Naršymo kelias

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Judikatura členského státu - Estonsko

Šis puslapis išverstas mašininio vertimo priemone ir jo kokybė negali būti užtikrinta.

Šio vertimo kokybė: nepatikima

Ar šis vertimas Jums naudingas?

Tento oddíl podává přehled o estonské judikatuře a popisuje příslušné databáze judikatury.


Judikatura dostupná na internetu

Judikatura soudů prvního a druhého stupně je dostupná na internetu od roku 2001. Judikatura Nejvyššího soudu byla k dispozici od reorganizace soudního systému v roce 1993 a je zveřejněna v elektronickém vydání Riigi Teataja (estonský úřední věstník) a na internetových stránkách Odkaz se otevře v novém okně.Nejvyššího soudu. Judikatura soudů prvního a druhého stupně je dostupná v Odkaz se otevře v novém okně.elektronické verzi Riigi Teataja.

Povinnost zpřístupnit judikaturu je stanovena zákonem o veřejných informacích, přičemž specifičtější pravidla stanoví soudní řád. Obvykle se zveřejňují všechny konečné rozsudky. Výjimky jsou obsaženy v občanském soudním řízení a v soudním řízení, v němž soudy ve svých rozsudcích ze svého vlastního podnětu nebo na žádost dotyčné osoby nezveřejňují jméno (jména nebo jiné znaky), osobní identifikační číslo, datum narození nebo adresu. Soudy mohou rovněž v občanském soudním řízení a v řízení ve správním soudnictví rozhodnout buď z vlastního podnětu, nebo na žádost dotyčné osoby, aby zveřejnily pouze operativní část rozhodnutí, které obsahuje citlivé osobní údaje, nebo aby je vůbec nezveřejňovaly, pokud by nahrazení jména osoby s iniciály nebo jinými znaky mohlo poškodit její soukromí. Soudy mohou rovněž zveřejnit pouze operativní část soudního rozhodnutí, pokud soudní rozhodnutí obsahuje informace, které podle zákona podléhají jiným omezením přístupu.

Všechny konečné rozsudky v trestním řízení jsou zveřejněny, ale jsou zveřejněny pouze osobní údaje žalovaného (jméno a osobní identifikační kód nebo datum narození). V zásadě nejsou zveřejňovány osobní údaje nezletilých obžalovaných (jejich jméno a osobní identifikační kód nebo datum narození jsou nahrazeny parafami nebo jinými znaky). Soudy mohou na žádost jednotlivce nebo z vlastního podnětu v trestním řízení zveřejnit pouze úvodní a operativní část nebo konečnou část daného rozhodnutí, pokud rozhodnutí obsahuje citlivé osobní údaje. Totéž platí v případě, že soudní rozhodnutí obsahuje osobní údaje, na něž se z právního hlediska vztahují jiné omezení přístupu, a v případě, že jména a jiné osobní údaje byly nahrazeny parafou nebo jinými znaky, je možné danou osobu identifikovat.

Zveřejňování judikatury je považováno za součást výkonu spravedlnosti a zveřejňování konkrétních údajů může být napadeno. Soudy musí proto zvažovat, jak budou jejich rozhodnutí zveřejňována.

Představení soudních rozhodnutí a názvů

Nejvyšší soud

Jiné soudy

Judikatura včetně názvů?

Ano

Ne

Judikatura Nejvyššího soudu lze vyhledávat v Riigi Teataja a na internetových stránkách Nejvyššího soudu, typ případu, číslo případu, datum vydání rozsudku, složení soudu, druh řízení, druh porušení, anotace a obsah. Na internetových stránkách Nejvyššího soudu lze vyhledávat také podle klíčových slov.

V případě rozsudků soudů prvního a druhého stupně lze vyhledávat podle příslušného druhu řízení a v závislosti na druhu řízení lze vyhledávat i pomocí řady kritérií. Ve všech typech postupů lze rozhodnutí vyhledávat podle čísla případu, soudní komory, druhu rozsudku a data, data zahájení řízení a obsahu rozhodnutí. V trestních věcech lze rozsudky vyhledávat také podle počtu řízení před zahájením soudního řízení, druhu věci a druhu rozhodnutí, druhu žaloby, druhu trestu, nebo například z důvodu zproštění obžaloby. V občanskoprávních a správních věcech lze rovněž vyhledávat podle kategorie a typu případu, druhu žaloby a řešení případů.

Příklad názvu

Ústavní přezkum druhé věty oddílu 7 (1) zákona o letectví.

Formát

Nejvyšší soud

Jiné soudy

Dokument

Metadata

Dokument

Metadata

Je judikatura přístupná ve formátu XML?

Ne

Ne

Ne

Ne

Jaké jiné formáty se používají?

HTML

HTML

PDF

HTML

Další řízení

Nejvyšší soud

Jiné soudy

Jsou k dispozici informace:

o odvoláních?

MEZI A

Ne

o tom, zda v daném případě ještě nebylo rozhodnuto?

Ano

Ne

o výsledcích odvolání?

MEZI A

Ano

o nemožnosti podat proti rozhodnutí odvolání?

Ano

Ano

o dalších postupech u

jiného vnitrostátního soudu (např. Ústavního soudu)?

Evropského soudního dvora?

Soudu pro lidská práva?

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Pravidla zveřejňování

Na vnitrostátní úrovni,

Na úrovni soudů?

Existují závazná práva pro zveřejňování judikatury?

Ano

MEZI A

Pravidla pro zveřejňování judikatury jsou stanovena příslušnými procesními předpisy. Existují různá pravidla pro trestní a občanskoprávní řízení.

Nejvyšší soud

Jiné soudy

Je zveřejněna celá, nebo jen vybraná judikatura?

Jenom vybraná

Jenom vybraná

Jaká kritéria jsou uplatněna při výběru?

Výběr se provádí na základě:

(1) rozhodnutí musí vstoupit v platnost;

(2) rozhodnutí může být zveřejněno, pokud:

A) v občanských a správních věcech: rozhodnutí neobsahuje citlivé osobní údaje; toto rozhodnutí je zveřejněno pod jmény nahrazenými písmeny nebo jinými znaky, a to tak, aby nebylo dotčeno soukromí dotyčné osoby; rozsudek neobsahuje žádné informace, které by byly právně vázány na jiné omezení přístupu;

B) v trestních věcech: rozhodnutí neobsahuje citlivé osobní údaje nebo osobní údaje, na něž se vztahují jiná omezení přístupu stanovená právními předpisy, nebo v případě jmen a dalších osobních údajů s iniciály nebo jinými znaky v rozsudku, což znemožňuje identifikovat osobu; rozsudek neobsahuje žádné informace, které by byly právně vázány na jiné omezení přístupu.

Výběr se provádí na základě:

(1) rozhodnutí musí vstoupit v platnost;

(2) rozhodnutí může být zveřejněno, pokud:

A) v občanských a správních věcech: rozhodnutí neobsahuje citlivé osobní údaje; toto rozhodnutí je zveřejněno pod jmény nahrazenými písmeny nebo jinými znaky, a to tak, aby nebylo dotčeno soukromí dotyčné osoby; rozsudek neobsahuje žádné informace, které by byly právně vázány na jiné omezení přístupu;

B) v trestních věcech: rozhodnutí neobsahuje citlivé osobní údaje nebo osobní údaje, na něž se vztahují jiná omezení přístupu stanovená právními předpisy, nebo v případě jmen a dalších osobních údajů s iniciály nebo jinými znaky v rozsudku, což znemožňuje identifikovat osobu; rozsudek neobsahuje žádné informace, které by byly právně vázány na jiné omezení přístupu.

Právní databáze

Název a adresa URL databáze

Zveřejněná judikatura Nejvyššího soudu je k dispozici na internetových stránkách Odkaz se otevře v novém okně.Nejvyššího soudu a Odkaz se otevře v novém okně.Riigi Teataja.

Judikatura soudů prvního a druhého stupně, která vstoupila v platnost a byla zveřejněna, lze nalézt prostřednictvím judikatury v Riigi TeatajaOdkaz se otevře v novém okně..

Žádosti estonských soudů k Evropskému soudnímu dvoru o rozhodnutí o předběžné otázce jsou k dispozici Odkaz se otevře v novém okně.stránkách Nejvyššího soudu. Zde uvidíte název soudu, který žádá o rozhodnutí o předběžné otázce, datum podání žádosti a popis obsahu žádosti, a číslo případu v Estonsku a ESD.

Shrnutí judikatury Evropského soudu pro lidská práva jsou dostupná Odkaz se otevře v novém okně.v Riigi Teataja.

Odkaz se otevře v novém okně.Internetové stránky soudů poskytují statistiky o řízeních u soudů prvního a druhého stupně od roku 1996. Statistika týkající se Nejvyššího soudu je k dispozici na jeho Odkaz se otevře v novém okně.internetových stránkách. Statistika o přezkumech ústavnosti je k dispozici od roku 1993 a statistické údaje o správních, občanskoprávních, trestněprávních a přestupkových řízeních jsou k dispozici od roku 2002.

Odkaz se otevře v novém okně.Internetová stránka Nejvyššího soudu rovněž poskytuje analýzy judikatury na vybraná témata od roku 2006.

Je přístup do databází zdarma?

Ano, přístup do databází je zdarma.


Toto je strojový překlad. Provozovatel těchto stránek odmítá právní odpovědnost za kvalitu tohoto strojového překladu.

Poslední aktualizace: 02/07/2019