Zapri

BETA RAZLIČICA PORTALA JE ZDAJ NA VOLJO!

Obiščite BETA različicoevropskega portala ePravosodje in opišite svojo izkušnjo!

 
 

Navigacijska pot

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Judikatura členského státu - Německo

To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Opozarjamo, da so že na voljo naslednje jezikovne različice: nemščina.

Tato stránka poskytuje přehled judikatury v Německu.


Judikatura dostupná na internetu

Prezentace rozhodnutí / hlavní body

Nejvyšší soudy

Jiné soudy

Judikatura prezentovaná v hlavních bodech

Spolkový nejvyšší soudní dvůr:

ne

Spolkový správní soud :

ano, v případě zvláštních rozhodnutí

Spolkový finanční dvůr:

ano

Spolkový pracovní soud :

ano

Spolkový sociální soud :

ano

Spolkový patentový soud :

ne


Důležité rozsudky spolkového správního soudu obsahují v názvu hlavní body, což uživateli usnadňuje jejich vyhledávání.

Rozsudky spolkového finančního dvora v záhlaví shrnují stěžejní body rozsudku.

Rozsudky spolkového pracovního soudu jsou ukládány pod údajem o senátu, datu a jednacím číslem.

Příklad popisu v hlavních bodech

U spolkového správního soudu vyloučení nákladů na léky zvyšujících potenci, které nesplňují podmínky podpory, odporuje čl. odst. 1 Základního zákona (GG – Grundgesetz).

U spolkového finančního dvora: nelze uplatnit sníženou sazbu daně na služby řízení a správy registrovaného spolku pro přidružené asociace členů – působnost § 68, odst. 2 písm. b) AO – Abgabenordnung (zákon o správě daní a poplatků) – hospodářská soutěž ve smyslu § 65 odst. 3 AO.

U spolkového pracovního soudu: 10. senát, 11.2.2009, 10 AZR 222/08, zvláštní platba – zohlednění jednostranného souboru pravidel zaměstnavatele – výhrada změny.

Formáty

Nejvyšší soudy

Jiné soudy

dokument

metadata

dokument

metadata

Jaké formáty se používají?

Spolkový nejvyšší soudní dvůr:

pdf

Spolkový správní soud:

html

Spolkový finanční dvůr:

html

Spolkový pracovní soud :

x html 1

Spolkový nejvyšší soudní dvůr:

pdf

Spolkový správní soud:

pdf

Spolkový finanční dvůr:

html

Spolkový patentový soud:

pdf

Spolkový patentový soud:

žádné


Další řízení

Jsou k dispozici informace:

Nejvyšší soudy

Jiné soudy

 o opravných prostředcích?

Spolkový nejvyšší soudní dvůr: ne

Spolkový správní soud: ano

Spolkový pracovní soud: ne

Spolkový sociální soud: ne

Spolkový patentový soud : ne

o tom, zda řízení stále probíhá?

Spolkový nejvyšší soudní dvůr: ne

Spolkový správní soud : ne

Spolkový finanční dvůr: ano

Spolkový pracovní soud: ne

Spolkový sociální soud: ne

Spolkový patentový soud : ne

o výsledku řízení o opravném prostředku?

Spolkový nejvyšší soudní dvůr: ne

Spolkový správní soud: ano

Spolkový finanční dvůr: ano

Spolkový pracovní soud: ne

Spolkový sociální soud: ne

Spolkový patentový soud : ne

o nezměnitelnosti rozhodnutí?

Spolkový nejvyšší soudní dvůr: ano

Spolkový správní soud: ne

Spolkový finanční dvůr: ne

Spolkový pracovní soud: ne

Spolkový sociální soud: ne

Spolkový patentový soud : ne

o dalším řízení u jiného vnitrostátního soudu (Ústavního soudu…)?

o řízení u Evropského soudního dvora?

o řízení u Evropského soudu pro lidská práva?

Spolkový nejvyšší soudní dvůr ne

Spolkový správní soud:

ne

Spolkový finanční dvůr:

ano

Spolkový pracovní soud:

ano

Spolkový sociální soud:

ne

Spolkový nejvyšší soudní dvůr:

Ne

Spolkový správní soud :

ano, v některých případech

Spolkový finanční dvůr:

ano

Spolkový pracovní soud :

ano

Spolkový sociální soud :

ne

Spolkový nejvyšší soudní dvůr:

ne

Spolkový správní soud :

ne

Spolkový finanční dvůr:

Spolkový sociální soud :

ne

Spolkový patentový soud : ne

Spolkový patentový soud :

ne

Spolkový patentový soud :

ne


Spolkový patentový soud tyto informace sděluje, pouze jsou-li citovány s celým textem rozhodnutí.

Spolkový správní soud zveřejňuje informace o řízení o předběžné otázce u Evropského soudního dvora na internetu.

Pravidla zveřejňování

Na vnitrostátní úrovni?

Na úrovni soudů?

Existují závazná pravidla pro zveřejňování judikatury?

Spolkový nejvyšší soudní dvůr: ne

Spolkový patentový soud: ne

Spolkový správní soud: ano

Spolkový pracovní soud: ne

Spolkový patentový soud: ne

Spolkový správní soud: ano

Spolkový finanční dvůr: ano

Spolkový pracovní soud: ano


Pro Spolkový správní soud jsou pravidla stanovena v § 55 Verwaltungsgerichtsordnung (správní soudní řád), současně s § 169 a § 173 Gerichtsverfassungsgesetz (ústavní zákon o soudech) a § 1 Informationsfreiheitsgesetz (zákona o svobodném přístupu informacím).

Pro Spolkový finanční dvůr obecně platí zásada rovného zacházení s médii. Pro rozhodnutí Spolkového finančního dvora tedy platí datum zveřejnění. K tomuto datu je tisk informován o rozhodnutích, rozhodnutí jsou zveřejněna na internetu a rozeslána předplatitelům atd.

Nejvyšší soudy

Jiné soudy

Zveřejňuje se judikatura v plném znění, nebo pouze určitý výběr?

Spolkový nejvyšší soudní dvůr:

pouze výběr

Spolkový správní soud:

pouze výběr

Spolkový finanční dvůr:

pouze výběr

Spolkový pracovní soud:

úplné zveřejnění

Spolkový sociální soud:

úplné zveřejnění

Spolkový patentový soud:

v plném znění

Provádí-li se výběr, jaká se pro něj uplatňují kritéria?

Spolkový nejvyšší soudní dvůr:

všechna rozhodnutí s odůvodněním

(„důvody pro rozhodnutí“)

Spolkový správní soud :

ano, v případě zásadních rozhodnutí

Spolkový finanční dvůr:

Všechna rozhodnutí Spolkového finančního dvora jsou na internetu a rovněž jsou zveřejněna v databázi JURIS: tj. všechna rozhodnutí, jejichž obsah si zasluhuje zdokumentování (nejsou zveřejňována rozhodnutí bez uvedení důvodů pro rozhodnutí).

Rozhodnutí jsou na internetu přístupná po dobu 4 let, poté jsou vymazána.

Spolkový finanční dvůr také zajišťuje elektronické zasílání rozhodnutí (je možno si objednat jednotlivá rozhodnutí s uvedením konkrétního jednacího čísla).


V případě Spolkového sociálního soudu je výběr rozhodnutí zveřejněn v plném znění.


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 26/11/2012