Judikatúra členského štátu - Estónsko

Atjaunot

Šīs lapas saturs ir mašīntulkojums, kura kvalitāti nevar garantēt.

Šī tulkojuma kvalitāte ir novērtēta kā: apšaubāma

Vai šis tulkojums palīdz?

V tejto časti nájdete informácie o estónskej judikatúre a opis príslušných databáz.


Judikatúra dostupná na internete

Judikatúra súdov prvého a druhého stupňa je prístupná na internete od roku 2001. Judikatúra Najvyššieho súdu je dostupná od reorganizácie systému súdnictva v roku 1993 a uverejňuje sa v elektronickom vydaní Štátneho vestníka (Riigi Teataja) a na webovej lokalite Odkaz sa zobrazí v novom okneNajvyššieho súdu. Judikatúra sudov prvého a druhého stupňa je dostupná v Odkaz sa zobrazí v novom okneelektronickom vydaní estónskeho Štátneho vestníka (Riigi Teataja).

Zákon o prístupe k informáciám ukladá príslušným orgánom povinnosť sprístupniť judikatúru verejnosti, pričom konkrétnejšia právna úprava je uvedená v predpisoch upravujúcich súdne konanie. Všetky konečné rozhodnutia sa obvykle uverejňujú. Výnimky sú ustanovené pre občianskoprávne a správne konania, v prípade ktorých súdy nezverejňujú vo svojich rozhodnutiach (z vlastnej iniciatívy alebo na základe podnetu dotknutej osoby) meno dotknutej osoby (nahradia ho iniciálami alebo inými znakmi), jej osobné identifikačné číslo, dátum narodenia alebo adresu. V rámci občianskoprávnych a správnych konaní môžu súdy taktiež rozhodnúť (z vlastného podnetu alebo z podnetu dotknutej osoby), že sa zverejní len výroková časť rozhodnutia obsahujúca citlivé osobné údaje, alebo že sa predmetné rozhodnutie nezverejní vôbec, ak nahradenie mena dotknutej osoby iniciálami alebo inými znakmi môže poškodiť jej súkromie. Súdy môžu taktiež uverejniť len výrokovú časť rozhodnutia, ak rozhodnutie obsahuje informácie, ktoré z právneho hľadiska podliehajú niektorým ďalším obmedzeniam.

Všetky konečné rozhodnutia v trestných konaniach sa zverejňujú – zverejňujú sa však iba údaje obžalovaného (meno, osobné identifikačné údaje alebo dátum narodenia). Spravidla sa nezverejňujú osobné údaje obžalovaných maloletých osôb (ich meno, osobné identifikačné číslo alebo dátum narodenia sú nahradené iniciálami alebo inými znakmi). V trestných konaniach môžu súdy z vlastného podnetu alebo z podnetu dotknutej osoby zverejniť len úvodnú, výrokovú alebo záverečnú časť rozhodnutia v prípade, že rozhodnutie obsahuje citlivé osobné údaje. To isté platí v prípade, ak rozhodnutie obsahuje osobné údaje, ktoré z právneho hľadiska podliehajú niektorým ďalším obmedzeniam prístupu a umožňuje identifikáciu dotknutej osoby napriek tomu, že meno alebo iné osobné údaje boli nahradené iniciálami alebo inými znakmi.

Uverejňovanie judikatúry sa pokladá za súčasť výkonu spravodlivosti a uverejnenie konkrétnych údajov možno napadnúť. Preto musia súdy zvážiť, akým spôsobom rozhodnutia uverejnia.

Prezentácia rozhodnutí a názvov

Najvyšší súd

Iné súdy

Judikatúra prezentovaná s názvami?

Áno

Nie

Rozhodnutia Najvyššieho súdu možno v estónskom Štátnom vestníku (Riigi Teataja) a na webovej lokalite Najvyššieho súdu vyhľadávať podľa týchto kritérií: rok, druh veci, číslo veci, dátum rozhodnutia, zloženie súdu, druh konania, druh protiprávneho konania činu, anotácia a obsah. Na webovej lokalite Najvyššieho súdu možno vyhľadávať aj podľa kľúčových slov.

Judikatúru sudov prvého a druhého stupňa možno vyhľadávať podľa druhu konania a v závislosti od druhu konania aj podľa ďalších kritérií. V prípade všetkých konaní je možné vyhľadávať judikatúru podľa čísla veci, súdneho pracoviska, druhu rozhodnutia a dátumu jeho vydania, dátumu konania a obsahu rozhodnutia. V prípade trestnej veci možno rozhodnutia vyhľadávať podľa čísla prípravného konania, druhu veci a rozhodnutia, druhu trestného činu, druhu trestu alebo dôvodov vedúcich k oslobodzujúcemu rozsudku. Súdne rozhodnutia v občianskych a správnych veciach je možné navyše vyhľadávať podľa kategórie a druhu veci, ako aj druhu nároku alebo výsledku.

Príklady názvov

Revízia druhej vety v § 7 (1) zákona o letectve.

Formát

Najvyšší súd

Iné súdy

Dokument

Metaúdaje

Dokument

Metaúdaje

Je judikatúra prístupná vo formáte XML?

Nie

Nie

Nie

Nie

Aké ďalšie formáty sa používajú?

HTML

HTML

PDF

HTML

Následné konanie

Najvyšší súd

Iné súdy

Sú prístupné informácie o:

odvolaniach?

MEDZI A

Nie

tom, či konanie stále prebieha?

Áno

Nie

výsledku odvolaní?

MEDZI A

Áno

nemožnosti podať odvolanie voči rozhodnutiu?

Áno

Áno

ďalšie konania pred:

iným vnútroštátnym súdom (napr. ústavne konanie)?

Európskym súdnym dvorom?

Európskym súdom pre ľudské práva?

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Pravidlá uverejňovania

Na vnútroštátnej úrovni?

Na úrovni súdov?

Existujú záväzné predpisy pre uverejňovanie judikatúry?

Áno

MEDZI A

Pravidlá týkajúce sa na zverejňovania judikatúry sú uvedené v príslušných procesných právnych predpisoch. Tieto pravidla sú rozdielne pre trestnoprávne a občianskoprávne konania.

Najvyšší súd

Iné súdy

Je uverejnená celá judikatúra alebo iba jej časť?

Iba jej časť.

Iba jej časť.

Podľa akých kritérií sa uskutočňuje výber?

Výber sa vykonáva na základe týchto kritérií:

(1) rozsudok musí nadobudnúť účinnosť;

(2) rozhodnutie sa môže zverejniť, ak:

A) v občianskych a správnych veciach: rozhodnutie neobsahuje citlivé osobné údaje; vo zverejnenom rozhodnuté sú mená nahradená iniciálami alebo inými znakmi, a to tak, aby nedošlo k poškodeniu súkromia danej osoby; rozhodnutie neobsahuje žiadne informácie, ktoré z právneho hľadiska podliehajú niektorým ďalším obmedzeniam prístupu;

B) v trestných veciach: rozhodnutie neobsahuje citlivé osobné údaje alebo osobné údaje, ktoré podliehajú iným obmedzeniam prístupu stanoveným zákonom, alebo v prípade mien a iných osobných údajov s iniciálami alebo inými znakmi v rozsudku, čo znemožňuje identifikáciu osoby; rozhodnutie neobsahuje žiadne informácie, ktoré z právneho hľadiska podliehajú niektorým ďalším obmedzeniam prístupu.

Výber sa vykonáva na základe týchto kritérií:

(1) rozsudok musí nadobudnúť účinnosť;

(2) rozhodnutie sa môže zverejniť, ak:

A) v občianskych a správnych veciach: rozhodnutie neobsahuje citlivé osobné údaje; vo zverejnenom rozhodnuté sú mená nahradená iniciálami alebo inými znakmi, a to tak, aby nedošlo k poškodeniu súkromia danej osoby; rozhodnutie neobsahuje žiadne informácie, ktoré z právneho hľadiska podliehajú niektorým ďalším obmedzeniam prístupu;

B) v trestných veciach: rozhodnutie neobsahuje citlivé osobné údaje alebo osobné údaje, ktoré podliehajú iným obmedzeniam prístupu stanoveným zákonom, alebo v prípade mien a iných osobných údajov s iniciálami alebo inými znakmi v rozsudku, čo znemožňuje identifikáciu osoby; rozhodnutie neobsahuje žiadne informácie, ktoré z právneho hľadiska podliehajú niektorým ďalším obmedzeniam prístupu.

Právne databázy

Názov a URL databázy

Zverejnená judikatúra Najvyššieho súdu je k dispozícii na webovej lokalite Odkaz sa zobrazí v novom oknesúdu a Odkaz sa zobrazí v novom oknev estónskom Štátnom vestníku (Riigi Teataja).

Právoplatné rozhodnutie a súdov prvého a druhého stupňa, ktoré boli uverejnené, je možné pomocou vyhľadávača judikatúry nájsť v estónskom Štátnom vestníku (Riigi Teataja)Odkaz sa zobrazí v novom okne.

Prejudiciál ne otázky estónskych súdov adresované Súdnemu dvoru EÚ sú dostupné Odkaz sa zobrazí v novom oknena webovej lokalite Najvyššieho súdu. Nájdete tu názov súdu, ktorý Súdnemu dvoru EÚ zaslal prejudiciálnu otázku, jej obsah a číslo, ktoré má vec v rámci Súdneho dvora EÚ.

Zhrnutie judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva sa uverejňuje v estónskom Odkaz sa zobrazí v novom okneŠtátnom vestníku (Riigi Teataja).

Na Odkaz sa zobrazí v novom oknewebovej lokalite súdov sú uvedené štatistické údaje týkajúce sa konaní na súdoch prvého a druhého stupňa od roku 1996. Štatistika Najvyššieho súdu je prístupná na jeho Odkaz sa zobrazí v novom oknewebovej lokalite. Štatistika týkajúca sa ústavných preskúmaní je prístupná od roku 1993, zatiaľ čo štatistické údaje o správnych, občianskych, trestných a priestupkových konaniach sú dostupné od roku 2002.

Na Odkaz sa zobrazí v novom oknewebovej lokalite Najvyššieho súdu sa od roku 2006 uverejňujú analýzy judikatúry pre vybrané oblasti.

Je prístup do databáz bezplatný?

Áno, prístup do databáz je bezplatný.


Toto je strojový preklad obsahu. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

Posledná aktualizácia: 02/07/2019