Zamknij

PORTAL JEST JUŻ DOSTĘPNY W WERSJI BETA!

Odwiedź europejski portal „e-Sprawiedliwość” w wersji beta i powiedz nam, co o nim myślisz!

 
 

Ścieżka nawigacji

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Orzecznictwo państwa członkowskiego - Niemcy

Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Do tej pory przetłumaczono ją na następujące języki: niemiecki

Na niniejszej stronie przedstawiono informacje dotyczące orzecznictwa w Niemczech.


Orzecznictwo udostępnione na stronie internetowej

Sposób przedstawienia orzeczeń / Tytuły

Sądy najwyższe

Inne sądy

Orzecznictwo jest opatrzone nagłówkami

Trybunał Federalny:

Nie

Federalny Sąd Administracyjny:

Tak, w przypadku szczególnych wyroków

Federalny Trybunał Finansowy:

Tak

Federalny Sąd Pracy:

Tak

Federalny Sąd ds. Socjalnych:

Tak

Federalny Sąd Patentowy:

Nie


Istotne wyroki Federalnego Sądu Administracyjnego są opatrzone nagłówkami w formie tytułów, co ułatwia użytkownikowi rozeznanie się w nich.

Wyroki Federalnego Trybunału Finansowego są opatrzone nagłówkami zawierającymi zasadniczą myśl wyroku.

Wyroki Federalnego Sądu Pracy są opatrzone nazwą wydziału, datą i sygnaturą sprawy.

Przykład nagłówka/nagłówków

W Federalnym Sądzie Administracyjnym: uznanie kosztów leków wzmagających potencję za niekwalifikujące się do zwrotu jest sprzeczne z art. 3 ust. 1 ustawy zasadniczej.

W Federalnym Trybunale Finansowym: brak obniżonej stawki podatku od usług zarządzania i administracji świadczonych przez spółkę jawną na rzecz powiązanych towarzystw – zakres § 68 ust. 2 lit. b) kodeksu podatkowego – konkurencja w rozumieniu § 65 ust. 3 kodeksu podatkowego.

W Federalnym Sądzie Pracy: 10. wydział , 11.2.2009, 10 AZR 222/08, świadczenie specjalne – dotyczy regulaminu pracy ustalanego przez pracodawcę – z zastrzeżeniem zmiany.

Formaty

Sądy najwyższe

Inne sądy

dokument

metadane

dokument

metadane

Jakie formaty są stosowane?

Trybunał Federalny:

pdf

Federalny Sąd Administracyjny:

html

Federalny Trybunał Finansowy:

html

Federalny Sąd Pracy:

x html 1

Trybunał Federalny:

pdf

Federalny Sąd Administracyjny:

pdf

Federalny Trybunał Finansowy:

html

Federalny Sąd Patentowy:

pdf

Federalny Sąd Patentowy:

brak


Dalsze postępowanie

Sądy najwyższe

Inne sądy

Czy dostępne są informacje dotyczące środków odwoławczych?

Trybunał Federalny: Nie

Federalny Sąd Administracyjny: Tak

Federalny Sąd Pracy: Nie

Federalny Sąd ds. Socjalnych: Nie

Federalny Sąd Patentowy: Nie

dotyczące tego, czy sprawa jest nadal w toku?

Trybunał Federalny: Nie

Federalny Sąd Administracyjny: Nie

Federalny Trybunał Finansowy: Tak

Federalny Sąd Pracy: Nie

Federalny Sąd ds. Socjalnych: Nie

Federalny Sąd Patentowy: Nie

dotyczące rozstrzygnięcia apelacji?

Trybunał Federalny: Nie

Federalny Sąd Administracyjny: Tak

Federalny Trybunał Finansowy: Tak

Federalny Sąd Pracy: Nie

Federalny Sąd ds. Socjalnych: Nie

Federalny Sąd Patentowy: Nie

dotyczące prawomocności orzeczeń?

Trybunał Federalny: Tak

Federalny Sąd Administracyjny: Nie

Federalny Trybunał Finansowy: Nie

Federalny Sąd Pracy: Nie

Federalny Sąd ds. Socjalnych: Nie

Federalny Sąd Patentowy: Nie

dotyczące dalszego postępowania w sprawie przed innym sądem w kraju (Trybunałem Konstytucyjnym...)?

przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości?

przed Trybunałem Praw Człowieka?

Trybunał Federalny: Nie

Federalny Sąd Administracyjny:

Nie

Federalny Trybunał Finansowy:

Tak

Federalny Sąd Pracy:

Tak

Federalny Sąd ds. Socjalnych:

Nie

Trybunał Federalny:

Nie

Federalny Sąd Administracyjny:

Tak, w niektórych przypadkach

Federalny Trybunał Finansowy:

Tak

Federalny Sąd Pracy:

Tak

Federalny Sąd ds. Socjalnych:

Nie

Trybunał Federalny:

Nie

Federalny Sąd Administracyjny:

Nie

Federalny Trybunał Finansowy:

Federalny Sąd ds. Socjalnych:

Nie

Federalny Sąd Patentowy: Nie

Federalny Sąd Patentowy:

Nie

Federalny Sąd Patentowy:

Nie


Federalny Sąd Patentowy podaje te informacje tylko w przypadku, jeżeli są one przytoczone w pełnym tekście wyroku.

Federalny Sąd Administracyjny zamieszcza w Internecie informacje na temat toczących się przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości postępowań w trybie prejudycjalnym.

Reguły dotyczące publikacji

Na szczeblu krajowym?

Na szczeblu sądów?

Czy istnieją wiążące reguły dotyczące publikacji orzecznictwa?

Trybunał Federalny: Nie

Federalny Sąd Patentowy: Nie

Federalny Sąd Administracyjny: Tak

Federalny Sąd Pracy: Nie

Federalny Sąd Patentowy: Nie

Federalny Sąd Administracyjny: Tak

Federalny Trybunał Finansowy: Tak

Federalny Sąd Pracy: Tak


W przypadku Federalnego Sądu Administracyjnego zasady są określone w § 55 regulaminu Federalnego Sądu Administracyjnego w związku z §§ 169 i 173 ustawy o ustroju sądów a także § 1 ustawy o swobodnym dostępie do informacji.

W przypadku Federalnego Trybunału Finansowego ogólnie stosuje się zasadę równego traktowania mediów; tzn. Federalny Trybunał Finansowy musi uwzględniać przysługujące prasie prawo do równego traktowania mediów. Zgodnie z powyższym, w odniesieniu do wyroków Federalnego Trybunału Finansowego zastosowanie znajduje data ogłoszenia. W tym dniu następuje poinformowanie prasy, publikacja wyroków w Internecie oraz wypełnienie zobowiązań z tytułu subskrypcji tekstów wyroków.

Sądy najwyższe

Inne sądy

Czy publikowane jest pełne orzecznictwo, czy tylko jego wybór?

Trybunał Federalny:

tylko wybór

Federalny Sąd Administracyjny:

tylko wybór

Federalny Trybunał Finansowy:

tylko wybór

Federalny Sąd Pracy:

pełna publikacja

Federalny Sąd ds. Socjalnych:

pełna publikacja

Federalny Sąd Patentowy:

pełna publikacja

Jakie kryteria stosuje się w przypadku publikacji wyboru orzecznictwa?

Trybunał Federalny:

wszystkie wyroki wraz z uzasadnieniem

(„uzasadnienie”)

Federalny Sąd Administracyjny:

tak, w przypadku wyroków o fundamentalnym znaczeniu

Federalny Trybunał Finansowy:

Wszystkie wyroki Federalnego Trybunału Finansowego, tzn. wszystkie wyroki, których materia jest warta udokumentowania (nie publikuje się m.in. informacji o wyrokach, którym nie towarzyszy uzasadnienie) ukazują się w Internecie i są również publikowane w bazie danych Juris.

Wyroki pozostają dostępne w Internecie przez okres czterech lat. Po jego upływie są one usuwane.

Federalny Trybunał Finansowy zapewnia również możliwość elektronicznej wysyłki (pojedyncze wyroki można zamawiać, podając konkretną sygnaturę sprawy).


W przypadku Federalnego Sądu ds. Socjalnych, w Internecie zamieszcza się pełną treść wybranych opublikowanych wyroków.


Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.
W związku z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej państwa członkowskie aktualizują obecnie niektóre strony portalu zawierające treści krajowe. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.

Ostatnia aktualizacja: 26/11/2012