sprawie przed innymi sądami (np. Trybunałem Konstytucyjnym) nie udostępnia ani Sąd Najwyższy, ani inne sądy
 • informacje dotyczące dalszego postępowania w sprawie przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości można uzyskać w Sądzie Najwyższym i innych sądach.

Reguły dotyczące publikacji

Istnieją wiążące zasady publikacji orzecznictwa na poziomie krajowym i na szczeblu sądów.

Pełne orzecznictwo jest publikowane przez sądy najwyższe i sądy szczególne. Inne sądy publikują jedynie wybrane orzeczenia w zależności od wagi sprawy, w przypadku wdrożenia nowych przepisów lub zmian przepisów oraz w związku z potrzebą harmonizacji wdrażania.


Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Ostatnia aktualizacja: 30/06/2019

Orzecznictwo państwa członkowskiego - Szwecja

W niniejszej części przedstawiono zarys orzecznictwa Szwecji, a także opis odpowiednich baz danych orzecznictwa.


Orzecznictwo udostępnione na stronie internetowej

Sposób przedstawienia orzeczeń / Tytuły

Sądy najwyższe

Inne sądy

Orzecznictwo jest opatrzone tytułami

Tak

Tak


Tytuły składają się z jednego lub kilku zdań opisujących przedmiot sprawy.

Przykład tytułu / tytułów

„Kwestia zwrotu rzeczy przez kupującego; zwrot w przepisanym terminie po wykryciu wad rzeczy albo po upływie czasu, w którym możliwe było wykrycie wad rzeczy”.

Formaty

Orzecznictwo jest dostępne w formacie html.

Dalsze postępowanie

Sądy najwyższe

Inne sądy

Czy dostępne są informacje

dotyczące środków odwoławczych?

Nie

Nie

dotyczące tego, czy sprawa jest nadal w toku?

Nie

Nie

dotyczące wyniku postępowania odwoławczego?

Nie

Nie

dotyczące prawomocności orzeczenia?

Nie

Nie

dotyczące dalszego postępowania w sprawie przed  

  innym sądem krajowym (Trybunałem Konstytucyjnym...)?

  Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości?

  Trybunałem Praw Człowieka?

Nie

Nie


System zawiera tylko wyroki prawomocne.

Reguły dotyczące publikacji

Na szczeblu krajowym?

Na szczeblu sądów?

Czy istnieją wiążące zasady dotyczące publikacji orzecznictwa

Tak

Tak


Obowiązuje rozporządzenie rządowe określające, między innymi, metodę publikacji danych osobowych w bazie danych orzecznictwa.

Sądy najwyższe

Inne sądy

Czy publikowane jest pełne orzecznictwo, czy tylko jego wybór?

Tylko wybór

Tylko wybór


To samo rozporządzenie stanowi również, że sąd sam decyduje, które orzeczenia powinny być uznawane za wiodące i publikowane w bazie danych.

Sądy najwyższe

Inne sądy

Czy orzeczenia są udostępniane na stronie internetowej w formie anonimowej?

Tak

Tak

Jeżeli tak,

czy dotyczy to wszystkich orzeczeń?

Tak

TakZa wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Ostatnia aktualizacja: 22/10/2015

Orzecznictwo państwa członkowskiego - Anglia i Walia

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej angielski. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.

W niniejszej części przedstawiono opis orzecznictwa Zjednoczonego Królestwa, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru Anglii i Walii. W opisie skupiono się na orzecznictwie zamieszczanym w publicznie dostępnych bazach danych.


Orzecznictwo dostępne w Anglii i Walii

Znaczna część orzeczeń sądowych z obszaru Anglii i Walii (Zjednoczone Królestwo) jest udostępniana publicznie.

Udostępnia się całe orzecznictwo Sądu Najwyższego (Supreme Court) oraz wszystkie istotne wyroki Sądu Apelacyjnego rozstrzygającego sprawy cywilne (Civil Court of Appeal). Publikowane są wszystkie wyroki Sądu Administracyjnego (Administrative Court) oraz wybrane wyroki Wysokiego Trybunału (High Court), gdy dotyczą one spraw szczególnie istotnych ze względów prawnych lub z uwagi na interes publiczny. Wyroki Wydziału Karnego Sądu Apelacyjnego (Criminal Division of the Court of Appeal) są publikowane, jeżeli mają znaczenie prawne lub z uwagi na interes publiczny. Orzeczenia wydane w sprawach rodzinnych lub niektórych sprawach karnych mogą być publikowane bez danych osobowych. Orzecznictwo Trybunału Pierwszej Instancji (First-tier Tribunal) oraz Wyższego Trybunału (Upper Tribunal) jest publikowane, gdy ma znaczenie prawne lub z uwagi na interes publiczny.

Publikacja następuje zazwyczaj w terminie od 24 godzin do 2 tygodni od wydania wyroku. W przypadku gdy wyrok jest sporządzony na piśmie, zwykle publikuje się go w tym samym dniu.

Prawnicze bazy danych

Archiwum: Link otworzy się w nowym okniewyroki Izby Lordów: Izba Lordów (House of Lords) działała jako brytyjski sąd apelacyjny najwyższej instancji do 30 lipca 2009 r. Wszystkie wyroki Izby Lordów począwszy od 14 listopada 1996 r. do 30 lipca 2009 r. są dostępne na stronie internetowej Parlamentu.

Link otworzy się w nowym oknieArchiwum Parlamentu: Wyroki Izby Lordów wydane przed 1996 r. są udostępniane za pośrednictwem archiwum Parlamentu. W archiwum przechowuje się akta spraw apelacyjnych oraz inne dokumenty Izby Lordów pochodzące ze spraw, w których występowała ona w charakterze organu sądowniczego, począwszy do 1621 r.

Link otworzy się w nowym oknieStrona internetowa Sądu Najwyższego. Począwszy od 1 października 2009 r. Sąd Najwyższy Zjednoczonego Królestwa (Supreme Court of the United Kingdom) jest właściwy do rozstrzygania zagadnień prawnych we wszystkich sprawach cywilnych w Zjednoczonym Królestwie oraz we wszystkich sprawach karnych w Anglii i Walii oraz Północnej Irlandii. Wszystkie wyroki są dostępne na stronie internetowej Sądu Najwyższego.

Link otworzy się w nowym oknieIncoporated Council of Law Reporting (ICLR) to organizacja nienastawiona na zysk, która została utworzona w 1865 r. Zajmuje się ona publikowaniem orzecznictwa sądów wyższej instancji i sądów apelacyjnych w Anglii i Walii. Większość usług jest świadczona za opłatą, ale organizacja ta przygotowuje również bezpłatny biuletyn Link otworzy się w nowym oknieWLR Daily, który zawiera streszczenia wyroków publikowane w ciągu 24 godzin od ich wydania oraz bezpłatne narzędzie służące do Link otworzy się w nowym okniewyszukiwania orzeczeń.

Baza danych BAILII (British and Irish Legal Information Institute) zapewnia bezpłatny dostęp online do bogatego zbioru brytyjskiego i irlandzkiego ustawodawstwa, w tym orzecznictwa. Narzędzie do wyszukiwania umożliwia użytkownikom wyszukiwanie spraw w konkretnym sądzie lub w wielu okręgach sądowych.

Za pośrednictwem Link otworzy się w nowym oknieOpen Law Project, BAILII wybiera również najważniejsze wydane orzeczenia oraz udostępnia je bezpłatnie w internecie, aby wspierać edukację prawniczą.

BAILII rozpoczęło ostatnio współpracę z ICLR i obecnie udostępnia Link otworzy się w nowym okniestreszczenia wyroków ICLR (jeżeli istnieją), przy czym proponuje również możliwość zakupienia biuletynu orzecznictwa ICLR w formacie PDF.

Za pośrednictwem Link otworzy się w nowym okniestrony internetowej BAILII można uzyskać dostęp do następujących zbiorów orzecznictwa:

Angielskie biuletyny (od 1220 r. do 1873 r.) są udostępniane na stronie Link otworzy się w nowym oknieCommonLII.Link otworzy się w nowym okniehttp://www.bailii.org/databases.html#ew

Trybunały

Strona internetowa BAILLII zawiera również szczegółowe informacje dotyczące orzeczeń poszczególnych trybunałów Zjednoczonego Królestwa. Są to:

Powiązane strony

Link otworzy się w nowym oknieBAILLII Link otworzy się w nowym oknieIzba Lordów Link otworzy się w nowym oknieStrona internetowa Sądu Najwyższego Link otworzy się w nowym oknieICLR


Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Ostatnia aktualizacja: 09/10/2014

Orzecznictwo państwa członkowskiego - Irlandia Północna

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej angielski. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.

W niniejszej części przedstawiono opis orzecznictwa Zjednoczonego Królestwa, ze szczególnym uwzględnieniem jurysdykcji Irlandii Północnej. W opisie skupiono się na orzecznictwie zamieszczanym w publicznie dostępnych bazach danych.


Orzecznictwo dostępne w Irlandii Północnej

Znaczna część orzecznictwa sądów Zjednoczonego Królestwa działających w okręgu Irlandii Północnej jest publicznie dostępna.

Publikowane jest orzecznictwo Sądu Koronnego (Crown Court), Wysokiego Trybunału (High Court), Sądu Apelacyjnego (Court of Appeal) i Sądu Najwyższego Zjednoczonego Królestwa (Supreme Court of the United Kingdom).

Orzeczenia wydane w sprawach rodzinnych i w niektórych sprawach karnych mogą być publikowane bez danych osobowych.

W Irlandii Północnej orzecznictwo jest publikowane od 1999 r. Publikacja następuje zazwyczaj w terminie od 24 godzin do 2 tygodni od wydania wyroku.

Prawnicze bazy danych

Link otworzy się w nowym oknieSłużby ds. sądów i trybunałów Irlandii Północnej publikują wyroki Sądu Koronnego, Wysokiego Trybunału oraz Sądu Apelacyjnego na swojej stronie internetowej począwszy od 1999 r. Dostęp do bazy danych jest bezpłatny.

Są także dostępne wyroki Komisji Apelacyjnej Link otworzy się w nowym oknieIzby Lordów (Appellate Committee of the House of Lords) od 14 listopada 1996 r. do 30 lipca 2009 r. W październiku 2009 r. Komisja Apelacyjna Izby Lordów została zastąpiona przez Sąd Najwyższy, którego wyroki są udostępniane na stronie internetowej Sądu Najwyższego. Dostęp do tych wyroków jest bezpłatny.

Dostępnych jest wiele krajowych repozytoriów dokumentów prawnych i prawniczych baz danych.

Baza danych Link otworzy się w nowym oknieBrytyjsko-Irlandzkiego Instytutu Informacji Prawnej (British and Irish Legal Information Institute – Bailii) zawiera orzeczenia Sądu Koronnego (Crown Court), wydziału kanclerskiego Wysokiego Trybunału (High Court Chancery Division), wydziału ds. rodzinnych Wysokiego Trybunału (High Court Family Division), wydziału ławy królewskiej Wysokiego Trybunału (High Court Queen’s Bench), orzeczenia wydane przez sędziów zwanych High Court Masters, orzeczenia Sądu Apelacyjnego (Appeal Court) od listopada 1998 r., orzeczenia Link otworzy się w nowym oknieIzby Lordów od 1838 r. oraz wyroki Sądu Najwyższego (Supreme Court) od października 2009 r. Dostęp do tych wyroków jest bezpłatny.

Link otworzy się w nowym oknieStrona internetowa Bailii zawiera również szczegółowe informacje dotyczące orzeczeń poszczególnych trybunałów Zjednoczonego Królestwa. Są to:

 • trybunał wyższej instancji – izba ds. odwołań administracyjnych (Upper Tribunal – Administrative Appeals Chamber);
 • trybunał wyższej instancji – finanse i podatki (Upper Tribunal – Finance and Tax);
 • trybunał wyższej instancji – izba ds. sporów dotyczących nieruchomości (Upper Tribunal – Lands Chamber);
 • trybunał pierwszej instancji – izba edukacji zdrowotnej i opieki społecznej (First-tier Tribunal – Health Education and Social Care Chamber);
 • trybunał pierwszej instancji – podatki (First-tier Tribunal – Tax);
 • trybunał apelacyjny ds. konkurencji Zjednoczonego Królestwa (United Kingdom Competition Appeals Tribunal);
 • służba zajmująca się rozstrzyganiem sporów dotyczących nazw domen (Nominet UK Dispute Resolution Service);
 • specjalna komisja ds. odwołań od decyzji organów imigracyjnych (Special Immigrations Appeals Commission);
 • trybunał ds. odwołań w sprawach zatrudnienia Zjednoczonego Królestwa (United Kingdom Employment Appeal Tribunal);
 • orzeczenia trybunałów ds. usług i rynków finansowych (United Kingdom Financial Services and Markets Tribunals Decisions);
 • trybunał ds. imigracji i azylu Zjednoczonego Królestwa (United Kingdom Asylum and Immigration Tribunal)
 • trybunał ds. ochrony danych Zjednoczonego Królestwa, w tym panel odwoławczy ds. bezpieczeństwa narodowego (United Kingdom Information Tribunal including the National Security Appeals Panel);
 • orzeczenia specjalnych komisarzy ds. podatku dochodowego Zjednoczonego Królestwa (United Kingdom Special Commissioners of Income Tax Decisions);
 • orzeczenia komisarzy ds. zabezpieczenia społecznego oraz komisarzy ds. świadczeń na rzecz dzieci (UK Social Security and Child Support Commissioners' Decisions);
 • orzeczenia trybunałów ds. VAT i opłat (United Kingdom VAT & Duties Tribunals Decisions).

1. Orzeczenia trybunałów ds. VAT i opłat – ceł (United Kingdom VAT & Duties Tribunals – Customs)

2. Orzeczenia trybunałów ds. VAT i opłat – podatku akcyzowego (United Kingdom VAT & Duties Tribunals – Excise)

3. Orzeczenia trybunałów ds. VAT i opłat – podatku od składek ubezpieczeniowych (United Kingdom VAT & Duties Tribunals – Insurance Premium Tax)

4. Orzeczenia trybunałów ds. VAT i opłat – podatku od składowania odpadów (United Kingdom VAT & Duties Tribunals – Landfill Tax)

Powiązane strony

Link otworzy się w nowym oknieBailii

Link otworzy się w nowym oknieIzba Lordów

Link otworzy się w nowym oknieStrona internetowa Bailii

Link otworzy się w nowym oknieIzba Lordów

Link otworzy się w nowym oknieStrona internetowa Sądu Najwyższego

Link otworzy się w nowym oknieSłużby ds. sądów i trybunałów Irlandii Północnej


Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Ostatnia aktualizacja: 16/01/2019

Orzecznictwo państwa członkowskiego - Szkocja

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej angielski. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.

W niniejszej części przedstawiono opis orzecznictwa Zjednoczonego Królestwa, ze szczególnym uwzględnieniem okręgu jurysdykcyjnego Szkocji. W opisie skupiono się na orzecznictwie zamieszczonym w publicznie dostępnych bazach danych.


Orzecznictwo dostępne w Szkocji

Znaczna część orzecznictwa sądów Zjednoczonego Królestwa działających w okręgu jurysdykcyjnym Szkocji jest publicznie dostępna.

Sądy cywilne

Publikowane jest orzecznictwo Court of Session (najwyższego sądu cywilnego w Szkocji) i Appellate Committee of the House of Lords (Komisji Apelacyjnej Izby Lordów), która zostanie zastąpiona w dniu 1 października 2009 r. przez nowy Supreme Court of the United Kingdom (Sąd Najwyższy Zjednoczonego Królestwa). Publikowane są również szczególnie istotne wyroki Sheriff Courts (sądów szeryfa).

Sądy karne

Publikowane jest orzecznictwo Sheriff Courts i High Court of Justiciary, który jest sądem karnym najwyższej instancji w Szkocji.

Orzeczenia wydane w sprawach rodzinnych i niektórych sprawach karnych mogą być publikowane bez danych osobowych.

Orzecznictwo jest publikowane od 1998 r. Publikacja następuje zazwyczaj w terminie od 24 godzin do 2 tygodni od wydania wyroku.

Prawnicze bazy danych

Link otworzy się w nowym oknieScottish Court Service (Szkocka Służba Sądowa) publikuje na swej stronie wyroki wydane przez Sheriff Courts, Court of Session i High Court of Justiciary od września 1998 r. Dostępne są dwa odrębne sposoby wyszukiwania w odniesieniu do Link otworzy się w nowym oknieCourt of Session i High Court of Justiciary oraz do Link otworzy się w nowym oknieSheriff Courts. Wyroki te są dostępne bezpłatnie.

Wyroki są udostępnianie przez Appellate Committee of the House of Lords od 14 listopada 1996 r. do 30 lipca 2009 r. Dostęp do tych wyroków jest bezpłatny.

Dostępnych jest również wiele krajowych repozytoriów dokumentów prawnych i prawniczych baz danych.

Baza danych Link otworzy się w nowym oknieBailii (British and Irish Legal Information Institute, czyli Brytyjsko-Irlandzki Instytut Informacji Prawnej) zawiera zbiór orzeczeń wydanych przez Court of Session od 1879 r., przez High Court of Justiciary od 1914 r., przez Sheriff Court od 1998 r. i przez Link otworzy się w nowym oknieIzbę Lordów od 1838 r. Wyroki te są dostępne bezpłatnie.

Link otworzy się w nowym oknieStrona internetowa Bailii zawiera również szczegółowe informacje dotyczące orzeczeń różnych trybunałów Zjednoczonego Królestwa:

 • Upper Tribunal – Administrative Appeals Chamber (Wyższy Trybunał – izba odwołań administracyjnych);
 • Upper Tribunal – Finance and Tax (Wyższy Trybunał – finanse i podatki);
 • Upper Tribunal – Lands Chamber (Wyższy Trybunał – izba ds. sporów dotyczących nieruchomości);
 • First-tier Tribunal – Health Education and Social Care Chamber (Trybunał Pierwszej Instancji – izba ds. zdrowia, edukacji i opieki społecznej);
 • First-tier Tribunal – Tax (Trybunał Pierwszej Instancji – podatki);
 • United Kingdom Competition Appeals Tribunal (Trybunał Odwoławczy ds. Konkurencji Zjednoczonego Królestwa);
 • Nominet UK Dispute Resolution Service (służba zajmująca się rozstrzyganiem sporów dotyczących nazw domen);
 • Special Immigrations Appeals Commission (specjalna komisja odwoławcza od decyzji organów imigracyjnych);
 • United Kingdom Employment Appeal Tribunal (trybunał odwoławczy Zjednoczonego Królestwa od decyzji w sprawach zatrudnienia);
 • orzeczenia United Kingdom Financial Services and Markets Tribunals (trybunałów Zjednoczonego Królestwa rozstrzygających spory dotyczące usług i rynków finansowych);
 • United Kingdom Asylum and Immigration Tribunal (Trybunał Zjednoczonego Królestwa ds. Azylu i Imigracji );
 • United Kingdom Information Tribunal (Trybunał ds. Ochrony Danych Zjednoczonego Królestwa), w tym National Security Appeals Panel (Panel Odwoławczy ds. Bezpieczeństwa Narodowego);
 • orzeczenia United Kingdom Special Commissioners of Income Tax (specjalnych komisarzy Zjednoczonego Królestwa ds. podatku dochodowego);
 • orzeczenia UK Social Security and Child Support Commissioners' (komisarzy ds. ubezpieczeń społecznych i świadczeń na utrzymanie dzieci);
 • orzeczenia United Kingdom VAT & Duties Tribunals Decisions (trybunałów Zjednoczonego Królestwa ds. VAT i opłat):
 1. orzeczenia United Kingdom VAT & Duties Tribunals – Customs (trybunałów Zjednoczonego Królestwa ds. VAT i opłat – ceł),
 2. orzeczenia United Kingdom VAT & Duties Tribunals – Excise (trybunałów Zjednoczonego Królestwa ds. VAT i opłat – podatku akcyzowego),
 3. orzeczenia United Kingdom VAT & Duties Tribunals – Insurance Premium Tax (trybunałów Zjednoczonego Królestwa ds. VAT i opłat – podatku od składek ubezpieczeniowych),
 4. orzeczenia United Kingdom VAT & Duties Tribunals – Landfill Tax (trybunałów Zjednoczonego Królestwa ds. VAT i opłat – podatku od składowania odpadów).

Ciekawe strony

Link otworzy się w nowym oknieBailii, Link otworzy się w nowym oknieIzba Lordów, Link otworzy się w nowym okniestrona internetowa Bailii,Link otworzy się w nowym oknieScottish Courts Service, Link otworzy się w nowym oknieCourt of Session i High Court of Justiciary, Link otworzy się w nowym oknieSheriff Courts


Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Ostatnia aktualizacja: 06/06/2018