Съдебна практика на държавите-членки - Естония

Obnovi

Stran je strojno prevedena in njena kakovost ni zajamčena.

Kakovost prevoda je: nezanesljiva

Ali menite, da je ta prevod koristen?

Настоящата страница предоставя информация за съдебната практика в Естония и описание на съответните бази данни със съдебна практика.


Съдебна практика, налична в интернет

Съдебната практика на първоинстанционните и второинстанционните съдилища е достъпна онлайн от 2001 г. насам. Съдебната практика на Върховния съд е достъпна след реорганизацията на съдебната система през 1993 г. и се публикува в електронното издание на Riigi Teataja (естонския Държавен вестник) и на уебсайта на Връзката отваря нов прозорецВърховния съд. Съдебната практика на първоинстанционните и второинстанционните съдилища се публикува в Връзката отваря нов прозорецелектронното издание на Riigi Teataja.

Задължението за осигуряване на достъп до съдебната практика е уредено в Закона за обществената информация, а специализираната уредба е дадена в Правилника за съдебния процес (Code of Court Procedure). Обикновено всички окончателни съдебни решения се публикуват. Съгласно предвидените изключения по граждански и административни производства, по собствена инициатива или по искане на засегнатата страна съдилищата не публикуват в съдебните си решения името на засегнатата страна (като го заменят с инициали или други знаци), личния ѝ идентификационен номер, датата на раждане и адреса. Също по граждански и административни производства съдилищата могат да решат по собствена инициатива или по искане на засегнатата страна да публикуват само разпоредителната част на съдебно решение, което съдържа поверителни лични данни, или да не го публикуват изобщо, ако замяната на името на страната с инициали или други знаци може да наруши неприкосновеността на личния ѝ живот. Съдилищата могат да решат да публикуват само разпоредителната част на съдебно решение, ако то съдържа информация, до която по закон достъпът е ограничен по други причини.

Всички окончателни съдебни решения по наказателни производства се публикуват, но се оповестяват само личните данни на обвиняемия (име и личен идентификационен номер или дата на раждане). По принцип личните данни на непълнолетните обвиняеми не се оповестяват (името им и личният им идентификационен номер или датата на раждане се заменят с инициали или други знаци). По наказателни производства съдилищата могат да решат по собствена инициатива или по искане на засегнатата страна да публикуват само уводната и разпоредителната част или заключителната част на дадено съдебно решение, ако то съдържа поверителни лични данни. Същите правила важат, ако съдебното решение съдържа информация, до която по закон достъпът е ограничен по други причини и която позволява засегнатото лице да бъде разпознато, въпреки че имената му и други лични данни са били заменени с инициали или други знаци.

Публикуването на съдебната практика се счита за част от правораздаването, но публикуването на определена информация може да се оспорва. Следователно съдилищата трябва да обмислят по какъв начин следва да се публикуват съдебните решения.

Представяне на решения и заглавия

Върховен съд

Други съдилища

Съдебна практика, представяна със заглавия

Да

Не

Съдебната практика на Върховния съд може да се търси в Riigi Teataja и на уебсайта на Върховния съд по година, вид на делото, номер на делото, дата на съдебното решение, съдебен състав, вид на производството, вид на престъплението, анотация и съдържание. На уебсайта на Върховния съд съдебната практика може да се търси и по ключова дума.

Решенията на съдилищата от първа и втора инстанция могат да се търсят в рамките на съответния вид процедура, а в зависимост от вида на процедурата делата могат да се търсят и с помощта на набор от критерии. При всички видове процедури съдебните решения могат да се търсят по номер на делото, съдебна палата, вид и дата на съдебното решение, дата на производството и съдържание на решението. При наказателни дела решенията могат да се търсят и по номер на досъдебното производство, вид на делото и на решението, вид на иска, вид на присъдата или например по основания за издаване на оправдателна присъда. Решенията по граждански и административни дела могат да се търсят също и по категория и вид на делото, по вида на иска и уреждането му.

Пример за заглавие

Конституционен контрол на второто изречение на раздел 7 (1) от Закона за въздухоплаването.

Формат

Върховен съд

Други съдилища

Документ

Метаданни

Документ

Метаданни

Съдебната практика достъпна ли е във формат XML?

Не

Не

Не

Не

Какви други формати се използват?

HTML

HTML

PDF

HTML

Последващи производства

Върховен съд

Други съдилища

Достъпна ли е информация:

за обжалвания?

МЕЖДУ И

Не

за това дали делото все още е висящо?

Да

Не

за резултатите от обжалвания?

МЕЖДУ И

Да

за неотменимостта на решението?

Да

Да

продължаване на производството пред:

друг вътрешен съд (например Конституционен съд)?

Съда на Европейските общности?

Съда по правата на човека?

Не

Не

Не

Не

Не

Не

Не

Не

Правила за публикуване

На национално равнище

На равнището на съдилищата?

Съществуват ли задължителни правила за публикуването на съдебната практика

Да

МЕЖДУ И

Правилата относно публикуването на съдебната практика са предвидени в съответните процесуални кодекси. Правилата за наказателното процесуално право и за гражданското процесуално право се различават.

Върховен съд

Други съдилища

Цялата съдебна практика ли се публикува или само избрани части?

Само избрани дела.

Само избрани дела.

Какви критерии се прилагат, когато се публикува само избрана част?

Критериите за подбор са следните:

(1) съдебното решение трябва да е влязло в сила;

(2) решението може да бъде оповестено публично, ако:

А) по граждански и административни дела: решението не съдържа чувствителни лични данни; решението се публикува с имена, заменени с инициали или други знаци, и по начин, който не засяга неприкосновеността на личния живот на въпросното лице; съдебното решение не съдържа информация, до която по закон достъпът е ограничен по други причини;

В областта на наказателното право: решението не включва чувствителни лични данни или лични данни, които са предмет на други ограничения за достъп, предвидени в закона, или в случай на имена и други лични данни с инициали или други знаци в съдебното решение, което прави невъзможно идентифицирането на дадено лице; съдебното решение не съдържа информация, до която по закон достъпът е ограничен по други причини.

Критериите за подбор са следните:

(1) съдебното решение трябва да е влязло в сила;

(2) решението може да бъде оповестено публично, ако:

А) по граждански и административни дела: решението не съдържа чувствителни лични данни; решението се публикува с имена, заменени с инициали или други знаци, и по начин, който не засяга неприкосновеността на личния живот на въпросното лице; съдебното решение не съдържа информация, до която по закон достъпът е ограничен по други причини;

В областта на наказателното право: решението не включва чувствителни лични данни или лични данни, които са предмет на други ограничения за достъп, предвидени в закона, или в случай на имена и други лични данни с инициали или други знаци в съдебното решение, което прави невъзможно идентифицирането на дадено лице; съдебното решение не съдържа информация, до която по закон достъпът е ограничен по други причини.

Правни бази данни

Наименование и URL адрес на базата данни

Публикуваната съдебна практика на Върховния съд може да се намери на уебсайта на Връзката отваря нов прозорецВърховния съд и Връзката отваря нов прозорецна Riigi Teataja.

Съдебната практика на първоинстанционните и второинстанционните съдилища, която е влязла в сила и е публикувана, може да се намери чрез търсене на съдебната практика в Riigi TeatajaВръзката отваря нов прозорец.

Преюдициалните запитвания, отправени от естонските съдилища до Съда на Европейския съюз, може да се намерят чрез Връзката отваря нов прозорецуебсайта на Върховния съд. Тук можете да видите наименованието на съда, подал искане за преюдициално заключение, датата на подаване и описание на съдържанието на искането и номера на делото по описа на естонските съдилища и по описа на Съда на Европейския съюз.

В Връзката отваря нов прозорецRiigi Teataja се публикуват резюмета на съдебната практика на Европейския съд по правата на човека.

От 1996 Връзката отваря нов прозорецг. насам уебсайтът на съдилищата предоставя статистически данни относно производствата в първоинстанционните и второинстанционните съдилищата. Статистическа информация за Върховния съд може да бъде намерена на неговия Връзката отваря нов прозорецуебсайт. Статистически данни относно контрола за конституционосъобразност се публикуват от 1993 г. насам, а статистически данни относно административните, гражданските, наказателните дела и делата за наказуеми простъпки се публикуват от 2002 г. насам.

От 2006 г. на Връзката отваря нов прозорецуебсайта на Върховния съд се публикуват и анализи на съдебната практика по избрани теми.

Безплатен ли е достъпът до базите данни?

Да, достъпът до базите данни е безплатен.


Това е машинен превод на съдържанието. Собственикът на настоящата страница не носи никаква отговорност за качеството на този машинно преведен текст.

Последна актуализация: 02/07/2019