Sulge

PORTAALI BEETAVERSIOON ON NÜÜD KÄTTESAADAV!

Külastage Euroopa e-õiguskeskkonna portaali beetaversiooni ja andke meile selle kohta tagasisidet!

 
 

Navigatsioonitee

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Liikmesriikide kohtupraktika - Tšehhi

Sellel lehel antakse ülevaade Tšehhi Vabariigi kohtupraktikast ning esitatakse asjakohaste kohtupraktika andmebaaside kirjeldus ja lingid.


Veebilehel avalikustatud kohtupraktika

Kohtupraktikaga saab tutvuda justiitsministeeriumi veebisaidil aadressil Lingil klikates avaneb uus akenhttps://www.justice.cz/ (viite „Judikatura” (kohtupraktika) all).

Kohtupraktika andmebaasid on järgmistel kohtutel:

  • põhiseaduskohus (Ústavní soud)
  • ülemkohus (Nejvyšší soud)
  • kõrgem halduskohus (Nejvyšší správní soud).

Kõrgema halduskohtu kõikide otsuste kokkuvõtted esitatakse anonüümsel kujul Lingil klikates avaneb uus akenkohtu veebisaidil. Mõned kõrgema halduskohtu otsused ja madalama astme halduskohtute otsused, mille on välja valinud välja kõrgema halduskohtu kohtunike täiskogu nende olulisusest lähtudes, avaldatakse üksikasjalikumalt.

Otsuste esitus/pealkirjad

Otsused avaldatakse vastavate kõrgemate kohtute veebisaitidel.

Vorming

Kohtupraktika on kättesaadav HTML-vormingus.

Asjaomased kohtud

Asjaomased kohtud on järgmised:

Edasised menetlused

Ülemkohus

Muud kohtud

Kas teave on kättesaadav:

edasikaebuste kohta?

Ei

Jah (Lingil klikates avaneb uus akenhttps://www.justice.cz/, viide InfoSoud)

selle kohta, kas kohtuasi on veel menetluses?

Ei

Jah (InfoSound)

edasikaebuse tulemuste kohta?

Ei

Jah (InfoSound)

kohtuotsuse pöördumatuse kohta?

Ei

Ei

edasise menetlemise kohta

muus siseriiklikus kohtus (põhiseaduskohus ...)?

Euroopa Kohtus?

Euroopa Inimõiguste Kohtus?

Ei

Ei

Ei

Ei

Ei

Ei

Avaldamiseeskirjad

Riigi tasandil

Kohtute tasandil?

Kas kohtulahendite avaldamiseks on olemas siduvad eeskirjad?

Jah

Jah

Ülemkohus

Muud kohtud

Kas avaldatakse kõik kohtulahendid või üksnes valik neist?

Avaldatakse anonüümseks muudetud otsused

Avaldatakse anonüümseks muudetud otsused

Millistest kriteeriumitest

valiku tegemisel lähtutakse?

Isikuandmete kaitse

Õigusvaldkonna andmebaasid

Andmebaasi nimi ja URL

Lingil klikates avaneb uus akenAvaliku halduse portaal

Kas juurdepääs andmebaasidele on tasuta?

Juurdepääs andmebaasidele on tasuta.

Lühike sisukirjeldus

Andmebaas sisaldab Tšehhi Vabariigi tšehhikeelseid õigusakte.


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Viimati uuendatud: 17/04/2018