Judikatúra členského štátu

Súdy členských štátov Európskej únie (EÚ) uplatňujú a vykladajú právo príslušných členských štátov, ako aj právo EÚ. Preto je v záujme občanov a príslušníkov právnických profesií, aby mali prístup nielen k judikatúre svojho členského štátu, ale aj k judikatúre iných členských štátov EÚ.


Väčšina členských štátov má jednu alebo niekoľko databáz rozhodnutí a stanovísk svojich súdov týkajúcich sa práva EÚ, vnútroštátneho práva, ako aj práva na regionálnej a/alebo miestnej úrovni. Informácie dostupné na webovej stránke sa môžu niekedy obmedziť na niektoré súdy (napríklad, najvyššie súdy) alebo určité druhy rozhodnutí.

Judikatúru členského štátu môžete vyhľadávať buď prostredníctvom databázy členských štátov - výberom jednej z vlajok na pravej strane budete presmerovaní na príslušnú vnútroštátnu stránku, alebo môžete použiť jednu z európskych databáz (nasledujúci zoznam nie je úplný):

 • Odkaz sa zobrazí v novom okneJURE, databáza vytvorená Európskou komisiou, obsahuje judikatúru o súdnej právomoci v občianskych a obchodných veciach a o uznávaní a výkone rozsudkov v inom štáte, ako je štát, v ktorom bol rozsudok vydaný. Obsahuje judikatúru o príslušných medzinárodných dohovoroch (t. j. Bruselský dohovor z roku 1968, Lugánsky dohovor z roku 1988), ako aj judikatúru EÚ a členských štátov.
 • Združenie štátnych rád a najvyšších správnych súdov Európskej únie (Association of Councils of State and Supreme Administrative Jurisdictions of the European Union, Odkaz sa zobrazí v novom okneACA Europe) poskytuje dve databázy judikatúry členských štátov, ktoré sa venujú uplatňovaniu práva EÚ a ktoré sú nazvané „Odkaz sa zobrazí v novom okneJuriFast" a „Odkaz sa zobrazí v novom okneDec.Nat“. Rozhodnutia sú uvedené v pôvodnom jazyku so zhrnutím v anglickom a francúzskom jazyku. Databáza „Dec.Nat“ obsahuje aj odkazy a analýzy vnútroštátnych rozhodnutí, ktoré poskytlo oddelenie výskumu a dokumentácie Európskeho súdneho dvora.
 • Prostredníctvom webových stránok Odkaz sa zobrazí v novom okneSiete predsedov  najvyšších súdov EÚ môžete nájsť stránky celého radu vnútroštátnych databáz (a takisto niektorých kandidátskych krajín) obsahujúcich judikatúru najvyšších súdov členských štátov.
 • Na informačnom portáli EÚ Odkaz sa zobrazí v novom okneAgentúry pre základné práva je databáza vnútroštátnych rozhodnutí súdov a osobitných orgánov, ktoré sa týkajú otázok antidiskriminačného práva.
 • Odkaz sa zobrazí v novom okneCODICES, databáza vytvorená takzvanou Odkaz sa zobrazí v novom okneBenátskou komisiou Odkaz sa zobrazí v novom okneRady Európy, obsahuje judikatúru o ústavných veciach nielen členských štátov EÚ, ale aj ostatných členov Rady Európy.

Okrem toho sa na Európskom portáli elektronickej justície poskytujú aj informácie o rozličných súdoch členských štátov.  Každý z týchto súdov má webovú stránku s databázou svojej judikatúry.


Tieto stránky spravuje Európska komisia. Informácie na tejto stránke nemusia nevyhnutne vyjadrovať oficiálne stanovisko Európskej komisie. Komisia nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Pokiaľ ide o pravidlá v oblasti autorských práv pre webové stránky EÚ, pozri právne upozornenie.

Posledná aktualizácia: 18/01/2019

Judikatúra členského štátu - Belgicko

V tejto sekcii nájdete prehľad prameňov judikatúry a ich obsahu, ako aj odkazy na príslušné databázy.


Dostupné webové stránky

Webová stránkaOdkaz sa zobrazí v novom okne JURIDAT umožňuje vyhľadávanie v belgickej judikatúre.

Prezentácia rozhodnutí, obsahy

Rozhodnutia sú zvyčajne uvedené kľúčovými slovami alebo „abstraktmi“, po ktorých nasleduje obsah (alebo zhrnutie) najdôležitejších právnych otázok a odkazy na právne predpisy alebo predchádzajúce rozhodnutia.

Príklad:

Zoznam kľúčových slov alebo „abstraktov“: Športové súťaže – Futbalové zápasy – Bezpečnosť – Protiprávne konanie – Správna sankcia – Odvolanie na policajný súd – Právo na obranu – Porušenie – Námietka – Zamietnutie žiadosti – Opätovné otvorenie konania – Úloha súdu

Obsah: Súd musí nariadiť opätovné otvorenie konania skôr, ako úplne alebo čiastočne zamietne žiadosť na základe námietky, ktorú strany pred súdom neuviedli, ako porušenie práv na obranu v konaní o uložení správnej sankcie podľa zákona z 21. decembra 1998 o bezpečnosti počas futbalových zápasov (1) (2). (1) Pozri Cass., 26. december 1986, RG 5176, Pas., 1987, č. 258; Cass., 3. apríl 1998, RG C.97.0087.F, Pas., 1998, č. 191 a Cass., 17. máj 2002, RG C.01.0330.F, Pas., 2002, č. 303. (2) článok 26 ods. 1 a 2 zákona z 21. decembra 1998, v znení platnom pred zmenou vyplývajúcou zo zákona z 25. apríla 2007.

Súdy, ktorých judikatúra je zahrnutá na stránkach

 • Najvyšší súd
 • Všeobecné súdy
 • Špecializované súdy

Sledovanie prebiehajúcich konaní

Najvyšší súd

Iné súdy

Poskytnuté informácie o:

existencii opravného prostriedku

Áno

Áno

skutočnosti, že vo veci stále prebieha konanie

Áno

Nie

výsledku opravného prostriedku

Áno

Nie

neodvolateľnom a konečnom charaktere rozhodnutia

Nie

Nie

skutočnosti, že by konanie mohlo ďalej prebiehať na

 inom súde (ústavný súd…)

 Európskom súdnom dvore

 Európskom súde pre ľudské práva

Áno

Áno

Áno /Nie

Áno /Nie

Áno /Nie

Áno /Nie


Pravidlá uverejňovania

Na úrovni členského štátu

Pre rozhodnutia niektorých súdov

Existujú vo veci uverejňovania súdnych rozhodnutí záväzné pravidlá?

Nie

Nie


Existujú nezáväzné etické pravidlá.

Najvyšší súd

Iné súdy

Uverejňuje sa úplné alebo čiastočné znenie?

Čiastočné znenie

Čiastočné znenie

Ak sa uverejňuje čiastočné znenie, podľa akých kritérií?

Záujem spoločnosti a práva

Záujem spoločnosti a práva


Súvisiace odkazy

Odkaz sa zobrazí v novom okneJuridat

Odkaz sa zobrazí v novom okneService Public Fédéral Justice (Ministerstvo spravodlivosti)


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 06/08/2019

Judikatúra členského štátu - Bulharsko

Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov: bulharčina.

V tejto časti sa uvádza prehľad bulharskej judikatúry, ako aj popis príslušných databáz obsahujúcich judikatúru a odkazy na ne.

Najvyšší správny súd vykonáva celkový dohľad nad presným a spravodlivým prijímaním zákonov v oblasti správneho súdnictva.

Najvyšší správny súd sa zaoberá odvolaniami a odpormi proti aktom Rady ministrov, predsedu vlády, podpredsedov vlády, ministrov, riadiacich pracovníkov ďalších inštitúcií, ktoré sú priamo podriadené Rade ministrov, aktom najvyššej súdnej rady, aktom Bulharskej národnej banky, aktom krajských guvernérov, ako aj proti ďalším aktom stanovených zákonom. Tento súd vydáva rozhodnutia v sporoch o zákonnosti delegovaných legislatívnych nástrojov. Ako kasačná inštancia súd skúma súdne rozhodnutia v správnych konaniach a zaoberá sa žiadosťami o zrušenie účinných súdnych rozhodnutí vynesených v správnych konaniach.

Najvyšší kasačný súd je najvyššou súdnou inštanciou v trestných, obchodných a občianskych veciach. Do jeho jurisdikcie patrí celé územie Bulharskej republiky. Nad spravodlivosťou dohliada Najvyšší kasačný súd, Najvyšší správny súd, odvolacie súdy, krajské súdy, vojenské súdy a okresné súdy. Rozsudky a rozhodnutia sa uchovávajú v informačných databázach príslušných súdov v papierovej aj elektronickej forme.


Judikatúra prístupná na internetovej stránke

Odkaz sa zobrazí v novom okneNajvyšší správny súd má internetovú stránku už od začiatku roku 2002. Zriadila sa v záujme plnenia požiadaviek jednotlivcov, právnických osôb a správnych orgánov na jednoduchý prístup k informáciám o justičných činnostiach súdu.

Judikatúra súdu je dostupná na jeho internetovej stránke. Prístup k databáze je podmienený bezplatnou registráciou v štandardnej forme (užívateľské meno a heslo).

Odkaz sa zobrazí v novom okneNajvyšší kasačný súd má internetovú stránku, ktorá zabezpečuje priamy prístup k informačnej databáze Najvyššieho súdu.

Prezentácia rozhodnutí/Popisy

Najvyšší správny súd

Na internete nie je k dispozícii žiadna zbierka ani popis, ktoré by informovali o rozhodnutiach alebo ďalších činnostiach Najvyššieho správneho súdu. Výrok sa uverejňuje s jeho číslom, dátumom vydania a číslom prípadu, ktorého sa týka, napríklad:

„Решение №5908 от 23.06.2005 по Дело №4242/2005“.

Najvyšší kasačný súd

Rozsudky sa vydávajú ako kópie v papierovej podobe a uverejňujú sa v zbierke, ročenke a na internetovej stránke Odkaz sa zobrazí v novom okneNajvyššieho kasačného súdu Bulharskej republiky.

Vyhľadávať je možné podľa: údajov zaregistrovaných na súde a mien účastníkov konania, čísla prípadu prideleného Najvyšším kasačným súdom a čísla prípadu prideleného úsekom Najvyššieho kasačného súdu.

Úplné znenie rozsudkov (s vypustenými osobnými údajmi), ktoré sa vydali po 1. októbri 2008 sú prístupné prostredníctvom odkazu v dolnej časti stránky zobrazujúcej výsledky hľadania.

Správy a tlačové správy Najvyššieho kasačného súdu Bulharskej republiky sa pravidelne uverejňujú na internetovej stránke Najvyššieho súdu v časti Tlačová kancelária. Rozsudky v prípadoch veľkého verejného záujmu sa uverejňujú v tejto časti a tiež v informačnej databáze Najvyššieho kasačného súdu.

Formáty

Najvyšší správny súd

Judikatúra je k dispozícii vo formáte HTML na internetovej stránke Najvyššieho správneho súdu.

Najvyšší kasačný súd

Judikatúra je k dispozícii vo formáte PDF na internetovej stránke Najvyššieho kasačného súdu.

Dotknuté súdy

Ďalšie konania

Najvyššie súdy – správny a kasačný

Iné súdy

Sú k dispozícii informácie o:

odvolaniach?

Áno

Áno

tom, či sa o prípade stále pojednáva?

Áno

Áno

výsledku odvolania?

Áno

Áno

neodvolateľnosti rozhodnutia?

Áno

Áno

ďalšom konaní pred:          

  iným domácim súdom (Ústavným súdom apod.)?

  Európskym súdnym dvorom?

  Európskym súdom pre ľudské práva?

Neuvádza sa

Neuvádza sa


Pravidlá uverejňovania

Na národnej úrovni

Na úrovni súdov

Existujú záväzné pravidlá uverejňovania judikatúry?

Áno – čl. 64 ods. 1 zákona o systéme súdnictva

Áno


Najvyššie súdy

Iné súdy

Uverejňuje sa celá judikatúra alebo len jej časť?

Najvyšší správny súd a Najvyšší kasačný súd – celá judikatúra

Celá judikatúra/iba jej časť

V prípade uverejňovania len časti judikatúry, aké kritériá sa uplatňujú?

Neuvádza sa

Neuvádza saObsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 17/12/2018

Judikatúra členského štátu - Česká republika

V tejto časti sa uvádza prehľad judikatúry Českej republiky, ako aj opis príslušných databáz judikatúry a prepojenia na tieto databázy.


Judikatúra dostupná na internete

Judikatúra je prístupná verejnosti na webových stránkach Ministerstva spravodlivosti Odkaz sa zobrazí v novom oknehttps://www.justice.cz/ pod odkazom Judikatúra.

Každý z nasledujúcich súdov vedie databázu svojej vlastnej judikatúry:

 • Ústavný súd,
 • Najvyšší súd (NS) a
 • Najvyšší správny súd (NSS).

Zhrnutia všetkých rozhodnutí Najvyššieho správneho súdu sú uverejnené v anonymizovanej podobe na webovej stránke Najvyššieho správneho súdu: Odkaz sa zobrazí v novom okneWebová stránka NSS. Niektoré rozhodnutia NSS, ktoré vyberá plénum všetkých sudcov na základe dôležitosti týchto rozhodnutí, ako aj niektoré rozhodnutia vydané nižšími správnymi súdmi, sú podrobnejšie vypracované.

Prezentácia rozhodnutí/hlavné body

Rozhodnutia sú sprístupnené na webových stránkach príslušných vyšších súdov.

Formáty

Judikatúra je k dispozícii v HTML formáte.

Príslušné súdy

Do systému sú zapojené nasledujúce súdy:

Ďalšie konania

Najvyššie súdy

Ostatné súdy

Sú k dispozícii informácie

o opravných prostriedkoch?

Nie

Áno (Odkaz sa zobrazí v novom oknehttps://www.justice.cz/ pod odkazom InfoSoud)

o tom, či konanie stále prebieha?

Nie

Áno (InfoSoud)

o výsledku konania o opravnom prostriedku?

Nie

Áno (InfoSoud)

o nezmeniteľnosti rozhodnutia?

Nie

Nie

o ďalšom konaní na

inom vnútroštátnom súde (Ústavnom súde...)?

Súdnom dvore Európskej únie?

Súde pre ľudské práva?

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Pravidlá uverejňovania

na vnútroštátnej úrovni?

na úrovni súdu?

Platia nejaké záväzné pravidlá upravujúce uverejňovanie judikatúry

Áno

Áno

Najvyššie súdy

Ostatné súdy

Je judikatúra uverejnená v plnom znení alebo je k dispozícii len zhrnutie?

plné anonymizované znenie

plné anonymizované znenie

Ak sa uverejňuje len zhrnutie,

aké sú kritériá tohto výberu?

ochrana osobných údajov

Právna databáza

Názov a URL databáza

Odkaz sa zobrazí v novom oknePortál verejnej správy

Je prístup do databázy bezplatný?

Áno, prístup do databázy je bezplatný.

Stručný opis obsahu

Táto databáza obsahuje právne predpisy Českej republiky v češtine.


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 17/04/2018

Judikatúra členského štátu - Dánsko


V Dánsku neexistuje databáza judikatúry.


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 24/10/2019

Judikatúra členského štátu - Nemecko

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku nemčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.

Na tejto stránke nájdete prehľad judikatúry v Nemecku.


Judikatúra prístupná na webovej stránke

Prezentácia rozhodnutí/popisy

Najvyššie súdy

Ostatné súdy

Judikatúra prezentovaná popisom

Spolkový Najvyšší súdny dvor:

nie

Spolkový správny súd:

áno, v špeciálnych rozsudkoch

Spolkový finančný súd:

áno

Spolkový pracovný súd:

áno

Spolkový sociálny súd:

áno

Spolkový patentový súd:

nie


Dôležité rozsudky Spolkového správneho súdu obsahujú popisy ako nadpisy, ktoré používateľovi umožňujú jednoducho ich rozpoznať.

Rozsudky Spolkového finančného súdu obsahujú istý druh popisu, v ktorom sa nachádzajú hlavné informácie z rozsudku.

Rozsudky Spolkového pracovného súdu obsahujú divíziu, dátum a referenčné číslo.

Príklad popisov

V rámci Spolkového správneho súdu: deklarácia nákladov na lieky zvyšujúce potenciu, ktoré nemajú nárok na podporu, v rozpore s článkom 3 ods. 1 základného zákona.

V rámci Spolkového finančného súdu: žiadna znížená sadzba dane na služby v oblasti riadenia a správy registrovanej spoločnosti pre pridružené spoločnosti členov – rozsah platnosti §68 ods. 2 písm. b) daňového zákona – hospodárska súťaž v zmysle §65 ods. 3 daňového zákona.

V rámci Spolkového pracovného súdu: 10., 11. 2. 2009, 10 AZR 222/08, špeciálne platby – podľa unilaterálneho súboru pravidiel pre zamestnávateľov – má sa upraviť.

Formáty

Najvyššie súdy

Ostatné súdy

dokument

metadáta

dokument

metadáta

Aké formáty sa používajú?

Spolkový Najvyšší súdny dvor:

pdf

Spolkový správny súd:

html

Spolkový finančný súd:

html

Spolkový pracovný súd:

x html 1

Spolkový Najvyšší súdny dvor:

pdf

Spolkový správny súd:

pdf

Spolkový finančný súd:

html

Spolkový patentový súd:

pdf

Spolkový patentový súd:

žiadny


Ďalšie konania

Najvyššie súdy

Ostatné súdy

Sú dostupné informácie: o odvolaniach?

Spolkový Najvyšší súdny dvor: nie

Spolkový správny súd: áno

Spolkový pracovný súd: nie

Spolkový sociálny súd: nie

Spolkový patentový súd: nie

o tom, či konanie stále prebieha?

Spolkový Najvyšší súdny dvor: nie

Spolkový správny súd: nie

Spolkový finančný súd: áno

Spolkový pracovný súd: nie

Spolkový sociálny súd: nie

Spolkový patentový súd: nie

o výsledkoch odvolania?

Spolkový Najvyšší súdny dvor: nie

Spolkový správny súd: áno

Spolkový finančný súd: áno

Spolkový pracovný súd: nie

Spolkový sociálny súd: nie

Spolkový patentový súd: nie

o neodvolateľnosti rozhodnutia?

Spolkový Najvyšší súdny dvor: áno

Spolkový správny súd: nie

Spolkový finančný súd: nie

Spolkový pracovný súd: nie

Spolkový sociálny súd: nie

Spolkový patentový súd: nie

o ďalších konaniach pred: iným vnútroštátnym súdom (ústavný súd…)?

– Európskym súdnym dvorom?

– Súdnym dvorom pre ľudské práva?

Spolkový Najvyšší súdny dvor: nie

Spolkový správny súd:

nie

Spolkový finančný súd:

áno

Spolkový pracovný súd:

áno

Spolkový sociálny súd:

nie

Spolkový Najvyšší súdny dvor:

nie

Spolkový správny súd:

áno, v niektorých prípadoch

Spolkový finančný súd:

áno

Spolkový pracovný súd:

áno

Spolkový sociálny súd:

nie

Spolkový Najvyšší súdny dvor:

nie

Spolkový správny súd:

nie

Spolkový finančný súd:

Spolkový sociálny súd:

nie

Spolkový patentový súd: nie

Spolkový patentový súd:

nie

Spolkový patentový súd:

nie


Spolkový patentový súd oznámi tieto informácie len v prípade, že sa citujú v úplnom texte rozsudku.

Spolkový správny súd uverejňuje prejudiciálne konania pred Európskym súdnym dvorom na internete.

Pravidlá uverejňovania

na vnútroštátnej úrovni?

na úrovni súdov?

Existujú záväzné pravidlá pre uverejňovanie judikatúry:

Spolkový Najvyšší súdny dvor: nie

Spolkový patentový súd: nie

Spolkový správny súd: áno

Spolkový pracovný súd: nie

Spolkový patentový súd: nie

Spolkový správny súd: áno

Spolkový finančný súd: áno

Spolkový pracovný súd: áno


Pre Spolkový správny súd sú stanovené pravidlá v § 55 správneho súdneho poriadku spolu s §§ 169 a 173 zákona o zriadení súdov a § 1 zákona o slobode informácií.

V prípade Spolkového finančného súdu sa vo všeobecnosti uplatňuje zásada rovnakého zaobchádzania; t. j. Spolkový finančný súd musí zohľadniť právo tlače na rovnaký prístup k médiám. V súlade s tým sa v rámci rozsudkov Spolkového finančného súdu uplatňuje dátum uverejnenia. V tento deň je tlač informovaná o rozsudkoch, rozsudky sa uverejňujú na internete a prijímajú sa predplatné na rozsudky atď.

Najvyššie súdy

Ostatné súdy

Je uverejnená celá judikatúra alebo iba časť?

Spolkový Najvyšší súdny dvor:

iba časť

Spolkový správny súd:

iba časť

Spolkový finančný súd:

iba časť

Spolkový pracovný súd:

celá judikatúra

Spolkový sociálny súd:

celá judikatúra

Spolkový patentový súd:

celá judikatúra

Ak sa uskutočnil výber, aké kritériá sa použili?

Spolkový Najvyšší súdny dvor:

všetky rozsudky s odôvodneniami

(stanoviská)

Spolkový správny súd:

áno, v prípade základných rozsudkov

Spolkový finančný súd:

Všetky rozsudky Spolkového finančného súdu sa nachádzajú na internete a sú uverejnené aj v databáze juris: t. j. všetky rozsudky, ktorých podstata si vyžaduje dokumentáciu (žiadne informácie napr. o rozsudkoch nesprevádzajú odôvodnenia)

Rozsudky sú naďalej dostupné na internete počas 4 rokov. Potom sa odstránia.

Spolkový finančný súd poskytuje aj elektronické zásielky (jednotlivé rozsudky možno zoradiť podľa konkrétneho referenčného čísla.


V prípade Spolkového sociálneho súdu sa výber uverejnených rozsudkov uverejňuje v plnej verzii.


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 26/11/2012

Judikatúra členského štátu - Estónsko

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku estónčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.

V tejto časti nájdete informácie o estónskej judikatúre a opis príslušných databáz.


Judikatúra dostupná na internete

Judikatúra súdov prvého a druhého stupňa je prístupná na internete od roku 2001. Judikatúra Najvyššieho súdu je dostupná od reorganizácie systému súdnictva v roku 1993 a uverejňuje sa v elektronickom vydaní Štátneho vestníka (Riigi Teataja) a na webovej lokalite Odkaz sa zobrazí v novom okneNajvyššieho súdu. Judikatúra sudov prvého a druhého stupňa je dostupná v Odkaz sa zobrazí v novom okneelektronickom vydaní estónskeho Štátneho vestníka (Riigi Teataja).

Zákon o prístupe k informáciám ukladá príslušným orgánom povinnosť sprístupniť judikatúru verejnosti, pričom konkrétnejšia právna úprava je uvedená v kódexoch upravujúcich súdne konania. Všetky konečné rozhodnutia sa obvykle uverejňujú. Výnimky sú ustanovené pre občianskoprávne a správne konania, v prípade ktorých súdy nezverejňujú vo svojich rozhodnutiach (z vlastnej iniciatívy alebo na základe podnetu dotknutej osoby) meno dotknutej osoby (nahradia ho iniciálami alebo inými znakmi), jej osobné identifikačné číslo, dátum narodenia alebo adresu. V rámci občianskoprávnych a správnych konaní môžu súdy taktiež rozhodnúť (z vlastného podnetu alebo z podnetu dotknutej osoby), že sa zverejní len výroková časť rozhodnutia obsahujúca citlivé osobné údaje, alebo že sa predmetné rozhodnutie nezverejní vôbec, ak nahradenie mena dotknutej osoby iniciálami alebo inými znakmi môže poškodiť jej súkromie. Súdy môžu taktiež uverejniť len výrokovú časť rozhodnutia, ak rozhodnutie obsahuje informácie, ktoré z právneho hľadiska podliehajú niektorým ďalším obmedzeniam.

Všetky konečné rozhodnutia v trestných konaniach sa zverejňujú – zverejňujú sa však iba údaje obžalovaného (meno, osobné identifikačné údaje alebo dátum narodenia). Spravidla sa nezverejňujú osobné údaje obžalovaných maloletých osôb (ich meno, osobné identifikačné číslo alebo dátum narodenia sú nahradené iniciálami alebo inými znakmi). V trestných konaniach môžu súdy z vlastného podnetu alebo z podnetu dotknutej osoby zverejniť len úvodnú, výrokovú alebo záverečnú časť rozhodnutia v prípade, že rozhodnutie obsahuje citlivé osobné údaje. To isté platí v prípade, ak rozhodnutie obsahuje osobné údaje, ktoré z právneho hľadiska podliehajú niektorým ďalším obmedzeniam prístupu a umožňuje identifikáciu dotknutej osoby napriek tomu, že meno alebo iné osobné údaje boli nahradené iniciálami alebo inými znakmi.

Uverejňovanie judikatúry sa pokladá za súčasť výkonu spravodlivosti a uverejnenie konkrétnych údajov možno napadnúť. Preto musia súdy zvážiť, akým spôsobom rozhodnutia uverejnia.

Prezentácia rozhodnutí a uvádzanie ich titulov


Najvyšší súd

Ostatné súdy

Judikatúra prezentovaná s názvami?

Áno

Nie

Rozhodnutia Najvyššieho súdu možno v estónskom Štátnom vestníku (Riigi Teataja) a na webovej lokalite Najvyššieho súdu vyhľadávať podľa týchto kritérií: rok, druh veci, číslo veci, dátum rozhodnutia, zloženie súdu, druh konania, druh deliktu, anotácia a obsah. Na webovej lokalite Najvyššieho súdu možno vyhľadávať aj podľa kľúčových slov.

Judikatúru sudov prvého a druhého stupňa možno vyhľadávať podľa druhu konania a v závislosti od druhu konania aj podľa ďalších kritérií. V prípade všetkých konaní je možné vyhľadávať judikatúru podľa čísla veci, súdneho pracoviska, druhu rozhodnutia a dátumu jeho vydania, dátumu konania a obsahu rozhodnutia. V prípade trestnej veci možno rozhodnutia vyhľadávať podľa čísla prípravného konania, druhu veci a rozhodnutia, druhu žiadosti/návrhu, druhu trestu alebo dôvodov vedúcich k oslobodzujúcemu rozsudku. Súdne rozhodnutia v občianskych a správnych veciach je možné navyše vyhľadávať podľa kategórie a druhu veci, ako aj druhu nároku alebo výsledku veci.

Príklady názvov

Preskúmanie súladu druhej vety § 71 ods. 2 zákona o letectve s Ústavou.

Formáty


Najvyšší súd

Ostatné súdy

dokument

metadáta

dokument

metadáta

Je judikatúra prístupná vo formáte XML?

Nie

Nie

Nie

Nie

Aké ďalšie formáty sa používajú?

html

html

pdf

html

Ďalšie konania


Najvyšší súd

Ostatné súdy

Sú prístupné informácie o:

odvolaniach?

-

Nie

tom, či konanie stále prebieha?

Áno

Nie

výsledku odvolaní?

-

Áno

nemožnosti podať odvolanie voči rozhodnutiu?

Áno

Áno

ďalších konaniach pred:

iným vnútroštátnym súdom (napr. ústavne konanie pred Najvyšším súdom)?

Súdnym dvorom Európskej únie?

Európskym súdom pre ľudské práva?

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Pravidlá uverejňovania


Na vnútroštátnej úrovni

Na úrovni súdov

Existujú záväzné predpisy pre uverejňovanie judikatúry?

Áno

-

Pravidlá týkajúce sa na zverejňovania judikatúry sú uvedené v príslušných procesných právnych predpisoch. Tieto pravidla sú rozdielne pre trestnoprávne a občianskoprávne konania.


Najvyšší súd

Ostatné súdy

Zverejňuje sa celá judikatúra alebo iba jej časť?

Iba jej časť.

Iba jej časť.

Podľa akých kritérií sa uskutočňuje výber?

Výber sa vykonáva na základe týchto kritérií:

1. musí ísť o právoplatné rozhodnutie vo veci;

2. rozhodnutie sa môže zverejniť, ak:

a) v občianskoprávnych a správnych veciach: neobsahuje žiadne citlivé osobné údaje; vo zverejnenom rozhodnuté sú mená nahradená iniciálami alebo inými znakmi, a to tak, aby nedošlo k poškodeniu súkromia danej osoby; rozhodnutie neobsahuje žiadne informácie, ktoré z právneho hľadiska podliehajú niektorým ďalším obmedzeniam prístupu;

b) v trestných veciach: rozhodnutie neobsahuje žiadne citlivé osobné údaje alebo osobné údaje, ktoré z právneho hľadiska podliehajú niektorým ďalším obmedzeniam prístupu, alebo ak sú mená a iné osobné údaje nahradené v rozhodnutí iniciálami alebo inými znakmi, aby totožnosť danej osoby nemohla byť zistená; rozhodnutie neobsahuje žiadne informácie, ktoré z právneho hľadiska podliehajú niektorým ďalším obmedzeniam prístupu.

Výber sa vykonáva na základe týchto kritérií:

1. musí ísť o právoplatné rozhodnutie vo veci;

2. rozhodnutie sa môže zverejniť, ak:

a) v občianskoprávnych a správnych veciach: neobsahuje žiadne citlivé osobné údaje; vo zverejnenom rozhodnuté sú mená nahradená iniciálami alebo inými znakmi, a to tak, aby nedošlo k poškodeniu súkromia danej osoby; rozhodnutie neobsahuje žiadne informácie, ktoré z právneho hľadiska podliehajú niektorým ďalším obmedzeniam prístupu;

b) v trestných veciach: rozhodnutie neobsahuje žiadne citlivé osobné údaje alebo osobné údaje, ktoré z právneho hľadiska podliehajú niektorým ďalším obmedzeniam prístupu, alebo ak sú mená a iné osobné údaje nahradené v rozhodnutí iniciálami alebo inými znakmi, aby totožnosť danej osoby nemohla byť zistená; rozhodnutie neobsahuje žiadne informácie, ktoré z právneho hľadiska podliehajú niektorým ďalším obmedzeniam prístupu.

Právne databázy

Názov a URL databázy

Zverejnená judikatúra Odkaz sa zobrazí v novom okneNajvyššieho súdu je k dispozícii na webovej lokalite súdu a v estónskom Štátnom vestníku Odkaz sa zobrazí v novom okne(Riigi Teataja).

Právoplatné rozhodnutie a súdov prvého a druhého stupňa, ktoré boli uverejnené, je možné pomocou Odkaz sa zobrazí v novom oknevyhľadávača judikatúry nájsť v estónskom Štátnom vestníku (Riigi Teataja).

Prejudiciálne otázky estónskych súdov adresované Súdnemu dvoru EÚ sú dostupné na Odkaz sa zobrazí v novom oknewebovej lokalite Najvyššieho súdu. Nájdete tu názov súdu, ktorý Súdnemu dvoru EÚ zaslal prejudiciálnu otázku, jej obsah a číslo, ktoré má vec v rámci Súdneho dvora EÚ.

Zhrnutie judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva sa uverejňuje v estónskom Štátnom vestníku (Odkaz sa zobrazí v novom okneRiigi Teataja).

Na Odkaz sa zobrazí v novom oknewebovej lokalite súdov sú uvedené štatistické údaje týkajúce sa konaní na súdoch prvého a druhého stupňa od roku 1996. Štatistika Najvyššieho súdu je prístupná na jeho Odkaz sa zobrazí v novom oknewebovej lokalite. Štatistika týkajúca sa preskúmaní ústavnosti je prístupná od roku 1993, zatiaľ čo štatistické údaje o správnych, občianskych, trestných a priestupkových konaniach sú dostupné od roku 2002.

Na Odkaz sa zobrazí v novom oknewebovej lokalite Najvyššieho súdu sa od roku 2006 uverejňujú analýzy judikatúry pre vybrané oblasti.

Je prístup do databáz bezplatný?

Prístup do databáz je bezplatný.


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 13/08/2019

Judikatúra členského štátu - Írsko

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku angličtina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.

V tejto časti nájdete prehľad o írskej judikatúre, ako aj opis a odkazy na relevantné databázy týkajúce sa judikatúry.


Judikatúra bola vytvorená na základe precedensov alebo predchádzajúcich rozhodnutí súdu. Za určitých okolností môžu byť tieto rozhodnutia pre iný súd záväzné, ak obsahujú podobné skutočnosti. Spravidla sa stáva, že nižšie súdy prijímajú rozhodnutia podľa rozhodnutí vyšších súdov. Judikatúra sa zakladá na dvoch doktrínach, na tzv. doktríne stare decisis a doktríne res judicata. Doktrína stare decisis znamená doktrínu záväzného precedensu. Doktrína res judicata znamená, že o danej veci už bolo rozhodnuté.

Judikatúra prístupná na webovej stránke

Prezentácia rozhodnutí

Väčšina judikatúry írskych súdov je sprístupnená verejnosti.

Judikatúra je bezplatne prístupná na Odkaz sa zobrazí v novom okneSúdna služba Írskej republiky.

webová stránka Najvyššieho súdu, Trestného odvolacieho súdu a Vrchného súdu. Judikatúra pre Najvyšší súd je tiež dostupná na webovej stránke Najvyššieho súdu Írskej republiky (Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.supremecourt.ie/).

Judikatúra pre Najvyšší súd je dostupná od roku 2001 a judikatúra pre Trestný odvolací súd a Vyšší súd od roku 2004.

Judikatúra pre Najvyšší súd, Trestný odvolací súd a Vrchný súd je tiež bezplatne dostupná v databáze Odkaz sa zobrazí v novom okneBAILII (Britský a írsky inštitút právnych informácií) a v databáze Odkaz sa zobrazí v novom okneIRLII (Iniciatíva írskych právnych informácií).

Na webovej stránke BAILII sa nachádzajú nasledujúce zbierky:

Pravidlá uverejňovania

Na vnútroštátnej úrovni alebo na úrovni súdov neexistujú pre uverejňovanie judikatúry žiadne záväzné pravidlá. Všetky vyhradené rozhodnutia najvyšších súdov boli uverejnené. (Ide o prípady, v ktorých sudca alebo súd na určité obdobie odsunul vynesenie rozsudku, aby ho zvážil a vyniesol neskôr).

Rozsudky vydané v čase potreby (ex tempore), keď súd nie je odročený pred vynesením rozsudku, sa publikujú len vtedy, ak obsahujú osobitnú právnu otázku alebo ak to súd, ktorý ich vydal, výslovne nariadi.

Obsah zverejnený na webe

o súdnych rozhodnutiach nie je anonymný, pokiaľ to nevyžaduje štatút alebo pokiaľ to nenariadil súd. V niektorých prípadoch zákon vyžaduje, aby sa vypočúvanie uskutočnilo inak ako verejne, a určité zákonné ustanovenia vyžadujú, aby nebolo zverejnené meno obete. V takých prípadoch sú anonymné.

Všetky rozhodnutia prerokúvané na zasadnutí za zatvorenými dverami (in camera) alebo obsahujúce citlivé osobné údaje niektorej zo strán alebo svedka, sú tiež anonymné.

Pred uverejnením na webovej stránke dostali rozsudok v papierovej forme:

 • všetci sudcovia,
 • knižnice právnických profesií:
  • generálny prokurátor,
  • hlavný štátny právny zástupca a
 • rad ministerstiev.

Súvisiace odkazy

Odkaz sa zobrazí v novom okneSúdna služba Írskej republiky


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 13/01/2012

Judikatúra členského štátu - Grécko

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku gréčtina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.


Judikatúra prístupná na webovej lokalite

Prezentácia rozhodnutí / Popisy

Rada štátu (Συμβούλιο της Επικρατείας)

Najvyšší súd (Άρειος Πάγος) (kasačný súd pre oblasť občianskeho a trestného práva)

Ostatné súdy

Judikatúra dostupná s popismi

nie

Áno (od 2008 do 2011 všetky rozhodnutia v trestných konaniach)

nie

Na Odkaz sa zobrazí v novom oknenajvyššom súde najvyššom súde sa rozhodnutia v trestných konaniach kategorizujú podľa názvu od roku 2008 (úplné informácie d roku 2011). Rozhodnutia sú teda prístupné podľa príslušného názvu. Rozhodnutia v občianskych a trestných konaniach sú dostupné podľa čísla uverejnenia.

V prípade rozhodnutí Rady štátu Odkaz sa zobrazí v novom okneaténskeho administratívneho odvolacieho súdu (Διοικητικό Εφετείο Αθηνών) je judikatúra s popismi dostupná len sudcom.

Odkaz sa zobrazí v novom okneAténsky odvolací súd (Εφετείο Αθηνών) nezverejňuje občianske a trestné rozhodnutia. Občianske rozhodnutia sa uverejňujú na príslušných administratívnych webových lokalitách s číslami a zhrnutím, ale nekategorizujú sa. Neuverejňujú sa ani čísla, ani výsledky trestných rozhodnutí.

Príklady popisu/popisov

Podvod, znásilnenie, oneskorená platba výživného, úplatkárstvo.

Formáty

Rada štátu a najvyšší súd

Ostatné súdy

Dokument

Metaúdaje

Dokument

Metaúdaje

Aké iné formáty sa používajú?

HTML, TXT

HTML, TXT

HTML (administratívne súdy)

nie

(ostatné súdy)

HTML (administratívne súdy)

nie

(ostatné súdy)
Ďalšie konania

Rada štátu

Najvyšší súd

Administratívne súdy

Ostatné súdy

Sú dostupné informácie týkajúce sa

odvolaní?

áno

nie

áno

áno

toho, či sa vec ešte stále prejednáva?

áno

nie

áno

áno

výsledku odvolaní?

áno

nie

áno

– nie

– aténsky súd prvého stupňa (Πρωτοδικείο Αθηνών):

áno (pre odvolania na nižšie súdy)

nemožnosti opravného prostriedku voči rozhodnutiu?

áno

nie

– aténsky administratívny odvolací súd: áno, podaný opravný prostriedok

nie

ďalších konaní pred

ďalším domácim súdom (ústavným súdom…)?

Európskym súdnym dvorom?

Súdom pre ľudské práva?

áno

áno

áno

nie

nie

nie

nie

nie

nie

nie

nie

nie

Pravidlá uverejňovania

Na národnej úrovni?

Na úrovni súdov?

Existujú záväzné pravidlá pre uverejňovanie judikatúry

áno (osobné údaje – zákon č. 2472/97, stanovisko orgánu na ochranu osobných údajov č. 2/2006

nie (ak na administratívne použitie)

Rada štátu a najvyšší súd

Ostatné súdy

Je uverejnená celá judikatúra alebo len výber?

– Rada štátu: výber

– Najvyšší súd uverejňuje celú judikatúru trestných a občianskych rozhodnutí okrem rozhodnutí podľa článku 565 občianskeho súdneho poriadku

Aténsky administratívny odvolací súd: výber

Ak sa robí výber,

aké kritériá sa uplatňujú?

Rada štátu: dôležitosť veci

Aténsky administratívny odvolací súd: dôležitosť veci

Rada štátu

Najvyšší súd

Ostatné súdy

Sú rozhodnutia súdov uvedené na internete anonymné? (bez mien)

nie

áno

nie

Ak áno,

všetky rozhodnutia?

áno

– okrem rozhodnutí podľa konania v článku 565 občianskeho súdneho poriadku

rozhodnutia od

2007

Súvisiace webové lokality

Odkaz sa zobrazí v novom okneNajvyšší súd

Odkaz sa zobrazí v novom okneRada štátu

Odkaz sa zobrazí v novom okneAténsky odvolací súd

Odkaz sa zobrazí v novom okneAténsky administratívny odvolací súd

Odkaz sa zobrazí v novom okneAténsky administratívny súd prvého stupňa

Odkaz sa zobrazí v novom okneAténsky súd prvého stupňa


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 25/06/2018

Judikatúra členského štátu - Španielsko

Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov: španielčina.

V Španielsku sa judikatúra nepokladá za prameň práva v tej miere, že článok 1.1 občianskeho zákonníka definuje ako pramene práva zákony, obyčaje a všeobecné právne princípy (čl. 11 občianskeho zákonníka).

V článku 1.6 občianskeho zákonníka sa však ustanovuje, že judikatúra „doplní právny poriadok o doktrínu, ktorú stanovuje Najvyšší súd nepretržitým spôsobom tým, že interpretuje a uplatňuje zákony, obyčaje a všeobecné právne princípy“.


Prístup k judikatúre

V článku 560.1.10 ústavného zákona o súdnej moci sa ustanovuje medzi právomocami Generálnej rady súdnej moci „úradné uverejňovanie rozsudkov a iných rozhodnutí Najvyššieho súdu a ostatných súdnych orgánov.

Potom, ako bude Generálna rada súdnej moci informovaná príslušnými správnymi orgánmi, bude definovať na tento účel v súlade s právnymi predpismi spôsob, akým budú musieť byť vypracované elektronické zbierky rozsudkov, spôsob, akým budú musieť byť tieto zbierky zostavené, spracované, šírené a osvedčené, aby sa dohliadlo na ich autentickosť a na prístup k nim a aby sa zabezpečilo riadne uplatňovanie zákona v oblasti ochrany osobných údajov“.

Generálna rada súdnej moci vytvorila v roku 1997 s cieľom uplatnenia ustanovení zákona Stredisko súdnej dokumentácie (Centro de Documentación Judicial, CENDOJ), ktorého sídlo sa nachádza v San Sebastiáne.

Vytvorenie tejto novej verejnej služby prístupu k judikatúre rôznych súdnych orgánov za optimálnych technických podmienok a pri zabezpečení osobitnej ochrany osôb, pokiaľ ide o automatizované spracovanie dát, sa zakladá na smerniciach a názoroch pochádzajúcich z rozličných úrovní, na diskusiách politického charakteru poskytujúcich hlavné smery, ako aj na pravidlách stanovených v rozličných oblastiach.

K databáze CENDOJ treba pridať databázu španielskeho Úradného vestníka (B.O.E), ktorá obsahuje informácie o ústavnej judikatúre.

Navyše existujú súkromné databázy, do ktorých je prístup obmedzený, lebo je spoplatnený.

Prezentácia judikatúry

Pokiaľ ide o judikatúru Najvyššieho súdu, stredisko CENDOJ vytvorilo technologickú platformu, ktorá sa opiera o systém navigácie založený na záložkách.

Pri zaslaní požiadavky sa na obrazovke objaví záložka VÝSLEDKY (obsahujúca všetky výsledky hľadania), ako aj záložka s názvom HĽADAŤ (umožňujúca kedykoľvek sa vrátiť spať k formuláru).

Internetový vyhľadávač umožňuje rýchly a bezpečný prístup ku všetkým súdnym rozhodnutiam vydaným Najvyšším súdom. Vyhľadávanie rozhodnutí sa môže robiť prostredníctvom výberových polí, ktoré umožňujú identifikovať alebo zatriediť uvedené rozhodnutia, a/alebo prostredníctvom polí s voľným textom.

Z druhej strany je možný priamy prístup k 50 posledným rozhodnutiam každého súdu kliknutím na tlačidlá umiestnené v dolnej časti rozhrania. Takýmto spôsobom je možný prístup k posledným rozhodnutiam, ktoré boli prijaté a zahrnuté do databázy predstavujúcej základ judikatúry.

Vyhľadávanie prostredníctvom výberových polí

Niektoré údajové polia rozhodnutí možno vyplniť pomocou súboru riadne definovaných významov. Napríklad:

 • položka „Súdnictvo“: výber oblasti záujmu: občianskoprávna, trestnoprávna, správny spor, pracovnoprávna, vojenská,
 • položka „Druh rozhodnutia“: umožňuje presne si vybrať z Rozsudkov, Rozhodnutí alebo Dohôd Najvyššieho súdu,
 • dátum rozhodnutia: tlačidlo „Kalendár“ umožňuje ohraničiť vyhľadávanie na určité obdobie,
 • jazyk: roletové menu umožňujúce vybrať si jazyk rozhodnutí, ktoré si chcete stiahnuť.

Vyhľadávanie prostredníctvom polí s voľným textom

Okrem výberových polí obsahujú rozhodnutia ďalšie polia, ktoré neobsahujú špecifické významy, ale do ktorých možno zadať ľubovoľný text. Tieto polia umožňujú voľné vyhľadávanie.

výsledky

Po zadaní požiadavky sa štandardne zobrazí 10 výsledkov na jednej strane.

Zobrazia sa v takejto forme:

SÚVISIACE POJMY: systém automaticky poskytne všetky pojmy súvisiace s požiadavkou.

TITULOK: obsahuje číslo z oficiálneho registra judikatúry (ROJ) stiahnutej judikatúry.

PODTITULKY: ponúkajú tieto údajové polia:

 • druh orgánu: napríklad Najvyšší súd, vojenský senát
 • obec: napríklad Madrid -- Sekcia: 1
 • navrhovateľ: napríklad ANGEL JUANES PECES
 • č. odvolania: napríklad 88/2007 -- Dátum: 26/06/2008
 • druh rozhodnutia: napríklad Rozsudok
 • orgán, podľa abecedného zoznamu.

Keď sa nakoniec klikne na požadovaný titulok, otvorí sa nová strana a zobrazí sa úplné znenie stiahnutého dokumentu. Tento dokument sa otvorí vo formáte PDF.

Formáty

Rozsudky sú spravidla prístupné v databáze vo formátoch PDF, RTM a HTML.

Prístupné rozsudky

 • Najvyšší súd

Najvyšší súd: jeho celá judikatúra je pre informáciu uverejnená na internete, prístup k nej je voľný a bezplatný. Uverejnené sú úplné znenia bez osobných údajov a sú vybavené účinným vyhľadávačom, ktorý umožňuje vyhľadávať v celom znení rozsudkov. Prístup do tejto databázy je možný zo stránky Odkaz sa zobrazí v novom okneCENDOJ NS.

 • Iné súdy

Databáza CENDOJ sprístupňuje verejnosti bezplatne rozsudky a rozhodnutia Vrchného súdu (Audiencia Nacional), vrchných súdov v autonómnych spoločenstvách (Tribunales Superiores de Justicia) a provinčných súdov (Audiencia Provincial).

Ďalšie konania

Sú prístupné informácie týkajúce sa:

 • odvolaní?
 • vyriešenia veci?
 • výsledku odvolaní?
 • nezrušiteľnosti rozhodnutia?
 • iných konaní?

Nie. Úplné znenie rozhodnutí predstavuje jedinú prístupnú informáciu. Informácie o priebehu konania sú obsiahnuté v samotnom rozhodnutí a nie v databáze.

Pravidlá uverejňovania

Existujú záväzné predpisy pri uverejňovaní judikatúry na celoštátnej úrovni alebo podľa druhu súdu?

Tieto predpisy sú vymedzené v článku 107 ústavného zákona o súdnej moci (LOPJ), ktorý ustanovuje, že Generálna rada súdnej moci bude príslušná na zabezpečenie úradného uverejňovania rozhodnutí a ostatných rozsudkov Najvyššieho súdu a ostatných súdnych orgánov.

Predpisy o uverejňovaní sa nachádzajú aj v nariadení, ktorým sa zriaďuje Stredisko súdnej dokumentácie.

Uverejňuje sa úplné znenie rozhodnutia alebo len čiastočné? Ak len čiastočné, aké kritériá sa uplatňujú?

Rozhodnutia sa uverejňujú v úplnom znení.

Súvisiace odkazy

Odkaz sa zobrazí v novom okneVyhľadávač judikatúry Strediska súdnej dokumentácie


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 12/03/2019

Judikatúra členského štátu - Francúzsko

V tejto časti nájdete prehľad zdrojov judikatúry a ich obsah, ako aj odkazy na príslušné databázy.


Prístupné webové stránky

1. Úradný verejný portál: Odkaz sa zobrazí v novom okneLegifrance

2. Internetové stránky súdov:

3 Internetová stránka Odkaz sa zobrazí v novom okneMinisterstva spravodlivosti

Prezentácia rozhodnutí, obsahov

V úvode rozhodnutí sa spravidla nachádza zoznam kľúčových slov alebo „abstrakt“, za ktorým nasleduje obsah (alebo resumé) najdôležitejších právnych otázok a odkazy na zákon alebo na predchádzajúce rozhodnutia.

Príklad

Okrem identifikačných referenčných údajov obsahujú dokumenty kasačného súdu analyzačné údaje. Obsah vypracovaný sudcom senátu, ktorý vyniesol rozsudok, predstavuje resumé riešenej právnej otázky. Zoznam hlavných bodov je sled kľúčových slov zoradených podľa poradia dôležitosti. Použité kľúčové slová pochádzajú z názvoslovia kasačného súdu uvedeného vo vydaniach ročných tabuliek vo Vestníku súdu v položke „Zoznam hlavných bodov“, ktoré sú prístupné kliknutím na Odkaz sa zobrazí v novom oknezoznam hlavných bodov (titrage) vo formulári odborného vyhľadávania judikatúry všeobecných súdov.

Odkaz sa zobrazí v novom oknePríklad: Kasačný súd, Občiansky senát 2, Verejné pojednávanie vo štvrtok 18. decembra 2008, Č. dovolania: 07-20238, Napadnuté rozhodnutie: Odvolací súd Basse-Terre z 23. apríla 2007

Zoznamy hlavných bodov a resumé: OBČIANSKE SÚDNE KONANIE – Návrhy strán – Návrhy odvolaní – Záverečné písomné návrhy strán - Pôsobnosť

Odvolací súd porušil článok 954 odsek 2 Občianskeho súdneho poriadku, podľa ktorého sa požiadavky a právne dôvody neuvedené v posledných návrhoch strán považujú za zrieknuté, pričom tieto požiadavky a právne dôvody nestanovovali predmet sporu a nekládli vedľajšiu otázku, ktorá by ukončila konanie.

OBČIANSKE SÚDNE KONANIE - Návrhy strán - Návrhy odvolaní - Záverečné písomné návrhy strán – Súlad s ustanoveniami článku 954, odsek 2 Občianskeho súdneho poriadku - Procesná nečinnosť - Dosah
OBČIANSKE SÚDNE KONANIE - Návrhy strán - Návrhy odvolaní - Záverečné písomné návrhy strán - Definícia - Vylúčenie - Prípad – Návrhy požadujúce dokazovanie

ROZSUDKY A ROZHODNUTIA - Návrhy strán - Návrhy odvolaní - Záverečné písomné návrhy strán - Pôsobnosť

Predchádzajúce judikatúry: Pokiaľ ide o pojem záverečné písomné návrhy strán v zmysle článku 954, odsek 2 Občianskeho súdneho poriadku, pozri: 2. občiansky senát, 3. máj 2001, č. 99-16.293, Vestník 2001, II, č. 87 (zamietnutie), a uvedené stanovisko; 2. občiansky senát, 20. január 2005, č. 03-12.834, Vestník 2005, II, č. 20 (dovolanie na kasačný súd), a uvedené rozhodnutia

Použité zákonné texty: článok 954, odsek 2 Občianskeho súdneho poriadku

Formáty

Judikatúra je k dispozícii v týchto formátoch: (napr. PDF, html, XML), XML pre rozsudky najvyšších súdov, inak vo formáte html.

Súdy, ktorých judikatúra je pokrytá

Najvyšší súd

Kasačný súd, Štátna rada, Ústavná rada

Všeobecné súdy

Odvolacie súdy a správne odvolacie súdy

Špecializované súdy

Dvor audítorov

Sledovanie prebiehajúcich konaní

Najvyšší súd

Iné súdy

Poskytuje sa informácia:

o existencii opravného prostriedku?

Áno, pre Ústavnú radu.

Pripravuje sa pre kasačný súd

Vyhradené pre účastníkov konania pre Štátnu radu

Nie

o tom, že spor stále nie je rozhodnutý?

Nie

Nie

o výsledku podania opravného prostriedku?

Áno

Nie

o neodvolateľnosti rozhodnutia vo veci samej?

Áno

Áno

o tom, že súdne konanie môže pokračovať

na inom súde (na Ústavnej rade…)?

na Európskom súdnom dvore?

na Európskom súde pre ľudské práva?

Nie

Áno

Áno

Áno

Áno

Áno

Pravidlá uverejňovania

Na vnútroštátnej úrovni?

Pre rozhodnutia niektorých súdov?

Existujú záväzné pravidlá uverejňovania súdnych rozhodnutí?

Áno

Nie

Kasačný súd

Odkaz sa zobrazí v novom oknePodľa článku R433-3 Zákona o organizácii súdnictva oddelenie dokumentácie a štúdií vedie databázu, v ktorej sú pod jedným názvoslovím zoskupené:

 • na jednej strane rozhodnutia a stanoviská kasačného súdu a súdov alebo súdnych komisií, ktoré sú mu podriadené, uverejnené alebo neuverejnené v mesačných vestníkoch uvedených v Odkaz sa zobrazí v novom oknečlánku R. 433-4,
 • a na druhej strane rozhodnutia osobitného významu, ktoré vyniesli iné všeobecné súdy.

Na tento účel prví predsedovia odvolacích súdov alebo priamo predsedovia alebo sudcovia riadiaci súdy prvého stupňa doručia súdne rozhodnutia osobitného významu tomuto oddeleniu podľa podmienok stanovených v nariadení ministra spravodlivosti.

Databáza je verejne dostupná za podmienok platných pre verejnú službu poskytujúcu právne informácie na internete.

 

Oddelenie dokumentácie a štúdií vedie samostatnú databázu, ktorá zhromažďuje všetky rozsudky vynesené odvolacími súdmi a rozhodnutia súdov prijaté predsedami týchto súdov alebo ich zástupcami. Podmienky, za ktorých sa tieto rozsudky alebo rozhodnutia doručujú tomuto oddeleniu a podľa ktorých ich toto oddelenie využíva, stanovuje nariadenie ministra spravodlivosti.

Podľa Odkaz sa zobrazí v novom oknečlánku R433-4 oddelenie dokumentácie a štúdií vyhotovuje 2 mesačné vestníky, jeden pre občianske senáty a druhý pre trestný senát, v ktorých sú uvedené rozhodnutia a stanoviská, o ktorých zverejnení rozhodol predseda kolégia sudcov, ktoré ich vynieslo. Oddelenie vyhotovuje pravidelné tabuľky.

Štátna rada

Podľa článku L10 Odkaz sa zobrazí v novom okneZákonníka správneho súdnictva sú rozsudky verejné. Uvádzajú sa v nich mená sudcov, ktorí ich vyniesli.

Najvyšší súd

Iné súdy

Uverejňuje sa celý text alebo výber z textu?

Celý text všetkých rozhodnutí v on-line databázach.

Výber kompletných rozhodnutí na papieri (kasačný súd a Štátna rada) a resumé z iného výberu.

Zverejnenie odôvodnení pre výber rozsudkov odvolacieho súdu

Ak sa uverejňuje výber z textu, podľa akých kritérií prebieha tento výber?

Podľa výberu súdu

Podľa výberu súdu


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 13/12/2016

Judikatúra členského štátu - Chorvátsko

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku chorvátčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.


Databáza Najvyššieho súdu Chorvátskej republiky

Databáza „SuPra“ obsahuje všetky rozhodnutia Najvyššieho súdu od 1. januára 1990. Okrem týchto rozhodnutí obsahuje najvýznamnejšie rozhodnutia iných súdov v Chorvátskej republike.

Novšia databáza judikatúry s názvom „SupraNova“ obsahuje rozhodnutia obecných súdov, krajských súdov, obchodných súdov, Vrchného obchodného súdu, Vrchného priestupkového súdu a Najvyššieho súdu Chorvátskej republiky.

Pri každom rozhodnutí sú k dispozícii tieto informácie: názov súdu, ktorý prijal rozhodnutie, názov oddelenia, druh veci, dátum rozhodnutia a dátum uverejnenia, ako aj celý text vo formáte doc, pdf a html. Všetky rozhodnutia prijaté od 1. januára 2004 obsahujú príslušné indexované informácie a celý text.

Právne stanoviská sa uverejňujú pri mimoriadne dôležitých a zaujímavých rozhodnutiach.

Celý text, ktorý sa uverejňuje pre všeobecnú verejnosť, sa v záujme ochrany súkromia strán konania líši od pôvodného textu. Robí sa to tak, že sa odstránia všetky informácie o totožnosti fyzických a právnických osôb v súlade s Odkaz sa zobrazí v novom oknePravidlami zabezpečenia anonymity rozhodnutí súdu a Pokynmi na zabezpečenie anonymity rozhodnutí súdu, ktoré vydal predseda Najvyššieho súdu Chorvátskej republiky.

V prijatých pravidlách uverejňovania rozhodnutí súdov sa uvádza, že:

 1. samotné súdy vyberú najvýznamnejšie rozhodnutia, ktoré uverejnia, a
 2. musia sa uverejniť rozhodnutia nižších súdov postúpené Najvyššiemu súdu Chorvátskej republiky v súlade s článkom 396a občianskeho súdneho poriadku.

Vrchný správny súd Chorvátskej republiky má v súčasnosti dve oddelenia (oddelenie pre dôchodky, invaliditu a zdravie a oddelenie pre finančné veci, pracovné právo a majetkové právo) a Radu pre posúdenie zákonnosti všeobecných zákonov.

Útvar pre monitorovanie a skúmanie judikatúry každého z týchto oddelení spolu s vedúcim príslušného oddelenia vyberajú významné rozhodnutia, ktoré tieto oddelenia v danom mesiaci prijali. Na konci roka sa vedúci oddelení a útvary pre monitorovanie a skúmanie judikatúry stretnú a vyberú najdôležitejšie rozhodnutia prijaté súdom, ktoré sa pripravia na uverejnenie vo vestníku, ktorý pravidelne raz za rok vydáva Vrchný správny súd Chorvátskej republiky.

Právne pozície rozhodnutí, ktoré obsahuje vestník, sa uverejňujú aj na webovom sídle Vrchného správneho súdu Chorvátskej republiky v príslušnej kategórii.

Na webovom sídle Vrchného správneho súdu Chorvátskej republiky sa uverejňujú aj všetky rozhodnutia Rady pre posúdenie zákonnosti všeobecných zákonov.


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 04/12/2015

Judikatúra členského štátu - Taliansko

V tejto časti nájdete informácie o talianskej judikatúre a tiež popis príslušných databáz judikatúry a odkazy na ne.


Judikatúra online

Taliansky súdny systém sprístupňuje verejnosti informácie o judikatúre na viacerých webových stránkach.

Najvyšší kasačný súd (Odkaz sa zobrazí v novom okneCorte Suprema di Cassazione) je najvyšším súdom v talianskom súdnom systéme. Jeho obsahovo bohatý portál má dve hlavné časti.

Jedna časť je venovaná aktuálnym občianskoprávnym a trestnoprávnym prípadom. V súlade s talianskym zákonom o ochrane práv k nim majú prístup len určení oprávnení právnici, ktorí sa na jednotlivých prípadoch podieľajú. Prístup im umožňuje platný digitálny certifikát, ktorý je súčasťou inteligentnej karty.

Druhú časť tvorí systém Odkaz sa zobrazí v novom okneDatabáza Italgiure, ktorý je dostupný prostredníctvom rovnakého portálu. Táto časť obsahuje obrovské množstvá dokumentov (najmä rozsudkov) o predchádzajúcich občianskoprávnych a trestných konaniach. Údaje sú voľne dostupné pracovníkom v súdnom systéme (sudcom, prokurátorom, súdnym správcom) a k dispozícii sú i právnikom, univerzitám a iným záujemcom po zaplatení drobného zápisného.

Informácie zo súdnych registrov, registrov judikatúr a elektronické dokumenty zo spisov z občianskoprávnych konaní je možné nájsť na webových stránkach príslušných odvolacích či iných súdov.

Prístup je po prísnom overení (inteligentná karta je kompatibilná s Carta Nazionale dei Servizi) povolený právnikom a súdom menovaným odborníkom prostredníctvom Odkaz sa zobrazí v novom okneinternetového portálu služieb (Portale dei Servizi Telematici).

Na tomto portáli sú k dispozícii aj informácie zo súdnych registrov „zmierovacieho súdu“ (giudice di pace).

Anonymizované informácie zo záznamov súdnych registrov je možné na tomto portáli prehliadať bez overenia.

Prezentácia rozhodnutí/Podrobnosti

Aktuálne súdne konania o schválených veciach je možné vyhľadať podľa mien zúčastnených strán alebo podľa čísla, pod ktorým je prípad zaregistrovaný vo všeobecnom registri Najvyššieho súdu alebo príslušného súdu.

Takisto sú pomocou textového vyhľadávania, či vyhľadávania podľa predmetu a iných špecifických údajov (dňa, kedy k udalosti došlo, mena zúčastnenej strany) prístupné rozsudky z uzavretých súdnych prípadov.

Formáty

Dokumenty k judikatúre a informácie sú k dispozícii vo formátoch PDF a html.

Súdy

Najvyšší súd

Informácie sú k dispozícii na webovej stránke Odkaz sa zobrazí v novom okneNajvyššieho kasačného súdu.

Všeobecné súdy

Aktuálny zoznam odkazov na všeobecné súdy je uvedený na webovej stránke Odkaz sa zobrazí v novom okneministerstva spravodlivosti.

Ďalšie súdne konania

Najvyšší súd

Ostatné súdy

Dostupnosť informácií

o tom, či konanie stále prebieha

Áno

Áno

o výsledkoch odvolania

Áno

Nie

o tom, či je možné sa proti rozhodnutiu odvolať

Áno

Áno

Ak má konkrétny súd či odvolací súd vlastnú webovú stránku, často na nej poskytuje informácie o tom, ako podať súdnu žalobu, začať konanie či odvolať sa proti rozhodnutiu.

Právne databázy

 1. Odkaz sa zobrazí v novom okneDatabáza Italgiure ponúka prístup k databáze, ktorá obsahuje podrobnosti o mnohých súdnych rozhodnutiach, najmä však o rozhodnutiach Najvyššieho súdu. Táto webová stránka obsahuje vyše 35 miliónov dokumentov (vrátane zákonov, nariadení a odkazov na odbornú literatúru).

Ako už bolo spomenuté, prístup k databázam je obmedzený.

 1. Veľká časť judikatúry odvolacích a iných súdov je k dispozícii prostredníctvom Odkaz sa zobrazí v novom okneinternetového portálu služieb, ako už bolo uvedené.

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 02/04/2019

Judikatúra členského štátu - Cyprus


Judikatúra prístupná na webovej stránke

Neexistuje žiadna oficiálna webová stránka, na ktorej sa uverejňujú rozsudky. Výber najnovších rozsudkov je uverejnený na webovej stránke Odkaz sa zobrazí v novom oknenajvyššieho súdu (Ανώτατο Δικαστήριο).

Niektoré súkromné webové stránky poskytujú prístup k judikatúre buď za poplatok alebo bezplatne.

Súvisiace odkazy

Odkaz sa zobrazí v novom okneVýber najnovších rozsudkov


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 23/07/2019

Judikatúra členského štátu - Lotyšsko

Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov: lotyština.

V tejto časti nájdete informácie o judikatúre Lotyšska.


Judikatúra dostupná online

Odkaz sa zobrazí v novom okneDatabáza súdnych rozhodnutí je neoddeliteľnou súčasťou Odkaz sa zobrazí v novom okneNárodného súdneho portálu (Latvijas Tiesu portāls). Obsahuje rozsudky Najvyššieho súdu rozdelené podľa oblastí.

Od 1. januára 2007 sa všetky rozsudky lotyšských správnych súdov uverejňujú online na Národnom súdnom portáli.

Taktiež sa uverejňuje výber rozsudkov všetkých súdov v občianskoprávnych a trestných veciach sa taktiež uverejňuje (najmä v záujme zvýšenia právneho povedomia verejnosti). Miestom uverejnenia je Národný súdny portál. Rozsudky Najvyššieho súdu sú dostupné aj na webovom sídle Odkaz sa zobrazí v novom okneNajvyššieho súdu .

Prezentácia rozhodnutí/Popisy

Odkaz sa zobrazí v novom okneDatabáza súdnych rozhodnutí

Číslo veci (Lietas numurs)

Druh veci (Lietas veids)

Dátum (Datums)

Záznam o prístupe (Atvērt kartīti)

CXXXXXXXX

Občianskoprávne veci (Civillietas)

XXXX-XX-XX


1. Názov zhrnutia (Tēzes virsraksts):

2. (Hlavné odôvodnenie) (Galvenā tēze)

3. (Doplňujúce právne informácie) (Papildu tiesiskā informācija)

Kliknite na „Atvērt kartīti“. Zobrazí sa záznam súdnej veci, ktorý má dve časti: základné údaje a doplňujúce údaje. V rámci doplňujúcich údajov sú dostupné tieto informácie:

 1. názov zhrnutia rozsudku,
 2. hlavné odôvodnenia rozsudku (obyčajne 2 – 3 odôvodnenia),
 3. informácie o príslušných právnych aktoch, právnych zásadách, judikatúre a právnej doktríne použitých pri vypracovaní rozsudku,
 4. zhrnutie rozsudku.

Formáty

Rozsudky v Odkaz sa zobrazí v novom oknedatabáze súdnych rozhodnutí portálu vnútroštátnych súdov sa zobrazia vo formáte HTML.

Rozsudky uverejnené na Odkaz sa zobrazí v novom okneNárodnom súdnom portáli sú dostupné vo formátoch PDF alebo DOC.

Príslušné súdy

Najvyšší súd

Rozsudky Najvyššieho súdu sú dostupné v Odkaz sa zobrazí v novom oknedatabáze súdnych rozhodnutí a na webovom sídle Odkaz sa zobrazí v novom okneNajvyššieho súdu .

Všeobecné súdy

Rozsudky všeobecných súdov sú dostupné na Odkaz sa zobrazí v novom okneNárodnom súdnom portáli .

Sledovanie konaní

Informácie o konaniach sú dostupné na Odkaz sa zobrazí v novom okneNárodnom súdnom portáli prostredníctvom funkcie „Sledovať súdne konania“ (Tiesvedības gaita) v časti „Elektronické služby“ .

Zadaním čísla veci sa sprístupnia tieto informácie: súd, pridelený sudca, harmonogram súdnych pojednávaní, prijaté opravné prostriedky, výsledky odvolacích konaní a rozhodnutia o zrušení rozhodnutí.

Pravidlá uverejňovania

Ak sa rozsudok vyhlási na verejnom zasadnutí, rozsudok (ktorý pozostáva z úvodnej časti, opisnej časti, odôvodnenia a výroku) sa stáva všeobecne dostupnou informáciou dňom vyhlásenia.

Ak sa rozsudok súdu nevyhlási (napríklad v prípade písomného konania), rozhodnutie sa považuje za všeobecné dostupné odo dňa jeho prijatia.

Ak sa vec prejednáva na neverejnom zasadnutí a ak sa úvodná časť a výroková časť rozhodnutia súdu vyhlásia na verejnom zasadnutí, tieto časti rozhodnutia súdu alebo rozsudku sa budú považovať za všeobecne dostupné informácie a môžu sa uverejniť.

Odkaz sa zobrazí v novom oknePodľa nariadenia vlády č. 123 (ktoré bolo prijaté 10. februára 2009 a nadobudlo účinnosť 18. februára 2009) pred zverejnením rozhodnutí a rozsudkov súdu sa musia určité osobné údaje o fyzickej osobe nahradiť takto:

 1. Meno a priezvisko osoby sú nahradené iniciálami osoby;
 2. Identifikačné číslo osoby sa nahrádza slovami „identifikačné číslo osoby“,
 3. adresa bydliska osoby sa nahrádza slovom „bydlisko“,
 4. adresa nehnuteľnosti sa nahrádza slovom „adresa“,
 5. referenčné číslo akéhokoľvek nehnuteľného majetku v registri nehnuteľností sa nahrádza slovami „referenčné číslo registra“,
 6. registračné číslo vozidla sa nahrádza slovami „registračné číslo“.

Údaje uvedené v rozhodnutí o sudcoch, prokurátoroch, certifikovaných advokátoch, notároch a súdnych exekútoroch sa musia uverejniť.

Výber judikatúry, ktorá sa má v relevantných prípadoch uverejniť, vykonáva oddelenie judikatúry Najvyššieho súdu, ktorý zohľadní dôležitosť a tému rozhodnutia.


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 29/05/2015

Judikatúra členského štátu - Litva


Judikatúra prístupná na webovej stránke

Prezentácia rozhodnutí/Popisy

Po ukončení vyhľadávania sa výsledky prezentujú takto:

Č.

Súd

Rok

Typ prípadu

Číslo spisu

Sudca

Dátum rozhodnutia

Výsledok pojednávania prípadu

Občianskoprávny, trestný alebo správny

Meno, priezvisko a kód

Odkaz na súbor rozhodnutia vo formáte DOC


Formáty

Judikatúra je prístupná v tomto formáte:

*.doc

Príslušné súdy

V databáze sa nachádzajú tieto súdy:

 1. Odkaz sa zobrazí v novom okneNajvyšší súd (Aukščiausiasis Teismas)
 2. Odkaz sa zobrazí v novom okneOdvolací súd (Apeliacinis teismas)
 3. Odkaz sa zobrazí v novom okneOkresný súd vo Vilniuse (Vilniaus apygardos teismas)
 4. Odkaz sa zobrazí v novom okneOkresný súd v Kaunase (Kauno apygardos teismas)
 5. Odkaz sa zobrazí v novom okneOkresný súd v Klaipede (Klaipėdos apygardos teismas)
 6. Odkaz sa zobrazí v novom okneOkresný súd v Panevezyses (Panevėžio apygardos teismas)
 7. Odkaz sa zobrazí v novom okneOkresný súd v Siauliai (Šiaulių apygardos teismas)
 8. Odkaz sa zobrazí v novom okneNajvyšší správny súd (Vyriausiasis administracinis teismas)
 9. Odkaz sa zobrazí v novom okneKrajský správny súd vo Vilniuse (Vilniaus apygardos administracinis teismas)
 10. Odkaz sa zobrazí v novom okneKrajský správny súd v Kaunase (Kauno apygardos administracinis teismas)
 11. Odkaz sa zobrazí v novom okneKrajský správny súd v Klaipede (Klaipėdos apygardos administracinis teismas)
 12. Odkaz sa zobrazí v novom okneKrajský správny súd v Siauliai (Šiaulių apygardos administracinis teismas)
 13. Krajský správny súd v Panevezyse (Panevėžio apygardos administracinis teismas)

Ďalšie konania

Najvyššie súdy

Ostatné súdy

Sú dostupné informácie:

 • o odvolaniach?

Nie

Nie

 • o tom, či konanie stále prebieha?

Nie

Nie

 • o výsledku odvolania?

Nie

Nie

 • o neodvolateľnosti rozhodnutia?

Nie

Nie

 • o ďalších konaniach pred:

iným vnútroštátnym súdom (Ústavný súd…)?

Európskym súdnym dvorom?

Súdnym dvorom pre ľudské práva?

Nie

Nie


Pravidlá uverejňovania

 • Rozhodnutia súdov sa uverejňujú podľa nariadenia Súdnej rady z roku 2005 č. 13P-378PDF(148 Kb)lt.
 • Uverejňuje sa celé rozhodnutie bez uvedenia osôb.

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 18/02/2019

Judikatúra členského štátu - Luxembursko

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku francúzština bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.

Na tejto stránke sa uvádzajú informácie o luxemburskej judikatúre.


Judikatúra dostupná online

Prezentácia rozhodnutí / Popis

Súdne rozhodnutia sú online uvádzané podľa ich dátumu alebo čísla.

Formáty

Judikatúra je dostupná vo formátoch Word alebo PDF.

Príslušné súdy

Na internetovej stránke ministerstva spravodlivosti sa nachádza časť vyhradená Odkaz sa zobrazí v novom okneústavnému súdu, ktorá takisto umožňuje prístup k zoznamu rozhodnutí tohto súdu.

Webová stránka Odkaz sa zobrazí v novom oknesprávneho súdu a prvostupňového správneho súdu Luxemburska obsahuje aj databázu rozhodnutí týchto dvoch inštancií.

Na webovej stránke súdnej správy sa dá oboznámiť so súdnymi rozhodnutiami (prezentovanými anonymne), ktoré vydali ústavný súd, kasačný súd a správne súdy.

Ďalšie konania

K dispozícii sú informácie o:

 • odvolaniach
 • stave veci (napr.: prebiehajúce konanie)
 • výsledku odvolaní
 • neodvolateľných rozhodnutiach
 • ďalších konaniach pred ústavným súdom a správnym súdom a tribunálom.

Judikatúra najvyššieho súdu, ústavného súdu, ako aj správneho súdu a tribunálu je uverejnená na Odkaz sa zobrazí v novom okneportáli luxemburskej justície, na webových stránkach Odkaz sa zobrazí v novom oknesprávnych súdov.

Pravidlá uverejňovania

Ústavné veci sa musia uverejniť v Odkaz sa zobrazí v novom okneúradnom vestníku („Mémorial“).

Súvisiace odkazy

Odkaz sa zobrazí v novom okneSprávne súdy

Odkaz sa zobrazí v novom okneMinisterstvo spravodlivosti

Odkaz sa zobrazí v novom oknePortál luxemburskej justície


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 10/06/2016

Judikatúra členského štátu - Maďarsko

Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov: maďarčina.

V tejto časti nájdete prehľad maďarskej judikatúry, ako aj opis a prepojenia na príslušné databázy týkajúce sa judikatúry.


Judikatúra uverejnená na webových lokalitách

V zákone CLXI z roku 2011 o organizácii a správe súdov sa stanovuje, že od 1. januára 2012 kúria (najvyšší súd Maďarska), pät krajských odvolacích súdov a správne a pracovné súdy (správne a pracovné súdy len v prípade, že skúmané správne rozhodnutie vo veci bolo vydané počas prvostupňového konania a že rozhodnutie súdu nie je predmetom riadneho opravného prostriedku) musia uverejniť rozhodnutie o veci samej v digitálnej forme v zbierke súdnych rozhodnutí Maďarska (Bírósági Határozatok Gyűjtemény). V súčasnosti je zbierka súdnych rozhodnutí Maďarska dostupná na webovej lokalite registra anonymizovaných rozhodnutí (Anonim Határozatok Tára – webová lokalita: Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/anonim-hatarozatok-tara). (V minulosti sa podľa zákona XC o slobode elektronických informácií z roku 2005 vyžadovalo, aby najvyšší súd a päť krajských odvolacích súdov uverejňovali svoje rozhodnutia o veci samej od 1. júla 2007).

Rozhodnutia v týchto konaniach sú výnimkou, a preto nemusia byť uverejnené v zbierke súdnych rozhodnutí:

 • súdne rozhodnutia vydané v súvislosti s platobným príkazom, exekučným titulom, spormi medzi spoločnosťami, v konkurznom a likvidačnom konaní, ako aj v konaniach, ktoré sa týkajú registrov vedených súdom;
 • rozhodnutia vydané vo veci týkajúcej sa manželstva, určenia otcovstva a pôvodu, zbavenia rodičovskej zodpovednosti, ako aj opatrovníctva sa v prípade, že o tom požiada jedna zo strán, nesmú uverejniť;
 • rozhodnutia v konania o údajných sexuálnych trestných činoch sa nesmú uverejniť bez súhlasu obete.

Kúria musí okrem toho uverejňovať rozhodnutia o jednotnosti (webová lokalita: Odkaz sa zobrazí v novom oknehttps://kuria-birosag.hu/hu/jogegysegi-hatarozatok), zásadné rozsudky (webová lokalita: Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.kuria-birosag.hu/hu/elvi-birosagi-hatarozatok) a zásadné súdne rozhodnutia (Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.kuria-birosag.hu/hu/elvi-birosagi-dontesek). Sú takisto dostupné na webovej lokalite registra anonymizovaných rozhodnutí (Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/anonim-hatarozatok-tara).

Predseda súdu, ktorý rozhodnutie vydal, ho musí uverejniť v zbierke súdnych rozhodnutí do 30 dní od jeho písomného záznamu.

Opis uverejneného rozhodnutia musí obsahovať názov súdu a legislatívnu oblasť, rok vydania rozhodnutia, číslo spisu a ustanovenia, na základe ktorých súd toto rozhodnutie vydal.

Všetky osobné údaje zúčastnených strán musia byť spravidla z rozhodnutia vypustené („anonymizované rozhodnutie“) a strany musia byť určené podľa úlohy, ktorú mali v konaní.

Prezentácia rozhodnutí/názvy

Neuvádzajú sa žiadne konkrétne názvy, pretože vyhľadávač poskytuje všetky relevantné údaje o výsledkoch. Vo výslednom zozname je uvedené identifikačné číslo odkazujúce na údaje, ktoré sú vo výslednom zozname takisto zvýraznené (súd, typ konania).

(Podrobné pravidlá pre označovanie rozhodnutí, ktoré sa uverejňujú v zbierke súdnych rozhodnutí, sa stanovujú v nariadení ministra spravodlivosti a presadzovania práva č. 29/2007 z 31. mája 2007.)

Formáty

Judikatúra je dostupná vo formáte .rtf.

Príslušné súdy

Kúria a krajské odvolacie súdy musia uverejňovať všetky rozhodnutia o veci samej. Všetky rozhodnutia nižších súdov priamo súvisiace s týmito rozhodnutiami sa takisto musia uverejňovať.

Správne a pracovné súdy musia uverejňovať rozhodnutie o veci samej len v prípade, že boli vydané v správnom konaní prvého stupňa a proti súdnemu rozhodnutiu nebol podaný žiaden opravný prostriedok.

Predsedovia súdov môžu okrem toho rozhodnúť, či plánujú uverejniť ostatné rozhodnutia o veci samej.

Hlavná webová lokalita: Odkaz sa zobrazí v novom okneSúd.

Ďalšie konania

Kúria

Ostatné súdy

Sú dostupné informácie

o odvolaniach?

Nie

Nie

 • či konanie stále prebieha?

Nie

Nie

 • o výsledku odvolania?

Nie

Nie

 • o neodvolateľnosti rozhodnutia?

Áno

Áno

 • o ďalších konania pred

iným vnútroštátnym súdom (ústavným súdom…)?

Európskym súdnym dvorom?

Súdnym dvorom pre ľudské práva?

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Pravidlá uverejňovania

na vnútroštátnej úrovni?

na úrovni súdu?

Existujú záväzné pravidlá pre uverejňovanie judikatúry?

Áno

Áno

Kúria

Ostatné súdy

Je uverejnená celá judikatúra alebo iba jej časť?

celá judikatúra

iba jej časť

Ak sa uskutočnil výber,

aké kritériá sa použili?

Päť odvolacích súdov uverejňuje všetky rozhodnutia o veci samej. Všetky rozhodnutia nižších súdov priamo súvisiace s týmito rozhodnutiami sa takisto musia uverejňovať.

Predsedovia súdov môžu okrem toho rozhodnúť, či plánujú uverejniť ostatné rozhodnutia o veci samej.

Od 1. júla 2007

Právne databázy

Názov a URL databázy

Odkaz sa zobrazí v novom oknePortál maďarských súdov

Je prístup do databázy bezplatný?

Áno, prístup do databázy je bezplatný.

Stručný opis obsahu

Všetky rozhodnutia kúrie o veci samej (do 1. januára 2012 tzv. najvyšší súd) a piatich krajských odvolacích súdov od 1. júla 2007 a rozhodnutia o veci samej správnych a pracovných súdov v správnych veciach od 1. januára 2012 (keď bolo správne rozhodnutie, ktoré je predmetom preskúmania, vydané v konaní prvého stupňa a proti súdnemu rozhodnutiu nebol podaný riadny opravný prostriedok).

Všetky rozhodnutia nižších súdov priamo súvisiace s týmito rozhodnutiami.

Ostatné rozhodnutia, ktoré vydal predseda súdu.

Všetky osobné údaje zúčastnených strán musia byť z rozhodnutia vypustené a strany musia byť určené podľa úlohy, ktorú mali v konaní. Tieto informácie však nesmú byť vypustené:

 • názov subjektu vykonávajúceho funkciu štátnej alebo miestnej správy alebo akékoľvek iné verejné funkcie stanovené v právnych predpisoch a, ak nie je zákonom stanovené inak, meno a priezvisko, prípadne mená (ďalej len „meno“ alebo „názov“) a funkcia osoby, ktorá takto koná, ak sa konania zúčastňuje na základe svojej verejnej funkcie,
 • meno právnika, ktorý koná ako právny zástupca alebo obhajca,
 • meno fyzickej osoby, ktorá viedla neúspešnú obhajobu, a meno/názov a sídlo právnických osôb alebo subjektov bez právnej subjektivity, ak bolo rozhodnutie vydané v konaní, v ktorom je zákonom stanovené právo uplatniť nároky verejného záujmu,
 • názov a sídlo obchodných organizácií alebo nadácií, ako aj mená ich zástupcov,
 • údaje dostupné na základe verejného záujmu.

Súvisiace webové lokality

Odkaz sa zobrazí v novom okneVyhľadávanie v zbierke súdnych rozhodnutí Maďarska


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 06/04/2017

Judikatúra členského štátu - Malta

Na tejto stránke nájdete informácie o maltskej judikatúre.


Judikatúra

Prezentácia rozhodnutí/ popisy

Napriek tomu, že v opise judikatúry nefigurujú kľúčové slová, existuje funkcia pri uplatňovaní vnútroštátnych rozsudkov (súčasť systému riadenia právnych prípadov používaného na súdnych dvoroch), pomocou ktorej sú určité rozsudky, ktoré sa považujú za zaujímavé, označované indexom. K záznamu je napríklad pripojený zoznam kľúčových slov spolu so zhrnutím rozsudku.

Pre všetky rozhodnutia súdu sa používa jeden vzorový dokument, ktorý obsahuje štátny znak, súd, názov justície, dátum pojednávania, referenčné číslo prípadu, dotknuté osoby zainteresované do prípadu (A vs. B) a následne je uvedené skutočné znenie súdneho rozsudku. Druh písma, hlavička a päta sú takisto stanovené vo vzorovom dokumente.

Formáty

Judikatúra je dostupná vo  formáte PDF.

Ďalšie konania

Najvyššie súdy

Ostatné súdy

Sú k dispozícii informácie:

 • o odvolaniach?

áno

áno

 • o tom, či prípad ešte nie je uzavretý?

áno

áno

 • o výsledku odvolaní?

áno

áno

 • o neodvolateľnosti rozhodnutia?

áno

áno

 • o ďalších konaniach pred 

  – iným vnútroštátnym súdom (ústavným súdom…)?

  – Európskym súdnym dvorom?

  – súdom pre ľudské práva?

áno

nie

nie

áno

nie

nie


Pravidlá uverejňovania

na vnútroštátnej úrovni?

na úrovni súdov?

Existujú záväzné pravidlá uverejňovania judikatúry

áno

áno


Aktuálne pravidlá stanovujú, že rozsudok musí byť uverejnený, neuvádzajú však prostredníctvom ktorého média.

Judikatúra sa na Malte uverejňuje v plnom rozsahu.

Všetky rozsudky rodinných súdov sú anonymné. V prípade, že predsedajúci sudca nariadi nezverejnenie mena niektorej zo strán v spore alebo obvinenej osoby, rozsudok príslušného prípadu bude takisto anonymný.


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 20/12/2016

Judikatúra členského štátu - Holandsko

Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov: holandčina.


Judikatúra prístupná na webovej stránke

Prezentácia rozhodnutí/ Popisy

Popis je „vyznačením obsahu" a môže pozostávať z nadpisu (jedna veta), stručného alebo obšírneho zhrnutia, niekoľkých kľúčových slov, odseku zhrňujúceho príslušnú judikatúru alebo doslovnú citáciu najdôležitejších vyhlásení súdneho rozhodnutia.

Príklad popisov

Rozhodné právo pre nájomné: zrušenie nájomnej zmluvy na kancelárske priestory (Huurrecht; ontbinding van huurovereenkomst kantoorruimte (81 RO).

Formáty

Judikatúra je prístupná na webovej stránke vo formáte HTML. Profesionálni používatelia ju môžu prevziať vo formáte XML.

Príslušné súdy

Rozsudky všetkých súdov nájdete pomocou funkcie vyhľadávania na webovej stránke Odkaz sa zobrazí v novom okneholandskej justície a Najvyššieho súdu Holandska. Sem patrí:

 • Najvyšší súd (Hoge Raad der Nederlanden)
 • Útvar správnej jurisdikcie štátnej rady (Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State)
 • Hlavný odvolací tribunál (Centrale Raad van Beroep)
 • Odvolací tribunál pre obchod a priemysel (College van Beroep voor het bedrijfsleven)
 • Štyri odvolacie súdy (Gerechtshoven)
 • Jedenásť okresných súdov (Rechtbanken)

Ďalšie konania

Najvyššie súdy

Ostatné súdy

Sú dostupné informácie o

– odvolaniach?

Nie

Nie

– tom, či konanie stále prebieha?

Nie

Nie

– výsledku odvolania?

Nie

Nie

– neodvolateľnosti rozhodnutia?

Nie

Nie

– ďalších konaniach pred

– iným vnútroštátnym súdom (Ústavný súd…)?

– Európskym súdnym dvorom?

– Súdom pre ľudské práva?

Nie

Nie

Pravidlá uverejňovania

Samotné súdy vypracovali dve usmernenia týkajúce sa uverejňovania judikatúry. Jedno usmernenie je o anonymizácii (odstránenie osobných údajov) a druhé o výbere.

Toto usmernenie je založené na odporúčaní R (95) 11 „týkajúcom sa výberu, spracovania, prezentácie a archivácie súdnych rozhodnutí v systémoch vyhľadávania právnych informácií“ Rady Európy: najvyššie súdy uverejňujú všetky prípady, ak zreteľne nemajú právny alebo spoločenský význam, ostatné súdy však uverejňujú len tie prípady, ktoré zreteľne majú právny alebo spoločenský význam.

Súvisiace odkazy

Odkaz sa zobrazí v novom oknevyhľadávanie na webovej stránke holandskej justície a Najvyššieho súdu Holandska


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 09/02/2016

Judikatúra členského štátu - Rakúsko

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku nemčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.

V tejto časti sa uvádza prehľad rakúskej judikatúry, ako aj opis príslušných databáz obsahujúcich judikatúru a odkazy na ne.


Databáza judikatúry na internete

Rozsudky vynesené rakúskymi súdmi sa uverejňujú v právnom informačnom systéme Rakúskej spolkovej republiky a možno ich nájsť na Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.ris.bka.gv.at/.

Právny informačný systém (Rechtsinformationssystem – RIS) Rakúskej spolkovej republiky je elektronickou databázou, ktorú koordinuje a prevádzkuje Úrad spolkového kancelára Rakúska. Jej prostredníctvom sa oznamujú predovšetkým právne predpisy uverejnené v Bundesgesetzblatt (Rakúsky spolkový právny vestník) a poskytujú informácie o právnych predpisoch v Rakúskej spolkovej republike.

RIS umožňuje bezbariérový prístup [WAI-A (Web Accessibility Initiative) v súlade s WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) 1.0].

Prezentácia rozhodnutí/právnych noriem

Najvyššie súdy

Všeobecné súdy

Judikatúra prezentovaná s právnymi normami

áno

áno

Príklady právnych noriem

Sériové číslo RS0127077

Referenčné číslo 11 Os 87/11w

Dátum rozsudku 25. 8. 2011

Text právnej normy

Vo všeobecnosti spisová značka pozostáva z týchto údajov: číslo komory „11“, odkaz na druh konania: „Os“, poradové číslo: „87“ a rok: „11“. Potom nasleduje dátum rozhodnutia: „25. 8. 2011“.

Európsky identifikátor judikatúry (ECLI)

V tejto kolónke nájdete Európsky identifikátor judikatúry (ECLI). Je to jednotný identifikátor súdnych rozsudkov v rámci členských štátov EÚ.

Formát

Súdne rozhodnutia sú dostupné v týchto formátoch: XML, RTF, PDF a HTML.

Príslušné súdy a iné inštitúcie

Najvyššie súdy

 • Najvyšší súd.
 • Ústavný súd
 • Správny súd
 • Azylový súd

Súdy a iné inštitúcie

 • Krajinské súdy a ostatné súdy (občianske právo a trestné právo)
 • Spolkový správny súd
 • Krajinské správne súdy
 • Spolkový finančný súd (externý)
 • Úrad na ochranu údajov (pred rokom 2014: Komisia na ochranu údajov)
 • disciplinárne komisie, najvyššia disciplinárna komisia, odvolacia komisia
 • Úrad dohľadu nad zastupovaním zamestnancov (pred rokom 2014: Komisia pre dohľad nad zastupovaním zamestnancov)
 • komisie pre rovnosť príležitostí od roku 2014
 • komisie pre rovnosť príležitostí od roku 2008 (externé)
 • nezávislé správne tribunály
 • finančná dokumentácia, nezávislý finančný tribunál (externý) Azylový súd
 • Nezávislý spolkový azylový tribunál
 • Environmentálny tribunál
 • Spolkový tribunál pre komunikácie
 • Orgány na preskúmavanie obstarávania

Poznámka: Nie všetky nižšie uvedené odpovede sa týkajú všetkých vyššie uvedených súdov a tribunálov.

Ďalšie konania

Najvyššie súdy

Iné súdy

Sú dostupné informácie týkajúce sa

 • odvolaní?

nie

nie

 • toho, či sa vec ešte stále prerokúva?

nie

nie

 • výsledku odvolacích konaní?

nie

nie

 • nemožnosti odvolať sa proti rozhodnutiu?

Uverejňujú sa len rozhodnutia, ktoré nadobudli právny účinok.

Uverejňujú sa len rozhodnutia, ktoré nadobudli právny účinok.

 • o ďalšom konaní pred
  • iným vnútroštátnym súdom (Ústavným súdom a pod.)?
  • Európskym súdnym dvorom?
  • Európskym súdom pre ľudské práva?
 • Špeciálne výpisy z rozhodnutí Najvyššieho súdu naznačujú, či prebiehajú konania na iných vnútroštátnych alebo medzinárodných vyšších súdoch.

áno

áno

áno

nie

nie

nie

Pravidlá uverejňovania

na vnútroštátnej úrovni?

na úrovni súdov?

Existujú záväzné pravidlá pre uverejňovanie judikatúry?

áno

áno

§ 15 a § 15a zákona o Najvyššom súde (OGHG), § 48a zákona o organizácii súdnictva (GOG), § 19 zákona o azylovom súde (AsylgerichtshofG)

Najvyššie súdy

Iné súdy

Je uverejnená celá judikatúra alebo len vybraná časť?

len vybraná časť

len vybraná časť

Ak sa vyberie len jej časť, aké kritéria sa pri tom uplatňujú?

Uverejňuje sa úplné znenie rozhodnutia, ako aj jeho zhrnutie.

Rozhodnutia Najvyššieho súdu, ktorými sa zamieta odvolanie bez podrobného odôvodnenia, sa neuverejňujú.

Rozhodnutia ostatných súdov sa uverejňujú, ak ich význam presahuje význam individuálneho prípadu.

Uverejňuje sa úplné znenie rozhodnutia, ako aj jeho zhrnutie.

Rozhodnutia Najvyššieho súdu, ktorými sa zamieta odvolanie bez podrobného odôvodnenia, sa neuverejňujú.

Rozhodnutia ostatných súdov sa uverejňujú, ak ich význam presahuje význam individuálneho prípadu.


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 24/04/2018

Judikatúra členského štátu - Poľsko


Judikatúra prístupná na webovej stránke

Prezentácia rozhodnutí / Popisy

Najvyššie súdy

Ostatné súdy

Judikatúra prezentovaná s popisom

 • Ústavný súd (Trybunał Konstytucyjny)
 • Najvyšší správny súd (Naczelny Sąd Administracyjny)
 • Najvyšší súd (Sąd Najwyższy) (rozsudky štyroch kolégií):
  • kolégium trestného práva,
  • kolégium civilného práva,
  • kolégium pracovného práva, práva sociálneho zabezpečenia a verejných vecí,
  • vojenské kolégium

žiadne


Príklad popisu

Ústavný súd – podpora činnosti súkromnej materskej školy zo strany Spoločenstva.

Vysvetlenie 

Rozhodnutie č. K 19/07 z 18. 12. 2008

Druh rozhodnutia (rozsudok/ uznesenie/...), dátum a číslo konania.

Podpora činnosti súkromnej materskej školy zo strany Spoločenstva.

Popis 

Z.U. 2008 / 10A / 182

Publikované v Úradnej zbierke rozhodnutí Ústavného súdu vydávanej Kanceláriou súdu

Dz. U. 2008.235.1618 z 30. 12. 2008

Publikované v Úradnej zbierke rozhodnutí

Odkazy na rozhodnutia vo formáte MS WORD a PDF


Najvyšší správny súd

7. 4. 2009

Rozhodnutie je nezrušiteľné

Dátum prijatia

10. 9. 2007

Názov súdu

Najvyšší správny súd (Naczelny Sąd Administracyjny)

Mená sudcov

Janusz Zubrzycki

Marek Kołaczek

Tomasz Kolanowski

Symbol a popis:

6110 DPH

Kľúčové slová:

Daňové konanie

DPH 

Ďalšie súvisiace prípady:

Odkaz sa zobrazí v novom okneI SA/Lu 454/05 - Wyrok WSA w Lublinie z 2007-05-09
Odkaz sa zobrazí v novom okneI FZ 201/06 - Postanowienie NSA z 2006-07-17

Proti:

Predseda fiškálnej komory

Obsah:

Napadnutý rozsudok bol zrušený a vec bola vrátená okresnému správnemu súdu na nové prerokovanie

Odkazy na právne predpisy:

Odkaz sa zobrazí v novom okneDz.U. 2005 nr 8 poz 60 čl. 70 ods. 1, čl. 108 ods. 2 písm. a), čl. 116 ods. 1, čl. 118 ods. 1, čl. 127, čl. 151, čl. 152, čl. 187, čl. 188, čl. 191
zákona o daňovom konaní z 29. augusta 1997 (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa)

Odkaz sa zobrazí v novom okneDz.U. 2002 nr 153 poz 1270 čl. 141 ods. 4, čl. 145 ods. 1 písm. a), čl. 151
zákona o konaní v správnom súdnictve z 30. augusta 2002 (ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi)

Odkaz sa zobrazí v novom okneDz.U. 1934 nr 93 poz 836 čl. 1, čl. 2, čl. 4, čl. 20.
nariadenia prezidenta Poľskej republiky o konaní o vyrovnaní z 24. októbra 1934 (rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. Prawo o postępowaniu układowem).  


Formáty

 • Ústavný súd (Trybunał Konstytucyjny) – DOC, PDF
 • Najvyšší správny súd (Naczelny Sąd Administracyjny) – HTML
 • Najvyšší súd (Sąd Najwyższy) – PDF
 • Najvyšší správny súd – HTML

Ďalšie konania

Najvyššie súdy

Ostatné súdy

– Je dostupná informácia o opravnom prostriedku?

Áno, na Ústavnom súde.

Všetky rozsudky najvyšších súdov sú výsledkom odvolania.

Údaje nie sú k dispozícii

– Prebieha stále konanie?

Áno, na Ústavnom súde.

Odvolanie na Najvyšší súd sa podá v závislosti od obsahu rozsudku.

Údaje nie sú k dispozícii

– Výsledok konania o opravnom prostriedku?

Áno 

Údaje nie sú k dispozícii

– Je rozhodnutie nezmeniteľné?

Áno, na Ústavnom súde

Áno, tam, kde bola vec predložená na prejednanie na Najvyšší správny súd

Rozhodnutie sa vydá v závislosti od obsahu rozsudku.

Údaje nie sú k dispozícii

Prebehlo skôr nejaké konanie pred iným vnútroštátnym súdom:

– Ústavným súdom?

– Cudzím súdom:

– Súdnym dvorom Európskej únie?

– Európskym súdom pre ľudské práva?

Nie

Údaje nie sú k dispozícii


Na internetových stránkach sú k dispozícii rozsudky krajských správnych súdov (prvej inštancie) a rozhodnutia Najvyššieho správneho súdu (druhá inštancia). Tiež sú k dispozícii odkazy na súvisiace rozsudky.

Pravidlá uverejňovania

Pre uverejňovanie judikatúry existujú v Poľsku záväzné pravidlá. Tieto pravidlá platia pre:

 • Ústavný súd (Trybunał Konstytucyjny), v prípade ktorého sa uverejňuje celá judikatúra
 • Najvyšší správny súd (Naczelny Sąd Administracyjny), v prípade ktorého sa uverejňuje celá judikatúra
 • Najvyšší súd (Sąd Najwyższy), v prípade ktorého sa uverejňuje iba vybraná judikatúra

Povinnosti pre uverejňovanie rozhodnutí sú pre Najvyšší súd (Sąd Najwyższy) vymedzené v článku 7 zákona o Najvyššom súde (z 23. novembra 2002) (ustawa z dnia 23 listopada 2002 r. o Sądzie Najwyższym). Podľa služobných inštrukcií Najvyššieho súdu sú osobami zodpovednými za uverejňovanie tlačový hovorca a asistenti sudcov.

Uverejňovanie judikatúry Ústavného súdu (Trybunał Konstytucyjny) stanovuje článok 190 Ústavy Poľska.

Úplné znenie rozsudku sa uverejňuje na internetových stránkach potom, ako sudcovia podpíšu odôvodnenie.

Článok 42 zákona o organizácii správnych súdov (Prawo o ustroju sądów administracyjnych) tiež ukladá povinnosť uverejňovania predsedovi Najvyššieho správneho súdu (Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego). Podrobné pravidlá sú vymedzené v nariadení predsedu Najvyššieho správneho súdu s požiadavkou zriadiť centrálnu databázu rozhodnutí a informácií o správnych konaniach a umožniť prístup k týmto rozhodnutiam prostredníctvom internetu.


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 10/12/2012

Judikatúra členského štátu - Portugalsko

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku portugalčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.

Na tejto stránke nájdete informácie o judikatúre v Portugalsku.


V Portugalsku je právo na informácie o súdnom systéme základným právom občanov, ktoré sa výslovne stanovuje v článku 20 ods. 2 ústavy Portugalska a vykonáva zákonom č. 34/2004 z 29. júla 2004, zmeneným zákonom č. 47/2007 z 28. augusta 2007, ktorým sa stanovujú pravidlá prístupu k spravodlivosti a k súdom.

Podľa článku 4 tohto zákona je povinnosťou vlády, aby prijala kroky na informovanie o práve a právnom systéme, pričom Ministerstvo spravodlivosti zodpovedá za poskytnutie právnych informácií, a to buď prostredníctvom publikácií, alebo akoukoľvek inou formou komunikácie, s cieľom zabezpečiť lepšie uplatňovanie práv a plnenie povinností stanovených zákonom.

Uverejňovanie súdnych rozhodnutí je medzinárodná zásada obsiahnutá v článku 10 Všeobecnej deklarácie ľudských práv a článku 6 Európskeho dohovoru o ľudských právach. Táto zásada sa stanovuje predovšetkým v článku 206 ústavy Portugalska (aj pokiaľ ide o súdne pojednávania) a v rozmanitých právnych predpisoch upravujúcich rôzne jurisdikcie, a to:

 • v článkoch 167 a 656 občianskeho súdneho poriadku (Código de Processo Civil),
 • v článku 86 ods. 1, článku 87 a článku 321 ods. 3 trestného poriadku (Código de Processo Penal),
 • v článkoch 3 a 115 zákona o organizácii, prevádzke a postupoch ústavného súdu (Tribunal Constitucional),
 • v článku 30 súdneho správneho poriadku (Código de Processo nos Tribunais Administrativos).

Ministerstvo spravuje viacero databáz právnych dokumentov, ktoré možno nájsť na webovej stránke Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.dgsi.pt/. Uverejňujú sa aj v úradnom vestníku a sú k dispozícii na adrese Odkaz sa zobrazí v novom oknehttps://dre.pt/. Sú to:

 • rozhodnutia a vyhlásenia Ústavného súdu (Tribunal Constitucional) o protiústavnosti alebo nezákonnosti zákona alebo o protiústavnosti opomenutia,
 • rozhodnutia Najvyššieho súdu (Supremo Tribunal de Justiça) a Dvora audítorov (Tribunal de Contas) o harmonizovaní judikatúry a rozhodnutia Najvyššieho správneho súdu (Supremo Tribunal Administrativo), ktoré sú zo zákona všeobecne záväzné,
 • rozhodnutia iných súdov, ktoré sú všeobecne záväzné.

Zobrazenie rozhodnutí/Nadpisy

Webová stránka Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.dgsi.pt/ umožňuje prístup k súboru databáz judikatúry a k bibliografickým odkazom ministerstva spravodlivosti.

Na úvodnej stránke ktorejkoľvek z týchto báz sú zobrazené naposledy pridané dokumenty, ako aj navigačný panel, ktorý umožňuje prístup k rôznym spôsobom vyhľadávania (voľné vyhľadávanie podľa slov, podľa výrazov, podľa polí alebo podľa oblastí).

Na úvodnej stránke alebo v zozname výsledkov sú dokumenty usporiadané podľa nadpisov, obsahu alebo týchto informácií:

 • číslo veci,
 • dátum konania,
 • sudca spravodajca,
 • oblasť.

Príklad nadpisov

Odkaz sa zobrazí v novom okneRozhodnutia Najvyššieho súdu

DÁTUM KONANIA

ČÍSLO VECI

SUDCA SPRAVODAJCA

OBLASŤ

25.3.2009

08S2592

BRAVO SERRA

UKONČENIE PRACOVNEJ ZMLUVY

Formáty

Úplné znenie súdnych rozhodnutí je k dispozícii (v súlade s pravidlami ochrany osobných údajov) vo formáte HTML.

Príslušné súdy

Databázy dostupné na stránke Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.dgsi.pt/ obsahujú judikatúru týchto súdov/subjektov:

 • Supremo Tribunal de Justiça (Najvyšší súd)
 • Tribunais da Relação (odvolacie súdy – Coimbra, Évora, Lisabon, Porto a Guimarães)
 • Tribunal Constitucional (Ústavný súd)
 • Supremo Tribunal Administrativo (Najvyšší správny súd)
 • Tribunais Centrais Administrativos (Ústredné správne súdy – severný a južný)
 • Tribunal dos Conflitos (súd pre spory týkajúce sa súdnej právomoci)
 • Procuradoria-Geral da República (kancelária generálneho prokurátora – uverejňovanie návrhov)
 • Julgados de Paz (zmierovacie súdy)

Ďalšie konania

V Portugalsku sú k dispozícii informácie o viacerých typoch konania, ako sa uvádza v nasledujúcej tabuľke.

Sú k dispozícii informácie:

Najvyššie súdy

Ostatné súdy

o odvolaniach?

Áno

Áno

o tom, či konanie stále prebieha?

Nie

Nie

o výsledku odvolania?

Áno

Áno

o nemožnosti podať odvolanie voči rozhodnutiu?

Nie

Nie

o ďalších konaniach

 • pred iným portugalským súdom (Ústavný súd atď.)?
 • pred Súdnym dvorom Európskej únie?
 • pred Európskym súdom pre ľudské práva?

Áno

Áno

Áno

Áno

Áno

Áno

Pravidlá uverejňovania

Na vnútroštátnej úrovni neexistujú záväzné pravidlá uverejňovania judikatúry. V Portugalsku však existujú záväzné pravidlá uverejňovania na úrovni rôznych súdov.

V Portugalsku sa uverejňuje iba vybraná judikatúra. Kritériá, na základe ktorých sa uskutočňuje výber, sú dôležitosť a relevantnosť.

Užitočné odkazy

Odkaz sa zobrazí v novom okneBase de dados jurídico-documentais


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 22/01/2018

Judikatúra členského štátu - Rumunsko

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku rumunčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.

Na tejto stránke nájdete prehľad judikatúry v Rumunsku.


Judikatúra dostupná online

Judikatúra v Rumunsku je dostupná na webovej stránke Odkaz sa zobrazí v novom okneNajvyššieho súdu (Najvyššieho kasačného a odvolacieho súdu).

Prezentácia rozsudkov/Popisy

Na webovej stránke Najvyššieho kasačného a odvolacieho súdu sú uverejnené dva typy rozhodnutí:

1. Odkaz sa zobrazí v novom oknePrehľady rozsudkov a ich popisy. Šablóna obsahuje tieto informácie:

 • kľúčové slová,
 • súhrn právnych oblastí,
 • abecedný zoznam,
 • právne predpisy uplatnené v rozsudku (číslo a rok aktu, články),
 • súhrn rozsudku (osobné údaje nie sú sprístupnené; mená ani osobné údaje strán sa nezobrazujú a neuvádzajú sa ani mená sudcov).

2. Anonymné rozsudky bez popisov (iné ako zhrnutia rozsudkov). Odkaz sa zobrazí v novom okneVyhľadávacie rozhranie umožňuje vyhľadávať pomocou týchto siedmich kritérií:

 • jednotlivé kľúčové slová,
 • výraz,
 • oddiel,
 • číslo rozsudku,
 • rok rozsudku,
 • číslo veci,
 • rok veci.

Popisy v občianskoprávnej sekcii

Ďalej sa uvádza príklad popisu z Odkaz sa zobrazí v novom okneobčianskoprávnej sekcie:

 • Odobratie práv na ochrannú známku. Výpočet obdobia piatich rokov nepoužívania ochrannej známky. Námietka voči predčasnej povahe tohto opatrenia.
 • Obsah podľa oblastí: Občianske právo. Právo duševného vlastníctva. Ochranné známky.
 • Abecedný zoznam: Odobratie práv na ochrannú známku.
 • Lehota na odobratie.
 • Predčasné odobratie.
 • Zákon č. 84/1998: článok 45 ods. 1 písm. a).

Popisy v trestnej sekcii

Ďalej sa uvádza popis z Odkaz sa zobrazí v novom oknetrestnej sekcie:

 • Jurisdikcia Najvyššieho kasačného a odvolacieho súdu. Jurisdikcia na základe statusu danej osoby. Jurisdikcia v prípade zmeny statusu obžalovaného.
 • Obsah podľa oblastí: Trestné právo procesné. Všeobecná časť. Jurisdikcia. Jurisdikcia na základe predmetu veci a statusu danej osoby.
 • Abecedný zoznam: Trestné právo procesné.
 • Jurisdikcia Najvyššieho kasačného a odvolacieho súdu.
 • Jurisdikcia v prípade zmeny statusu obžalovaného.
 • Trestný poriadok, článok 29 ods. 1 a článok 40.

Popisy na súdnom portáli

Ďalej sa uvádza popis z rumunského Odkaz sa zobrazí v novom oknesúdneho portálu:

 • Nadpis: Predbežná väzba. Právne ukončenie predbežnej väzby obžalovaného.
 • Typ veci: Rozsudok
 • Číslo veci: 55
 • Dátum veci: 1. 7. 2004
 • Súvisiaca oblasť: Trestnoprávne a občianskoprávne konanie (odvolania, jurisdikcia atď.)
 • Inštitúcia (konkrétny súd): Odvolací súd Alba Iulia – trestná sekcia

Formáty

Dokumenty poskytnuté Najvyšším kasačným a odvolacím súdom a ostatnými súdmi sú dostupné vo formáte html.

Príslušné súdy

Príslušné súdy zahŕňajú Najvyšší kasačný a odvolací súd a všeobecné súdy.

Ďalšie konania


Najvyššie súdy

Ostatné súdy

Sú dostupné informácie o: odvolaniach?

Áno

prebiehajúcich konaniach?

Áno

výsledkoch odvolaní?

Nepriamo. Vyžaduje sa vyhľadávanie veci s uvedením typu súdneho konania v štádiu „odvolanie“.

neodvolateľnosti rozsudku?

Sú dostupné informácie o: neodvolateľnosti rozsudkov Najvyššieho kasačného a odvolacieho súdu?

Áno

ďalších konaniach pred:

ostatnými vnútroštátnymi súdmi (ústavný súd atď.)?

Súdnym dvorom Európskej únie?

Európskym súdom pre ľudské práva?

Áno

V prípade všeobecných súdov sú na Odkaz sa zobrazí v novom oknesúdnom portáli dostupné informácie o veciach s odkazom na veci (spisy): štádium konania (vecná žaloba, odvolanie atď.), strany, pojednávanie, podané odvolania a uverejnené predvolania (ide o novo pridanú funkciu). K veci je možný prístup pomocou všeobecného vyhľadávača na súdnom portáli (ide o novo pridanú funkciu). Uverejnené zhrnutia rozsudkov môžu obsahovať informácie týkajúce sa neodvolateľnosti rozsudku a ďalších konaní pred ostatnými vnútroštátnymi súdmi (ústavný súd).

Pravidlá uverejňovania

Najvyšší kasačný a odvolací súd

Vzhľadom na dôležitosť a osobitný charakter vecí a príslušných rozsudkov sa uverejňuje len výber judikatúry Najvyššieho kasačného a odvolacieho súdu v Rumunsku.

Publikácie Najvyššieho kasačného a odvolacieho súdu sa aktualizujú raz mesačne a sú dostupné od roku 2002.

Ostatné súdy v Rumunsku

Pokiaľ ide o ostatné rumunské súdy, uverejňuje sa len výber rozsudkov v závislosti od významu a jedinečnosti príslušných vecí. Tento výber sa uskutočňuje na jednotlivých súdoch.

Publikácie ostatných rumunských súdov sa aktualizujú raz mesačne a sú dostupné od roku 2004.


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 18/12/2013

Judikatúra členského štátu - Slovinsko

Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov: slovinčina.

V tejto časti nájdete informácie o judikatúre Slovinskej republiky.


Judikatúra dostupná online

Prezentácia rozhodnutí/Popisy

Úplné znenia rozhodnutí Najvyššieho súdu Slovinskej republiky, všetkých štyroch vyšších všeobecných súdov, Vyššieho pracovného a sociálneho súdu a Správneho súdu Slovinskej republiky sú bezplatne dostupné v slovinskom jazyku na webovej stránke Odkaz sa zobrazí v novom okneslovinského súdnictva. Mená a názvy strán nie sú uvedené, pretože rozsudky sa pred uverejnením redigujú. Dostupné sú podrobné informácie týkajúce sa právneho základu pre prijatie rozhodnutia a zhrnutie rozsudku, ako aj pôvodný text a zoznam kľúčových slov. Kľúčové slová pomáhajú používateľom určiť uplatniteľné právne pojmy a oblasť legislatívy, na ktoré sa rozhodnutie vzťahuje. Zhrnutie obsahuje hlavné body odôvodnenia súdneho rozhodnutia v rozsahu 10 až 100 slov.

S výberom najdôležitejších rozhodnutí Najvyššieho súdu Slovinskej republiky sa možno tiež oboznámiť v anglickom jazyku na webovej stránke Odkaz sa zobrazí v novom okneSupreme Court KeyDecisions.

Dostupné sú aj rozsudky, ktoré sa týkajú finančnej náhrady za nemajetkovú (nepeňažnú) ujmu priznanej v občianskych sporoch, a to prostredníctvom Odkaz sa zobrazí v novom okneosobitného vyhľadávača, ktorý pomáha používateľom vyhľadávať podobné prípady podľa druhu ujmy a dátumu udalosti.

Nová testovacia verzia aktualizovaného vyhľadávača judikatúry je k dispozícii na webovej stránke Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://novo.sodisce.si.arctur.net/search.php.

Po 8. februári 2013 je tento vyhľadávač k dispozícii na Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.sodnapraksa.si/.

Všetky uverejnené rozhodnutia Odkaz sa zobrazí v novom okneÚstavného súdu Slovinskej republiky sú dostupné na jeho webovej stránke. Väčšinové a separátne stanoviská (nesúhlasné a súhlasné) sú tu uverejnené v úplnom znení bezplatne spolu s kľúčovými slovami, podrobnými informáciami o právnom základe rozhodnutia a zhrnutím. Vybrané dôležité rozhodnutia sú tiež preložené do anglického jazyka. Všetky dôležité väčšinové rozhodnutia Ústavného súdu (s výnimkou separátnych stanovísk) sú dostupné aj v slovinčine v Úradnom vestníku Slovinskej republiky.

Príklady popisov

Príklad 1: Rozhodnutie Najvyššieho súdu Slovinskej republiky

(preklad Odkaz sa zobrazí v novom okneslovinského textu)

Číslo dokumentu: VS1011121

Referenčné číslo: Rozhodnutie I Up 44/2009

Porota: Správne právo

Dátum zasadnutia: 12. marec 2009

Oblasť: Vízové, azylové a prisťahovalecké právo (zákon o všeobecných administratívnych postupoch – ZUP)

Právne pojmy: Azyl – vypočutie – medzinárodná ochrana – opakovaná žiadosť – maloletý uchádzač o azyl – procesná spôsobilosť maloletej osoby

Právny základ: Zákon o medzinárodnej ochrane (ZMZ): článok 42, článok 42 ods. 2, článok 42 ods. 3, články 56, 119; zákon o všeobecných administratívnych postupoch (ZUP): články 46, 237, článok 237 ods. 1 až 3; zákona o manželstve a rodinných vzťahoch (ZZZDR): články 107, 108; zákon o občianskom súdnom konaní (ZPP): článok 409; zákon o správnom konaní (ZUS-1): článok 27, článok 27 ods. 3, článok 64, článok 64 ods. 1 až 3, článok 77

Zhrnutie: Maloletá osoba mladšia ako 15 rokov nemá v správnom konaní spôsobilosť na právne úkony, správny orgán teda nekonal v rozpore s procesnými pravidlami, ak jej neumožnil urobiť vyhlásenie k skutkovým a právnym skutočnostiam, na ktorých sa správne rozhodnutie zakladá.

Príklad 2: Rozhodnutie Ústavného súdu Slovinskej republiky, ref. číslo: U-I-425/06

(k dispozícii Odkaz sa zobrazí v novom oknev anglickom jazyku)

Poznámka: V anglickom znení uverejneného rozhodnutia sú niektoré údaje zo slovinského znenia občas vynechané, anglické znenie však vždy obsahuje aspoň zhrnutie rozhodnutia.

Právny predpis: Zákon o registrovanom partnerstve osôb rovnakého pohlavia (Úradný vestník Slovinskej republiky, č. 65/05) (ZRIPS), článok 22

Operatívne ustanovenia: Zákon o registrovanom partnerstve osôb rovnakého pohlavia (Úradný vestník SR, č. 65/05) je v rozpore s ústavou. Národné zhromaždenie je povinné uvedený rozpor napraviť do šiestich mesiacov od uverejnenia tohto rozhodnutia v Úradnom vestníku Slovinskej republiky. Do vykonania nápravy zisteného rozporu sa budú dedičské vzťahy medzi partnermi v registrovanom partnerstve osôb rovnakého pohlavia riadiť rovnakými pravidlami ako dedičské vzťahy medzi manželmi podľa zákona o dedičstve (Úradný vestník SSR, č. 15/76 a 23/78, a Úradný vestník SR, č. 67/01).

Zhrnutie: Pokiaľ ide o právo na dedičstvo po smrti partnera, je postavenie partnerov v registrovanom partnerstve osôb rovnakého pohlavia (článok 22 zákon o registrovanom partnerstve osôb rovnakého pohlavia) v podstatných právnych a faktických prvkoch porovnateľné s postavením manželov. Rozdiely v právnej úprave dedičských vzťahov medzi manželmi a medzi partnermi v registrovanom partnerstve osôb rovnakého pohlavia teda nie sú založené na objektívnych neosobných skutočnostiach, ale na sexuálnej orientácii. Sexuálna orientácia je jednou z osobných skutočností uvedených v článku 14 ods. 1 ústavy. Keďže neexistuje ústavne prijateľný dôvod na rozdielnu úpravu, napadnuté ustanovenie odporuje článku 14 ods. 1 ústavy.

Deskriptory: 1.5.51.1.15.1 – Ústavné súdnictvo – Rozhodnutia – Druhy rozhodnutí Ústavného súdu – Abstraktné prieskumné konanie – Zistenie, že právna úprava nie je v súlade s ústavou. 1.5.51.1.16 – Ústavné súdnictvo – Rozhodnutia – Druhy rozhodnutí Ústavného súdu – Abstraktné prieskumné konanie – Výzva zákonodarcovi na uvedenie právnej úpravy do súladu s ústavou. 5.2.2.1 – Základné práva – Rovnosť (článok 14 ods. 2) – Kritériá pre odlišnú právnu úpravu (článok 14 ods. 1) – Pohlavie.

Právny základ: Ústava Slovinskej republiky (URS): článok 14 ods. 1, článok 14 ods. 2; Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd (EKČP): článok 14; zákon o Ústavnom súde (ZUstS): článok 40 ods. 2, článok 48.

Formáty

Odkaz sa zobrazí v novom okneRozhodnutia Najvyššieho súdu a iných všeobecných a špecializovaných súdov sú dostupné vo formáte HTML. Judikatúra Odkaz sa zobrazí v novom okneÚstavného súdu Slovinskej republiky je vždy k dispozícii vo formáte HTML a niekedy tiež vo formáte PDF.

Ďalšie konania

V informáciách o rozsudkoch sa neuvádza, či vo veci ešte prebieha konanie, či je rozhodnutie neodvolateľné alebo či sa bude vo veci konať ďalšie konanie.

Webová stránka Ústavného súdu však ponúka základné informácie o prebiehajúcom konaní, ako sú referenčné číslo a dátum podania ústavnej sťažnosti. Tiež sa pre každý týždeň osobitne uverejňuje pracovný program, t. j. zoznam vecí, ktoré sa budú prerokúvať na pravidelnom štvrtkovom plenárnom zasadnutí.

Pravidlá uverejňovania

Súdy vyberajú príslušnú judikatúru na uverejnenie. Hlavným kritériom je význam veci pre rozvoj judikatúry nižších súdov. Rozsudky a rozhodnutia, pri ktorých sa predpokladá záujem verejnosti, sú zvyčajne tiež uverejňované spolu s tlačovou správou.

Súvisiace odkazy

Odkaz sa zobrazí v novom okneJudikatúra Ústavného súdu, Odkaz sa zobrazí v novom oknejudikatúra


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 05/12/2016

Judikatúra členského štátu - Slovensko

Na tejto stránke sa uvádzajú informácie o slovenskej judikatúre.


Judikatúra dostupná online

Judikatúra všeobecných súdov

Odkaz sa zobrazí v novom okneJudikatúra všetkých súdov slovenského systému súdnictva je dostupná v slovenskom jazyku na právnom a informačnom portáli Slov-Lex.

Súdy sú povinné za podmienok a v rozsahu podľa § 82a zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch zverejňovať a sprístupňovať svoje rozhodnutia. Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia vo veci samej alebo rozhodnutia, ktorým sa končí konanie, súdy v tej istej lehote zverejňuje aj všetky rozhodnutia vydané počas tohto súdneho konania. To znamená aj rozhodnutia, ktoré boli zrušené, potvrdené alebo zmenené súdom vyššieho stupňa a rozhodnutia, ktoré zrušujú rozhodnutie súdu nižšieho stupňa. Zverejnené súdne rozhodnutia a ďalšie informácie sú dostupné na Odkaz sa zobrazí v novom oknestránke Ministerstva spravodlivosti SR.

Judikatúra Najvyššieho súdu

Odkaz sa zobrazí v novom okneJudikatúra najvyššieho súdu je dostupná v slovenskom jazyku na webovej stránke Najvyššieho súdu.

Formáty

Judikatúra všeobecných súdov je dostupná vo formáte html, zatiaľ čo judikatúra Najvyššieho súdu je dostupná v pdf formáte.

Ďalšie konania

Dostupné sú informácie

 • o výsledku odvolaní
 • o nezrušiteľnosti rozhodnutia.

Pravidlá uverejňovania

Rozhodnutia súdov na Slovensku nie sú všeobecne záväzné. Nie sú prameňom práva. Rozhodnutia súdov sa však riadia rozhodnutiami Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, ktoré sú de facto prameňom práva.


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 01/07/2019

Judikatúra členského štátu - Fínsko

Táto strana obsahuje prehľad fínskej judikatúry.


Judikatúra prístupná na webovej stránke

Prezentácia rozhodnutí/ Popisy

Pokiaľ ide o najvyššie súdy a väčšinu ostatných súdov, kľúčové slová a popisy sú uvedené spolu s dátumami, registračným číslom.

Príklad opisov

Najvyšší súd Fínska

kľúčové slovo

Pracovná zmluva – Prevod podniku – Právo EÚ – Vplyv výkladu smernice

Registračné číslo: S2006/340

Dátum prezentácie: 29. 1. 2009

Deň vyhlásenia rozsudku: 23. 4. 2009

Spis: 835

zhrnutie

Prípad sa týka práva zamestnanca, ktorý odstúpil z funkcie počas prevodu podniku, získať od nadobúdateľa kompenzáciu, podľa § 6 kapitoly 7 zákona o pracovných zmluvách, berúc do úvahy článok 4 ods. 2 smernice Rady EÚ č. 2001/23/ES.

právne predpisy

Zákon o pracovných zmluvách č. 55/2001 kapitola 7 § 6

Smernica Rady 2001/23/ES o aproximácii zákonov členských štátov týkajúcich sa zachovania práv zamestnancov pri prevodoch podnikov, závodov alebo častí podnikov alebo závodov, článok 4 ods. 2


V uvedenej tabuľke sa nachádzajú dostupné informácie o rozsudkoch, ktoré vyniesol Najvyšší súd. Oddiel kľúčových slov obsahuje kľúčové slová a dátum vynesenia rozsudku; zhrnutie opisuje kľúčový obsah rozsudku a odvolávky na právne predpisy obsahujú informácie o príslušných vnútroštátnych právnych predpisoch a o právnych predpisoch EÚ.

Formáty

Judikatúra vo Fínsku je dostupná vo formáte HTML.

Ďalšie konania

Informácie o ďalších konaniach je možné získať na nasledujúcich súdoch:

 • všeobecné informácie o odvolaniach sa nachádzajú na Najvyššom súde a na ostatných súdoch;
 • informácie o veci v konaní sa nachádzajú na Najvyššom súde, ako aj na ostatných súdoch;
 • výsledky odvolaní sa nachádzajú na Najvyššom súde a na ostatných súdoch;
 • informácie o neodvolateľnosti rozhodnutia sa nachádzajú na Najvyššom súde a na ostatných súdoch;
 • informácie pred iným súdom (napríklad pred Ústavným súdom) sa nenachádzajú na Najvyššom súde ani na ostatných súdoch;
 • informácie o ďalších konaniach pred Európskym súdnym dvorom sa nachádzajú na Najvyššom súde, ale nie na ostatných súdoch.

Pravidlá uverejňovania

Uverejňovanie judikatúry na vnútroštátnej úrovni a na úrovni súdov sa riadi záväznými pravidlami.

Úplné znenie judikatúry uverejňujú najvyššie súdy a špeciálne súdy. Ostatné súdy uverejňujú len určitú časť judikatúry, v závislosti od dôležitosti prípadu, zavedenia nových právnych predpisov alebo zmien právnych predpisov a v závislosti od potreby zosúladiť zavádzanie právnych predpisov.


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 30/06/2019

Judikatúra členského štátu - Švédsko

V tejto časti sa uvádza prehľad švédskej judikatúry, ako aj opis príslušných databáz judikatúry.


Judikatúra prístupná na webovej stránke

Prezentácia rozhodnutí / opis

Najvyššie súdy

Ostatné súdy

Stručné opisy judikatúry

áno

áno


Stručné opisy majú podobu vety alebo niekoľkých viet opisujúcich podstatu veci.

Príklad stručného opisu/opisov

"Otázka týkajúca sa vrátenia majetku kupujúcimi, chyby majetku, v primeranej lehote potom ako sa o chybe dozvedeli alebo mohli dozvedieť."

Formáty

Judikatúra je dostupná vo formáte HTML.

Ďalšie konania

Najvyššie súdy

Ostatné súdy

Sú k dispozícii informácie

o odvolaniach?

nie

nie

o tom, či sa vec ešte stále prejednáva?

nie

nie

o výsledkoch odvolaní?

nie

nie

o nezvratnosti odvolania?

nie

nie

o ďalšom konaní pred       

    iným domácim súdom (Ústavným súdom...)?

    Súdnym dvorom Európskeho spoločenstva?

    Súdom pre ľudské práva?

nie

nie


Systém obsahuje len rozsudky, ktoré nadobudli právoplatnosť.

Pravidlá uverejňovania

na vnútroštátnej úrovni?

na úrovni súdov?

Existujú záväzné pravidlá na uverejňovanie judikatúry?

áno

áno


Existuje vládne nariadenie, ktoré okrem iného upravuje to, ako zverejňovať osobné údaje v databáze judikatúry.

Najvyššie súdy

Ostatné súdy

Uverejňuje sa judikatúra v úplnom znení, alebo len vybraná časť?

len vybraná časť

len vybraná časť


V tom istom nariadení sa taktiež konštatuje, že samotný súd rozhoduje o tom, ktoré rozhodnutia by sa mali považovať za usmerňujúce a mali by sa uverejniť v databáze.

Najvyššie súdy

Ostatné súdy

Sú súdne rozhodnutia, ktoré sú sprístupnené na webe, anonymizované?

áno

áno

Ak áno,

všetky rozhodnutia?

áno

ánoObsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 22/10/2015

Judikatúra členského štátu - Anglicko a Wales

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku angličtina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.

V tejto časti nájdete opis judikatúry Spojeného kráľovstva so zameraním na jurisdikciu Anglicka a Walesu. Opis sa vzťahuje na judikatúru, ktorá je dostupná v databázach prístupných verejnosti.


Judikatúra dostupná v Anglicku a vo Walese

Väčšina judikatúry, ktorá pochádza zo súdov v Anglicku a vo Walese v rámci jurisdikcie Spojeného kráľovstva, je dostupná verejnosti.

Úplná judikatúra je zverejňovaná pre občianskoprávny odvolací súd, správne súdy a pre Najvyšší súd Spojeného kráľovstva. Niektoré rozsudky trestného odvolacieho súdu a iných vyšších súdov sa zverejňujú pri prípadoch, ktoré vzbudzujú zvláštny právny alebo verejný záujem.

Rozhodnutia vyplývajúce z rodinných alebo z niektorých trestných prípadov môžu byť anonymné.

Judikatúra sa zverejňuje od roku 1997, ale tiež je dostupný určitý výber judikatúry z predchádzajúcich rokov. Po vynesení rozsudku sa judikatúra obyčajne zverejňuje do 24 hodín alebo do 2 týždňov po jej zverejnení.

Rozsudky, ktoré vynášajú občianskoprávne a trestnoprávne kolégiá odvolacieho súdu a správny súd, vybraté podľa daného sudcu, sa nachádzajú v databáze Odkaz sa zobrazí v novom okneBailii (Britský a írsky inštitút právnych informácií). Ak sa rozsudok vyššieho súdu nenachádza v Bailii, obráťte sa priamo daný súd a vyžiadajte si kópiu.

Právne databázy

Odvolací výbor Odkaz sa zobrazí v novom oknesnemovne lordov môže poskytnúť rozsudky od 14. novembra 1996 do 30. júla 2009. Prístup k týmto rozsudkom je bezplatný.

Databáza ‘Odkaz sa zobrazí v novom okneBailii’ (Bristký a írsky inštitút právnych informácií) obsahuje rozsudky, ktoré vynášajú občianskoprávne a trestnoprávne kolégiá odvolacieho súdu a vybraté rozsudky správneho súdu. Prístup do tejto databázy je bezplatný. Bailii takisto obsahuje rozhodnutia Odkaz sa zobrazí v novom oknesnemovne lordov od roku 1838.

Na Odkaz sa zobrazí v novom oknewebovej stránke Bailii sa nachádzajú tieto zbierky:

 • Rozhodnutia anglického a waleského odvolacieho súdu (Občianskoprávne kolégium)
 • Rozhodnutia anglického a waleského odvolacieho súdu (Trestnoprávne kolégium)
 • Rozhodnutia anglického a waleského vyššieho súdu (Správny súd)
 • Rozhodnutia anglického a waleského vyššieho súdu (Námorný súd)
 • Rozhodnutia anglického a waleského vyššieho súdu (Kancelársky súd)
 • Rozhodnutia anglického a waleského vyššieho súdu (Obchodný súd)
 • Rozhodnutia anglického a waleského vyššieho súdu (SCCO)
 • Rozhodnutia anglického a waleského vyššieho súdu (Daňový súd)
 • Rozhodnutia anglického a waleského vyššieho súdu (Rodinný súd)
 • Rozhodnutia anglického a waleského vyššieho súdu (Kráľovský súd)
 • Rozhodnutia anglického a waleského vyššieho súdu (Obchodný súd)
 • Rozhodnutia anglického a waleského vyššieho súdu (Patentový súd)
 • Rozhodnutia anglického a waleského vyššieho súdu (Kráľovský súd)
 • Rozhodnutia anglického a waleského vyššieho súdu (Technologický a stavebný súd)
 • Rozhodnutia anglického a waleského Krajského patentového súdu

Odkaz sa zobrazí v novom okneWebová stránka Bailii tiež obsahuje údaje o rozhodnutiach z rôznych špecializovaných súdov Spojeného kráľovstva:

 • Vyšší tribunál (Správna odvolacia komora)
 • Vyšší tribunál (Financie a dane)
 • Vyšší tribunál (Pozemková komora)
 • Prvostupňový tribunál (Komora pre zdravotníctvo, vzdelávanie a sociálnu starostlivosť)
 • Prvostupňový tribunál (Dane)
 • Tribunál Spojeného kráľovstva pre odvolania v oblasti hospodárskej súťaže
 • Služba Spojeného kráľovstva Nominet pre riešenie sporov
 • Zvláštna komisia pre odvolania v oblasti prisťahovalectva
 • Tribunál Spojeného kráľovstva pre odvolania v oblasti zamestnanosti
 • Rozhodnutia tribunálov Spojeného kráľovstva pre finančné služby a trhy
 • Tribunál Spojeného kráľovstva pre oblasť azylu a prisťahovalectva
 • Informačný tribunál Spojeného kráľovstva vrátane odvolacieho výboru pre národnú bezpečnosť
 • Rozhodnutia Zvláštneho komisára Spojeného kráľovstva pre dane z príjmov
 • Rozhodnutia Komisára Spojeného kráľovstva v oblasti sociálneho zabezpečenia a výživného na deti
 • Rozhodnutia tribunálov Spojeného kráľovstva pre DPH a clá
 1. Rozhodnutia tribunálov Spojeného kráľovstva pre DPH a clá
 2. Rozhodnutia tribunálov Spojeného kráľovstva pre DPH a clá (spotrebné)
 3. Rozhodnutia tribunálov Spojeného kráľovstva pre DPH a clá (zdaňovanie poistného plnenia)
 4. Rozhodnutia tribunálov Spojeného kráľovstva pre DPH a clá (daň zo skládky odpadov)

Súvisiace odkazy

Odkaz sa zobrazí v novom okneBailii, Odkaz sa zobrazí v novom oknesnemovňa lordov, Odkaz sa zobrazí v novom oknesnemovňa lordov, Odkaz sa zobrazí v novom oknewebová stránka Bailii


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 29/11/2012

Judikatúra členského štátu - Severné Írsko

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku angličtina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.

V tejto časti sa uvádza opis judikatúry Spojeného kráľovstva so zameraním na jurisdikciu Severného Írska. Opis sa sústreďuje na judikatúru, ktorá je dostupná v databázach, ktoré sú dostupné verejnosti.


Judikatúra dostupná v Severnom Írsku

Veľká časť judikatúry súdov Spojeného kráľovstva v jurisdikcii Severného Írska je dostupná verejnosti.

Judikatúru uverejňujú korunný súd (Crown Court), vyšší súd (High Court), odvolací súd (Court of Appeal) a Najvyšší súd Spojeného kráľovstva (Supreme Court of the United Kingdom).

Rozhodnutia v rodinných a niektorých trestných veciach môžu byť anonymné.

Judikatúra sa v Severnom Írsku uverejňuje od roku 1999. Po vynesení rozsudku sa judikatúra obvykle uverejní od 24 hodín do 2 týždňov po prijatí.

Právne databázy

Odkaz sa zobrazí v novom okneSúdna služba Severného Írska (Northern Ireland Courts and Tribunals Service) uverejňuje od roku 1999 na svojej webovej stránke rozsudky korunného súdu, vyššieho súdu a odvolacieho súdu. Prístup k týmto rozsudkom je bezplatný.

Od 14. novembra 1996 do 30. júla 2009 sú k dispozícii rozsudky odvolacieho výboru Odkaz sa zobrazí v novom okneSnemovne lordov (House of Lords). Najvyšší súd v októbri 2009 nahradil odvolací výbor Snemovne lordov a jeho rozsudky sú k dispozícii na webovej stránke najvyššieho súdu. Prístup k týmto rozsudkom je bezplatný.

K dispozícií je niekoľko celoštátnych právnych registrov a právnych databáz.

Databáza „Odkaz sa zobrazí v novom okneBailii“ (British and Irish Legal Information Institute – Britský a Írsky inštitút právnických informácií) obsahuje rozhodnutia korunného súdu, kancelárskeho súdu pri vyššom súde (High Court Chancery Division), rodinného súdu pri vyššom súde (High Court Family Decision), kráľovského súdu pri vyššom súde (High Court Queen’s Bench), rozhodnutia sudcov vyššieho súdu (High Court Master’s Decisions), rozhodnutia odvolacieho súdu (Court of Appeal) od novembra 1998, rozhodnutia Odkaz sa zobrazí v novom okneSnemovne lordov od roku 1838 a rozhodnutia najvyššieho súdu od októbra 2009. Prístup k týmto rozsudkom je bezplatný.

Webová stránka Odkaz sa zobrazí v novom okneBailii obsahuje aj podrobné informácie o rozhodnutiach jednotlivých tribunálov Spojeného kráľovstva, a to:

 • Vyšší tribunál (komora pre správne odvolania)
 • Vyšší tribunál (financie a dane)
 • Vyšší tribunál (pozemková komora)
 • Tribunál prvého stupňa (komory pre oblasť zdravotníctva, vzdelávania a sociálnej starostlivosti)
 • Tribunál prvého stupňa (dane)
 • Tribunál Spojeného kráľovstva pre odvolania vo veciach hospodárskej súťaže
 • Nominet Služby riešenia sporov Spojeného kráľovstva
 • Osobitná komisia pre odvolania v prisťahovaleckých veciach
 • Tribunál Spojeného kráľovstva pre odvolania v pracovnoprávnych veciach
 • Rozhodnutia tribunálu pre finančné služby a trhy Spojeného kráľovstva
 • Tribunál pre azylové a imigračné veci Spojeného kráľovstva
 • Tribunál Spojeného kráľovstva pre informačné záležitosti vrátane odvolacieho senátu vo veciach národnej bezpečnosti
 • Rozhodnutia osobitných komisárov Spojeného kráľovstva vo veciach dane z príjmu
 • Rozhodnutia komisárov Spojeného kráľovstva vo veciach sociálneho zabezpečenia a starostlivosti o deti
 • Rozhodnutia tribunálov Spojeného kráľovstva vo veciach DPH a poplatkov

1. Rozhodnutia tribunálov Spojeného kráľovstva vo veciach DPH a poplatkov (clá)

2. Rozhodnutia tribunálov Spojeného kráľovstva vo veciach DPH a poplatkov (spotrebná daň)

3. Rozhodnutia tribunálov Spojeného kráľovstva vo veciach DPH a poplatkov (daň z poistného)

4. Rozhodnutia tribunálov Spojeného kráľovstva vo veciach DPH a poplatkov (daň z pozemných skládok odpadov)

Užitočné odkazy

Odkaz sa zobrazí v novom okneBailii

Odkaz sa zobrazí v novom okneSnemovňa lordov

Odkaz sa zobrazí v novom okneWebová stránka Bailii

Odkaz sa zobrazí v novom okneSnemovňa lordov

Odkaz sa zobrazí v novom okneWebová lokalita najvyššieho súdu

Odkaz sa zobrazí v novom okneSúdna služba Severného Írska


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 16/01/2019

Judikatúra členského štátu - Škótsko

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku angličtina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.

V tejto časti nájdete opis judikatúry Spojeného kráľovstva zameriavajúci sa na jurisdikciu Škótska. Opis je zameraný na judikatúru, ktorá je dostupná v databázach prístupných verejnosti.


Judikatúra dostupná v Škótsku

Väčšina judikatúry zo súdov škótskej jurisdikcie Spojeného kráľovstva je sprístupnená verejnosti.

Občianskoprávne súdy

Zverejňovaná je judikatúra Najvyššieho civilného súdu (Court of Session) a odvolacieho výbor Snemovne lordov (Appellate Committee of the House of Lords), ktorý bude od 1. októbra 2009 nahradený novým Najvyšším súdom Spojeného kráľovstva (Supreme Court of the United Kingdom). Zverejňované sú aj osobitne významné rozsudky šerifských súdov (Sheriff Courts).

Trestné súdy

Zverejňovaná je judikatúra šerifských súdov a Najvyššieho trestného súdu (High Court of Justiciary), ktorý je najvyšším trestným súdom v Škótsku.

Rozhodnutia vyplývajúce z rodinných alebo z niektorých trestných prípadov môžu byť anonymné.

Judikatúra je zverejňovaná od roku 1998. Po vydaní rozsudku sa judikatúra zvyčajne zverejňuje v priebehu 24 hodín až 2 týždňov.

Právne databázy

Odkaz sa zobrazí v novom okneŠkótska súdna služba zverejňuje rozsudky šerifských súdov, Najvyššieho civilného súdu a Najvyššieho trestného súdu na svojej internetovej stránke od septembra 1998. Pre Odkaz sa zobrazí v novom okneNajvyšší civilný súd a Najvyšší trestný súd a Odkaz sa zobrazí v novom oknešerifské súdy sú k dispozícii dve samostatné vyhľadávania. Prístup do tejto databázy je bezplatný.

Rozsudky odvolacieho výboru Odkaz sa zobrazí v novom okneSnemovňa lordov sú dostupné od 14. novembra 1996 do 30. júla 2009. Prístup k týmto rozsudkom je bezplatný.

K dispozícii je aj niekoľko vnútroštátnych právnych archívov a právnych databáz.

Databáza Odkaz sa zobrazí v novom okneBailii (Britský a írsky inštitút právnych informácií) obsahuje súbor rozhodnutí Najvyššieho civilného súdu od roku 1879, Najvyššieho trestného súdu od roku 1914, šerifského súdu od roku 1998 a Odkaz sa zobrazí v novom okneSnemovne lordov od roku 1838. Prístup do tejto databázy je bezplatný.

Odkaz sa zobrazí v novom okneInternetová stránka Bailii tiež obsahuje údaje o rozhodnutiach rôznych tribunálov Spojeného kráľovstva:

 • Vyšší tribunál (odvolacia komora pre administratívne veci);
 • Vyšší tribunál (Financie a dane);
 • Vyšší tribunál (Pozemková komora);
 • Prvostupňový tribunál (Komora pre zdravie, vzdelávanie a sociálnu starostlivosť);
 • Prvostupňový tribunál (Dane);
 • Odvolací tribunál pre hospodársku súťaž v Spojenom kráľovstve;
 • Služba riešenia sporov vo veciach správcu doménového priestoru Nominet v Spojenom kráľovstve;
 • Špeciálna imigračná odvolacia komisia;
 • Odvolací tribunál Spojeného kráľovstva pre pracovné záležitosti;
 • Rozhodnutia tribunálov Spojeného kráľovstva vo veciach finančných služieb a trhov;
 • Azylový a imigračný tribunál Spojeného kráľovstva;
 • Informačný tribunál Spojeného kráľovstva a odvolací senát národnej bezpečnosti;
 • Špeciálni komisári Spojeného kráľovstva pre rozhodnutia vo veciach dane z príjmu;
 • Rozhodnutia komisárov Spojeného kráľovstva pre záležitosti sociálneho zabezpečenia a vyživovacej povinnosti;
 • Rozhodnutia tribunálov Spojeného kráľovstva pre záležitosti DPH a ciel;
 1. Rozhodnutia (o clách) tribunálov Spojeného kráľovstva pre záležitosti DPH a ciel;
 2. Rozhodnutia (o spotrebnej dani) tribunálov Spojeného kráľovstva pre záležitosti DPH a ciel;
 3. Rozhodnutia (o dani z poistného) tribunálov Spojeného kráľovstva pre záležitosti DPH a ciel;
 4. Rozhodnutia (o dani zo skládok) tribunálov Spojeného kráľovstva pre záležitosti DPH a ciel.

Súvisiace odkazy

Odkaz sa zobrazí v novom okneBailii, Odkaz sa zobrazí v novom okneSnemovňa lordov, Odkaz sa zobrazí v novom okneinternetová stránka Bailii, Odkaz sa zobrazí v novom okneSnemovňa lordov, Odkaz sa zobrazí v novom okneškótska súdna služba, Odkaz sa zobrazí v novom okneNajvyšší civilný súd a Najvyšší trestný súd, Odkaz sa zobrazí v novom oknešerifské súdy


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 06/06/2018