Stäng

NU FINNS EN NY BETAVERSION AV PORTALEN!

Testa betaversionen av den europeiska e-juridikportalen och berätta vad du tycker!

 
 

Sökväg

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Rättspraxis i medlemsstaterna - Österrike

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på tyska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.

I det här avsnittet finns en översikt över Österrikes rättspraxis samt en beskrivning och länkar till relevanta databaser över rättspraxis.


Nätdatabaser med rättspraxis

Domar från österrikiska domstolar publiceras i Österrikes rättsinformationssystem på följande adressLänken öppnas i ett nytt fönsterhttp://www.ris.bka.gv.at/.

Österrikes rättsinformationssystem (RIS) är en elektronisk databas som samordnas och drivs av Bundeskanzleramt (förbundskanslerns kansli). Databasen omfattar författningar som offentliggörs i Bundesgesetzblatt (Österrikes federala författningssamling) samt information om lagstiftning i Österrike.

RIS erbjuder en god webbtillgänglighet (WAI-A i enlighet med WCAG 1.0).

Förteckning över domstolsavgöranden/Rubriker

Högstainstanser

Andra domstolar

Rättspraxis presenterad med rubriker

Ja

Ja

Exempel på rubriker

Serienummer RS0127077

Referensnummer 11 Os 87/11w

Datum för avgörandet 25.8.2011

Rubriktext

En rubrik utgörs normalt av följande beståndsdelar: Avdelningsnummer: 11, referens för typ av förfarande: Os, löpnummer: 87 och år: 11. Därefter läggs datum för domen till: 25.8.2011.

Europeisk identifikationskod för rättspraxis (ECLI)

Under denna rubrik återfinns den europeiska identifikationskoden för rättspraxis (ECLI). Detta är en enhetlig kod för att identifiera domstolsavgöranden i EU:s medlemsstater.

Format

Domstolsavgöranden är tillgängliga i följande format: XML, RTF, PDF och HTML.

Domstolar och andra berörda institutioner

Högstainstanser

 • Högsta domstolen (Oberster Gerichtshof)
 • Författningsdomstolen (Verfassungsgerichtshof)
 • Förvaltningsdomstolen (Verwaltungsgerichtshof)
 • Asyldomstolen (Asylgerichtshof)

Domstolar och andra institutioner

 • Högre regionala domstolar och andra domstolar (Oberlandesgerichte… – tvistemål och brottmål)
 • Federala förvaltningsdomstolen (Bundesverwaltungsgericht – BVwG)
 • Regionala förvaltningsdomstolar (Landesverwaltungsgerichte – LVwG)
 • Federala skattedomstolen (Bundesfinanzgericht – extern)
 • Dataskyddsmyndigheten (Datenschutzbehörde – före 2014: Datenschutzkommission)
 • Kommissionerna för disciplinärenden (Disziplinarkommissionen), högre kommissionen för disciplinärenden (Disziplinaroberkommission), appellationskommissionen (Berufungskommission)
 • Tillsynsmyndigheten för personalrepresentationsfrågor (Personalvertretungsaufsichtsbehörde – före 2014: Personalvertretungs-Aufsichtskommission)
 • Likabehandlingskommissioner från 2014
 • Likabehandlingskommissioner från 2008 (externa)
 • Oberoende förvaltningsnämnder (Unabhängige Verwaltungssenate)
 • Finansiell dokumentation (Finanzdokumentation), oberoende nämnd för finansiella frågor (Unabhängiger Finanzsenat – extern), Asyldomstolen (Asylgerichtshof – AsylGH)
 • Oberoende federala asylstyrelsen (Unabhängiger Bundesasylsenat)
 • Miljöstyrelsen (Umweltsenat)
 • Federala kommunikationsstyrelsen (Bundeskommunikationssenat)
 • Tillsynsmyndigheter på upphandlingsområdet (Vergabekontrollbehörden)

Obs: Inte alla svar nedan är tillämpliga på alla ovannämnda domstolar etc.

Fortsatta förfaranden

Högstainstanser

Andra domstolar

Finns information om

 • överklaganden?

Nej

Nej

 • huruvida ett mål ännu inte är avgjort?

Nej

Nej

 • resultatet av överklaganden?

Nej

Nej

 • huruvida det är fråga om ett lagakraftvunnet avgörande?

Endast lagakraftvunna avgöranden offentliggörs.

Endast lagakraftvunna avgöranden offentliggörs.

 • eventuella fortsatta förfaranden vid
  • en annan nationell domstol (författningsdomstol, etc.)?
  • EU-domstolen?
  • Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna?
 • Särskilda sammanfattningar av högsta domstolens avgöranden visar om det fortfarande pågår förfaranden vid en annan högre nationell eller internationell rättsinstans.

Ja

Ja

Ja

Nej

Nej

Nej

Regler om offentliggörande

På nationell nivå?

På domstolsnivå?

Finns det bindande regler för offentliggörande av domstolsavgöranden?

Ja

Ja

Avsnitt 15 och 15a i lagen om högsta domstolen (OGH-Gesetz), avsnitt 48a i lagen om domstolens organisation (GOG), avsnitt 19 i lagen om asyldomstol (AsylgerichtshofG)

Högstainstanser

Andra domstolar

Offentliggörs samtliga avgöranden eller endast ett urval?

Endast ett urval

Endast ett urval

Om ett urval sker, vilka kriterier tillämpas?

Avgörandena offentliggörs i sin helhet tillsammans med en sammanfattning.

Beslut från högsta domstolen om att avvisa ett överklagande utan närmare motivering offentliggörs inte.

Avgöranden från andra domstolar offentliggörs om de har betydelse utöver det enskilda fallet.

Avgörandena offentliggörs i sin helhet tillsammans med en sammanfattning.

Beslut från högsta domstolen om att avvisa ett överklagande utan närmare motivering offentliggörs inte.

Avgöranden från andra domstolar offentliggörs om de har betydelse utöver det enskilda fallet.


Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Senaste uppdatering: 24/04/2018