Aizvērt

IR PIEEJAMA PORTĀLA BETA VERSIJA!

Apmeklējiet Eiropas e-tiesiskuma portāla BETA versiju un sniedziet atsauksmes par savu pieredzi!

 
 

Navigācijas ceļš

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Orzecznictwo państwa członkowskiego - Estonia

Šīs lapas saturs ir mašīntulkojums, kura kvalitāti nevar garantēt.

Šī tulkojuma kvalitāte ir novērtēta kā: apšaubāma

Vai šis tulkojums palīdz?

W niniejszej części przedstawiono w zarysie estońskie orzecznictwo oraz opis odpowiednich baz orzecznictwa.


Orzecznictwo udostępniane na stronie internetowej

Orzecznictwo sądów pierwszej i drugiej instancji jest publikowane na stronach internetowych od roku 2001. Orzecznictwo Sądu Najwyższego jest udostępniane od czasu reorganizacji systemu sądownictwa w 1993 roku i podlega publikacji w estońskim Dzienniku Urzędowym (Riigi Teataja) oraz na stronie internetowej Link otworzy się w nowym oknieSądu Najwyższego. Orzecznictwo sądów pierwszej i drugiej instancji jest dostępne w Link otworzy się w nowym oknieelektronicznym wydaniu estońskiego Dziennika Urzędowego (Riigi Teataja).

Obowiązek udostępniania orzecznictwa wynika z ustawy o informacji publicznej, natomiast bardziej szczegółowe uregulowania przewiduje kodeks postępowania sądowego. Zazwyczaj publikowane są wszystkie prawomocne wyroki. Istnieją jednak wyjątkowe sytuacje przewidziane w przepisach dotyczących postępowania sądowego w sprawach cywilnych i administracyjnych, w których sądy, z urzędu lub na wniosek zainteresowanej osoby, nie ujawniają w wyrokach imienia i nazwiska tej osoby (zastępując je inicjałami lub innymi znakami), jej numeru identyfikacyjnego, daty urodzenia lub adresu. W czasie postępowania sądowego w sprawach cywilnych i administracyjnych sąd może, z urzędu lub na wniosek zainteresowanej osoby, opublikować jedynie sentencję wyroku zawierającego szczególnie chronione dane osobowe lub nie publikować jej wcale, jeżeli zastąpienie imienia i nazwiska tej osoby inicjałami lub innymi znakami może stanowić naruszenie prywatności. Sądy mogą również opublikować jedynie sentencję wyroku, jeżeli wyrok zawiera informacje, które z mocy prawa podlegają ograniczeniom dostępu innego rodzaju.

Publikowane są wszystkie prawomocne wyroki w sprawach karnych, ale ujawniane są w nich tylko dane osobowe oskarżonego (imię, nazwisko i numer identyfikacyjnych lub data urodzenia). Co do zasady nie ujawnia się danych osobowych oskarżonych, którzy są nieletni (ich imiona i nazwiska, numery identyfikacyjne lub daty urodzenia zastępuje się inicjałami lub innymi znakami). W postępowaniu karnym sądy mogą, na wniosek osoby zainteresowanej lub z urzędu, opublikować jedynie wstęp oraz sentencję wyroku lub jego końcową część, jeżeli wyrok zawiera szczególnie chronione dane osobowe. To samo dotyczy sytuacji, gdy wyrok zawiera dane osobowe podlegające ograniczeniom dostępu innego rodzaju i umożliwia zidentyfikowanie osób, których dotyczy, pomimo tego, że imiona in nazwiska oraz inne dane osobowe zastąpiono inicjałami lub innymi znakami.

Publikowanie orzecznictwa uznawane jest za jeden z aspektów sprawowania wymiaru sprawiedliwości, przy czym można sprzeciwić się publikacji konkretnych danych. Sądy muszą zatem rozważyć, w jaki sposób należy publikować wyroki.

Sposób przedstawienia orzeczeń i tytuły

Sąd Najwyższy

Inne sądy

Czy orzecznictwo jest opatrzone tytułami?

Tak

Nie

Orzeczenia Sądu Najwyższego dostępne w estońskim Dzienniku Urzędowym (Riigi Teataja) oraz na stronie internetowej Sądu Najwyższego można wyszukiwać według lat, rodzaju sprawy, sygnatury sprawy, daty wydania orzeczenia, składu orzekającego, rodzaju postępowania, rodzaju wykroczenia, adnotacji oraz treści. Na stronie internetowej Sądu Najwyższego możliwe jest także wyszukiwanie z wykorzystaniem słów kluczowych.

Wyroki sądów pierwszej i drugiej instancji można wyszukiwać według rodzaju postępowania. możliwe jest także wyszukiwanie z wykorzystaniem szeregu różnych kryteriów, w zależności od rodzaju postępowania. W odniesieniu do wszystkich rodzajów postępowań dostępny jest wariant wyszukiwania według sygnatury sprawy, sądu wydającego orzeczenie, rodzaju i daty wydania orzeczenia, daty wszczęcia postępowania i treści orzeczenia. W sprawach karnych dostępne jest również wyszukiwanie według sygnatury postępowania przygotowawczego oraz rodzaju orzeczenia, rodzaju złożonych wniosków, rodzaju wydanego wyroku lub, przykładowo, według zastosowanych przesłanek uniewinnienia. Orzeczenia wydane w postępowaniu cywilnym lub administracyjnym można także wyszukiwać według kategorii i rodzaju sprawy, rodzaju roszczenia oraz wyniku postępowania.

Przykład tytułu

Kontrola konstytucyjna drugiego zdania sekcji 7 (1) ustawy o lotnictwie.

Format

Sąd Najwyższy

Inne sądy

Dokument

Metadane

Dokument

Metadane

Czy orzecznictwo jest dostępne w formacie XML?

Nie

Nie

Nie

Nie

Jakie inne formaty są stosowane?

HTML

HTML

PDF

HTML

Dalsze postępowanie

Sąd Najwyższy

Inne sądy

Czy dostępne są informacje:

dotyczące środków odwoławczych?

MIĘDZY

Nie

dotyczące tego, czy sprawa jest nadal w toku?

Tak

Nie

dotyczące wyniku wykorzystanych środków odwoławczych?

MIĘDZY

Tak

dotyczące prawomocności orzeczenia?

Tak

Tak

dalszych postępowań przed

innym sądem krajowym (np. Trybunałem Konstytucyjnym)?

Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości?

Trybunałem Praw Człowieka?

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Zasady dotyczące publikacji

Poziom krajowy

Na szczeblu sądów?

Czy istnieją wiążące zasady dotyczące publikacji orzecznictwa?

Tak

MIĘDZY

Zasady dotyczące orzecznictwa są określone w kodeksach postępowań. Zasady te są różne w postępowaniu karnym i cywilnym.

Sąd Najwyższy

Inne sądy

Czy publikowane jest pełne orzecznictwo czy tylko jego wybór?

Tylko wybór

Tylko wybór

Jakie stosuje się kryteria wyboru orzeczeń?

Wyboru dokonuje się na podstawie następujących kryteriów:

(1) orzeczenie musi wejść w życie;

(2) decyzja może zostać podana do wiadomości, jeżeli:

W sprawach cywilnych i administracyjnych: decyzja nie zawiera danych szczególnie chronionych; orzeczenie jest publikowane wraz z zastąpieniem nazw inicjałami lub innymi znakami i w taki sposób, aby nie naruszać prywatności danego obywatela; wyrok nie zawiera żadnych informacji prawnie objętych innym ograniczeniem dostępu;

W sprawach karnych: decyzja nie obejmuje szczególnie chronionych danych osobowych lub danych osobowych, które podlegają innym ograniczeniom dostępu przewidzianym przez prawo lub w przypadku nazwisk i innych danych osobowych zawierających inicjały lub inne litery wyroku, co uniemożliwia zidentyfikowanie danej osoby; wyrok nie zawiera żadnych informacji prawnie objętych innym ograniczeniem dostępu.

Wyboru dokonuje się na podstawie następujących kryteriów:

(1) orzeczenie musi wejść w życie;

(2) decyzja może zostać podana do wiadomości, jeżeli:

W sprawach cywilnych i administracyjnych: decyzja nie zawiera danych szczególnie chronionych; orzeczenie jest publikowane wraz z zastąpieniem nazw inicjałami lub innymi znakami i w taki sposób, aby nie naruszać prywatności danego obywatela; wyrok nie zawiera żadnych informacji prawnie objętych innym ograniczeniem dostępu;

W sprawach karnych: decyzja nie obejmuje szczególnie chronionych danych osobowych lub danych osobowych, które podlegają innym ograniczeniom dostępu przewidzianym przez prawo lub w przypadku nazwisk i innych danych osobowych zawierających inicjały lub inne litery wyroku, co uniemożliwia zidentyfikowanie danej osoby; wyrok nie zawiera żadnych informacji prawnie objętych innym ograniczeniem dostępu.

Prawnicze bazy danych

Nazwa i adres URL bazy danych

Opublikowane orzecznictwo Sądu Najwyższego można znaleźć na stronie internetowej Link otworzy się w nowym oknieSądu Najwyższego oraz estońskiego Dziennika Urzędowego ( Link otworzy się w nowym oknieRiigi Teataja).

Prawomocne i opublikowane orzeczenia sądów pierwszej i drugiej instancji można znaleźć poprzez funkcję wyszukiwania orzecznictwa dostępną na stronie estońskiego Dziennika UrzędowegoLink otworzy się w nowym oknie.

Wnioski o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym składane przez estońskie sądy do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej o są dostępne Link otworzy się w nowym okniena stronie internetowej Sądu Najwyższego. Podana jest tam nazwa sądu składającego wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym, data złożenia wniosku, a także opis treści wniosku oraz sygnatura sprawy TSUE.

Streszczenia orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka są dostępne na stronie estońskiego Link otworzy się w nowym oknieDziennika Urzędowego.

Na stronie Link otworzy się w nowym oknieinternetowej sądów publikowane są statystyki postępowań przed sądami pierwszej i drugiej instancji począwszy od roku 1996. Statystyki Sądu Najwyższego są dostępne na stronie Link otworzy się w nowym oknieinternetowej Sądu Najwyższego. Statystyki dotyczące kontroli konstytucyjności udostępniane są od 1993 roku, natomiast statystyki odnoszące się do spraw administracyjnych, cywilnych, karnych i spraw o wykroczenia od roku 2002.

Na Link otworzy się w nowym okniestronie internetowej Sądu Najwyższego znajdują się również analizy orzecznictwa w wybranych dziedzinach począwszy od roku 2006.

Czy dostęp do baz danych jest bezpłatny?

Tak, dostęp do baz danych jest bezpłatny.


Ta wersja treści strony została przetłumaczona maszynowo. Autorzy tej strony nie ponoszą odpowiedzialności za jakość tłumaczenia maszynowego.

Ostatnia aktualizacja: 02/07/2019