Κλείσιμο

Η ΕΚΔΟΣΗ BETA ΤΗΣ ΠΥΛΗΣ ΕΙΝΑΙ ΤΩΡΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ!

Επισκεφθείτε την έκδοση BETA της διαδικτυακής πύλης της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης και πείτε μας τη γνώμη σας!

 
 

Διαδρομή πλοήγησης

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Εθνική νομολογία - Τσεχική ∆ηµοκρατία

Η παρούσα ενότητα παρέχει επισκόπηση της νομολογίας της Τσεχικής Δημοκρατίας καθώς και περιγραφή και συνδέσμους προς συναφείς βάσεις δεδομένων νομολογίας.


Νομολογία διαθέσιμη στο διαδίκτυο

Η νομολογία διατίθεται στο κοινό μέσω του δικτυακού τόπου του Υπουργείου Δικαιοσύνης Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροhttps://www.justice.cz/, (σύνδεσμος «Judikatura» (νομολογία)).

Κάθε ένα από τα ακόλουθα δικαστήρια τηρεί βάση δεδομένων με τη δική του νομολογία:

  • το Συνταγματικό Δικαστήριο (Ústavní soud)
  • το Ανώτατο Δικαστήριο (Nejvyšší soud)
  • το Ανώτατο Διοικητικό Δικαστήριο (ΑΔΔ) (Nejvyšší správní soud).

Περιλήψεις όλων των αποφάσεων που εκδίδονται από το ΑΔΔ δημοσιεύονται, χωρίς τα στοιχεία των διαδίκων, στον Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροδικτυακό τόπο του ΑΔΔ. Για ορισμένες από τις αποφάσεις του ΑΔΔ, καθώς και για κάποιες αποφάσεις των κατώτερων διοικητικών δικαστηρίων, οι οποίες επιλέγονται από την ολομέλεια του ΑΔΔ, ανάλογα με τη σημασία τους, παρέχονται πιο αναλυτικά στοιχεία.

Παρουσίαση των αποφάσεων / Τίτλοι

Οι αποφάσεις δημοσιεύονται στους δικτυακούς τόπους των αντίστοιχων ανώτατων δικαστηρίων.

Μορφότυποι

Η νομολογία διατίθεται σε μορφότυπο html.

Οικεία δικαστήρια

Αφορά τα εξής δικαστήρια:

Περαιτέρω διαδικασίες

Ανώτατο Δικαστήριο

Άλλα δικαστήρια

Διατίθενται πληροφορίες

για τα ένδικα μέσα;

Όχι

Ναι (Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροhttps://www.justice.cz/, σύνδεσμος InfoSoud)

για το εάν εκκρεμεί μια υπόθεση;

Όχι

Ναι (InfoSoud)

για το αποτέλεσμα των ένδικων μέσων;

Όχι

Ναι (InfoSoud)

για το ανέκκλητο μιας απόφασης;

Όχι

Όχι

για την κίνηση περαιτέρω διαδικασιών ενώπιον

άλλου εγχώριου δικαστηρίου (π.χ. Συνταγματικό Δικαστήριο);

του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης;

του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου;

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

Κανόνες δημοσίευσης

σε εθνικό επίπεδο;

σε επίπεδο δικαστηρίων;

Υπάρχουν δεσμευτικοί κανόνες για τη δημοσίευση της νομολογίας;

Ναι

Ναι

Ανώτατα Δικαστήρια

Άλλα δικαστήρια

Δημοσιεύεται η πλήρης νομολογία ή μόνο επιλεγμένα αποσπάσματα;

Πλήρης ανωνυμία

Πλήρης ανωνυμία

Εάν η δημοσίευση είναι επιλεκτική,

ποια κριτήρια εφαρμόζονται;

Προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Νομικές βάσεις δεδομένων

Όνομα και URL της βάσης δεδομένων

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΔικτυακή πύλη της δημόσιας διοίκησης

Παρέχεται δωρεάν πρόσβαση στη βάση δεδομένων;

Ναι, η πρόσβαση στη βάση δεδομένων προσφέρεται δωρεάν.

Σύντομη περιγραφή του περιεχομένου

Η βάση δεδομένων περιέχει τη νομοθεσία της Τσεχικής Δημοκρατίας στην τσεχική γλώσσα.


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.
Τα κράτη μέλη που είναι αρμόδια για τη διαχείριση ιστοσελίδων με εθνικό περιεχόμενο προβαίνουν αυτή τη στιγμή στην επικαιροποίηση μέρους του περιεχομένου αυτού του ιστότοπου για να το προσαρμόσουν στην αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.

Τελευταία επικαιροποίηση: 16/09/2020