Aizvērt

IR PIEEJAMA PORTĀLA BETA VERSIJA!

Apmeklējiet Eiropas e-tiesiskuma portāla BETA versiju un sniedziet atsauksmes par savu pieredzi!

 
 

Navigācijas ceļš

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Jäsenvaltioiden oikeuskäytäntö - Viro

Šīs lapas saturs ir mašīntulkojums, kura kvalitāti nevar garantēt.

Šī tulkojuma kvalitāte ir novērtēta kā: apšaubāma

Vai šis tulkojums palīdz?

Tässä osassa luodaan yleiskatsaus Viron oikeuskäytäntöön ja kerrotaan tuomioistuinten päätöksiä sisältävistä tietokannoista.


Verkkosivuilla saatavilla oleva oikeuskäytäntö

Ensimmäisen ja toisen oikeusasteen tuomioistuinten oikeuskäytäntö on ollut saatavilla Internetissä vuodesta 2001. Korkeimman oikeuden oikeuskäytäntöä on muutettu tuomioistuinjärjestelmän uudelleenorganisoimiseksi vuonna 1993, ja se on julkaistu Riigi Teatajan sähköisessä versiossa ja Linkki avautuu uuteen ikkunaankorkeimman oikeuden verkkosivuilla. Ensimmäisen ja toisen oikeusasteen tuomioistuinten oikeuskäytäntö on saatavilla Linkki avautuu uuteen ikkunaanRiigi Teatajassa.

Velvollisuudesta julkistaa oikeuskäytäntö säädetään julkisuuslaissa, ja tuomioistuinmenettelyjä koskevissa laeissa on asiaa koskevia erityissäännöksiä. Yleensä kaikki lopulliset tuomiot julkaistaan. Siviilioikeudellisissa ja hallinnollisissa menettelyissä on säädetty poikkeuksista, joiden mukaan tuomioistuimet eivät ilmaise tuomioissaan omasta aloitteestaan tai asianomaisen henkilön pyynnöstä henkilön nimeä (joka korvaa sen nimikirjaimilla tai muilla kirjaimilla), henkilön henkilötunnus, syntymäaika tai osoite. Tuomioistuimet voivat myös omasta aloitteestaan tai asianomaisen henkilön pyynnöstä päättää, että ne julkaisevat ainoastaan tuomiolauselman, joka sisältää arkaluonteisia henkilötietoja, tai jättää sen julkaisematta, jos henkilön nimen korvaaminen lyhenteellä tai muilla kirjaimilla voi haitata hänen yksityisyyttään. Tuomioistuimet voivat myös julkaista ainoastaan tuomiolauselman tuomiolauselman, jos tuomio sisältää jonkin muun pääsyrajoituksen piiriin kuuluvia tietoja.

Kaikki rikosoikeudenkäynneissä annetut lopulliset tuomiot julkaistaan, mutta ainoastaan vastaajan henkilötiedot (nimi ja henkilötunnus tai syntymäaika) julkistetaan. Vastaajan henkilökohtaisia tietoja ei yleensä ilmoiteta (heidän nimensä ja henkilötunnuksensa tai syntymäaikansa korvataan nimikirjaimilla tai muilla kirjaimilla). Tuomioistuimet voivat yksittäisen henkilön pyynnöstä tai omasta aloitteestaan käsitellä rikosoikeudenkäynnissä ainoastaan tietyn tuomion johdanto- ja tuomiolauselman tai sen lopullisen osan, jos tuomio sisältää arkaluonteisia henkilötietoja. Sama pätee siinä tapauksessa, että tuomio sisältää laillisesti jonkin muun pääsyn rajoitusta laillisesti ja että kyseinen henkilö voidaan tunnistaa, vaikka nimi ja muut henkilötiedot on korvattu nimikirjaimilla tai muilla kirjaimilla.

Julkaisemalla oikeuskäytäntö katsotaan osaksi oikeudenkäyttöä, ja siitä, että tietyt tiedot julkaistaan, voidaan asettaa kyseenalaiseksi. Tuomioistuinten on siksi pohdittava, miten tuomiot on julkaistava.

Päätösten julkistaminen/Otsikointi

Korkein oikeus

Muut tuomioistuimet

Oikeuskäytäntö julkistetaan otsikoittain

Kyllä

Ei

Korkeimman oikeuden oikeuskäytäntöä voi hakea Riigi Teatajan verkkosivustolta vuodesta toiseen, tapaustyyppi, asian numero, tuomion antamispäivä, tuomioistuinrakenne, menettelytyyppi, rikkomuksen tyyppi, merkintä ja sisältö. Korkeimman oikeuden verkkosivulla päätöksiä voi etsiä myös hakusanoilla.

Ensimmäisen ja toisen asteen tuomioistuimen päätöksiä voi hakea ensin menettelytyypin mukaan ja sitten tarkemmin erilaisin kriteerein. Kaikissa menettelytyypeissä päätöksiä voi etsiä asianumeron, oikeustalon, menettelyn päivämäärän sekä päätöksen lajin, päivämäärän ja sisällön mukaan. Rikosasioissa päätöksiä voi etsiä myös esitutkintamenettelyn numeron, asian muodon ja asiassa annetun tuomion, pyynnön lajin, rangaistuksen lajin tai vaikkapa vapauttavan tuomion perustelujen mukaan. Riita- ja hallintoasioissa tehtyjä päätöksiä voi lisäksi hakea asialuokan ja -lajin, hakemuksen tyypin ja asiassa annetun tuomion mukaan.

Esimerkki otsikosta

Ilmailulain 7 (1) §: n toinen virke.

Muoto

Korkein oikeus

Muut tuomioistuimet

Asiakirja

Metatiedot

Asiakirja

Metatiedot

Onko oikeuskäytäntö saatavilla XML-muodossa?

Ei

Ei

Ei

Ei

Mitä muita tiedostomuotoja käytetään?

HTML

HTML

PDF

HTML

Jatkokäsittelyt

Korkein oikeus

Muut tuomioistuimet

Onko saatavilla tietoa

muutoksenhausta

TAI VÄLILLÄ —

Ei

siitä, onko asia yhä vireillä?

Kyllä

Ei

muutoksenhaun tuloksista?

TAI VÄLILLÄ —

Kyllä

päätöksen peruuttamattomuudesta?

Kyllä

Kyllä

jatkokäsittelystä

toisessa kansallisessa tuomioistuimessa (perustuslakituomioistuimessa...)?

Euroopan unionin tuomioistuimessa?

Ihmisoikeustuomioistuimessa?

Ei

Ei

Ei

Ei

Ei

Ei

Ei

Ei

Julkaisusäännöt

Valtakunnallinen

Tuomioistuinten tasolla?

Onko tuomioistuinten päätösten julkaisemisesta sitovia sääntöjä?

Kyllä

TAI VÄLILLÄ —

Tuomioistuinten päätösten julkaisemisesta säädetään oikeudenkäyntilaissa. Säännöt ovat erilaiset rikos- ja siviiliprosesseissa.

Korkein oikeus

Muut tuomioistuimet

Julkaistaanko oikeuskäytäntö kokonaan vai ainoastaan valikoivin osin

Vain valikoitu osa

Vain valikoitu osa

Jos julkaistaan ainoastaan valikoitu osa, mitkä ovat valintakriteerit?

Valinta perustuu seuraaviin tekijöihin:

(1) tuomio on tullut voimaan;

(2) päätös voidaan julkistaa, jos

A) Siviili- ja hallinto-oikeudellisissa asioissa: päätös ei sisällä arkaluonteisia henkilötietoja; tuomio on julkaistu nimellä korvattu nimikirjaimilla tai muilla kirjaimilla ja siten, että se ei loukkaa kyseisen henkilön yksityisyyttä; tuomiossa ei ole mitään muita tietoja, joihin voidaan soveltaa jonkin muun pääsyn rajoitusta;

B) rikosasioita: päätös ei sisällä arkaluonteisia henkilötietoja tai henkilötietoja, joihin sovelletaan muita laissa säädettyjä pääsyrajoituksia, tai nimiä ja muita henkilötietoja, joiden kirjainmerkit ovat samat, minkä vuoksi henkilön tunnistaminen on mahdotonta; tuomioon ei sisälly mitään muita tietoja, jotka edellyttäisivät jonkin muun pääsyn rajoittamista.

Valinta perustuu seuraaviin tekijöihin:

(1) tuomio on tullut voimaan;

(2) päätös voidaan julkistaa, jos

A) Siviili- ja hallinto-oikeudellisissa asioissa: päätös ei sisällä arkaluonteisia henkilötietoja; tuomio on julkaistu nimellä korvattu nimikirjaimilla tai muilla kirjaimilla ja siten, että se ei loukkaa kyseisen henkilön yksityisyyttä; tuomiossa ei ole mitään muita tietoja, joihin voidaan soveltaa jonkin muun pääsyn rajoitusta;

B) rikosasioita: päätös ei sisällä arkaluonteisia henkilötietoja tai henkilötietoja, joihin sovelletaan muita laissa säädettyjä pääsyrajoituksia, tai nimiä ja muita henkilötietoja, joiden kirjainmerkit ovat samat, minkä vuoksi henkilön tunnistaminen on mahdotonta; tuomioon ei sisälly mitään muita tietoja, jotka edellyttäisivät jonkin muun pääsyn rajoittamista.

Oikeudellisia tietokantoja

Tietokannan nimi ja URL-osoite

Korkeimman oikeuden julkaistu oikeuskäytäntö on saatavilla Linkki avautuu uuteen ikkunaankorkeimman oikeuden ja Linkki avautuu uuteen ikkunaanRiigi Teatajan verkkosivustolla.

Ensimmäisen ja toisen oikeusasteen tuomioistuinten oikeuskäytäntö, joka on tullut voimaan ja julkaistu, on löydettävissä Riigi Teatajan oikeuskäytännöstäLinkki avautuu uuteen ikkunaan.

Viron tuomioistuinten Euroopan yhteisöjen tuomioistuimelle esittämät ennakkoratkaisupyynnöt ovat saatavilla Linkki avautuu uuteen ikkunaankorkeimman oikeuden verkkosivustolla. Sieltä käyvät ilmi ennakkoratkaisupyynnön esittäneen tuomioistuimen nimi, pyynnön päivämäärä ja sisältö sekä asian numero Virossa ja EU:n tuomioistuimessa.

Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytännön tiivistelmät ovat saatavilla Linkki avautuu uuteen ikkunaanRiigi Teatajassa.

Tuomioistuinten Linkki avautuu uuteen ikkunaanverkkosivuilla on vuoden 1996 jälkeen tilastotietoja ensimmäisen ja toisen oikeusasteen tuomioistuinten menettelyistä. Korkeimman oikeuden tilastot ovat saatavilla korkeimman oikeuden Linkki avautuu uuteen ikkunaanverkkosivuilla. Perustuslainmukaisuuden valvontaan liittyviä tilastoja on vuodesta 1993, mutta hallinto-, riita-, rikos- ja rikkomusasioihin liittyviä tilastoja vasta vuodesta 2002.

Myös korkeimman oikeuden Linkki avautuu uuteen ikkunaanverkkosivuilla on analysoitu valittuja aiheita vuoden 2006 jälkeen.

Onko tietokantojen käyttö ilmaista?

On, tietokantaa voi käyttää maksutta.


Tämän on konekäännös sivun sisällöstä. Sivun ylläpitäjä ei ole vastuussa eikä vahingonkorvausvelvollinen konekäännöksen laadusta.

Päivitetty viimeksi: 02/07/2019