Εθνική νομολογία - Εσθονία

Šis puslapis išverstas mašininio vertimo priemone ir jo kokybė negali būti užtikrinta.

Šio vertimo kokybė: nepatikima

Ar šis vertimas Jums naudingas?

Στην παρούσα ενότητα παρέχεται επισκόπηση της εσθονικής νομολογίας και παρουσιάζονται οι σχετικές βάσεις δεδομένων νομολογίας.


Δημοσίευση της νομολογίας στο Διαδίκτυο

Η νομολογία των πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων δικαστηρίων δημοσιεύεται στο Διαδίκτυο από το 2001. Η νομολογία του Ανώτατου Δικαστηρίου δημοσιεύεται από την αναδιοργάνωση του δικαστικού συστήματος το 1993 στην ηλεκτρονική έκδοση της Riigi Teataja (Επίσημη Εφημερίδα) και στον δικτυακό τόπο του Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΑνώτατου Δικαστηρίου. Η νομολογία των πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων δικαστηρίων δημοσιεύεται στην Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροηλεκτρονική έκδοση της Riigi Teataja.

Η υποχρέωση δημοσίευσης της νομολογίας προβλέπεται από τον νόμο περί ενημέρωσης του κοινού, ενώ ερείδεται επίσης σε ειδικές διατάξεις του κώδικα δικονομίας. Συνήθως, δημοσιεύονται όλες οι τελεσίδικες αποφάσεις. Εξαιρέσεις προβλέπονται στις αστικές και διοικητικές δικαστικές διαδικασίες, όπου τα δικαστήρια δεν αποκαλύπτουν στις αποφάσεις τους, είτε με δική τους πρωτοβουλία είτε ύστερα από αίτημα του ενδιαφερόμενου προσώπου, το ονοματεπώνυμο του εν λόγω προσώπου (αντικαθιστώντας το με αρχικά ή άλλους χαρακτήρες), τον αριθμό της ταυτότητάς του, την ημερομηνία γέννησης ή τη διεύθυνσή του. Τα δικαστήρια έχουν επίσης τη δυνατότητα να αποφασίζουν στις αστικές και διοικητικές δικαστικές διαδικασίες, είτε με δική τους πρωτοβουλία είτε ύστερα από αίτημα του ενδιαφερομένου, να δημοσιεύουν μόνο το διατακτικό μιας απόφασης η οποία περιέχει ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα ή να μην την δημοσιεύουν καθόλου, εάν η αντικατάσταση του ονοματεπώνυμου του ενδιαφερομένου με αρχικά ή άλλους χαρακτήρες ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο την ιδιωτική του ζωή. Τα δικαστήρια έχουν επίσης τη δυνατότητα να δημοσιεύουν μόνο το διατακτικό μιας απόφασης εάν η απόφαση περιέχει πληροφορίες που υπόκεινται εκ του νόμου σε άλλους περιορισμούς πρόσβασης.

Στις ποινικές διαδικασίες, δημοσιεύονται όλες οι τελεσίδικες αποφάσεις αλλά δημοσιοποιούνται μόνο τα προσωπικά στοιχεία του κατηγορουμένου (ονοματεπώνυμο και αριθμός ταυτότητας ή ημερομηνία γέννησης). Κατά γενικό κανόνα, τα προσωπικά στοιχεία των ανήλικων κατηγορουμένων δεν δημοσιοποιούνται (το ονοματεπώνυμό τους ή ο αριθμός ταυτότητας ή η ημερομηνία γέννησής τους αντικαθίστανται με αρχικά ή άλλους χαρακτήρες). Στις ποινικές διαδικασίες, τα δικαστήρια, κατόπιν αιτήματος ενός ατόμου ή με δική τους πρωτοβουλία, έχουν τη δυνατότητα να δημοσιεύουν μόνο την εισαγωγή και το διατακτικό ή το τελικό μέρος μιας εκδοθείσας απόφασης, εάν η απόφαση περιλαμβάνει ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα. Η ίδια πρακτική ακολουθείται και όταν η απόφαση περιλαμβάνει ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα που υπόκεινται εκ του νόμου σε άλλους περιορισμούς πρόσβασης και καθιστά δυνατή την ταυτοποίηση του ενδιαφερομένου, παρά το γεγονός ότι τα ονόματα και άλλα προσωπικά στοιχεία έχουν αντικατασταθεί με αρχικά ή άλλους χαρακτήρες.

Η δημοσίευση της νομολογίας θεωρείται ότι αποτελεί μέρος της λειτουργίας της δικαιοσύνης· η δε δημοσίευση ορισμένων δεδομένων μπορεί να προσβληθεί. Για τον λόγο αυτό, τα δικαστήρια πρέπει να εξετάζουν προσεκτικά τον τρόπο δημοσίευσης των αποφάσεων.

Παρουσίαση των αποφάσεων/Τίτλοι

Ανώτατο Δικαστήριο

Άλλα δικαστήρια

Νομολογία με τίτλους

Ναι

Όχι

Μπορείτε να αναζητήσετε νομολογία του Ανωτάτου Δικαστηρίου στη Riigi Teataja και στον δικτυακό τόπο του Ανωτάτου Δικαστηρίου με βάση το έτος, το είδος της υπόθεσης, τον αριθμό της υπόθεσης, την ημερομηνία έκδοσης της δικαστικής απόφασης, τη σύνθεση του δικαστηρίου, το είδος της διαδικασίας, το είδος της αξιόποινης πράξης, τις σημειώσεις, και το περιεχόμενο. Στον δικτυακό τόπο του Ανωτάτου Δικαστηρίου, μπορείτε ακόμη να αναζητήσετε νομολογία με βάση λέξεις-κλειδιά.

Η αναζήτηση αποφάσεων πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων δικαστηρίων μπορεί να γίνει βάσει του είδους της διαδικασίας και, ανάλογα με το είδος της διαδικασίας, η αναζήτηση υποθέσεων γίνεται βάσει διάφορων κριτηρίων. Σε όλους τους τύπους διαδικασιών, μπορείτε να αναζητήσετε δικαστικές αποφάσεις με βάση τον αριθμό της υπόθεσης, το δικαστικό μέγαρο, το είδος και την ημερομηνία έκδοσης της δικαστικής απόφασης, την ημερομηνία διεξαγωγής της διαδικασίας και το περιεχόμενο της απόφασης. Όσον αφορά τις ποινικές υποθέσεις, είναι δυνατή η αναζήτηση αποφάσεων με βάση τον αριθμό της προδικαστικής διαδικασίας, το είδος της υπόθεσης και της απόφασης, το είδος της αξίωσης, το είδος της ποινής ή, π.χ., με βάση τους λόγους αθώωσης. Η αναζήτηση αποφάσεων σε αστικές και διοικητικές υποθέσεις μπορεί επίσης να γίνει με βάση την κατηγορία και το είδος της υπόθεσης, το είδος της αξίωσης και το είδος της οριστικής δικαστικής απόφασης.

Παράδειγμα τίτλου

Εξέταση της συνταγματικότητας της δεύτερης πρότασης του άρθρου 7 (1) του νόμου περί αεροπορίας.

Μορφότυπος

Ανώτατο Δικαστήριο

Άλλα δικαστήρια

Έγγραφο

Μεταδεδομένα

Έγγραφο

Μεταδεδομένα

Διατίθεται η νομολογία σε μορφότυπο XML;

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

Ποιοι άλλοι μορφότυποι χρησιμοποιούνται;

HTML

HTML

PDF

HTML

Επόμενες διαδικασίες

Ανώτατο Δικαστήριο

Άλλα δικαστήρια

Διατίθενται πληροφορίες σχετικά με:

προσφυγές;

ΜΕΤΑΞΎ ΚΑΙ

Όχι

το εάν μια υπόθεση εξακολουθεί να εκκρεμεί;

Ναι

Όχι

τα αποτελέσματα των προσφυγών;

ΜΕΤΑΞΎ ΚΑΙ

Ναι

το αμετάκλητο της υπόθεσης;

Ναι

Ναι

σχετικά με περαιτέρω διαδικασίες ενώπιον:

άλλου εγχώριου δικαστηρίου (Συνταγματικού Δικαστηρίου);

Του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων;

Του Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων;

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

Κανόνες δημοσίευσης

Εθνικό επίπεδο;

Σε επίπεδο δικαστηρίων;

Υπάρχουν δεσμευτικοί κανόνες για τη δημοσίευση της νομολογίας;

Ναι

ΜΕΤΑΞΎ ΚΑΙ

Οι κανόνες σχετικά με τη δημοσίευση της νομολογίας καθορίζονται στους σχετικούς κώδικες δικονομίας. Υπάρχουν διάφοροι κανόνες για τις ποινικές και αστικές διαδικασίες.

Ανώτατο Δικαστήριο

Άλλα δικαστήρια

Δημοσιεύεται ολόκληρη η νομολογία ή κατ’ επιλογήν;

Κατ’ επιλογήν

Κατ’ επιλογήν

Ποια κριτήρια εφαρμόζονται για την επιλογή;

Η επιλογή πραγματοποιείται με βάση τα εξής κριτήρια:

(1) η απόφαση πρέπει να έχει τεθεί σε ισχύ·

(2) μια απόφαση μπορεί να δημοσιοποιείται εάν:

Α) σε αστικές και διοικητικές υποθέσεις: η απόφαση δεν περιέχει ευαίσθητα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα· η απόφαση δημοσιεύεται με την αντικατάσταση των ονομάτων με αρχικά ή άλλους χαρακτήρες και κατά τρόπο ώστε να μη θίγεται η ιδιωτική ζωή του συγκεκριμένου προσώπου· η απόφαση δεν περιλαμβάνει πληροφορίες που υπόκεινται εκ του νόμου σε άλλους περιορισμούς πρόσβασης·

Β) σε ποινικές υποθέσεις: η απόφαση δεν περιλαμβάνει ευαίσθητα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία υπόκεινται σε άλλους περιορισμούς πρόσβασης που προβλέπονται από τον νόμο, ή στην περίπτωση ονομάτων και άλλων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με αρχικά ή άλλους χαρακτήρες στην απόφαση, γεγονός που καθιστά αδύνατη την ταυτοποίηση ενός προσώπου· η απόφαση δεν περιλαμβάνει πληροφορίες που υπόκεινται εκ του νόμου σε άλλους περιορισμούς πρόσβασης.

Η επιλογή πραγματοποιείται με βάση τα εξής κριτήρια:

(1) η απόφαση πρέπει να έχει τεθεί σε ισχύ·

(2) μια απόφαση μπορεί να δημοσιοποιείται εάν:

Α) σε αστικές και διοικητικές υποθέσεις: η απόφαση δεν περιέχει ευαίσθητα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα· η απόφαση δημοσιεύεται με την αντικατάσταση των ονομάτων με αρχικά ή άλλους χαρακτήρες και κατά τρόπο ώστε να μη θίγεται η ιδιωτική ζωή του συγκεκριμένου προσώπου· η απόφαση δεν περιλαμβάνει πληροφορίες που υπόκεινται εκ του νόμου σε άλλους περιορισμούς πρόσβασης·

Β) σε ποινικές υποθέσεις: η απόφαση δεν περιλαμβάνει ευαίσθητα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία υπόκεινται σε άλλους περιορισμούς πρόσβασης που προβλέπονται από τον νόμο, ή στην περίπτωση ονομάτων και άλλων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με αρχικά ή άλλους χαρακτήρες στην απόφαση, γεγονός που καθιστά αδύνατη την ταυτοποίηση ενός προσώπου· η απόφαση δεν περιλαμβάνει πληροφορίες που υπόκεινται εκ του νόμου σε άλλους περιορισμούς πρόσβασης.

Νομικές βάσεις δεδομένων

Όνομα και URL της βάσης δεδομένων

Η δημοσιευμένη νομολογία του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Εσθονίας διατίθεται στον δικτυακό τόπο του Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΑνώτατου Δικαστηρίου και Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροστην Riigi Teataja.

Η νομολογία των πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων δικαστηρίων που έχει τεθεί σε ισχύ και έχει δημοσιευθεί διατίθεται στη Riigi Teataja, μέσω της δυνατότητας αναζήτησηςΟ σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυρο.

Η πρόσβαση στα αιτήματα έκδοσης προδικαστικής απόφασης που υποβάλλουν τα δικαστήρια της Εσθονίας στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι δυνατή μέσω Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροτου δικτυακού τόπου του Ανώτατου Δικαστηρίου. Στον εν λόγω δικτυακό τόπο οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν τα στοιχεία των δικαστηρίων που έχουν υποβάλει αιτήματα έκδοσης προδικαστικής απόφασης, την ημερομηνία υποβολής και την περιγραφή του περιεχομένου των αιτημάτων και τους αριθμούς υποθέσεων των εσθονικών δικαστηρίων και του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Περιλήψεις της νομολογίας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων διατίθενται Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροστην Riigi Teataja.

Ο Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροδικτυακός τόπος των δικαστηρίων διαθέτει στατιστικά στοιχεία για τις διαδικασίες στα πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια δικαστήρια από το 1996. Η πρόσβαση στα στατιστικά στοιχεία του Ανώτατου Δικαστηρίου είναι δυνατή μέσω του Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροδικτυακού τόπου του Ανώτατου Δικαστηρίου. Στατιστικά στοιχεία για τη συνταγματική αναθεώρηση διατίθενται από το 1993, ενώ στατιστικά στοιχεία για διοικητικές, αστικές, ποινικές υποθέσεις και υποθέσεις πλημμελημάτων διατίθενται από το 2002.

Ο Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροδικτυακός τόπος του Ανώτατου Δικαστηρίου διαθέτει επίσης αναλύσεις νομολογίας για επιλεγμένα θέματα από το 2006.

Παρέχεται δωρεάν πρόσβαση στις βάσεις δεδομένων;

Ναι, η πρόσβαση στις βάσεις δεδομένων παρέχεται δωρεάν.


Αυτόματη μετάφραση του περιεχομένου. Ο ιδιοκτήτης της σελίδας αυτής δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για την ποιότητα αυτής της μετάφρασης, που έγινε από μηχανή.

Τελευταία επικαιροποίηση: 02/07/2019